De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente – OCMW VVSG-infosessie, Hasselt 12 juli 2016 Katleen Janssens, stafmedewerker OCMW-personeel VVSG en Abderrazak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente – OCMW VVSG-infosessie, Hasselt 12 juli 2016 Katleen Janssens, stafmedewerker OCMW-personeel VVSG en Abderrazak."— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente – OCMW VVSG-infosessie, Hasselt 12 juli 2016 Katleen Janssens, stafmedewerker OCMW-personeel VVSG en Abderrazak El-Omari, stafmedewerker personeel kinderopvang en thuiszorg VVSG

2 VVSG - Elementen i.k.v. samenwerking gemeente- OCMW 1.Stand van zaken samenwerking/integratie 2.Rechtspositie 3.Personeelsformatie en organogram 4.Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 5.Gezamenlijk managementteam 6.OCMW-voorzitter in college 7.Gemeenschappelijke secretaris/financieel beheerder 8.Personeelsinzet 9.Informatieveiligheid 10.Vraagstukken: OCMW-personeel op gemeentelijke diensten? 11.Struikelblokken 2 -29/06/2016Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

3 VVSG - Stand van zaken samenwerking/integratie Waar staan we vandaag? (1) Maandenlange discussie over: Vraag: wie is bevoegd om te bepalen of apart OCMW moet, kan of niet mag: federale overheid of gewesten? Te volgende (federaal) traject: Alles bij het oude laten OCMW’s overal (behalve zes randgemeenten, Voeren, Komen) integreren in gemeenten Vrije keuze laten (aan gemeenten? aan gewesten?) Gewone wet of bijzondere wet? Wallonië en Brussel geen vragende partij (meer) voor wetsaanpassing Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW3 -29/06/2016

4 VVSG - Stand van zaken samenwerking/integratie Waar staan we vandaag? (2) 26.2.2016: voorontwerp wet goedgekeurd door federale regering: ‘Behoudens een andersluidende beslissing van de toezichthoudende overheid, kunnen de gemeenten, in afwijking van het eerste en het tweede lid, rechtstreeks de opdrachten uitvoeren die werden toegewezen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. In dat geval nemen zij als rechtsopvolger de goederen, rechten, lasten en verplichtingen over van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.’ Advies Raad van State: OCMW is sluitstuk sociale zekerheid; voor afschaffing OCMW is wet met bijzondere meerderheid nodig Integratie vergt aanpassing van tientallen andere federale en Vlaamse wetten, decreten en besluiten Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW4 -29/06/2016

5 VVSG - Conceptnota Vlaamse regering integratie OCMW en gemeente 13.05.2016 1.Politiek (niet voor randgemeenten rond Brussel en Voeren) OCMW-raad = gemeenteraad Voorzitter GR = voorzitter OCMW-raad (geen uitvoerend mandaat) Vast bureau wordt verplicht en is gelijk aan CBS; CBS wordt aangesteld door GR-leden; indien voorzitter vast bureau (uitvoerend mandaat) geen schepen is wordt hij toegevoegd aan CBS Bijzonder comité voor sociale dienst (bevoegd voor individuele dienstverlening) wordt verplicht; voorzitter vast bureau zit voor; derden kunnen deel uitmaken 2.Ambtelijk (wel voor randgemeenten rond Brussel en Voeren) Eén algemeen directeur voor gemeente en OCMW tegen 2020 ten laatste; functie van gemeente- en OCMW- secretaris verdwijnt Eén financieel directeur (FD) voor gemeente en OCMW ten laatste tegen 2020 Keuze voor gezamenlijke algemeen directeur (resp. FD) wordt decretaal verder geregeld, met voorrangsregeling voor zittende titularissen en waarborgregeling (behoud rechten, passende functie) voor niet- aangestelde secretaris en financieel beheerder Eén organogram; één managementteam Rechtspositieregeling voor gemeenschappelijke betrekkingen geldt voor gemeente- en 'gewoon' OCMW- personeel; OCMW-raad stelt rechtspositieregeling vast voor de bijzondere diensten; voor de specifieke OCMW- functies geldt indien mogelijk de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel (= wijst op mogelijke inperking lokale autonomie tegenover nu) OCMW-personeel kan overgedragen worden naar gemeente, 'zonder afbreuk te doen aan de sociale dienst'. 3.Planning en rapportering Beleidsrapportering van OCMW is deel van beleidsrapportering gemeente; beleidsrapporten gemeenteraad worden van rechtswege beschouwd als beleidsrapport OCMW Contracten en verbintenissen OCMW en gemeente blijven nog gescheiden (twee aparte rechtspersonen) Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW5 -29/06/2016

