De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OSR onderzoek Tevredenheid schoolleiders kwaliteit OSR-opgeleide docenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OSR onderzoek Tevredenheid schoolleiders kwaliteit OSR-opgeleide docenten."— Transcript van de presentatie:

1 OSR onderzoek Tevredenheid schoolleiders kwaliteit OSR-opgeleide docenten

2 De Opleidingsschool Rotterdam Sinds 2010 met grote betrokkenheid actief in het opleiden van leraren voor Rotterdamse VO scholen Nauwe samenwerking tussen drie schoolbesturen (BOOR, CVO, LMC) en drie instituten voor lerarenopleidingen (HR, ICLON, SEC) In totaal ongeveer 300 docenten in opleiding per jaar voor eerste en tweedegraads leraren op 6 scholen/scholengroepen waarvan tenminste 182 bekostigde opleidingsplaatsen waarvan ongeveer 120 niet-bekostigde opleidingsplaatsen

3 Onderzoeksvragen Hoe tevreden zijn de schoolleiders binnen de OSR over de kwaliteit van docenten die binnen de OSR zijn opgeleid? Op welke punten zijn zij tevreden en welke punten behoeven verbetering?

4 Methode Korte online vragenlijst onder schoolleiders van de verschillende schoollocaties Gesloten en open vragen Belang competenties: 4-puntsschaal, niet belangrijk tot heel belangrijk Rapportcijfers om tevredenheid van schoolleiders met OSR en niet OSR-opgeleide docenten te meten Open vragen voor inzicht in aandachtspunten opleiding docenten (algemeen en OSR-specifiek), verbeterpunten OSR en meerwaarde OSR

5 Algemene gegevens De vragenlijst is ingevuld door 16 respondenten Responspercentage is 38,1% Voornamelijk ingevuld door schoolleiders (87,5%) In het onderzoek zijn 18 locaties van scholen vertegenwoordigd Resultaten met voorzichtigheid interpreteren

6 Belang competenties Bevraagde competenties Bijna geen onderscheid in belang competenties voor eerstegraads/tweedegraads docenten Vakinhoudelijk kennis en vaardigheden iets belangrijker bij tweedegraads docenten. Kennis en vaardigheden in relatie met ouders iets belangrijker bij tweedegraads docenten 1. Taalvaardigheden Nederlandse taal (3.62) 2. Rekenvaardigheden (2.93) 3. Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden (3.81/3.87) 4. Eigen inzet en zelfreflectie t.b.v. voortdurende professionele ontwikkeling (4.00) 5. Pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden (differentiëren) (3.50) 6. Sociale interactie en identiteit (3.50) 7. Opbrengstgericht, zakelijker werken (3.37) 8. Kennis en vaardigheden in relaties met ouders (3.37/3.44)

7 Rapportcijfers eerste- en tweedegraads docenten (OSR en niet-OSR) De respons op de vraag naar de cijfers OSR en niet-OSR opgeleide docenten ligt laag. Om een goede vergelijking te maken hebben we alleen de cijfers gebruikt waarbij de respondent een cijfer heeft gegeven aan zowel de OSR als de niet-OSR opgeleide docenten. Dit levert voor de eerstegraads docenten niet voldoende respons op om hier uitspraken over te doen.

8 Rapportcijfers tweedegraads docenten OSR-opgeleide docenten (n=5) niet OSR- opgeleide docenten (n=5) Taalvaardigheden Nederlandse taal 7,87,6 Rekenvaardigheden 6,57,0 Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden 7,47,2 Eigen inzet en zelfreflectie t.b.v. voortdurende professionele ontwikkeling 7,67,0 Pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden (differentiëren) 7,26,8 Sociale interactie en identiteit 7,27,0 Opbrengstgericht, zakelijker werken 6,8 Kennis en vaardigheden in relaties met ouders 7,06,6

9 Rapportcijfers tweedegraads docenten Tweedegraads OSR opgeleide docenten scoren op alle bevraagde competenties hoger dan niet-OSR opgeleide docenten, met uitzondering van de rekenvaardigheid. Hoogste gemiddelde rapportcijfer voor OSR opgeleide docenten is een 7,8 voor taalvaardigheid Nederlandse taal. Laagste gemiddelde rapportcijfer voor OSR opgeleide docenten is voor rekenvaardigheid, een 6,5.

10 Aandachtspunten opleiding docenten De aandachtspunten in de opleiding van docenten over het algemeen die worden genoemd zijn erg gevarieerd. Veel aandachtspunten zijn door één respondent genoemd. De volgende aandachtspunten zijn meerdere keren genoemd Vakinhoudelijke kennis en didactische vaardigheden/differentiatie Klassenmanagement Communicatie met ouders Invulling mentoraat Opbrengstgericht werken De genoemde aandachtspunten in de opleiding van docenten OSR verschillen niet veel van de genoemde aandachtspunten bij de opleiding van docenten in het algemeen.

11 Aandachtspunten opleiding docenten OSR Aandachtspunten die niet zijn genoemd bij de aandachtspunten voor de algemene opleiding, maar wel voor de opleiding van docenten OSR zijn: Een niet te grote aanstelling naast de studie Betere communicatie Efficiëntie moet veel beter Betere en eenduidige begeleiding Derdejaars OSR wekken soms indruk dat beroepskeuze niet de juiste is Ongewenst als het inderdaad zo is dat begeleiders van Hogescholen minder op bezoek komen op stage scholen.

12 Verbeterpunten opleiding docenten OSR De genoemde verbeterpunten voor de OSR zijn gevarieerd. De meeste punten worden één keer genoemd. Het wordt door twee respondenten benoemd dat intensiever contact tussen de lerarenopleidingen en de scholen gewenst is.

13 Meerwaarde OSR Directe contacten opleiders en scholen Continuïteit van organisatie Geen vacatures meer op de school, doordat goede DIO’s blijven OSR studenten hebben een grotere binding met de school Flexibiliteit (m.b.t. plaatsing) School wordt betrokken bij opleiding nieuwe docenten Gegarandeerd goede begeleiding Bekendheid met wat er gevraagd wordt Regels omtrent begeleiding op school Georganiseerde aandacht voor ontwikkelen competenties OSR studenten kunnen vaak breder worden ingezet Goed opgezet, strenger assessment Bewaken basiskwaliteit startende docent Netwerk Laagdrempelig

14 Conclusie Schoolleiders lijken tevreden over de kwaliteit van docenten die binnen de OSR zijn opgeleid, voor de meeste competenties krijgen zij een rapportcijfer rond de 7. Tweedegraads OSR opgeleide docenten scoren op alle bevraagde competenties hoger dan niet-OSR opgeleide docenten, met uitzondering van de rekenvaardigheid. De aandachtspunten die gelden voor de algemene opleiding van docenten gelden ook voor de OSR. Daarnaast zijn er nog een paar specifieke aandachtspunten voor de OSR. Er is verscheidenheid in de genoemde aandachtspunten, verbeterpunten en meerwaarde van de OSR.

15 Vervolg In kaart brengen: totaal aantal OSR-opgeleide docenten sinds 2010 aantal OSR-opgeleide docenten nog werkzaam bij drie schoolbesturen OSR (hiervoor wordt een pilot gestart)

16 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "OSR onderzoek Tevredenheid schoolleiders kwaliteit OSR-opgeleide docenten."

Verwante presentaties


Ads door Google