De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Business Case Indoor Sportaccommodatie Asperen Oplegnotitie I C S a d v i s e u r s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Business Case Indoor Sportaccommodatie Asperen Oplegnotitie I C S a d v i s e u r s."— Transcript van de presentatie:

1 Business Case Indoor Sportaccommodatie Asperen Oplegnotitie I C S a d v i s e u r s

2 Vervolg Op donderdag 30 januari jl. heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel met betrekking tot de binnensportaccommodatie in Asperen besproken. Door de gemeenteraad is aangegeven dat voor besluitvorming een aantal zaken uit de business case nader moet worden uitgewerkt en/of verduidelijkt. De gemeenteraad heeft hiertoe een amendement ingediend. In dit amendement wordt aan het college de volgende opdracht gegeven ten behoeve van de raadsvergadering van 6 maart aanstaande: Opdracht vanuit het amendement: 1 – Een nadere uitwerking van de scenario’s 1 en 4, zodat deze qua beheer en exploitatie voldoen aan de staatsteunregels en een sluitende business case gepresenteerd wordt waarin duidelijk en realistisch is weergegeven wat de gemeentelijke financiële bijdrage per scenario zal zijn. 2 - Nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om voor de onder A genoemde scenario’s een sluitende business case te realiseren: o.a. marktconsultatie, subsidiemogelijkheden, inbreng cafetaria De Wiel en stimuleren gebruik overdag. 3 - Omvang van een gemeentelijke garantstelling voor een bancaire financiering ter dekking van de investeringskosten duidelijk in kaart te brengen. In deze oplegnotitie is een aantal onderdelen van deze opdracht verder uitgewerkt. Tevens is de impact hiervan op de business case inzichtelijk gemaakt. 2

3 Marktconsultatie Op 12 februari 2014 is een marktconsultatie gestart om een realistischer beeld te krijgen van de verwachte investeringskosten van de beoogde ontwikkeling. In de consultatie is aan de deelnemende partijen gevraagd een inschatting te geven van de bouwkosten en bijkomende kosten. Verder is gevraagd naar mogelijke optimalisaties en risico’s in de planvorming, het proces en de planning. Uiteindelijk hebben 3 marktpartijen op 20 februari hun bijdrage aangeleverd. Bestudering van de bijdragen van de marktpartijen heeft geleid tot de volgende bijstelling van de geraamde investeringskosten (stichtingskosten en locatie gebonden kosten): 3 KostenramingScenario 1Scenario 4 Stichtingskosten€ 2.400.000,-€ 2.100.000,- Locatie gebonden kosten€ 250.000,- Subtotaal€ 2.650.000,-€ 2.350.000,- Post onvoorzien€ 100.000,- Totale investering€ 2.750.000,-€ 2.450.000,- Raming Business Case€ 2.600.000,-€ 2.000.000,- Noot: alle bedragen zijn afgerond op € 50.000,- om schijnnauwkeurigheid te voorkomen. Resultaat marktconsultatie: Verwachte investeringskosten liggen boven de raming uit business case.

4 Subsidiemogelijkheden (I) De provincie Gelderland stelt in het kader van de subsidieregeling “Gelderland Sport! 2013 – 2016” middelen beschikbaar voor onder andere “Excellente prestaties”. Subsidiabele activiteit in deze categorie is “de bouw van een multifunctionele breedtesportaccommodatie”. De provincie stelt een groot aantal criteria om in aanmerking te komen voor deze subsidie. De beoogde ontwikkeling uit de business case voldoet aan alle gestelde criteria. Vervolgens wordt de hoogte van de subsidiebijdrage gebaseerd op de onrendabele top (op de investering) en mag deze maximaal 50% van de stichtingskosten bedragen. De stichtingskosten, waarin de locatie gebonden kosten niet zijn meegenomen, bedragen € 2,5 miljoen bij scenario 1 en € 2,2 miljoen bij scenario 4. In het onderstaande overzicht is per scenario aangegeven wat de onrendabele top bedraagt en welk percentage van de investering dit vormt. Geconcludeerd wordt dat scenario 4 direct kansen biedt voor subsidiering. De maximale subsidiebijdrage bedraagt € 750.000,- bij een rentevaste periode van 25 jaar en €590.000,- bij een rentevaste periode van 10 jaar. Om te zorgen dat scenario 1 ook kansrijk is voor subsidiering dient de onrendabele top maximaal 50% van de investering te bedragen. Om dit realiseren is een éénmalige bijdrage van respectievelijk € 430.000,- of € 320.000,- nodig of een gemiddelde jaarlijkse bijdrage (over 40 jaar) van respectievelijk € 15.000,- of € 9.600,-. Indien de genoemde bijdrage wordt geleverd bedraagt de maximale subsidiebijdrage € 1.250.000,-. Belangrijk te benoemen is dat alleen een subsidiebijdrage wordt verstrekt in het geval van een onrendabele top (oftewel een niet sluitende business case). Verder is het niet bekend hoe de werkelijke subsidiebijdrage wordt bepaald. De doorlooptijd van een dergelijke subsidieaanvraag bedraagt circa 13 weken.

