De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conceptnota Bestuurlijke Optimalisatie 27-05-2016 Krachtlijnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conceptnota Bestuurlijke Optimalisatie 27-05-2016 Krachtlijnen."— Transcript van de presentatie:

1 Conceptnota Bestuurlijke Optimalisatie 27-05-2016 Krachtlijnen

2 Bedoeling Kader uittekenen voor bestuurlijke optimalisatie vanaf 2018 Over de principes in overleg gaan met de onderwijsverstrekkers en –vakbonden en de schoolbesturen Ruimer dan het leerplichtonderwijs: ook Centra volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs

3 Waarom bestuurlijke optimalisatie? Voordelen voor de leerling Voordeel voor leraren en ondersteunend personeel Voordelen voor directies en schoolbesturen

4 Huidige situatie: de scholengemeenschappen Voordelen: expertise-uitwisseling, extra middelen en ondersteuning, afspraken rond samenwerking voor bv ICT, zorg, gem. secr., mogelijke schaalvoordelen door samenwerking, samenwerking inzake personeelsbeleid, vele kansen als SB en SG samenvallen

5 Huidige situatie: de scholengemeenschappen Nadelen: samenwerkingsverband onvoldoende (bv voor fin. solidariteit), schoolbesturen beslissen, uiteenlopende belangen, juste retour, samenwerking voor personeelsbeleid beperkt of afgeremd, rationalisering SO en objectieve leerlingenoriëntering niet gewenste resultaten, spanning tss niveau SB en SG, samenwerking van de kleinste gemene deler…

6 Toekomstig bestuurlijk landschap Evoluties BOS ondersteunen en stimuleren Geen verplichting tot best. schaalvergroting Niveau-overschrijdende besturen kunnen integraal toetreden tot samenwerkingsverbanden of een SBK vormen Maximaal mogelijke planlastvermindering voor scholen Principes van goed bestuur, analyse controlemiddelen

7 Toekomstig bestuurlijk landschap 3 figuren: Individueel schoolbestuur: geen samenwerkingsverband, behoud financiering, geen stimuli voor schaalgrootte Vereniging van schoolbesturen (VVS) Schoolbesturen met Bijzondere Kenmerken (SBK)

8 Vereniging van schoolbesturen Opvolger van de scholengemeenschappen Samenwerking tussen scholen van verschillende schoolbesturen Minimale eisen voor VVS gebaseerd op die voor SGen Schoolbesturen blijven volle bevoegdheid behouden maar kiezen om een aantal zaken samen te doen.

9 Vereniging van schoolbesturen Keuze of samenwerking binnen BaO, SO of niveau-overstijgend wordt uitgebouwd Ook DKO en CVO kunnen in VVS worden geïntegreerd. Eenzelfde schoolbestuur kan tot verschillende VVS’en behoren. Wel aangeven met welke van zijn scholen het tot welke VVS toetreedt. Een school kan maar tot 1 VVS behoren

10 Voorwaarden voor VVS Bestaan uit meer dan 1 schoolbestuur Regionaal ingebed In overleg met onderwijsveld geografische omschrijving bepalen. Voordelen op vlak van afstemming studie-aanbod en inzet van personeel moeten haalbaar zijn. Minimumnorm van leerlingen/cursisten Voor CVO en DKO wordt weging toegepast

11 Voorwaarden voor VVS Norm dient realistisch te zijn 2000 leerlingen levert schaalvoordelen op: met onderwijspartners wordt onderzocht of dat een werkbare ondergrens is. Onderzoek mogelijkheden lln te wegen volgens bevolkingsdichtheden Minstens scholen leerplichtonderwijs (+ KO) Niveau-overschrijdend werken kan intrinsieke meerwaarde zijn

12 Voorwaarden voor VVS Voorwaarden mbt onderwijsaanbod: cfr SGen Schriftelijke overeenkomst: welke SBen, wijze van uitoefening bevoegdheden, duur van de vereniging en wijze van toetreden en uitstappen Ook SBK’s kunnen deel uitmaken van een VVS.

13 Bevoegdheden VVS Idem als SGen VVS kan zelf beslissen of afspraken maken die ze aan de SBen ter beslissing voorlegt over ten minste:  aanwending vd omkadering  zorgbeleid binnen de VVS  afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met andere scholen en schoolbesturen (miv BuO )  opnemen van bijkomende schoolbesturen in de VVS

14 Bevoegdheden VVS  Afspraken over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod  Afspraken over de objectieve leerlingenoriëntering en begeleiding  Algemene afspraken over de interne afstemming vh personeelsbeleid binnen de VVS m.i.v. de aanvangsondersteuning voor jonge leraren, evaluaties en functiebeschrijvingen De schoolbesturen kunnen bijkomende bevoegdheden aan de VVS toekennen Contingentering: maximum contingenten vast te leggen in overleg met onderwijspartners. Looptijd: 6 jaar, met uiterlijk na 5 jaar evaluatie van impact.

