De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Windenergie, lokale autonomie en Omgevingswet Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer 24 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Windenergie, lokale autonomie en Omgevingswet Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer 24 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Windenergie, lokale autonomie en Omgevingswet Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer 24 juni 2016

2 Onderwerpen Huidige situatie Van Wro naar Omgevingswet Omgevingsplan centraal Enkele conclusies

3 Huidige situatie Voor ruimtelijke ordening (waar bouwen, waar niet) bestemmingsplan maatgevend Gemeenteraad bepaalt inhoud bestemmingsplan Maar: Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Crisis- en herstelwet (Chw) bevatten dwingende sturingsinstrumenten voor Rijk en provincie 1.‘Algemene regels’ (Barro en provinciale verordeningen) kunnen inhoud bestemmingsplan bepalen> gemeenteraad buiten spel 2.Rijk en provincie kunnen inpassingsplannen vaststellen> gemeenteraad buiten spel

4 Van Wro naar Omgevingswet Verwacht in 2019 (was 2018, maar wordt waarschijnlijk 2020 of later…): inwerkingtreding Omgevingswet Boodschap kabinet: omgevingsrecht wordt eenvoudiger en beter Nuance: eenvoudig wordt het nooit en nogal wat zaken blijven inhoudelijk gelijk maar krijgen een nieuw etiket (voorbeeld watervergunning wordt omgevingsvergunning, structuurvisie wordt omgevingsvisie, provinciale verordening wordt omgevingsverordening) Pluspunt(?): bundeling van wet- en regelgeving in één wet en vier uitvoeringsregelingen (amvb)

5 Omgevingsplan centraal Omgevingsplan vervangt (o.a.) het bestemmingsplan Ruimere reikwijdte> niet alleen ruimtelijke ordening maar bijv. ook gemeentelijke monumenten, evenementen en milieu Gemeenteraad bepaalt inhoud omgevingsplan Nieuw: mogelijkheid delegatie aan college van b en w> hoever kan dat gaan?> knelpunten?

6 vervolg Maar ook onder Omgevingswet: Rijk en provincie behouden dwingende sturingsinstrumenten t.a.v. inhoud omgevingsplan> instructieregels Provincie kan in omgevingsverordening functies toedelen aan locaties (o.a. windturbines) Begrenzing: subsidiariteit (art. 2.3 Omgevingswet)> dusdanig onbepaald dat Rijk en provincie zelfde beleidsdoelstellingen kunnen opdringen aan gemeenten> politieke keuze! “Centraal wat moet, decentraal wat kan”…

7 Vervolg Omgevingswet brengt t.a.v. huidige situatie niet meer ‘lokale autonomie’ Wel verschuiving denkbaar van gemeenteraad naar college van b en w, maar dat bepaalt de raad zélf (delegatie) Planologische sturing (windturbines, gasopslag, defensieterreinen, kustverdediging, Natura 2000) door Rijk en provincie politiek-bestuurlijk ingezet, juridische traject is volgend> beinvloedingsmogelijkheden individuele gemeente in dat traject (zeer) beperkt> rechter toetst ‘terughoudend’

8 Enkele conclusies Zorg voor adequate gemeentelijke inbreng in de politiek-bestuurlijke fase!!> rol VNG en andere lobbypartijen Haak in ieder geval aan bij besluitvorming over nationale/provinciale structuurvisie (Wro) en omgevingsvisie (Omgevingswet), anders veelal te laat Bedenk wel: sommige ontwikkelingen zijn maatschappelijk gewenst, maar niemand wil ze ‘in de achtertuin’> wellicht mogelijkheden tot compensatie gemeente? > breng dat in politiek-bestuurlijk traject ter sprake en leg het zoveel mogelijk vast in uitvoeringsparagraaf structuurvisie/omgevingsvisie


Download ppt "Windenergie, lokale autonomie en Omgevingswet Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer 24 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google