De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startdagen SLO Talen 2015-2016 Van harte welkom!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startdagen SLO Talen 2015-2016 Van harte welkom!."— Transcript van de presentatie:

1 Startdagen SLO Talen 2015-2016 Van harte welkom!

2 Startdagen SLO Talen Deze presentatie + de Infobrochure SLO Talen vind je op: –Toledo-cursus: “Stage bachelortalen: taal 1” en ook op –http://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding/ praktischhttp://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding/ praktisch

3 Van harte welkom in het onderwijsveld: veld in beweging

4

5 Specifieke Lerarenopleiding Verwerven van onderwijsbevoegdheid voor talenonderwijs Voorbereiding op een baan in secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs Verwerven van competenties die ook in de ruimere sfeer van vorming, educatie, opleiding en communicatie zeer nuttig zijn

6 Toelatingsvoorwaarden Ofwel reeds relevant masterdiploma, ofwel minstens ingeschreven voor academische masteropleiding of schakelprogramma. 60 studiepunten (voor de talen waarvoor je SLO- diploma wil halen) waarvan 54 op academisch bachelorniveau en minstens 6 op masterniveau. Academische masters Toegepaste Taalkunde volgen SLO voor hun 2 vreemde talen, of volgen voorbereidingsprogramma (bv. voor Nederlands 22 – 28 stptn) LIO-baan (Leraar in opleiding): gedeeltelijke betaalde opdracht in onderwijs (ca 13 uur per week)

7 Toelatingsvoorwaarden Als je twijfelt, of als je vragen hebt over toelatingsvoorwaarden en het programma dat je moet volgen, neem dan contact op met: –programmadirecteur SLO Letteren: Kris Van den Branden (kris.vandenbranden@arts.kuleuven.be)kris.vandenbranden@arts.kuleuven.be –Studietrajectbegeleiding van de SLO (STB-SLO@kuleuven.be) –Sara Leurs (op het onderwijssecretariaat van de Faculteit Letteren) (sara.leurs@arts.kuleuven.be)sara.leurs@arts.kuleuven.be

8 Onderwijsbevoegdheid Diploma leraar inhoudelijke bekwaamheidpedagogische bekwaamheid ontleend aan masterdiplomaontleend aan SLO “Vereist bekwaamheidsbewijs”: bepaald op basis van bachelorprogramma en masterdiploma. “Voldoende geachte bekwaamheid”: breder dan vereiste bekwaamheid, dezelfde verloning, ook mogelijkheid tot vaste benoeming (maar wel iets langer traject)

9 Werken aan basiscompetenties van de leerkracht De leraar als ……………………..

10 Werken aan basiscompetenties van de leerkracht De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen De leraar als opvoeder De leraar als inhoudelijk expert De leraar als organisator De leraar als innovator-onderzoeker De leraar als partner van ouders en verzorgers De leraar als lid van een schoolteam De leraar als partner van externen De leraar als lid van een onderwijsgemeenschap De leraar als cultuurparticipant

11 Werken aan basiscompetenties: attitudes Beslissingsvermogen Relationele gerichtheid Kritische ingesteldheid Leergierigheid Organisatievermogen Zin voor samenwerking Verantwoordelijkheidszin Flexibiliteit

12 Programma 60 studiepunten30 studiepunten voorbereidend deelstagegedeelte Voortdurende wisselwerking theorie – praktijk (doen en reflecteren) REFLECTIEF ERVARINGSLEREN

13 Voorbereidend gedeelte (30 studiepunten) Algemeen pedagogisch gedeelte Leren en onderwijzen7 studiepunten Onderwijs, opvoeding en samenleving3 studiepunten Vakdidactisch gedeelte Taaloverstijgende vakdidactiek Vakdidactiek/vakdidactisch seminarie taal 1 Vakdidactiek/vakdidactisch seminarie taal 2 Keuzevakken 4 studiepunten 5 studiepunten 6 studiepunten

14 Voorbereidend gedeelte (vooropleiding Taal- en Regiostudies) Algemeen pedagogisch gedeelte Leren en onderwijzen7 studiepunten Onderwijs, opvoeding en samenleving3 studiepunten Vakdidactisch gedeelte Taaloverstijgende vakdidactiek Vakdidactiek Keuzevakken 4 studiepunten 12 studiepunten

15 Voorbereidend gedeelte (1 taal uit T&L en 1 taal uit Taal- en Regiostudies) Algemeen pedagogisch gedeelte Leren en onderwijzen7 studiepunten Onderwijs, opvoeding en samenleving3 studiepunten Vakdidactisch gedeelte Taaloverstijgende vakdidactiek Vakdidactiek/vakdidactisch seminarie taal 1 Vakdidactiek Chinees, Japans of Russisch Keuzevakken 4 studiepunten 5 studiepunten 4 studiepunten 7 studiepunten