6 VVSG - Rechtspositie Rechtspositieregeling OCMW-personeel 1.Gemeenschappelijke functies: zie plaatselijke gemeentelijke rechtspositieregeling 2.Specifieke OCMW-functies: eigen rechtspositieregeling Afwijking mogelijk voor bepaalde HRM-aspecten Voor andere aspecten verplichte overname gemeentelijke regeling (bv. evaluatie, verloven en afwezigheden) 3.OCMW-functies binnen de “specifieke diensten en instellingen”: eigen rechtspositieregeling Afwijkingen mogelijk voor bv. aanwerving, bevordering, vorming Verplichte overname van bv. regels inzake evaluatie 26 dagen jaarlijkse vakantie en 11 feestdagen RPR’s afstemmen voor zover wenselijk en haalbaar Dienst en/of functie zijn doorslaggevend Idem voor arbeidsreglementen Duidelijk communiceren naar de medewerkers 29/06/20166 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

7 VVSG - Personeelsformatie en organogram Aanpassing formatie en organogram (afhankelijk van keuze die men maakt) Geïntegreerd, met mogelijkheid tot opsplitsing per juridische entiteit Tussenorganogram Binnen het huidige juridische kader Zoveel mogelijk in de richting van het al uitgedachte toekomstige organogram Organisch evoluerend instrument 29/06/20167 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

8 VVSG - Gemeenschappelijke interne dienst preventie en bescherming op het werk Gemeenschappelijke interne dienst PBW voor gemeente en OCMW (eventueel ook andere lokale overheden) aanvragen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Oprichting gebeurt bij koninklijk besluit Zie voorbeeld koninklijk besluit met overzicht regelgeving en procedure (handboek welzijn op het werk, Politeia) Bron: Omzendbrief 7 juni 2002 betreffende het welzijn op het werk in de overheidsdiensten onderworpen aan het vakbondsstatuut (…), inforum nr. 177500 Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW8 -29/06/2016

9 VVSG - Gezamenlijk managementteam Verplicht MAT in elke gemeente en in elk OCMW Samenstelling 1.Secretaris (= voorzitter) + financieel beheerder van gemeente of OCMW 2.Andere personeelsleden o.b.v. organogram gemeente of OCMW 3.Andere personeelsleden als deelname nuttig is voor functioneren gemeente of OCMW 4.Burgemeester (schepen) of OCMW-voorzitter met raadgevende stem (MAT is ambtelijk orgaan) Beide managementteams kunnen samen vergaderen Twee identiek samengestelde managementteams ook mogelijk: in de praktijk slechts één managementteam Burgemeester machtigt OCMW-voorzitter om deel uit te maken van het managementteam van de gemeente 29/06/20169 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

10 VVSG - OCMW-voorzitter in het college OCMW-voorzitter lid van het college van burgemeester en schepenen (verplicht sinds 2013) NIET in faciliteitengemeenten rond Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Voeren Meerwaarde voor personeelsbeleid Afstemming met voldoende aandacht voor eigenheid (specifieke) diensten en instellingen en specificiteit (specifieke) functies 29/06/201610 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

11 VVSG - Gemeenschappelijke secretaris/FB a.Gemeentesecretaris neemt er het ambt van OCMW-secretaris bij b.OCMW-secretaris neemt er het ambt van gemeentesecretaris bij c.Twee aparte selectieprocedures (geen garantie dat dezelfde persoon als beste uit beide selecties komt) d.Één selectieprocedure waarbij men voor een ‘combifunctie’ kiest e.(waarnemend secretaris in het andere bestuur in afwachting van mogelijke integratie) 29/06/201611 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

