De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OGP 6 Verschillen. DOELEN ▪ De student maakt voor zichzelf zichtbaar wat hij al weet over het rekenonderwijs en de speciale aandacht voor de leerbehoeften.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OGP 6 Verschillen. DOELEN ▪ De student maakt voor zichzelf zichtbaar wat hij al weet over het rekenonderwijs en de speciale aandacht voor de leerbehoeften."— Transcript van de presentatie:

1 OGP 6 Verschillen

2 DOELEN ▪ De student maakt voor zichzelf zichtbaar wat hij al weet over het rekenonderwijs en de speciale aandacht voor de leerbehoeften van leerlingen. ▪ De student heeft kennis opgebouwd rondom het HGW ▪ De student weet d.m.v. zelfstudie en overleg aan welke kritische situaties/handelingen hij aan het eind van OGP 6 moet voldoen ▪ De student heeft zicht op de mogelijkheden hoe hij zich kan verantwoorden

3 HOE ZIET HET REKENONDERWIJS OP SCHOOL ER UIT Opdracht:Wat als leerlingen het rekenen moeilijk of makkelijk vinden? Wat doet de school? Wat doet de leerkracht? Wat weet je hier al van?

4 Hoe gaan we te werk ▪ We doorlopen de stappen van HGW ▪ Globale tijdlijn Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3 Waarnemen Begrijpen Plannen Kwartaal 4 Uitvoeren

5 De rode draad Rekenen en HGW ▪ HGW

6 HGW UITGANGSPUNTEN 1.Onderwijsbehoeften staan centraal; 2.Het gaat om afstemming en wisselwerking; 3.De leerkracht doet ertoe; 4.Positieve aspecten zijn van groot belang. 5.We werken constructief samen; 6.Ons handelen is doelgericht; 7.De werkwijze is systematisch en transparant.

7 BIJ DEZE AANPAK ZIJN BELANGRIJK ▪ de rekendoelen ▪ onderwijsbehoeften van de kinderen.

8 STAP 1 WAARNEMEN-SIGNALEREN ▪ Resultaten ▪ De (tussen)doelen en leerlijnen van het rekenwiskundeonderwijs ▪ Groepsoverzichten waarin wordt opgenomen: ▪ observaties, ▪ toetsen, ▪ gesprekken met kinderen, ▪ ouders en collega’s.

9 STAP 2 BEGRIJPEN-ANALYSEREN ▪ Onderwijsbehoefte: in beeld brengen van onderwijsbehoeften sterke en zwakke rekenaars. ▪ observeren (drieslagmodel en handelingsmodel, model hoofdfase in de leerlijn); ▪ Het stellen van de juiste doelen ▪ Het voeren van rekengesprekken: kwaliteiten van kinderen naar boven halen ▪ Diagnostische gesprekken: rekenniveau en leerlijn in beeld brengen

10 STAP 3PLANNEN-VOORBEREIDEN ▪ groepsplan ▪ onderwijs voorbereiden ▪ kerndoelen, leerlijnen en lesdoelen van je methode in beeld brengen; ▪ differentiëren: convergent en divergent: niveaus; ▪ 21 e -eeuwse vaardigheden binnen rekenen toepassen; ▪ lesvoorbereidingen opzetten die gebaseerd zijn op het aangevulde groepsplan.

11 STAP 4REALISEREN-UITVOEREN ▪ Je gaat cyclisch aan de slag waarbij je de verschillende activiteiten steeds weer aanpast op de onderwijsbehoefte van de leerling. ▪ Onderwijs geven ▪ Resultaten

12 VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST Neem een kopie mee van het rekenblok waarin de leerlingen nu gaan werken. de handleiding en het leerlingenboek

13 TOETSING OGP 6

14 Bekijk thuis onderstaande dia’s en geef er betekenis aan. Formuleer voor jezelf vragen die je erover hebt en stel ze in de komende bijeenkomst(en).

15 C1 3.10 rekening houden met verschillen door variëren in didactiek Criterium: de student verantwoordt de variatie in didactische werkvormen bij de geformuleerde onderwijsbehoeften 4.7 differentiëren in subgroepen Criterium: de student verantwoordt op welke wijze in de organisatie van het onderwijs differentiatie in subgroepen tot stand is gekomen. 3.13 bestaand handelingsplan/groepsplan hanteren Criterium: de student werkt binnen de cyclus van handelingsgericht werken de fase van ‘realiseren en evalueren’ uit (groepsplan uitvoeren en opbrengsten evalueren). 6.8 werken binnen bestaande zorgstructuur Criterium: de student toont in het kader van passend onderwijs de ondersteuningsstructuur van zijn basisschool op micro-, meso- en macroniveau.