16 Algemeen pedagogisch gedeelte Doel: deskundigheid opbouwen rond bevordering van leerprocessen, opvolgen ervan, de plaats van de leerkracht in team, de plaats van onderwijs in maatschappij…. LEREN EN ONDERWIJZEN Volgtijdelijkheid! Dit basisvak moet je eerst of simultaan volgen om andere onderdelen te kunnen aanvatten OPVOEDING, ONDERWIJS EN SAMENLEVING = semestervak – 2 x aangeboden – zie Toledo

17 Taaloverstijgende vakdidactiek Processen van taalverwerving en modellen van taalonderwijs Basiscompetenties voor de taalleerkracht en in de opleiding Taalcompetenties onder de loep Taalonderwijs in Europees perspectief/Taalonderwijs in Vlaams perspectief Literatuuronderwijs Taalbeleid op school Evaluatie van taalcompetenties ICT en talenonderwijs CLIL: zaakvakken geven in een vreemde taal Klasmanagement Toelichting hospiteerweek en eerste lesvoorbereidingen Je onderwijs onderzoeken: actieonderzoek Omgaan met diversiteit

18 Taaloverstijgende vakdidactiek Cursusteksten eerst op Toledo Na laatste module in november de mogelijkheid om alle cursusteksten te laten afdrukken door Babylon (cursusdienst) Eerste 2 modules: aanstaande woensdag

19 Vakdidactiek Vakdidactisch college Wat vertelt onderzoek over het onderwijs van taal X? Wat zijn specifieke kenmerken van de verwerving van taal X? Hoe ziet het curriculum van taal X eruit? Vakdidactisch seminarie Praktische voorbereiding op het geven van taal X in de klas: demonstratie, uitproberen & uitwerken van didactische werkvormen, werken met evaluatie-instrumenten, beoordelen van handboeken, lesvoorbereidingen schrijven….

20 Aanwezigheidsplicht seminaries Vakdidactische seminaries: directe voorbereiding op stage VERPLICHTE AANWEZIGHEID - breng docent op voorhand op de hoogte van afwezigheid - in geval van overmacht vervangtaken vanaf 2 de afwezigheid - ook LIO’s verplicht aanwezig - plan geen stage-activiteiten tijdens seminariemomenten

21 Keuzevakken Taalspecifieke keuzevakken –Computer-assisted language learning –Taalverwerving: verdiepende vraagstukken –Literatuur en onderwijs –Vakdidactiek Nederlands aan anderstaligen (boventallig) Universiteitsbrede keuzevakken

22 Stagegedeelte (30 studiepunten) Klasstage: Observatiestage: 16 lesuren (8 per taal) Lesstage: 36 lesuren (18 lesuren per taal) Ruimere takenpakket leraar: 6 mesotaken Diversiteitsstage Terugkom- en intervisieseminaries ICT & TO - seminaries Je doet stage in 2 verschillende stageplaatsen (ASO- school/TSO-school voor onderwijstalen; CVO/secundaire school/ 2 verschillende CVO’s voor niet-onderwijstalen)

23 Overzicht studiepunten stagecomponent Stage bachelortaal 113 studiepunten (klasstage, mesotaken, intervisieseminaries, ICT&T0) Stage bachelortaal 213 studiepunten (klasstage, mesotaken, intervisieseminaries, ICT&T0) Diversiteitsstage4 studiepunten

24 Stagegedeelte: hoe eraan beginnen? Stap 1 Registreer je als student die een stage wil uitvoeren: –Vul het “Inschrijvingsformulier voor aanvraag stageschool” in via de website http://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding/praktisch –Zo snel mogelijk, en uiterlijk tot en met 25 september! –Toewijzing van scholen gebeurt centraal. –Lijst toewijzingen verschijnt op Toledo “Stage bachelortalen: taal 1. Controleer deze regelmatig!”