12 VVSG - Casus: gezamenlijke financieel beheerder Financieel beheerder OCMW oefent ook ambt financieel beheerder gemeente uit Decretale basis voor terbeschikkingstelling is art. 103 §5 OD (voor gemeente: art. 104 §4 GD) OCMW-raad en gemeenteraad keuren beheersovereenkomst tussen OCMW en gemeente goed (art. 271 OD en art. 271 GD) Voorbeeld op www.vvsg.be > Werking & Organisatie > Personeel > Personeel bij verzelfstandiging of samenwerking (documenten onderaan) Gemeenteraad belast college, indien nodig, met verdere uitvoering beheersovereenkomst Stap 1 Gemeenteraad beslist bij volstrekte meerderheid om ambt financieel beheerder niet open te stellen maar om ambt financieel beheerder te laten invullen door financieel beheerder OCMW (art. 76 GD) OCMW-raad moet akkoord gaan (gemeente  OCMW: art. 75 OD; geen akkoord gemeenteraad nodig) 29/06/201612 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

13 VVSG - Gezamenlijke financieel beheerder (vervolg) Stap 2 OCMW-raad beslist bij volstrekte meerderheid over de detachering van de financieel beheerder aan de gemeente en over wijziging takenpakket OCMW-secretaris maakt afsprakennota met FB Waar en wanneer werken voor OCMW, aan wie ziekte melden, inspraak van gemeente bij verlofaanvragen, bij evaluatie en bij tucht Gemeentesecretaris maakt afsprakennnota met FB Waar en wanneer werken voor gemeente, aan wie ziekte melden, inspraak van gemeente bij verlofaanvragen, bij evaluatie en bij tucht (zelfde regeling voor secretarissen; concrete afspraken te maken met college resp. OCMW-voorzitter) Vraag: is, bij afwezigheid gedeelde financieel beheerder, de waarnemer ook voor beide besturen aangesteld? O.i. geen automatisme dat ook waarnemer gedeeld wordt Beslissingsruimte: algemene raadsbeslissing waarmee men instemt met waarnemer ander bestuur; in overleg eenzelfde vaste waarnemer aanstellen; los van elkaar een (al dan niet dezelfde) waarnemer aanstellen 29/06/201613 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

14 VVSG - Gezamenlijke financieel beheerder (vervolg) Andere aandachtspunten Personeelsformatie Niet aanpassen (functie behouden, maar niet invullen) Eedaflegging Publiek karakter functie, engagement, kennismaking, juridisch Evaluatie Vast bureau (of OCMW-raad), op basis van voorbereidend rapport Op basis van (1) evaluatiegesprek tussen externe deskundigen en functiehouder en (2) onderzoek over wijze van functioneren functiehouder met betrokkenheid leden managementteam en OCMW-voorzitter Strikt genomen zonder betrokkenheid gemeente, maar mogelijkheid om leden managementteam gemeente, burgemeester en voorzitter gemeenteraad te betrekken bij onderzoek externe deskundige voor opmaak rapport 29/06/201614 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

15 VVSG - Personeelsinzet a.Ad hoc samenwerking b.Werving & selectie, inclusief externe personeelsmobiliteit tussen gemeente en OCMW c.(Uitlenen van personeel) d.Terbeschikkingstelling (of detachering) e.Verlof voor opdracht / onbetaald verlof (schorsing arbeidsovereenkomst) f.Overdracht g.Functie wijzigen 29/06/201615 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

16 VVSG - Ad hoc samenwerking Ad hoc diensten leveren voor het andere bestuur (eenrichting of in twee richtingen) Al dan niet op basis van geformaliseerde afspraken (ev. beheersovereenkomst) Geen gecoördineerde aansturing en planning Medewerkers leveren ad hoc prestaties voor het andere bestuur, waarbij men volledig aangestuurd wordt/blijft vanuit het eigen bestuur leidinggevende = OCMW medewerker OCMW 29/06/201616 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

17 VVSG - Gezamenlijke werving en selectie (art. 116bis GD en 115/1 OD) Gemeente en OCMW van hetzelfde grondgebied Kunnen samenwerkingsovereenkomst sluiten voor gezamenlijke werving en selectie van personeel Eventueel plaatselijke rechtspositieregeling aanpassen: regels werving en selectie beide besturen gelijk Gezamenlijke selectie vermelden in vacature Duidelijke en transparante procedure Meerdere pistes mogelijk: Een gezamenlijke kandidaat of elk een kandidaat Gemeenschappelijke functie of niet Sollicitatieprocedure volledig of gedeeltelijk samen voeren … Mogelijkheid om gemeenschappelijke wervingsreserve te koppelen aan gezamenlijke werving en selectie Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW17 -29/06/2016

