De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapportage onderzoek bedrijfsvoering Licom Deel 2: routes voor de toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapportage onderzoek bedrijfsvoering Licom Deel 2: routes voor de toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Rapportage onderzoek bedrijfsvoering Licom Deel 2: routes voor de toekomst

2 Agenda Terugblik deel 1 Beoordeling vervolgplannen directie Licom Hoe verder

3 Terugblik deel 1 Gaf een analyse van de oorzaken van de huidige situatie Licom: Beweging van binnen naar buiten nooit echt uitgevoerd ondanks plannen Relatief grote afstand tussen directie en business units: eilandenrijk Directie hield zich vooral bezig met vastgoed, overname/verkoop bedrijven en minder met bedrijfsvoering en wettelijke doelstellingen

4 Terugblik deel 1 (vervolg) Analyse: Weerstandsvermogen verzwakt door terugkerende tekorten (geen grip op afwijkingen t.o.v. budgetten).Weerstandsvermogen verzwakt door terugkerende tekorten (geen grip op afwijkingen t.o.v. budgetten). Tegenover activering stille reserves zijn grote financiële verplichtingen ontstaan (onvoldoende gecommuniceerd). Checks & balances intern onvoldoende (toezicht, p&c).

5 Terugblik deel 1 Commentaar Reset (beleidsplannen Licom directie): Meer aandacht nodig voor: PMC analyses OrganigramOntwikkelplanReorganisatieplan Verbeteren relatie gemeenten Nadenken over rechtsvorm Verbetering toezicht

6 Beoordeling vervolgplannen directie Licom (1) PMC-analyse heeft plaats gevonden: kritische beschouwing realiteitsgehalte mist. PMC-analyse biedt onvoldoende aanknopingspunten voor binnen halen binnen gestelde budgettaire kaders. Kostenbesparing nadert maximale mogelijkheid zonder ingrijpende veranderingen. Hogere Netto Toegevoegde Waarde compenseert teruglopende subsidie onvoldoende.

7 Beoordeling vervolgplannen directie Licom (2) Focus nog te weinig op het vinden van passend werk. Business Development niet ingepast binnen de sectorafdelingen. Plannen te veel geredeneerd vanuit het bestaande aanbod aan PMC’s en niet vanuit de kansen van de werknemer.

8 Ons advies naar aanleiding van plannen directie Geen verhoging risico’s van de gemeenten dus: Geen gemeentelijke kredieten. Verruiming liquiditeiten door verkoop OG aan de gemeenten. Licom moet eerst risico’s saneren omdat nu nog onduidelijk is hoe groot de financiële risico’s zijn uit vroegere transacties (onder meer verkoop OG).

9 Opties voor de aandeelhouders 1.Vertrouwen uitspreken in de aanpak. 2.Kritisch reageren en vragen om bijstelling en uitwerking. 3.Vertrouwen opzeggen in de directie.

10 Conclusies en aanbevelingen Drastische verlaging uitgaven vraagt om ingrijpender aanpak. Zolang niet alle risico’s in beeld zijn dienen gemeenten alle opties open te houden. Kritisch reageren op plannen directie (optie 2). Overnemen OG om risico’s gemeenten beheersbaar te houden.

11 Hoe gaan de gemeenten verder Een gezonde bedrijfsvoering is niet op korte termijn te realiseren. De korting van het rijk blijft doorlopen tot 2015 (van ca per SE naar ca per SE). Op korte termijn moeten tekorten aangevuld worden. Ook voor de periode zullen tekorten afgedekt moeten worden. Er zijn middelen nodig voor een transitie.

12 Gemeentelijke uitgangspunten: Gemeenten hebben de regie op het arbeidsmarktbeleid. Licom is er alleen voor de Wsw beschut werk. Dus geen andere activiteiten en geen andere doelgroepen. Benoeming externe programmamanager. Licom maakt analyse per unit zodat gemeenten keuzes kunnen maken. Gemeente doen beroep op herstructureringsfonds. Licom maakt op basis van deze uitgangspunten een businessplan.

13 Financiële maatregelen Gemeenten prolongeren betaling voorschotten. Licom verkoopt grond Kerkrade (5,5 miljoen)aan gemeente(n). Optie: achtergestelde lening door gemeenten. Optie: gemeenten geven garantstelling af voor financiering door banken (in tijd en omvang gelimiteerd). Afdekken tekorten door gemeenten.

14 Tekortfinanciering * € Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

15 Kosten herstructurering In € Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal Totaal

16 En nu implementatie Zorg dragen voor uitwerking en implementatie van de nieuwe uitvoeringsstructuur voor onderkant van de arbeidsmarkt. Onderdeel is het proces van herstructurering van de sw- voorziening in relatie tot arbeidsmarktbeleid in het algemeen en de positie en taken van Licom nv in het bijzonder.

17 Structuur Portefeuillehouders 11 gemeenten zijn opdrachtgever; zij vormen de stuurgroep. Ambtelijke uitvoerder zijn de directeuren van de gemeenten; zij vormen de projectgroep. Externe programmamanager (voorzitter projectgroep). Programmabureau met ambtenaren uit deelnemende gemeenten.

18 Eerste opdracht Opstellen van gedragen bestuursopdracht aan het programmabureau: doel, taken, uitwerking en fasering van proces, planning en beschikbaar budget. Overeenstemming over bestuursopdracht in minimaal Parkstadverband aan de directeuren Wwnv om zodoende doorzettingsmacht en kracht voor de programmaorganisatie te organiseren en Herpositionering van de programmastructuur onder de brede verantwoordelijkheid van het arbeidsmarktbeleid Parkstadgemeenten.

19 Doel Per 1 januari 2013, de invoeringsdatum van de Wet Werk Naar Vermogen, is het arbeidsmarktbeleid bepaald en staat er een nieuwe organisatie voor de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid.


Download ppt "Rapportage onderzoek bedrijfsvoering Licom Deel 2: routes voor de toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google