15 Schoolbesturen met Bijzondere Kenmerken (SBK) Regionaal ingebed (geografische omschrijving nog te bepalen) Minimumnorm dient realistisch te zijn 2000 leerlingen levert schaalvoordelen op: met onderwijspartners wordt onderzocht of dat een werkbare ondergrens is. Weging voor DKO en CVO en volgens bevolkingsdichtheid

16 SBK’s Minstens scholen leerplichtonderwijs (+ KO): mag BaO of SO alleen zijn of BaO+SO Niveau-overschrijdend kan intrinsieke meerwaarde hebben Voorwaarden mbt onderwijsaanbod: wat nu geldt binnen de SGen SBK is rechtspersoon: niet beperkt in de tijd en personeel kan benoemd worden op niveau SB Middelen komen toe bij SBK als aanspreekpunt

17 Stimuli Financiële stimuli: middelen SGen worden herverdeeld met oog op vorming VVS en SBK Vereenvoudiging bij toekenning Huidige situatie: Stimulus BaO Punten zorg in BaO Punten ICT Vervangingseenheden in BaO 20 000 uren-leraar in SO Globale puntenenveloppe in SO

18 Stimuli Toekomstige situatie: Adm. vereenvoudiging door samenvoeging punten in BaO tot globale puntenenveloppe Van getrapte naar lineaire berekening (in onderzoek) VVS en SBK kunnen voorafname doen voor de eigen werking Vervangingseenheden BaO, 20 000 uren-leraar in SO en restpunten TAC/TA blijven behouden maar worden toegekend via de VVS of aan het SBK Stimuli op vlak van personeelsbeleid: meer mogelijkheden om eigen personeelsbeleid uit te bouwen Principes waarop omkaderingsmiddelen gegenereerd worden wijzigen niet, maar grotere beslissingsvrijheid voor aanwending ervan

19 Stimuli In overleg met onderwijsverstrekkers wordt regeling uitgewerkt voor evenwicht tussen efficiënt inzetten van middelen en beleid dat ten goede komt van personeelsleden Stimuli op vlak van personeelsbeleid Thema’s voor overleg:  Aanwending van de omkadering: lestijden en uren-leraar (aanwending binnen niveau dat omkadering genereert, binnen dat niveau kunnen middelen vrij verdeeld worden over scholen van dat niveau, werken aan grotere uniformiteit tussen BaO en SO)  Uren voor paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel (aanwendingsmodaliteiten verder uit te werken)

20 Stimuli  Principes bij Punten: gegenereerde punten kunnen vrij verdeeld worden over de scholen vh leerplichtonderwijs binnen de VVS of het SBK  Onderzoek of aan de SBK/VVS het equivalent aan punten van 1 directeur kan worden toegekend (kan ook gebruikt worden voor andere ambten bij beslissing SBK/VVS)  Werving en inzetbaarheid van personeel: cfr loopbaanpact  Sociaal overleg: verder investeren in uitbouwen en ondersteunen van volwaardig en professioneel sociaal overleg  Schoolbesturen werken code goed bestuur uit.

21 Stimuli Administratieve stimuli  Globaal plan studie-aanbod SO, met afwijking van huidige programmatie-, inruil- en overhevelingsnormen  Samenvoeging van administratieve scholen: niet langer financiële sanctionering bij fusie  Gunstige rationalisatienorm: mogelijk verschil bij VVS en SBK

22 Andere stimuli Als een SBK of een VVS zijn scholen organiseert als domein- of campusscholen: prioritair in aanmerking voor financiële stimuli voor moderne en kwaliteitsvolle techn. uitrusting in technische en beroepsgerichte opleidingen In onderzoek: andere onderscheidende stimuli voor SBK’s en VVS

23 Transitie van scholengemeenschappen naar nieuw model Huidige SGen stoppen uiterlijk in 2020 SBen kunnen ervoor opteren direct de stap te zetten naar een SBK of de samenwerking verder uit te bouwen via een VVS Uitstap uit SGen mogelijk vanaf 2018. Risico tot desintegratie bep. SGen → overleg met onderwijsverstrekkers hoe transitie best wordt aangepakt


Download ppt "Conceptnota Bestuurlijke Optimalisatie 27-05-2016 Krachtlijnen."

Verwante presentaties


Ads door Google