De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Bestuursopdracht uitvoering Participatiewet” 20 januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Bestuursopdracht uitvoering Participatiewet” 20 januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 “Bestuursopdracht uitvoering Participatiewet” 20 januari 2016

2 Doel en inhoud presentatie Informatieverstrekking: Delen opbrengsten van de bestuursopdracht Participatiewet namens de portefeuillehouders: Wethouder Joan Veldhuizen namens de ambtelijke werkgroep: voorzitter Nancy Hendricks

3 Aanleiding Beleidskader Samenhang Sociaal Domein “Krachten bundelen waar nodig” 2015-2019 3D uitgangspunten: dichtbij de burger in samenhang eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal efficiënt en effectief, betaalbaar en zo min mogelijk bureaucratie ondersteuning 1D wat 1D kan lokaal wat kan – Kempenniveau/regionaal meerwaarde

4 Aanleiding Invoeringswet Participatiewet 1-1-2015 voortzetting WWB aangevuld met nieuwe instrumenten loonkostensubsidie en beschut werken geen nieuwe instroom tot de WSW toegangscriteria Wajong aangescherpt garantiebanen (en quotumwet) Visie Participatiewet van de vier Kempengemeenten 2015-2018 Hoofddoelstelling: Voor zoveel mogelijk mensen een duurzame arbeidsparticipatie realiseren.

5 Doelen: meer mensen plaatsen door optimale werkgeversdienstverlening meer mensen aan het werk, gerichter inzetten instrumenten en geld meer mensen laten participeren in de samenleving dmv kansrijke verbindingen sociale domein (integrale aanpak) mogelijkheid voor beschut werken wie dat nodig heeft voorkomen uitval jongeren en vergroten kansen arbeidsmarkt in samenwerking met onderwijs en ondernemers optimaliseren infrastructuur WVK tbv doelgroepen Participatiewet

6 Proces richting gemeenteraden en communicatie Informatiebijeenkomst (gezamenlijke) raden: januari 2016 Raadplegen / informeren adviesraden gemeenten / cliëntenplatform ISD de Kempen: januari/februari 2016 Behandeling in bestuur DB en AB WVK: maart 2016 Behandeling in colleges: uiterlijk maart 2016 Behandeling in DB/AB GRSK: uiterlijk maart 2016 Behandeling in gemeenteraden: april 2016

7 Bestuursopdracht Specifieke doelgroepen Participatiemogelijkheden Maatschappelijke effecten In samenhang tot zorg en jeugd Scenario’s Optimale vormgeving: nieuwe concepten, combinaties, mogelijkheden Financiële consequenties Consequenties middellange termijn voor ISD en WVK in relatie tot keuzes Wenselijke organisatiestructuur op middellange termijn

8 eigen visienota: inhoudelijk veel raakvlakken samenwerking Best-Oirschot-Veldhoven samenwerking Kempen: ISD en Werkplein WSD bestuursopdracht niet vastgesteld, maar wel ambtelijke vertegenwoordiging werkgroep Beraden zich op hun positie (bestuurlijke en organisatorische setting) voor de uitvoering Participatiewet

9 Definiëring doelgroepen Doelgroepen zijn om technische redenen gedefinieerd. criteria o.a.: afstand tot arbeidsmarkt, maximale loonwaarde, omvang, resultaat, soort interventie, specifieke producten/voorzieningen/budget Indicatieklanten:Werkklanten VSO-leerling niveau 1 t/m 3 VSO-leerling niveau 4Zorg- en activeringsklanten Leerling Praktijkonderwijs (laag niveau) Leerling Praktijkonderwijs (hoog niveau) UWV-klanten: WW, WIA, Wajong SW-medewerkers: Zittend bestand (laag niveau) Zittend bestand (hoog niveau) Niet uitkeringsgerechtigden (Potentieel) bemiddelbare klant (Potentieel) bemiddelbare klant: Inburgeraars en/of analfabeten

10

11 Maatschappelijke effecten – 3D aanpak Wat zijn de niet-financiële (maatschappelijke) effecten van het al dan niet inzetten van participatie-instrumenten? Inventarisatie van primaire en secundaire effecten per leefdomein in relatie tot speerpunten Visienota. Leefdomeinen: werk inkomen sociale participatie gezondheid veiligheid opvoeding wonen