25 Eerste contact met de school Zodra je je stageschool kent: neem zo snel mogelijk contact met de school op om afspraken te maken en je stage te bevestigen Vraag aan je school of ze infomomenten organiseert voor stagiairs (soms gebeurt dat regionaal) Wees hoffelijk in je contacten Maak kennis met de stagementoren op je stageschool (“coördinerende leraar”) en met je stagebegeleider van de K.U.Leuven Begin met opstellen van je stagerooster

26 Eerste contact met de school Laat je stage-overeenkomst (in drievoud) tekenen –Toledo: stage bachelortalen taal 1 Bezorg één exemplaar voor 1 november aan het SLO- secretariaat (via Receptie Letteren t.a.v. mevrouw Ciska Talpe - ciska.talpe@kuleuven.be)

27 Stagegedeelte: documenten Je documenteert je voorbereidingen, ervaringen en vooruitgang in een stageportfolio Zie opnieuw Toledo “Stage bachelortalen taal 1” De studenten van de SLO Engels, Nederlands, Frans en Spaans werken met het elektronisch stageportfolio MyPortfolio. Infosessies MyPortfolio: 14 en 17 oktober van 14u tot 14u30 in MSI 02.18.

28 Hospiteerweek Maandag 9 november – vrijdag 13 november In Leuven: lesvrije week Start van je stage: –Je voert een eerste deel van je observatiestage uit. –Je geeft je eerste 2 lesuren. –Je kan ook al mesotaken uitvoeren. –Je denkt al na over invulling van je diversiteitsstage.

29 Observatiestage In totaal 16 uur observeren, waarvan: –12 lesuren taalles (van je stagetalen – evenwichtig verdeeld over de 2 talen) –4 lesuren: volgen van 1 of 2 individuele leerlingen in dezelfde klas tijdens dezelfde klasdag (taalles en andere vakken) 1 overkoepelend reflectieverslag taal 1 (in taal 1) 1 overkoepelend reflectieverslag taal 2 (in taal 2) 1 overkoepelend reflectieverslag ind. lln (mag in Ndl.) –Aan de hand van kijkwijzers (zie Toledo)

30 Lesstage Omvang -minimum 36 lesuren (18 per taal) Wanneer? -eerste lessen tijdens hospiteerweek -geen lessen plannen als je seminarie hebt -bij voorkeur lesstage beëindigen voor de paasvakantie -mesotaken kunnen ook nog na paasvakantie -plan tijdig!

31 Lesstage: stageroosters Vraag een beperkt aantal mentoren 2 lesuren per dag: maximum Voor elke taal –geef je maximum 2 paralleluren (aangepaste lesvoorbereiding) –maak je zinvol gebruik van ICT –geef je minstens 1 les zelfstandig groepswerk met taakbladen Eerste deel stagerooster zo spoedig mogelijk bezorgen aan je stagebegeleider van K.U.Leuven (school, gegevens mentor, beginuur lessen); LIO’s moeten stagerooster vooraf laten goedkeuren door stagebegeleider van K.U.Leuven!

32 Lesvoorbereidingen Formulieren→ Toledo, stage bachelortaal 1 Lesvoorbereidingen: - eerste 9 lesuren per taal : uitgebreide lesvoorbereidingen - daarna: minder uitvoerig, maar toch volledig - 5 dagen op voorhand bezorgen aan mentor - eerste lesvoorbereiding ook bezorgen aan Leuvense stagebegeleider - Je bezorgt je Leuvense stagebegeleider tijdig de lesvoorbereiding van de les die hij/zij komt bijwonen Reflectieformulier: na elk lesblok van 10 lesuren per taal

33 Lesvoorbereidingen De SLO-bibliotheek (gelijkvloers bibliotheek Faculteit Letteren) bevat: –meest gebruikte lesmethodes: zeer nuttig om je lessen voor te bereiden! –didactische literatuur en achtergrondliteratuur –audiovisueel materiaal

34 Evaluatie door de mentor Evaluatieformulier voor de observerende leerkracht –voor de les bezorgen aan de observerende leerkracht Evaluatieformulier voor de hoofdmentor (per taal) –voor de stage bezorgen aan de hoofdmentor Zie Toledo “Stage bachelortalen: taal 1”

35 Stagebezoeken door stagebegeleider K.U.Leuven 2 lessen / taal (1 bezoek per onderdeel van je stage) Tijdens bezoek: mogelijkheid creëren voor overleg met mentor en stagebegeleider Bezorg je lesvoorbereiding vooraf aan stagebegeleider Reeds afgewerkt deel van stagedossier voorleggen Kom je tijdens je stage in een lastig parket: meld dit meteen aan je stagebegeleider!

