De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besluit Emissiearme Huisvesting Schakeldag 21 juni 2016 Noortje Arkesteijn Marco Busscher.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besluit Emissiearme Huisvesting Schakeldag 21 juni 2016 Noortje Arkesteijn Marco Busscher."— Transcript van de presentatie:

1 Besluit Emissiearme Huisvesting Schakeldag 21 juni 2016 Noortje Arkesteijn Marco Busscher

2 Rijkswaterstaat 2Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Welkom Voorstellen Vragen stellen: vooral doen!

3 Rijkswaterstaat 3Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Programma Opbouw van het Besluit emissiearme Huisvesting Toelichting begrip ‘oprichten’ Opmerkelijke zaken en ‘grijze gebieden’ in het besluit Ontwikkelingen op korte termijn Oefeningen - discussie

4 Rijkswaterstaat 4Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Opbouw van het Besluit emissiearme Huisvesting Artikel 1: definities; Artikel 2: reikwijdte; wanneer is het besluit wel/niet van toepassing; Artikel 3 (melk- en kalfkoeien), 4 (vleeskalveren) en 5 (varkens, kippen en kalkoenen): geven aan welke maximale emissiewaarde (ammoniak) voor de betreffende diercategorie gelden; Artikel 6: ammoniak algemeen; Artikel 7: zwevende deeltjes (fijn stof); Artikel 8: uitgestelde werking Bijlage 1: de maximale emissiewaarde voor ammoniak per periode; Bijlage 2: de maximale emissiewaarde voor fijnstof.

5 Rijkswaterstaat 5Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Bijlage 1 Indicatieve periode indeling maximale emissiewaarde: Kolom A: dierenverblijven opgericht voor 1 juli 2015 (bestaande situaties); Kolom B: dierenverblijven opgericht tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2018 (melkrundvee); 1 juli 2015 en 1 januari 2020; na 1 januari 2020 voor niet IPPC-bedrijven; Kolom C: dierenverblijven opgericht na 1 januari 2020 (IPPC- bedrijven en vleeskalverhouderijen) en voor dierenverblijven opgericht na 1 januari 2018 indien het melkrundvee betreft. Naar bijlage 1

6 Rijkswaterstaat 6Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Oprichten Oprichten = oprichten, uitbreiden en vervangen. Interne verbouwing van dierenverblijf, bevoegd gezag moet beoordelen:  bestaand dierenverblijf;  oprichten nieuw dierenverblijf!

7 Rijkswaterstaat 7Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Opmerkelijke zaken, grijze gebieden Omschakelen van beweiden naar permanent opstallen Mag je omschakelen van beweiden naar permanent opstallen bij traditioneel gehouden melkkoeien in een: - dierenverblijf opgericht vóór 1-4-2008? Antwoord: ja, voor deze dierenverblijven geldt immers geen max. ew. - dierenverblijf opgericht ná 1-4-2008? Antwoord: nee, voor het dierenverblijf geldt een max. ew. Een traditioneel systeem met permanent opstallen voldoet hier niet aan. groen = ja rood = nee Stroomschema melkkoeien

8 Rijkswaterstaat 8Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Opmerkelijke zaken en grijze gebieden Wanneer is een dierenverblijf ‘opgericht’? -In alle gevallen moet de oprichting, vervanging of uitbreiding zijn gebouwd en klaar zijn voor gebruik; inclusief de emissie-arme techniek. Voorbeeld: Stel je hebt voor 1 juli 2015 vergunning gekregen voor het bouwen van een stal voor het houden van vleeskuikens met mixluchtventilatie. Stal is wel gebouwd, maar mixluchtsysteem nog niet. In het kader van het Besluit emissiearme Huisvesting is deze stal nog niet opgericht! Gevolg: indien ondernemer het mixluchtsysteem niet voor 1-10-2016 aanlegt, is niet langer kolom A, maar wordt kolom B van toepassing (artikel 5, lid 3). Het mixluchtsysteem voldoet niet aan kolom B.

