De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting herziening toegangscontract stuurgroep 08/06/2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting herziening toegangscontract stuurgroep 08/06/2016."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting herziening toegangscontract stuurgroep 08/06/2016

2 Doel van de eerste stuurgroep Agendabepaling – actiepunten Operationele afspraken 2

3 Agenda 9:30 – 11:30  Stand van zaken  Aanpak  Actiepunten  Clusteren actiepunten & oprichten van subwerkgroep(en)  Planning en operationele afspraken  Varia 11:30 – 12:00:  Stakeholder FEBELIEC aan het woord 3

4 Stand van zaken Herziening en ondertekening toegangscontract 2014- 2015 Parallel rondetafelgesprekken VREG over strategisch thema marktmodel Gezamenlijke traject rond marktmodel in 2014 DNB’s-FEBEG Nieuwe herziening einddatum 2018 met prioriteit incassoproblematiek (2017) – cfr opmerkingen Lampiris in de brief aan de VREG over herziening toegangscontract Beleidsplatform VREG 23 mei en organisatie strategische stuurgroep herziening toegangscontract 4

5 Aanpak 5Onderwerpdatum  Context om bespreking te voeren  Stuurgroep met evenwichtige vertegenwoordiging (3 vertegenwoordigers per stakeholdergroep)  Voorzitterschap DNB  Bespreking en opleveren tekstvoorstellen waarbij DNB de input verzamelt, al dan niet binnen subwerkgroepen. Steeds in overleg en met terugkoppeling via de stuurgroep.  Indien niet tot een consensus in de stuurgroep gekomen wordt kan VREG bemiddelen (als volwaardig lid van de stuurgroep)  Teksten worden publiek geconsulteerd  DNB stelt consultatieverslag op en koppelt terug binnen de stuurgroep  Teksten volgen goedkeuringsprocedure VREG -> Eerste vergadering – agendabepaling en prioritisering

6 Actiepunten (obv brief VREG) 6 1. Gridfeefacturen Incasso Betwisting gridfee & betalingen aan DNB Betalingsvoorwaarden Suggestie FEBEG – foutieve facturatie 2. Borgstelling – vraag FEBEG duiding Evaluatie solvabiliteitscriteria Relatie met betaling gridfee en een reële dekking 3. Diensten rond flex en opslag 4. Hernieuwbare energie -> vraag FEBEG samenbundelen 3 en 4 Opmerkingen FEBEG in blauw geïntegreerd in actiepunten VREG

7 Actiepunten 7 5. Datastromen MIG TPDA – garantie level playing field tss leverancier en DNB Netbeheerder verantwoordelijke voor verwerking – verzoek FEBEG om te schrappen Vraag tot opname modaliteiten submetering 6. Machtigingen en privacy MIG 6 – FEBEG vraagt aparte/bijkomende regels in Vlaanderen te vermijden, overleg hoort op Atrias thuis

8 Actiepunten 8 7. Info-uitwisseling ikv aansprakelijkheden en schadelosstelling Transitie Schadeloosstelling – FEBEG vraagt naast meetgegevens ook op vlak onbeschikbaarheid net vergoeding, KPI’s als tool Geplafonneerd forfait met aandacht voor beheersbaarheid schade, in twee richtingen 8. Gebruik (slimme) meter Gebruikerspoort en commerciële PPM – vraag FEBEG te behandelen als apart agendapunt

9 Actiepunten 9 9. Monitoring werking markt Betrouwbare indexen, energieovernamedocument, regularisaties (gebruik regularisatiedoc), tijdige betaling gridfee – FEBEG wijst op aandacht contractuele basis regularisatieformulier 10. Keuzemogelijkheden binnen MIG6 Services, meetregimes,… -> FEBEG geeft aan dat MIG6 akkoorden zijn gevalideerd en wijzigingen niet mogelijk zijn 11. Noodleveranciersregeling FEBEG geeft aan dat het TC niet het geschikte medium is en wijst op interregionale aanpak 12. Afnemer als toegangshouder FEBEG stelt zich de vraag of het TRD hier niet volstaat -> toelichting Febeliec

10 Actiepunten 10 13. Varia Beëindiging contract Schorsing contract Wijzigingsprocedure Reactie FEBEG – maak de titel “werkwijze rond beëindiging, schorsing en wijziging 14. Bijkomende suggesties FEBEG Financiële reconciliatie Suggestie om in aanpassingstraject te werken met subwerkgroepen met representatieve vertegenwoordiging

11 Te bespreken Clustering actiepunten Prioritisering Oprichten subwerkgroepen 11

12 Clusteren actieptn & subwerkgroep(en) Financiële aspecten = Cluster van punten 1 en 2  Gridfeefacturen (agendapunt 1)  Borgstellingen (agendapunt 2) -> prioriteit voor incasso en administratiekost als een tussensprint (2017) op te nemen binnen subwerkgroep FA -> verdere actiepunten (1 en 2) ook op te nemen door dezelfde subwerkgroep maar in volgende fase (na de zomer)