5 Subsidiemogelijkheden (II) Naast Gelderland Sport! is er nog de subsidieregeling ‘Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen’. De beoogde binnensportaccommdatie komt niet voor deze regeling in aanmerking omdat het niet voldoet aan het criterium ‘bij de subsidiabele activiteit zijn ten minste drie van de volgende functies betrokken: welzijn, educatie, cultuur, zorg, maatschappelijke dienstverlening en zakelijke dienstverlening’. Bijdrage De Wiel In de business case is in de uitgewerkte scenario’s geen aparte ruimte opgenomen voor De Wiel. In de marktconsultatie is de inpassing meegenomen. Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd dat deze binnen het bestaande ruimteprogramma wordt gerealiseerd. Door De Wiel is aangegeven (aan WISA) dat zij een structurele bijdrage van ca. € 7.000,- kunnen leveren. Belangrijk te vermelden is dat nadere afspraken met De Wiel over de inpassing in de accommodatie en exploitatie van de ruimte nog moeten worden gemaakt. 5

6 Impact business case De business case is nader uitgewerkt en geoptimaliseerd. De volgende aspecten zijn in financiën van de business case verwerkt: Resultaten marktconsultatie (inclusief post onvoorzien) Inbreng van De Wiel Alternatieve financiering – rentevaste periode 10 jaar (optioneel) Indien voor een rentevaste periode van 10 jaar wordt gekozen bedraagt het rentepercentage 2,46% (BNG per 25-2-2014). Uitgangspunt blijft een lening en aflossing voor een periode van 40 jaar. Na10 jaar dient opnieuw een rentepercentage te worden overeengekomen. Het risico bestaat dat het rentepercentage en daarmee de kapitaallasten hoger worden. 6 Scenario 1 1 – rente 10 jaar vast 4 4 – rente 10 jaar vast Gemiddelde saldo per jaar (over 40 jaar)* (netto contant) € 43.300,-€ 40.300,-€ 19.600,-€ 15.000,- Tekort eerste 10 jaar (netto contant) € 560.000,-€ 520.000,-€ 330.000,-€260.000,-

7 Garantstelling Als uitgangspunt voor de business case wordt gehanteerd dat de gemeente wordt gevraagd om volledig garant te staat voor de bancaire lening die de boogde stichting aangaat. Eerder is een mogelijke garantstelling door de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) onderzocht. Deze partij kent echter een aantal randvoorwaarden, waardoor de business case naar verwachting niet positief wordt beïnvloed (bv. lineaire aflossing in 15 jaar en éénmalige bijdrage). In het vervolg dient te worden bekeken of een deel van de garantie onder dezelfde voorwaarden (als van de gemeente) bij de SWS kan worden ondergebracht. Op basis van de aangepaste raming van de investering en de (éénmalige) bijdrage vanuit de WISA dient de gemeente garant te staan voor de volgende bancaire lening: 7 ScenarioInvesteringÉénmalige bijdrageBenodigd vermogen 1: Maximaal€ 2.750.000,-€ 43.000,-€ 2.707.000,- 4: Combi€ 2.450.000,-€ 43.000,-€ 2.407.000,- Gevraagde garantstelling


Download ppt "Business Case Indoor Sportaccommodatie Asperen Oplegnotitie I C S a d v i s e u r s."

Verwante presentaties


Ads door Google