9 Rijkswaterstaat 9Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Opmerkelijke zaken en grijze gebieden Geen overgangsrecht 2018 en 2020: -In het Besluit is overgangsrecht opgenomen voor bedrijven die voor 1 juli 2015 een vergunning hadden aangevraagd of gekregen, maar de stal nog niet hebben gebouwd. Dit overgangsrecht bestaat niet ten aanzien van de datum 2018 en 2020. 2018 is dichterbij dan je denkt! Stel voor dat een melkveehouder in najaar 2016 gaat nadenken over de oprichting van een nieuwe stal. Het is geen uitzondering dat het verkrijgen van de omgevingsvergunning en de Nb-wetvergunning/melding circa 1 jaar in beslag neemt. Dit houdt in dat de ondernemer najaar 2017 kan gaan bouwen. De stal moet dan 1-1-2018 klaar zijn. Is dat niet het geval dan is niet kolom B, maar kolom C van toepassing!

10 Rijkswaterstaat 10Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Opmerkelijke zaken en grijze gebieden Intern salderen: dierenverblijf (artikel 5, lid 2 Besluit emissiearme Huisvesting) versus huisvestingssysteem (artikel 3, lid 3 Wav).  Type B-bedrijven: intern salderen geregeld in Besluit emissiearme Huisvesting.  Type C-bedrijven: intern salderen geregeld in de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Zie verder website Infomil: http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw- tuinbouw/ammoniak/bbt/intern-salderen-0/http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw- tuinbouw/ammoniak/bbt/intern-salderen-0/

11 Rijkswaterstaat 11Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Ontwikkelingen op korte termijn Aanpassing Besluit emissiearme Huisvesting -Reparatiebesluit 4 e tranche is voorgepubliceerd:  Aanpassing definitie emissiearm dierenverblijf  Herstel schrijffout artikel 3 (minder dan 20 dierplaatsen) -Deze aanpassing wordt gedaan om voor een ieder helder te krijgen dat alle uitbreidingen, na 1-7-2015, bij traditionele stallen gebouwd voor 1-7-2015 moeten voldoen aan kolom B.

12 Rijkswaterstaat 12Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Ontwikkelingen op korte termijn Definitieve emissiefactor voor stalsystemen bij melkrundvee  op dit moment hebben veel stalsystemen nog een voorlopige emissiefactor (v.e.). De v.e. ligt boven de maximale emissiewaarde kolom C, waardoor deze stalsystemen tot nu toe niet toegepast kunnen worden na 1-1-2018. Het is nog niet duidelijk op welke termijn een definitieve emissiefactor voor deze stallen wordt vastgesteld.

13 Rijkswaterstaat 13Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Oefening 1 naar schema melkkoeien Antwoord: Afhankelijk van wanneer de stal gebouwd is geldt er wel/geen maximale emissiewaarde. Stallen na 2008 moesten al voldoen aan het besluit Huisvesting en moeten vanaf 1 juli 2015 voldoen aan kolom A. Er geldt geen maximale emissiewaarde voor stallen met melkkoeien die zijn gebouwd voor 1 april 2008. Bestaande stallen behoef je niet aan te passen. Wanneer moet deze stal voldoen aan het Besluit emissiearme Huisvesting? Groen: altijd Rood: nooit

14 Rijkswaterstaat 14Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Oefening 2 Extra ‘spantvak’ ligboxenstal melkkoeien 1-3-2016 uitbreiding van de stal met 60 stuks melkkoeien. Welke kolom is van toepassing op de uitbreiding ? Kolom A = rood, Kolom B = groen, Kolom C = geel Antwoord: Op de uitbreiding is kolom B van toepassing. Op de bestaande stal is kolom A van toepassing. Naar schema melkkoeien

15 Rijkswaterstaat 15Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Oefening 3 Bestaande situatieGewenste situatie Is hier sprake van ‘het oprichten’ van een dierenverblijf? Rood = ja groen = nee antwoord: Ja, er is in de bestaande situatie sprake van een duidelijke fysieke afscheiding tussen het dierenverblijf en de werktuigenberging. muur Stal muur

16 Rijkswaterstaat 16Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Oefening 4 Bestaande situatie Gewenste situatie Is hier sprake van ‘het oprichten’ van een dierenverblijf: -Op moment dat op de bestaande voergang ligboxen en deels roostervloer wordt aangelegd (stal II)? -Op moment dat vervolgens buiten de bestaande voergang enkel roostervloer (dus geen ligboxen) en voergang wordt aangelegd (rode stippellijn)? Ja = rood nee = groen antwoord: Het antwoord op deze vragen bevind zich in ‘grijs gebied’. Stal voergang Stal (II) rooster- Stal vloer Voer- gang