13 Clusteren actieptn & subwerkgroep(en) Aspecten rond data-uitwisseling = Cluster van punten 3, 4, 5 en 6  flexibiliteit (agendapunt 3), HEB (agendapunt 4), MIG TPDA (agendapunt 5), Privacy (agendapunt 6) -> flexibiliteit en HEB loopt binnen een aantal fora en wacht op een wetgevend kader. De stuurgroep volgt de wettelijke evolutie en zal op die basis de noodzakelijke passages in het contract laten opnemen (subwerkgroep DUA of via bestaande fora). Dit neemt niet weg dat een aantal passages nu al opgenomen kunnen worden vb. modulatie technische flex (in kader operationele veiligheid) -> MIG TPDA loopt binnen schoot Atrias en datatoegangscontract binnen schoot synergrid. De stuurgroep vraag oplevering van teksten voor aanpassing contract die volgen uit de beslissingen die in deze groepen genomen zijn (na consultatie/overleg) – in het najaar is er een user group rond dit thema via Atrias MIG TPDA waar toegangshouders en derde partijen uitgenodigd zullen worden -> Privacy – traject binnen Atrias maar ook DPIA, machtigingsaanvraag, gebruik RRN° kunnen gevolgen hebben richting toegangscontract

14 Strategische stuurgroep actiepunten Aspecten rond monitoring  Monitoring, reporting en aansprakelijkheden (agendapunt 7 en 9) -> traject binnen Atrias WG na de zomer, onderdeel van agenda die afgeklopt moet worden op stuurgroep MO binnen Atrias – overgangsregeling/transitie in contract op te nemen -> WG levert PI’s/KPI’s structuring en measurement op die de basis vormen van verdere discussie voor opname regeling in toegangscontract -> voor wat betreft aspecten rond vergoeding bij onderbreking, dit zal niet in de Atrias WG worden bekeken (valt niet binnen marktmonitoringtrack). Kan opgenomen worden in de ruimere discussie aansprakelijkheden cfr aansluitingscontract/toegangscontract. In dit kader loopt een benchmarkoefening.

15 Strategische stuurgroep actiepunten Aspecten rond smart  Slimme meter en Smart PPM (agendapunt 8)  MIG 6 (agendapunt 10) -> verbonden aan wetgevend traject (herziening TRD en uitrolbeslissingen beleid), vooruitgang op te volgen door de strategische stuurgroep -> in de mate dat elementen opgenomen worden in de wetgeving hoeft er geen contractuele regeling te zijn. Anders moeten een aantal elementen contractueel geregeld worden

16 Strategische stuurgroep actiepunten Aspecten rond beëindiging, schorsing en wijziging  Noodleveranciersregeling (agendapunt 11) en beëindiging en schorsingsgronden (agendapunt 13) -> verbonden aan overleg binnen FORBEG over noodleveranciersregeling met relatie tot beëindiging contract (en mogelijke elementen in het contract over deelname aan noodleveranciersoplossing) -> elementen rond beëindiging, schorsing en wijziging worden best opgenomen in een specifieke subwerkgroep JA Afnemer als toegangshouder en mogelijk aangepast contract dienaangaande (agendapunt 12) – zie discussie tweede luik agenda

17 Te bespreken Operationele afspraken 17

18 Planning en afspraken 8 juni 16 – eerste strategische stuurgroep (kick off) Spurttraject prioritair thema incasso x juni 16 – subwerkgroep fin. Aspecten (incasso) Voor de zomer 16 – voorstel incasso high level, start consultatie (reacties tegen x september) eind sept 16 – subwerkgroep fin. Aspecten (incasso), verwerken reacties en gieten in contractteksten (addendum bij contract)

19 Planning en afspraken Herziening contract algemeen Eerste bundeling van draft teksten tegen sept 16, het opstellen van drafteksten loopt in een balk door van nu tot feb/mrt 2017 omdat sommige teksten uit andere trajecten komen of wetgevend initiatief afwachten Consultatie voorjaar 17 Finale teksten voor de zomer 17 Validatie en ondertekening

20 - Draft teksten - 3 e strat stuurgroep - Publ consultatie - 4 e strat stuurgroep - Validatietraject - Goedkeuring VREG en RvB (21 sept) - Ondertekeningsronde - Overleg stakeholders - 1 e strategische stuurgroep (1 juni) - Start subwerkgroepen - Draftteksten over ≠ agendapunten - 2 e strategische stuurgroep - Apart traject punten met deadline 2017 Tot april Draft, prevalidatie, consultatie, goedkeuring

21 Planning en afspraken Bestaffing subwerkgroep fin. Aspecten Vraag Elia om als observator aanwezig te zijn voor punt incasso Bestaffing andere subwerkgroepen (DUA, MA, JA) Mandaat en agenda subwerkgroepen Afspraken rond verslaggeving …

22 Agenda 9:30 – 11:30  Stand van zaken  Actiepunten  Clusteren actiepunten & oprichten van subwerkgroep(en)  Planning en operationele afspraken  Varia 11:30 – 12:00:  Stakeholder FEBELIEC aan het woord 22

23 Dank u


Download ppt "Toelichting herziening toegangscontract stuurgroep 08/06/2016."

Verwante presentaties


Ads door Google