18 VVSG - Externe personeelsmobiliteit (Besluit Vlaamse regering 20 mei 2011) Maakt overstap makkelijker tussen o.a. gemeente en OCMW van hetzelfde grondgebied Overstap naar gelijkwaardige functie (interne personeelsmobiliteit) of naar hogere functie (bevordering) Raden schrijven principe in in rechtspositieregeling (wederkerigheid) Bij vacantverklaring nodigt aanstellende overheid personeel van eigen bestuur én personeel van ander bestuur uit om zich kandidaat te stellen (geen verplichting) Vrijwillige overstap: geen ambtshalve herplaatsing Legt voor gemeente en OCMW van hetzelfde grondgebied regels vast voor het organiseren van gezamenlijke selectie voor gemeenschappelijke functies Geen verplichting Ook mogelijkheid om gemeenschappelijke wervingsreserve aan te leggen Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW18 -29/06/2016

19 VVSG - Terbeschikkingstelling In principe voor tijdelijke opdrachten/situaties Medewerker heeft juridische werkgever én feitelijke werkgever: leidinggevende 1 leidinggevende 2 = OCMW (juridisch) medewerker = gemeente (feitelijk) OCMW Soms geen sprake van TBS, bv. als medewerker blijft werken onder gezag eigen leidinggevende, ook al levert hij diensten t.a.v. het andere bestuur Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW19 -29/06/2016 !

20 VVSG - Terbeschikkingstelling (vervolg) Rechtsgrond Contractanten: principieel verbod (Wet 24 juli 1987) Uitzondering 1: art. 144bis Nieuwe Gemeentewet Tbs contractuele medewerkers aan OCMW, vzw of sociale huisvestingsmaatschappij mogelijk onder specifieke voorwaarden Uitzondering 2: art. 60 §7 en 61 OCMW-wet Tbs contractuele medewerkers aan o.a. gemeente mogelijk (ruimer dan art. 144bis NGW) Meerwaarde Vlaamse regeling (art. 104 §4 GD en 103 §5 OD)? Statutairen: rechtsgrond vereist Bv. art. 104 §4 GD en art. 103 §5 OD Bv. in plaatselijke RPR 29/06/201620 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

21 VVSG - Terbeschikkingstelling (vervolg) Aandachtspunten Art. 104 §4 GD en art. 103 §5 OD: naleving geldende RPR en goedkeuring OR/GR Toestemming (contractant/statutair) nodig? O.i. niet voor de gedeeltelijke overdracht werkgeversgezag (contractanten en statutairen) Wijziging arbeidsomstandigheden Contractant: instemming nodig bij wijzigingen aan loon- en arbeidsvoorwaarden die (expliciet) overeengekomen zijn Statutair: eenzijdige wijzigingen mogelijk i.f.v. de behoeften van de dienst en met toepassing ABBB/motiveringsplicht = feitenkwestie Verrekening verloning? Gratis of verrekenen op gemeentelijke dotatie aan OCMW ! Geen BTW verschuldigd op voorwaarde dat TBS gebeurt in het kader van het algemeen belang Gedetacheerde behoudt RPR juridische werkgever (zie verder) 29/06/201621 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

22 VVSG - Terbeschikkingstelling (vervolg) Samenwerkings- of beheersovereenkomst en afsprakennota (terbeschikkingstellingsovereenkomst) met de betrokken medewerker Afspraken maken over 1.Werkgeversgezag Evaluatie en disciplinaire maatregelen: juridische werkgever o.b.v. schriftelijk verslag gebruiker Gedeeld werkgeversgezag expliciet vermelden 2.Arbeidsorganisatie Toepasselijk arbeidsreglement = van juridische werkgever Uitzondering in art. 144bis NGW: arbeidsreglement gebruiker Omvat arbeidsduur, feestdagen, zondagsrust, nachtarbeid, welzijn op het werk, vrouwenarbeid en arbeid van jeugdige personen Regeling in principe door werkgever waar men prestaties levert, maar link met arbeidsreglement (afspraken maken) 3.Tijdelijk of definitief wegvallen gedetacheerde medewerker Inspraak gebruiker bij toestaan verloven en afwezigheden Samen oplossing zoeken om afwezigheden op te vangen 29/06/201622 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