17 Rijkswaterstaat 17Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Oefening 5 » bestaande situatie In de bestaande stal komt een melkrobot. De huidige melkruimte (geel) en het tanklokaal (blauw) worden omgebouwd tot ligboxen/roostervloer. Is hier sprake van ‘het oprichten’ van een dierenverblijf? Wel oprichten = rood geen oprichten = groen Antwoord: in de toelichting staat dat de melkstal onderdeel is van dierenverblijf  geen oprichting. Het tanklokaal is fysiek afgescheiden en hier zijn nooit dieren geweest  oprichting

18 Rijkswaterstaat 18Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Oefening 6 De bestaande stal wordt uitgebreid met een melk- en wachtruimte. De koeien staan max. 2 uur/dag in de wachtruimte. Is hier sprake van ‘het oprichten’ van een dierenverblijf? Gewenste situatie Bestaande situatie rood = oprichten groen = geen oprichten Antwoord: er is sprake van oprichten, er vindt een fysieke uitbreiding van het dierenverblijf plaats. Een wachtruimte maakt onderdeel uit van een dierenverblijf. Deze moet dus voldoen aan kolom B.

19 Rijkswaterstaat 19Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Oefening 7 In de bestaande jongveestal wordt niet langer jongvee maar melkkoeien gehuisvest. Welke kolom is van toepassing op de ‘jongveestal’ als er melkkoeien worden gehuisvest? Rood = kolom B groen = geen antwoord: Het dierenverblijf is opgericht voor 1 april 2008. Zodoende geldt er geen maximale emissiewaarde. Jongveestal 1-8-1999 Melkkoeien overige huisvesting In de stal worden geen wijziging doorgevoerd aan het huisvestingsysteem

20 Rijkswaterstaat 20Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Oefening 8 Welke maximale emissiewaarde geldt er voor stal A en welke voor stal B? Rood = kolom A, groen = kolom B, geel = geen maximale emissiewaarde antwoord: Voor zowel stal A als B gelden geen maximale emissiewaarden, want het besluit is niet van toepassing, zie artikel 2. Stroomschema artikel 2 Stal A opgericht op 1-5-2011 1000 vleesvarkens biologisch Stal B wordt opgericht op 2-10-2015 480 vleesvarkens biologisch

21 Rijkswaterstaat 21Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Laatste sheet Vragen??? Bedankt voor jullie aandacht en veel plezier vandaag!

22 Rijkswaterstaat 22Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Bijlage 1

23 Rijkswaterstaat 23Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Bijlage 1 Voetnoten bijlage 1: Terug naar presentatie

24 Rijkswaterstaat 24Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Stroomschema melk- en kalfkoeien Naar oefening 2 Naar oefening 3 Naar omschakelen beweiden

25 Rijkswaterstaat 25Besluit Emissiearme Huisvesting RWS ONGECLASSIFICEERD Stroomschema Artikel 2 Vrijloopstallen voor melk- en kalfkoeien Huisvestingssysteem bij biologische productie methoden Huisvestingssysteem legkippen en (groot- )ouderdieren van legrassen in aangepaste kooien Huisvestingssysteem varkens waarvan hokoppervlak en uitloop voldoen aan tabel bij artikel 2 lid 2 onder d Nee Worden er meer dieren gehouden dan genoemd in de laatste kolom van tabel bijlage 1 en 2 Besluit emissiearme Huisvesting niet van toepassing Ja Besluit emissiearme Huisvesting is van toepassing. Ga door naar de van toepassing zijnde sheet. Nee Ja Nee Besluit emissiearme Huisvesting niet van toepassing melk- en kalfkoeien Nee Besluit emissiearme Huisvesting niet van toepassing Ja terug naar presentatie


Download ppt "Besluit Emissiearme Huisvesting Schakeldag 21 juni 2016 Noortje Arkesteijn Marco Busscher."

Verwante presentaties


Ads door Google