De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale bijeenkomst beroepsregistratie 20 juni – 30 juni Magteld Beun en Berry Tijhuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale bijeenkomst beroepsregistratie 20 juni – 30 juni Magteld Beun en Berry Tijhuis."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale bijeenkomst beroepsregistratie 20 juni – 30 juni Magteld Beun en Berry Tijhuis

2 Programma van deze bijeenkomst 16:00 uurWelkom en inleiding 16:15 uurDiscussie in groepen 17:30 uurTerugkoppeling en plenaire discussie 18:00 uurEinde · 1

3 professionalisering volgens Sherpa

4 Samen werken aan goede zorg voor kinderen en jongeren dit doet het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming: DOEL VAN DE JEUGDWET Kinderen en jongeren kunnen veilig en gezond opgroeien en ontwikkelen zich optimaal Kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Lukt dat door omstandigheden niet goed? Dan moeten zij kunnen vertrouwen op hulp van professionals die hun vak verstaan. Professionals die goede ondersteuning bieden en in overleg de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. Betrokken professionals die zelfstandig kunnen handelen, met oog voor de eigen regie van een kind of jongere en diens leefomgeving. De Jeugdwet verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om verantwoorde hulp te bieden en verplicht de professional om bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede hulpverlener in acht te nemen en te handelen in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die hij heeft, voortvloeiend uit zijn professionele standaard. · 3

5 Kwaliteit beroepsbeoefening & het nieuwe stelsel ·Professionals uit verschillende sectoren vallen onder één nieuw begrip: jeugdhulp ·De professional krijgt – naast de jongere – een centrale rol: meer ruimte om te handelen én grotere verantwoordelijkheden professional · 4 Preventie Jeugdhulp Jeugd zorg

6 Ik houd mijn vak bij en blijf mijn leven lang leren. Ik ben trots op mijn beroep en ik weet wat ik kan, en weet wanneer ik andere professionals nodig heb. Samen werken aan goede zorg voor kinderen en jongeren Professionals Aanbieders Ik wil hulp van iemand die ik vertrouw, die goed is in wat hij doet. Ik wil veilig en gezond kunnen opgroeien. Ik wil mezelf optimaal kunnen ontwikkelen. Ik geef kinderen en hun ouders zoveel mogelijk de regie Ik werk volgens mijn beroepscode en richtlijnen Ik zorg ervoor dat kinderen en jongeren de juiste hulpverlener krijgen, met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd. · 5

7 Aanbieders hebben de verantwoordelijkheid om te borgen dat kinderen en jongeren hulp krijgen van de juiste professional. Zij moeten: ·Een geregistreerde professional inzetten, tenzij zij aannemelijk maken dat een niet-geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit van zorg, of deze zelfs vergroot. ·Professionals inzetten met de juiste kennis en vaardigheden, die passen bij de hulpvraag van het kind of de jongere ·Professionals in staat stellen om te werken volgens hun professionele standaarden. · 6 Wat vraagt dit van aanbieders van jeugdhulp? = Norm van verantwoorde werktoedeling

8 Professionals hebben de verantwoordelijkheid om hun vakbekwaamheid op peil te houden en goed te weten welke hulp zij kunnen bieden aan kinderen en jongeren, maar ook waar de grens van hun kunnen ligt. Zij werken volgens hun professionele standaard (beroepscode). Van elke professional wordt verwacht dat hij zijn vak bij houdt, in het bijzonder van geregistreerde professionals in het BIG of SKJ. · 7 Wat vraagt dit van professionals? Ik werk volgens mijn beroepscode en richtlijnen

9 Wat vraagt dit van gemeenten? Gemeenten moeten sturen op resultaten. Zij moeten laten zien hoe in de afspraken die zij maken met aanbieders is geborgd dat jeugdhulpaanbieders verantwoorde hulp bieden. Bij aanbestedingen moet in ieder geval één criterium betrekking hebben op kwaliteit. Als gemeenten zelf ook jeugdhulp aanbieden (bijvoorbeeld toegangsfunctie) moeten zij als werkgever zelf ook voldoen aan de norm van verantwoorde werktoedeling. · 8

10 Richting van de stuurgroep PJ&J tot nu toe: · 9 Vier elementen die geborgd moeten worden in het systeem: Een passende vooropleiding (of EVC) Voldoende relevante werkervaring opdoen Kennis ontwikkeling Reflectief vermogen ontwikkelen Wat verstaan we hieronder? Hoe hoog leggen we de lat? En …………….hoe/waar borgen we welke eisen?

11 Inrichting van de opleidingen Sociaal Werk · 10

12 Dit is de vraag die vandaag centraal staat. Wat heeft een hbo-professional die werkt in de jeugdhulp of jeugdbescherming nodig aan kennis, ervaring en competenties om vakbekwaam te zijn? Wensen en dromen mag! Wanneer is een hbo-professional vakbekwaam?

13 Discussie in groepen

14 Terugkoppeling en plenaire discussie

15 Vervolgstappen ·Opbrengst van de regiobijeenkomsten: “Wat is nodig voor vakbekwaamheid.” ·Invullen vier pijlers van vakbekwaamheid: vooropleiding, relevante werkervaring, bij- en nascholing, reflectie ·Op basis hiervan worden modellen voor kwaliteitsborging ontwikkeld. Beroepsregistratie is één van de instrumenten in deze modellen. ·Stuurgroep van het programma bepaalt richting ·Gekozen modellen worden ingevuld in overleg met beroepsverenigingen, (verenigingen van) werkgevers, gemeenten, cliënten, opleidingen en beroepsregister. ·Eind 2016 besluit de stuurgroep over meest wenselijke model. ·Begin 2017 definitieve besluitvorming na interne raadpleging door beroepsverenigingen, (verenigingen van) werkgevers, gemeenten en cliënten. Kijk op de website voor informatie over de voortgang: http://professionaliseringjeugdhulp.nl/http://professionaliseringjeugdhulp.nl/ · 14

16 Einde


Download ppt "Regionale bijeenkomst beroepsregistratie 20 juni – 30 juni Magteld Beun en Berry Tijhuis."

Verwante presentaties


Ads door Google