De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AHAD vervolg1 Vervolg besluitvorming bezuinigingen Alle Hens aan Dek raadsbijeenkomst 2 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AHAD vervolg1 Vervolg besluitvorming bezuinigingen Alle Hens aan Dek raadsbijeenkomst 2 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 AHAD vervolg1 Vervolg besluitvorming bezuinigingen Alle Hens aan Dek raadsbijeenkomst 2 februari 2010

2 Inhoud 2 Inleiding ( H. Akkerman ) Terugblik Groslijst Update risico’s Reserves en voorzieningen Quick scan grondexploitaties

3 Inleiding 3 Samenhang van de verschillende onderdelen Wat is er tot nu toe gedaan Wat ligt er nu voor Wat is de invloed op het eindresultaat

4 Uitgangspunt = sluitende begroting in 2013 in economisch moeilijke en onzekere tijden Terugblik Werken met scenario’s Pakket van ombuigings- maatregelen met keuzes - Raad maakt keuzes uit pakket - Stelpost in voorliggende begroting - Richtinggevende uitspraken groslijst Nota reserves & voorzieningen Groslijst ombuigingen - Raad stelt nota res. & voorz. vast - Raad kiest uit groslijst als sluitpost - Leidt tot 1 e begrotingswijzigingen 5 november: Jan/feb 2010:

5 Terugblik 5

6 Groslijst 6 Ontvangen: Boekwerk met vermelding effecten Oplegnotitie Wat ziet u voor u: Opgeschoonde stand met aansluiting naar programmabegroting 2010.

7 Groslijst 7 Het verschil in 2010 bestaat globaal uit de volgende posten (x € 1.000): Bedrijfsvoering147 Tarieven45 Aanbestedingsvoordelen180 Overig -15

8 Groslijst 8

9 9

10 10 Wat wordt gevraagd: Vaststelling bezuinigingen met mogelijkheid om in de periode 2010-2013 de bezuinigingen te verminderen met € 483.000 per jaar (motie2) Wat meer bezuinigd wordt dan strikt noodzakelijk te storten in reserve t.b.v. ontwikkeling b rede scholen en weerstandsvermogen (motie 3)

11 Update risico’s 11 Treffen voorziening grondexploitatie Dividenduitkering(en) Discussie rondom fiscaliteiten Druk op middelen niet commerciële samenwerkingsverbanden

12 Reserves en voorzieningen 12 Ontvangen: Raadsvoorstel Startnotitie Wat ziet u voor u: Een doorkijk op de reservepositie volgens startnotitie.

13 Reserves en voorzieningen Doorkijk:NieuwBestaand Algemene reserve€ 16,17,9 Bestemmingsreserve (bestaand)17,8 Bestemmingsreserve potentieel beklemd 2,6 Bestemmingsreserve wettelijk beklemd 7,0 Voorzieningen 27,927,9 Totaal generaal 53,653,6  € 12,5 mln overgeheveld, risicoprofiel daarop aanpassen  Beeld notitie: voldoende evenwicht reserves en risicoprofiel  Nadere notitie volgt over ontwikkelingen risico’s 13

14 Quick scan grondexploitaties 14 Opdracht: Het identificeren van de meest significante risico’s in 12 lopende grondexploitaties en nog enkele niet in exploitatie genomen gronden; Inzicht krijgen in de optimalisaties van de grondexploitaties; Risico’s in de projecten kwantificeren; Vertaling van de risico’s naar het weerstandsvermogen; Aanbevelingen verdeeld in domeinen.

15 Quick scan grondexploitaties 15 Doorrekening: Bruto risico’s op basis van scenario’s; Netto risico’s; Reeds getroffen voorzieningen minus de kansen en risico’s o.b.v. het gemiddelde van bovenstaande scenario’s. Te treffen voorzieningen Per complex beoordeeld (conform BBV)

16 Quick scan grondexploitaties 16 De onderbouwing van deze uitkomsten treft u in een vertrouwelijke bijlage aan Uitkomst: Bruto risico minimum-2.3 mln Bruto risico maximum-13.7 mln Netto risico minimum16,1 mln Netto risico maximum4,7 mln Te treffen voorziening bruto risico 5.6 mln Te treffen voorziening netto risico 4.7 mln

17 Quick scan grondexploitaties 17 Conclusies college: Uitkomsten quick scan (treffen voorziening) passen binnen in het bestaande risicoprofiel. Het treffen van een voorziening past in een tijd van laagconjunctuur; waarvoor is gespaard in een tijd van hoogconjuntuur Quick scan toont aan dat er ook kansen liggen binnen de verschillende complexen Nu geen besluitvorming; uitkomsten meenemen in de verantwoording van de jaarrekening Vanwege de huidige conjunctuur en onzekerheden in de toekomst blijven de kansen geparkeerd in de complexen.


Download ppt "AHAD vervolg1 Vervolg besluitvorming bezuinigingen Alle Hens aan Dek raadsbijeenkomst 2 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google