De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m De Ontmoeting Onderzoek Maatschappelijke Agenda (MAG) 9 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m De Ontmoeting Onderzoek Maatschappelijke Agenda (MAG) 9 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m De Ontmoeting Onderzoek Maatschappelijke Agenda (MAG) 9 juni 2016

2 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Opbouw 1. Achtergrond 2. Opzet onderzoek 3. Uitleg werkwijze Maatschappelijke Agenda, met terugkoppeling 1 e resultaten brede bijeenkomst 1 juni 4. Mogelijkheid tot het stellen van vragen 5. Ophalen van aandachtspunten

3 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Achtergrond  2009-2010: Vaststelling huidig subsidiebeleid (verordening en beleidsregels).  2010-heden: Subsidieverstrekking volgens huidig subsidiebeleid.  27 juli 2013: Gemeenteraad besluit:  Vanaf 2016 € 100.000,- te bezuinigingen op de subsidies;  College opdracht te geven tot opstellen nieuw subsidiebeleid;  Hierin een andere bezuinigingsmethode uit te werken;  Het nieuwe subsidiebeleid uiterlijk in het 4 de kwartaal 2014 ter besluitvorming aan de raad voorleggen.

4 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Veel nieuwe taken per 1 januari 2015 Opdracht van het Rijk:  Inwoner centraal stellen.  Voorzieningen, hulp en ondersteuning beter en integraal organiseren.  Realiseren met minder budget. Vraagt om een omslag in werken en denken

5 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m 2013: Visie en uitgangspunten Centraal doel ‘Iedereen moet mee kunnen doen: van jong tot oud, van gezond tot beperkt ’.  Inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties:  Betrokkenheid naar elkaar en de eigen buurt/wijk.  Bepalen de benodigde kwaliteit van voorzieningen.  Komen met initiatieven.  Gemeente  Vertrouwt op de kracht van de samenleving  Geeft richting en ruimte.  Is op afstand aanwezig.  Stuurt op het behalen van maatschappelijke doelen en effecten.  Beperkt voorschriften, overlegvormen en verantwoordingsstructuren maximaal.  Organiseert een vangnet voor kwetsbare inwoners.

6 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Herziening opdracht  25 september 2014: gemeenteraad stemt in met:  Voorstel realiseren bezuinigingstaakstelling subsidieverlening vanaf 2016;  Verzoek om opdracht te herzien: 1. Geen nieuw subsidiebeleid met bijbehorende verordening opstellen. 2. Een geheel andere manier van werken te onderzoeken, die uitgaat van: - Afschaffing huidig subsidiebeleid; - Stopzetting alle huidige subsidies; - Uitvoering van gemeentelijke kerntaken door middel van het afsluiten van (inkoop)contracten met (professionele) organisaties; - Waardering van verenigingen en vrijwilligersorganisaties op een ander wijze dan met het verstrekken van een jaarlijkse subsidie.

7 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Opzet onderzoek (1)  Onderzoek: Businesscase naar werkwijze Maatschappelijke agenda (MAG) - Niet de werkelijkheid, maar een afweging of een investering van voldoende toegevoegde waarde is; - Gaat niet zozeer over de ‘business’, maar over het maatschappelijk belang van de investering (publieke rationale).  Periode: Maart – September 2016  Doel: - Inzicht in de sterke en zwakke aspecten van de werkwijze MAG; - Inzicht in de kansen en bedreigingen van de werkwijze MAG voor de betrokken partijen (gemeente, inwoners, verenigingen, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties).  Resultaat: Rapportage uitkomsten businesscase, voorzien van advies.

8 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Opzet onderzoek (2)  Brede projectgroep  Deskresearch  Bestudering bestaande stukken over maatschappelijk agenderen  Ophalen ervaringen en aandachtspunten, o.a. door:  Gesprek met portefeuillehouder MAG gemeente Kaag en Braassem  Gezamenlijke werksessies projectgroep MAG HG en beleidsmedewerkers MAG gemeente Kaag en Braassem  Inspiratiesessie Raadswerkgroep Sociaal Domein H-G  Gesprek met delegatie bestuur Platform Sociaal Domein H-G  Gesprek met penvoerder De Driemaster Kaag en Braassem  Deelname aan MAG-conferentie voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties Kaag en Braassem  Brede bijeenkomst H-G 1 juni voor inwoners, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties.  De Ontmoeting met gemeenteraad 9 juni

9 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Animatiefilmpje MAG

10 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Maatschappelijke agenda Een andere aanpak van maatschappelijke vraagstukken en een nieuwe manier van (samen)werken

11 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Een andere aanpak van maatschappelijke vraagstukken

12 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Startfoto (1)  Alle beschikbare cijfers en gegevens over de gemeente  Aanvulling ervaringen/gevoelens inwoners en maatschappelijke partners Actueel en compleet beeld van Hardinxveld-Giessendam

13 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Startfoto (2)  Vragen:  Wat wordt hiermee bedoeld?  Wat is de actualiteit van de cijfers?  Statisch of dynamisch?