36 Stagebezoeken door stagebegeleider K.U.Leuven Bespreking van de les = leermoment - Vraag feedback na de lessen - Vraag naar alternatieven - Durf actief vragen te stellen en twijfels te uiten - Stel je open en luisterbereid op Bespreking van je leerproces - B reng je voorlopige stageportfolio mee - Maak een synthese van je leerproces - Baken werkpunten af

37 Diversiteitsstage Geeft een extra dimensie aan je stage: begeleiden van jongeren die extra ondersteuning nodig hebben omwille van taalachterstand, leerproblemen, thuissituatie Omvat 4 studiepunten Je kiest één van 4 opties Infosessie vandaag: 11u – 12u in MSI 00.20 (samen met studenten SLO GKM)

38 Stageverbredende activiteiten 6 stageverbredende activiteiten (“mesotaken”): - 3 activiteiten als observator + 3 activiteiten actieve inbreng - 3 activiteiten vakgebonden + 3 activiteiten schoolgebonden (vakoverstijgend) Per taak schrijf je een bondig reflectieverslag waarin je je ervaringen koppelt aan wat je leerde tijdens voorbereidende gedeelte

39 “Mesotaken”: voorbeelden Vergadering vakgroep Ontwikkelen lesmateriaal of toets Deelnemen aan culturele activiteit Zorgbeleid school Taalbeleid school Evaluatiebeleid school Materiaal binnen communities Think LT!, CLIL, CLARA of Think M&M evalueren Kennismaken met CLB, oudercontacten, klassenraad Personeelsvergadering bijwonen ===== zie TOLEDO stage bachelortalen taal 1

40 Intervisie- en terugkomseminaries 2 de semester verplichte deelname stage-ervaringen uitwisselen, van gedachten wisselen over ervaringen, mogelijke problemen bespreken instructies: Toledo

41 ICT & TO-seminaries Schrijf je in voor één van de vier groepen, uiterlijk op 12 oktober: Inschrijfmodule op Toledo: Stage bachelortalen: taal 1

42 Indienen stageportfolio Overzicht van verschillende documenten: Zie Toledo Persoonlijk overhandigen aan stagebegeleider (afspraak) + Afsluitende bespreking van je stageportfolio en je ontwikkeling als leraar einde mei/juni (afspraak met je Leuvense stagebegeleider)

43 Stopzetting van stage -ernstige lacunes -aangepaste remediëring -didactische redenen Taalexamen -onvoldoende taalkennis -verblijf in een anderstalig milieu of taalopleiding -taalportfolio -taalproef voor sommige talen (Spaans)

44 Examenreglement Een absolute ‘nultolerantie’ geldt niet. Wel moet je een 10 halen op alle essentiële onderdelen: ‘Leren en onderwijzen’, ‘Taaloverstijgende vakdidaciek’, ‘Vakdidactiek’ en ‘Stage’. Elk OPO mag 3 keer worden aangevinkt in het ISP; een vierde inschrijving is niet mogelijk.

45 ‘To do’ Schrijf je in als student van de K.U.Leuven (zo snel mogelijk – uiterlijk 8 oktober 2014). http://www.kuleuven.be/inschrijvingen/ Vul je ISP in (individueel studieprogramma): zo snel mogelijk – zeker voor 7 oktober 2014: –Probeer OPO’s met verschillende OLA’s binnen één academiejaar af te werken. -Controleer TOLEDO! (vakken, uurroosters….). - Schaf het cursusmateriaal aan (via Babylon).

46 'To do' Vraag deze week nog stageschool aan (als je dat nog niet deed). Controleer TOLEDO-lijst toewijzing stagescholen regelmatig. Neem meteen contact op met je stageschool. Laat stageovereenkomsten tekenen. Breng stageovereenkomst binnen voor 1 november. Neem een ‘to do’-lijstje mee als je dit lokaal verlaat. Ga zo meteen naar de infosessie over diversiteitsstage, en straks naar de taalspecifieke infosessies.

47 Afsluitend Een boeiend leer-jaar gewenst! Vragen, twijfels...: contacteer ons –de vakdocenten en stagebegeleiders –ciska.talpe@kuleuven.be (stagebeheerder SLO talen – SLO- secretariaat LETT 01.42)ciska.talpe@kuleuven.be –toon.vanhoudt@arts.kuleuven.be (coördinator SLO talen)toon.vanhoudt@arts.kuleuven.be –kris.vandenbranden@arts.kuleuven.be (programmadirecteur SLO Letteren) –sara.leurs@arts.kuleuven.be (onderwijssecretariaat Faculteit Letteren) –STB-SLO@kuleuven.be (studietrajectbegeleiding SLO)STB-SLO@kuleuven.be

48 Afsluitend En ook wij willen blijven bijleren…. –Feedback van studenten doorheen het jaar –LOKO: zetelen in overlegorganen SLO –Studentenvertegenwoordiging POC SLO Letteren

49 Vragen?


Download ppt "Startdagen SLO Talen 2015-2016 Van harte welkom!."

Verwante presentaties


Ads door Google