De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. U. v. d. Meer Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. U. van de Meer uit Tiel In de middagdienst zullen de broeders René van Kleef en David de Wit worden bevestigd in hun ambt van ouderling. Vandaag is de laatste dag, dat u in de gelegenheid bent namen op te geven van broeders, die u voor dit het diakenambt geschikt acht. Broeder en zuster Gerrit en Jaenet Oosterhuis hebben voor hen en de hun kinderen Mirjam, Ruben en Joëlle reisattestatie gevraagd in verband met hun verblijf voor twee jaren in Amerika.

4 Mededelingen kerkenraad Morgenavond 4 juli vergadert de kerkenraad. Op de agenda staan ondermeer de ondertekening van het bindingsformulier door de nieuwe ambtsdragers, de wijkindeling en de voorbereiding van de ambtsdragersconferentie. De vergadering begint om 19.30 uur. De collecte is bestemd voor De Verre Naasten (DVN), het Instituut voor Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland. DVN richt zich op hulpverlening in derdewereldlanden. DVN voert de projecten meestal uit in samenwerking met de Zending of met nationale kerken.

5 Agenda 6 juli10:00Lidwina in Kleur koffie- en kleurochtend

6 Deze week zijn jarig: 3 juli:br Jaap Beere br Sander Vonk 4 juli:zr Marijke Smit-Lankhuijzen 5 juli:Renske Schot 6 juli:br Bart Meeske 8 juli:zr Hetty Kosters-Pos zr Liesbeth de Kruijff-Meijer br Niels Oggel br Ronald de Putter 9 juli:Eize Kramer

7 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

9 Gezang 168, NG88 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

10 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

11 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

12 Psalm 132: 1, 7, 8, 10 1 O HEER, gedenk aan Davids leed, aan al de moeite die hij deed. Houd in gedachtenis de eed, gezworen bij uw grote naam. U, Jakobs Sterke, riep hij aan:

13 Psalm 132: 1, 7, 8, 10 7 Want God heeft Sion hoog vereerd, ter woning heeft Hij haar begeerd. Eens sprak Hij, die het al regeert: Hier woon Ik tot in eeuwigheid, dit is mijn rustplaats voor altijd.

14 Psalm 132: 1, 7, 8, 10 8 Hier duld Ik nood noch tegenspoed, hier worden armen rijk gevoed, mijn zegen schenkt hier overvloed, waar priesters staan, met heil bekleed, bij ’t volk dat juichend voor Mij treedt.

15 Psalm 132: 1, 7, 8, 10 10 Ik doe al wie mijn knecht weerstaan bekleed met schaamte ondergaan. Maar Davids troon zal veilig staan en blinken zal de koningskroon op 't hoofd van zijn gezalfde zoon.

16 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

17 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

18 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

19 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

20

21

22

23

24 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

25 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

26 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

27 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

28 Lichaam en kudde

29 oudsten

30 functies

31

32 Samen delen

33

34

35 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

36 Gezang 119, Gz32: 1, 2 1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: ’t is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. ’t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

37 Gezang 119, Gz32: 1, 2 2 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

38 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

39 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

40 Opwekking 717

41

42

43

44

45

46

47 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

48 Psalm 33: 5, 6 1 Een koning kan geen oorlog winnen dankzij een grote legermacht; met paarden kan hij niets beginnen, al hebben ze nog zoveel kracht - maar God zal bevrijden wie zijn naam belijden. Wie in hongersnood hulp van Hem verwachten krijgen nieuwe krachten. Hij redt van de dood.

49 Psalm 33: 5, 6 6 Verlangend staan wij uit te kijken naar Hem, de redder, onze HEER. Als schild zal Hij niet van ons wijken; vol liefde ziet Hij op ons neer. Al zijn zegeningen zullen wij bezingen; ja, Hij maakt ons blij. HEER, wil aan ons denken, ons uw zegen schenken. U verwachten wij.

50 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen

51 Gezang 182E 4-stemmig

52 Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717: Psalm33:5, 6 Gezang182E:Amen


Download ppt "Liturgieds. U. v. d. Meer Collecte: De Verre Naasten Gezang168: Psalm132:1, 7, 8, 10 Matteüs25:14 - 30 1 Petrus5: 1 - 7 Gezang179a: Gezang119:1, 2 Opwekking717:"

Verwante presentaties


Ads door Google