14 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Thema’s en doelen (1)  Startfoto basis voor opstellen MAG.  Inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente bepalen samen op basis van de startfoto de thema’s en doelen:  Verbetering  Versterking  Verbinding  Behoud

15 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Thema’s en doelen  Vragen:  Wie bepaalt wat de thema’s en doelen van de MAG worden?  Hoeveel thema’s?  Wat als organisaties ideeën hebben voor meerdere thema’s?  Goede punten:  Eigenaarschap  Enthousiasme door eigen inbreng  Breder bereik  Aandachtspunten:  Zorg dat niemand wordt uitgesloten  Zijn verenigingen wel van de sociale thema’s

16 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Maatschappelijke Agenda (1)  De thema’s en doelen worden samengebracht tot 1 agenda: de MAG  Maatschappelijk beleid  Meerjarig  Geen activiteiten  Gezamenlijke verantwoordelijkheid

17 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Maatschappelijke Agenda (2)  Vragen:  Wat valt er allemaal onder? / Hoe breed is het speelveld?

18 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m MAG-opdracht (1)  MAG-thema’s worden uitgewerkt tot een MAG-opdracht(en)  Beschrijving maatschappelijke opgave  Te behalen doelen en resultaten  Algemene uitgangspunten  Thema-specifieke uitgangspunten

19 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m MAG-opdracht (2)  Vragen:  Wie bepaald de uitgangspunten/voorwaarden?

20 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Opdrachtverlening en financiering (1)  Gemeente zet MAG-opdracht(en) in de etalage met de vraag: Wie kan en wil deze doelen voor ons en/of met ons behalen?  Gemeente financiert per MAG-opdracht 1 plan met 1 totaalbudget

21 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Opdrachtverlening en financiering (2)  Vragen:  Hoe strak is 1 plan?  Hoe wordt omgegaan met concurrentie tussen groepen met plannen voor hetzelfde thema?  Wat gebeurt er als een partij met huidige activiteiten niet binnen een thema/doel past?  Is het een bezuiniging?  Hoe wordt de zak geld verdeeld en door wie?  Is er wel ruimte voor nieuwe initiatieven?

22 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Een nieuwe manier van (samen)werken

23 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Iedereen MAG meedoen (1)  Iedereen met een idee of initiatief voor de MAG kan zich melden.  Maar de gemeente verstrekt geen individuele subsidies meer.  Uitdaging: Samenwerken, elkaar inspireren en gezamenlijk 1 plan indienen.  (nieuwe) Producten en diensten die aansluiten bij behoefte van inwoners:  Efficiënt  Creatief  Innovatief  Resultaatgericht

24 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Iedereen MAG meedoen (2)  Vragen:  Waar kan men terecht met ideeën en initiatieven?  Hoe komt samenwerking tot stand?  Is samenwerken een voorwaarde?  Goede punten:  Gebruik maken van elkaars expertisen en creativiteit  Groter draagvlak door samenwerking  Goede netwerkmogelijkheden  Aandachtspunten:  Continuïteit bewaken  Papierdruk voorkomen  Concurrentie met professionele organisatie

25 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Penvoerder (1)  1 partij/coalitie van partijen per samenwerkingsverband hoofdverantwoordelijk.  Rechtsgeldige vertegenwoordiger namens samenwerkingsverband richting gemeente.  Gemeente correspondeert en communiceert met de penvoerder over MAG- opdracht.  Penvoerder moet samenwerkingspartners goed betrekken bij opstellen en uitvoeren plan.

26 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Penvoerder (2)  Vragen:  Wordt er 1 iemand/1 partij penvoerder?  Wie bepaald wie penvoerder wordt?  Heeft de penvoerder een bepaalde rechtsvorm nodig?  Goede punten:  Biedt organisaties de mogelijkheid ook op andere gebieden te bewegen  Aandachtspunten:  Penvoerder krijgt veel verantwoordelijkheden (risico?)  Vergadercultuur voorkomen

27 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Tot slot: Rolverdeling bij de MAG  Inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en gemeente gezamenlijk:  Vormen de startfoto  Bepalen de thema’s en doelen van de MAG  Gemeente:  Stuurt op het behalen van de doelen  Stuurt niet (langer) op activiteiten  Stelt voor ieder MAG-thema een totaalbudget beschikbaar  Stelt uitgangspunten op voor de in te dienen plannen  Verbindt en versterkt de krachten die al aanwezig zijn bij inwoners, verenigingen en instellingen.  Biedt waar nodig ondersteuning

28 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Rolverdeling bij de MAG  Verenigingen, instellingen en inwoners:  Ontwikkelen gezamenlijk activiteiten die bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen  Stellen per MAG-thema één plan op (geen individuele subsidieaanvragen meer mogelijk)  Eén partij is de penvoerder

29 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Welke vragen heeft u?

30 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Wat wilt u aan ons meegeven?


Download ppt "G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m De Ontmoeting Onderzoek Maatschappelijke Agenda (MAG) 9 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google