12

13 Beschikbare middelen in 3D perspectief Inventarisatie beschikbare budgetten 2015-2020 op basis van huidige informatie. Mogelijke in te zetten financieringsbronnen: P-budget (component re-integratie) P-budget (component Wsw) Bonusbudget WVK Inzet infrastructuur WVK: Kempenplus Inzet infrastructuur WVK : overig Wmo-begeleiding Jeugdzorg WEB BUIG Bijzondere Bijstand

14 Scenario’s Participatiebeleid 2016-2019 Scenario 1: kosten-neutraal 2016 = maximaal aantal klanten: 59% Scenario 2: aantal klanten in 2019: 80% (= doelstelling visienota) Scenario 3: aantal klanten in 2019: 100% (= bestuursopdracht, investeren in de hele groep) (2016: 67%, 2017: 77%, 2018: 89%, 2019: 100%)

15 Benodigd extra budget 2016-2019 Indicatief! Scenario 1: kosten-neutraal 2016: 59% Scenario 2: aantal klanten in 2019: 80% (= doelstelling visienota) Scenario 3: aantal klanten in 2019: 100% (= investeren in de hele groep) 2016: € 249.000 2017: € 389.000 2018: € 530.000 2019: € 671.000

16 Financiële dekking extra budget Opties Beschikbaar budget/stelpost sociaal domein Algemene reserves WVK Reguliere exploitatie

17 WVK Krimp 5% van de Wsw-bezetting 615 Arbeidsplaatsen (in 2015) naar 485 (in 2019) Vanaf 2016-2017 in de “rode cijfers”

18 WVK 3 april 2014 AB besluit: bestemmingsreserve uitvoering van de Participatiewet. Uitgangspunt: inzet van middelen  positieve beïnvloeding exploitatie WVK De infrastructuur inzetten voor de doelgroep Participatiewet, werkervaringsplekken en arbeidsmatige dagbesteding. Financiering van de begeleidingskosten vindt plaats uit de bestemmingsreserve. Opdrachten (industrie, groen): bijdrage omzet WVK Verloop exploitatie 2016 positief richting “nul” in 2019

19 Participatiebedrijf de Kempen Focus op werk, potentieel 3-D benadering Werkplein de Kempen: 1. intake werk: - directe bemiddeling en plaatsing (Kempenplus) - re-integratie trajecten door Werkplein, WVK, derden 2. intake inkomen Maatwerk Trajecten re-integratie derden: samenwerking met diverse partijen Optimale werkgeversdienstverlening: - Kempenplus - Economische Zaken, Kamer van Koophandel, arbeidsmarktregio, IMK etc.

20

21 Organisatiemodel Organisatie volgt inhoud Schets toekomstig passend organisatiemodel Gemeenschappelijke ambitie: - visienota Participatiewet - gezamenlijk dienstverleningsmodel - optimale dienstverlening richting burgers en werkgevers - professionele organisatie - beleidsvrijheid Gewenste relatie in de samenwerking tussen partners: - gezamenlijk maatschappelijk belang vóór eigen organisatiebelang - governance en grip op verbonden partijen - opdrachtgever-opdrachtnemerschap vanuit partnership - inzet van infrastructuur op basis van de vraag, geen verkeerde prikkels - samenwerking in de Arbeidsmarktregio

22 Organisatiemodel Netwerkorganisatie of één uitvoeringsorganisatie? Risico’s en aandachtspunten Externe advisering Voorstel volgt

23 Pilot Loonkostensubsidie – Beschut werken Bestuursopdracht: opdracht wordt voor 1 september 2016 afgerond Pilot gestart: 2 personen per gemeente Doel pilot: praktijkervaring opdoen met inzet van dit instrument en verkrijgen inzicht: - kan hiermee de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind worden? - wat zijn de kosten voor de BUIG en het participatiebudget? - hoe staan werkgevers ten opzichte van dit instrument?

24 Garantiebanen Landelijke taakstelling voor gemeente t/m 2023: 4430 Taakstelling Kempengemeente naar rato van inwonersaantallen: Bergeijk4,83 Bladel5,25 Eersel4,81 Oirschot4,76 Reusel-De Mierden3,36

25 Adviezen / voorstellen instemmen met: dienstverleningmodel scenario uitvoering garantiebaan dekkingsvoorstellen organisatiemodel en governance (volgt) Bijlagen bij het raadsvoorstel o.a.: doelgroepen, productencatalogus, maatschappelijke effecten, beschikbare middelen, verdienmodel WVK, pilot loonkostensubsidie

26 Vragen?


Download ppt "“Bestuursopdracht uitvoering Participatiewet” 20 januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google