De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. W.J.A. Ester.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. W.J.A. Ester."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. W.J.A. Ester

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de diaconie Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan

4 Mededelingen Vacature koster Gezocht: enthousiaste mensen, die het kosterschap ff samen met de andere kosters, op zich willen nemen. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met v de Commissie van Beheer.

5 Liturgie zondag 26 juni Mededelingen LvK 222: 1, 2, 3 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 61: 3, 5 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 56 Ps. 139 : 1 NB Romeinen 8 : 31-39 Ps. 139 : 9, 10 NB Kindernevendienst Preek Ps. 56 : 4, 5 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 138 : 4 * Geloofsbelijdenis * LvK 466: 1, 2, 3 * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 LvK 222: 1, 2, 3

8 LvK 222: 1 Jezus is ons licht en leven! Hij, die, aan het kruis geheven, met zijn bloed ons heeft gekocht, heeft nu vorst'lijk overmocht. Hij kan niet gebonden wezen; als een held is Hij verrezen! Halleluja!

9 LvK 222: 2 Hij heeft ridderlijk gestreden, hel en duivel neergetreden; woedt de vijand nog zo zeer, schaden kan hij ons niet meer. Sion moet Hem dank bewijzen en met luider stemme prijzen. Halleluja!

10 LvK 222: 3 't Leven heeft de dood verslonden; wat geboeid is, wordt ontbonden. Dood, waar is uw overmacht, waar uw prikkel, waar uw kracht? 's Heren vrijgekochten hopen, want de hemel gaat hun open. Halleluja!

11 Stil gebed Votum en groet * Staande

12 Ps. 61: 3, 5 NB

13 Ps. 61: 3 NB Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen waar G' uw vleug'len om mij slaat. Want gij weet wien ik mij wijdde, dat ik zeide: Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!

14 Ps. 61: 5 NB Dan zal ik uw naam vereren, Here, psalmen zingen dat het schalt! Dagelijks zal ik U geven heel mijn leven, door uw lichtglans overstraald.

15 Gebed

16 Schriftlezing: Psalm 56

17 Ps. 139 : 1 NB

18 Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen.

19 Schriftlezing: Romeinen 8 : 31-39

20 Ps. 139 : 9, 10 NB

21 Ps. 139 : 9 NB Gij zijt mij overal nabij, uw ogen waken over mij van toen ik vormloos ben ontstaan. Gij wist hoe het zou verder gaan. Ja, in uw boek stond reeds te lezen, wat eens mijn levensweg zou wezen.

22 Ps. 139 : 10 NB O God, hoe diep verwonderd ga ik uw volmaakte wijsheid na. Hoe schoon is alles wat Gij doet. Hoe kostelijk in overvloed zijn uw onpeilbare gedachten, ik overdenk die al mijn nachten.

23 Aanvang kindernevendienst

24 Preek

25 Schriftlezing: Psalm 56 Romeinen 8 : 31-39 Zingen na de preek Ps. 56 : 4, 5

26

27 Ps. 56 : 4 Gij weet, o God, hoe ’k zwerven moet op aard’; Mijn tranen hebt G’ in Uwe fles vergaard; Is hun getal niet in Uw boek bewaard Niet op Uw rol geschreven? Gewis, dan zal mijn wreev’le vijand beven, En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven; Niets maakt mijn ziel vervaard.

28 Ps. 56 : 5 Ik roem in God; ik prijs ’t onfeilbaar woord; Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; ’k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; Wat sterv’ling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden Mij bijstand boodt, en ’t onheil af zoudt wenden, Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, Door ijver aangespoord.

29 Einde kindernevendienst

30 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

31 Dankgebed

32 Ps. 138 : 4

33 Als ik, omringd door tegenspoed, Bezwijken moet, Schenkt Gij mij leven; Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, Uw rechterhand Zal redding geven. De HEER is zo getrouw, als sterk; Hij zal Zijn werk Voor mij volen - den. Verlaat niet, wat Uw hand begon, O Levensbron, Wil bijstand zenden.

34 Geloofsbelijdenis * Staande

35 LvK 466: 1, 2, 3 * Staande

36 Als God, mijn God, maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droefenis mij nochtans tot een zegen; dan waakt alom een eng'lenwacht, dan zie ik sterren in de nacht en bloemen op mijn wegen. LvK 466: 1 * Staande

37 En wat er dreig', of wie er woed', mijn Herder blijft mij leiden. Geen donker dal van tegenspoed kan van zijn staf mij scheiden. Hij blijft mij overal nabij, naar stille waat'ren voert Hij mij en liefelijke weiden. LvK 466: 2 * Staande

38 Ik heb mijn God, dat is genoeg, ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg, is mij in Hem gegeven: mijn hoogste goed, mijn troost in smart, het enig rustpunt van mijn hart, mijn eeuwig licht en leven. LvK 466: 3 * Staande

39 Zegen * Staande

40 Tot volgende week !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. W.J.A. Ester."

Verwante presentaties


Ads door Google