23 VVSG - Casus: gedetacheerde = leidinggevende [uitz. secretaris!] Chef 1 OCMWChef 2 gemeente = juridische WG = feitelijke WG OCMW-medewerker = leidinggevendepersoneelsleden OCMWgemeente BIJZONDERHEDEN Geen evaluator voor medewerkers feitelijke werkgever Wel betrokkenheid door schriftelijk verslag en afspraken Geen dagelijks personeelsbeheer voor rekening van feitelijke werkgever Eventueel pragmatische werkwijze Geen budgethouderschap voor feitelijke werkgever Extern jurylid in selecties bij feitelijke werkgever Kan waarnemend secretaris/financieel beheerder zijn bij feitelijke werkgever, als hij voldoet aan aanwervingsvoorwaarden 29/06/201623 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

24 VVSG - Verlof voor opdracht / onbetaald verlof Korte (individuele) opdrachten Één actieve juridische werkgever => één werkgeversgezag Één nieuwe juridische werkgever Één slapende werkgever (waarnaar men kan terugkeren) Eenvoudig(er) 29/06/201624 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

25 VVSG - Overdracht van personeel Structurele opdrachten, definitieve situatie Één (nieuwe) (juridische) werkgever medewerkermedewerker OCMW gemeente Rechtsgrond nodig (afwijking principe gelijke toegang openbaar ambt) Bv. Europese richtlijn 2001/23/EG (collectieve overdracht) Van toepassing op contractanten Analoge toepassing op statutairen niet verboden Bv. specifieke Vlaamse regeling: art. 104 §4 GD en art. 103 §5 OD (individuele of collectieve overdracht personeel) Draagwijdte/meerwaarde t.a.v. contractuele medewerkers? 29/06/201625 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

26 VVSG - Overdracht (vervolg) Uitgangspunt: individuele of collectieve overdracht? 1.Collectieve overdracht (of overdracht van een ‘dienst’) Nagaan of Europese richtlijn 2001/23/EG van toepassing is. Richtlijn geldt bij overdracht van een volledige dienst of afdeling voor o.a. openbare ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen, al dan niet met winstoogmerk Als Europese richtlijn 2001/23/EG van toepassing is Automatische overdracht van arbeidsovereenkomsten Garantie huidige loon- en arbeidsvoorwaarden: minstens gedurende één jaar Geen instemming contractuele medewerkers nodig Geen ontslag mogelijk owv de overgang Weigering contractant mogelijk? Analoge toepassing op statutaire medewerkers mogelijk 29/06/201626 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

27 VVSG - Overdracht (vervolg) 2.Bij overdracht individueel personeelslid Kan personeelslid (statutair/contractant) weigeren? Contractant: instemming nodig Statutair: eenzijdige wijzigingen mogelijk i.f.v. de behoeften van de diensten en met toepassing ABBB/motiveringsplicht? Beslissing tot overdracht personeelslid door de 2 besturen (contractant vs. statutair) Geen sollicitatieprocedure nodig! 29/06/201627 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

28 VVSG - Aandachtspunten bij overdracht Mogelijk verlies subsidies sociale maribel! Bij overdracht personeel van OCMW naar gemeente Personeelsleden in loopbaanonderbreking of -vermindering Behoud, zowel bij collectieve als bij individuele overdracht, mits akkoord overnemer; vooraf RVA contacteren Vakantieregeling Collectieve overdracht: geen afrekening als vakantiestelsel niet wijzigt Individuele overdracht: afrekening (ev. afwijking vragen aan DIBISS) Behoud ziektekrediet statutairen? Collectieve overdracht: sowieso behoud krediet Individuele overdracht: kan je regelen (ev. al bepaald in plaatselijke RPR) Factuur ambtenarenpensioenen: responsabiliseringsbijdrage kan wijzigen (in plus of in min) Lokaal te bekijken, zowel vanuit standpunt OCMW als gemeente Derden op de hoogte brengen: sociaal secretariaat, externe dienst preventie en bescherming op het werk, verzekeraar hospitalisatieverzekering/ arbeidsongevallen/tweede pensioenpijler 29/06/201628 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