16 C2 2.3 aspecten van ontwikkeling herkennen en benoemen Criterium: de student werkt binnen de cyclus van handelingsgericht werken de fase van ‘waarnemen’ uit (stimulerende en belemmerende factoren). 2.6 hulpvragen signaleren en onder begeleiding aanpakken Criterium: de student werkt binnen de cyclus van handelingsgericht werken de fase van ‘begrijpen en plannen’ uit (onderwijsbehoeften en groepsplan).

17 C32.2 relatie met individuele leerlingen verbeteren Criterium: de student verantwoordt zijn pedagogisch handelen ten aanzien van de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen.

18 D1 2.8 pedagogisch handelen verantwoorden Criterium: de student bespreekt zijn bevindingen vanuit de fase ‘waarnemen en begrijpen’ van minimaal één kind met ouders/verzorgers. 6.6 informatie van ouders integreren in pedagogisch-didactisch handelen Criterium: de student toont in zijn themadossier aan dat hij informatie van ouders heeft ingezet bij zijn pedagogisch-didactisch handelen.

19 13Vormeisen (S) Taalbeleid De verwijzing naar de bronnen is volgens APA. De student heeft in zijn themadossier feedback opgenomen vanuit het werkveld.

20 HOE GA IK ME VERANTWOORDEN ▪ Welke vragen roept het op? ▪ Wat wil je anders?

21 MOGELIJKE VERANTWOORDING Eigen ontwikkeling Terugblik op thema 5 Feedback assessor Kritische situaties en kritische handelingen Verbreden van eigen kennis in theorie: Theorie over differentiëren in de rekenles a.d.h.v. het handelingsmodel, drieslagmodel, model hoofdfase in de leerlijn; Groepsplannen De rekenmethode Opbouw van de lessen Ontwikkeling van de leerlingen hoe kun je dat in beeld brengen. Differentiatie in de groep Toepassen in de groep De rekenmethode Opbouw van de lessen Ontwikkeling van de leerlingen (Resultaten) Hoe rekent de leerling rekengesprekken en diagnostische gesprekken Versterking huidig groepsplan Uitvoeren van groepsplan Reflectie en ontwikkeling

22 Literatuur verplicht ▪ Notten, C., Versteeg, B., Martens, L. (2014). Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt. Assen: Uitgeverij van Gorcum ▪ Oonk, W. e.a. (2013) Rekenen-wiskunde in de praktijk: Verschillen. (pp. 49-101). Groningen: Noordhoff. ▪ Oonk, W. e.a. (2015) (of 2011). Rekenen-wiskunde in de praktijk: Kerninzichten. Groningen: Noordhoff. (dit boek is al aangeschaft in de propedeuse) Artikelen ▪ Eerd, van H.A.A. (1994). Het diagnostisch gesprek. In Kwantiwijzer voor leerkrachten, handleiding. (pp. 25-36). ’s-Hertogenbosch: Malmberg.

23 DEELOPDRACHT 1: WERKEN MET DE CYCLUS HANDELINGSGERICHT WERKEN Je start met het bestuderen van het groepsplan van jouw stagegroep. Dit doe je op zo’n manier dat jij daaruit gegevens van drie kinderen selecteert die jij nauwgezet gaat volgen in hun ontwikkeling op basis van de cyclus HGW. Deze drie kinderen kies je in overleg met je mentor. Voor deze drie kinderen werk jij de eerste twee fasen van HGW uit: Waarnemen en Begrijpen. Voor twee van deze drie kinderen werk jij vervolgens ook nog de laatste twee fasen van HGW uit: Plannen en Evalueren. Over één van deze twee kinderen voer je, nádat je de hele cyclus HGW hebt doorlopen, een oudergesprek samen met je mentor. Hierin bespreek je met de ouder(s) wat jouw bevindingen zijn na het volledig uitvoeren van de cyclus HGW.


Download ppt "OGP 6 Verschillen. DOELEN ▪ De student maakt voor zichzelf zichtbaar wat hij al weet over het rekenonderwijs en de speciale aandacht voor de leerbehoeften."

Verwante presentaties


Ads door Google