29 VVSG - Functie-inhoud statutair personeelslid wijzigen – overzicht Carrièremogelijkheden Functiebeschrijving aanpassen Onder voorwaarden Rechtspositiebesluit/ Gemeentedecreet (bv. herplaatsing lagere functie; tuchtmaatregel ) Functiebeschrijving statutair aanpassen (cf. dienstnoden) Er zijn grenzen (bv. maatregel inwendige orde; ordemaatregel; tuchtmaaregel) Toestemming medewerker Geldelijke situatie wijzigt Geldelijke situatie wijzigt niet Medewerker niet akkoord 29/06/201629 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

30 VVSG - Functie wijzigen contractant Uitgangspunten Instemming personeelslid nodig bij wijziging arbeidsovereenkomst Werkgever mag rechtspositie contractant niet eenzijdig verzwaren Leer ius variandi Recht om niet-overeengekomen bijkomstige arbeidsvoorwaarden te wijzigen Wijzigingsbedingen in arbeidsovereenkomst Recht om overeengekomen arbeidsvoorwaarden volgens de leer van de goede trouw te interpreteren ! Lacune juridische instrumenten om collectief de loon- en arbeidsvoorwaarden van contractanten in de publieke sector te verminderen (cf. CAO in de private sector) Arbeidsreglement als oplossing? Maar geschreven individuele arbeidsovereenkomst gaat erboven… 29/06/201630 -Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW

31 VVSG - Informatieveiligheid Medewerkers personeelsdienst mogen geen inzage hebben in cliëntgegevens Bijvoorbeeld art. 60’er = cliënt én personeelslid => scheiding van gegevens nodig Gegevens nodig om salaris uit te betalen => inzage personeelsdienst Gegevens i.v.m. welzijnsproblematiek cliënt => inzage enkel door maatschappelijk werkers sociale dienst Onderhandelingen bezig met Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en privacycommissie over minimale normen informatieveiligheid Contactpersoon: lize.hermans@vvsg.be (02-211.56.49)lize.hermans@vvsg.be Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW31 -29/06/2016

32 VVSG - Vraagstukken over OCMW-personeel op gemeentelijke diensten OCMW-personeel op dienst burgerzaken? Afgifte kan ook door OCMW-personeel Attesten dienst bevolking (identiteitskaart e.d.m.) Rijbewijzen OPGELET: er moet wel een juridische band zijn, bv. terbeschikkingstelling Afgifte kan (voorlopig?) niet door OCMW-personeel Reispassen Attesten burgerlijke stand Pensioenaanvragen door OCMW-personeel? Praktijk RVP: burgemeester kan bevoegdheid delegeren aan een ambtenaar; kan ook iemand van het OCMW zijn Regelen in beheersovereenkomst; eindverantwoordelijkheid blijft bij de gemeente Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW32 -29/06/2016

33 VVSG - Struikelblokken In de faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem, Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Kraainem, Sint-Genesius-Rode en Voeren zal het OCMW in elk geval blijven bestaan Budgethouderschap: delegatie kan enkel aan ‘eigen’ personeel Sociale maribel: kan probleem zijn bij overheveling OCMW- personeel naar gemeente (geen probleem in omgekeerde richting) Pensioenfinanciering: kan verschillen bij overheveling OCMW- personeel naar gemeente en vice versa Informatieveiligheid (zie hoger) Dienst bevolking: aflevering reispassen en attesten burgerlijke stand moet door gemeentepersoneel gebeuren (zie hoger) Twee aparte rechtspersonen houdt dubbele beslissingslijn in Dubbele budgetten, dubbele boekhouding (Mee te nemen voor het beleid op Vlaams en federaal niveau) Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW33 -29/06/2016

34 VVSG - Relativeren! 1.Rechtspositie 2.Personeelsformatie en organogram 3.Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 4.Gezamenlijk managementteam 5.OCMW-voorzitter in college 6.Gemeenschappelijke secretaris/financieel beheerder 7.Personeelsinzet 8.Informatieveiligheid 9.Vraagstukken: OCMW-personeel op gemeentelijke diensten? Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente-OCMW34 -29/06/2016


Download ppt "Personeelsvraagstukken samenwerking gemeente – OCMW VVSG-infosessie, Hasselt 12 juli 2016 Katleen Janssens, stafmedewerker OCMW-personeel VVSG en Abderrazak."

Verwante presentaties


Ads door Google