De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst: Ps. 84 : 1 Na de zegen: Ps. 100 : 3, 4 Schriftlezing: Kolossenzen 1:1-23.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst: Ps. 84 : 1 Na de zegen: Ps. 100 : 3, 4 Schriftlezing: Kolossenzen 1:1-23."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst: Ps. 84 : 1 Na de zegen: Ps. 100 : 3, 4 Schriftlezing: Kolossenzen 1:1-23

2 HÈ JEUGD VAN JAARGROEP 1 T/M 4 WE GAAN HET SEIZOEN AFSLUITEN MET EEN GEZELLIGE AVOND IN DE SOOS

3 * WANNEER? VRIJDAG 31 MEI * WAAR? IN DE SOOS * HOE LAAT? VANAF 19.30 UUR * KOSTEN ? € 2,00

4 Activiteiten Rond de Kerk www.ark-hardenberg.nl ark.hardenberg@gmail.com

5 www.ark-hardenberg.nl – ark.hardenberg@gmail.com Heeft u het al in uw agenda staan? Op 25 mei organiseert de Ark op het parkeerterrein van het Morgenlicht een rommelmARKt. Buiten het verkopen van uw “rommel” zijn er ook allerlei andere activiteiten georganiseerd, Dus ook als u niets hebt te verkopen, bent u van harte uitgenodigd. Voor meer info, zie de website : www.ark-hardenberg.nl graag tot ziens op 25 mei!!

6 Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar als gemeente te ontmoeten. Er is koffie en fris in de hal van de kerk.

7 De Heilige Geest. Gesymboliseerd door vurige vlammende kleuren, en tongen van vuur. Bij jou doop werd ja gezegd. Door de kracht van de Geest geven jullie nu zelf het ja woord op die doop. God is trouw, de lijn van het bloemstuk naar de witte rozen (die op het doopvont worden gelegd).

8

9 Psalm 84 : 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER! O God, U weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw hoven. U weet hoe heimwee mij bevangt, omdat geheel mijn hart verlangt U in uw heiligdom te loven. 'k Ga jubelend God tegemoet, die leeft en mij ook leven doet.

10  Mededelingen  Votum en Zegengroet  Ps. 100: 3, 4  Lezing van de wet  Ps.139: 1, 11  Gebed  Lezen: Kolossenzen 1:1-23  Gz.119: 1, 2, 5  Preek

11

12  Mededelingen  Votum en Zegengroet  Ps. 100: 3, 4  Lezing van de wet  Ps.139: 1, 11  Gebed  Lezen: Kolossenzen 1:1-23  Gz.119: 1, 2, 5  Preek

13

14  Mededelingen  Votum en Zegengroet  Ps. 100: 3, 4  Lezing van de wet  Ps.139: 1, 11  Gebed  Lezen: Kolossenzen 1:1-23  Gz.119: 1, 2, 5  Preek

15 Psalm 100: 3, 4 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof ‘t zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER!

16 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

17 Lezing van de wet

18 Belijdenisdienst  Mededelingen  Votum en Zegengroet  Ps. 100: 3, 4  Lezing van de wet  Ps.139: 1, 11  Gebed  Lezen: Kolossenzen 1:1-23  Gz.119: 1, 2, 5  Preek

19 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

20 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

21

22 Belijdenisdienst  Mededelingen  Votum en Zegengroet  Ps. 100: 3, 4  Lezing van de wet  Ps.139: 1, 11  Gebed  Lezen: Kolossenzen 1:1-23  Gz.119: 1, 2, 5  Preek

23 Lezen: Kolossenzen 1:1-23 1 Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. 2 Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader 3 In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, 4 want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, 5 omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie 6 u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. 7 Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. 8 En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt.

24 Lezen: Kolossenzen 1:1-23 9 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11 en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. 12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

25 Lezen: Kolossenzen 1:1-23 15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. 18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: 19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

26 Lezen: Kolossenzen 1:1-23 21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22 maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. 23 Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

27 Belijdenisdienst  Mededelingen  Votum en Zegengroet  Ps. 100: 3, 4  Lezing van de wet  Ps.139: 1, 11  Gebed  Lezen: Kolossenzen 1:1-23  Gz.119: 1, 2, 5  Preek

28 De kerk van alle tijden kent slechts een vaste grond: ´t is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af ´t was hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

29 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

30 Nog weet zij zich verbonden in haar drieëenge Heer met wie zijn trouw bevonden, de strijders van weleer. Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid.

31 Kolossenzen 1: 9 -11 9 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11 en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

32 Na de preek: Gz. 160

33 Startpunt, en onderweg…. ons gebed voor jullie…. dat jullie Gods wil kennen dat jullie Gods wil kennen dat jullie leven voor God dat jullie leven voor God dat jullie groeien in het kennen van God zelf dat jullie groeien in het kennen van God zelf dan zullen jullie delen in Gods luister

34  Gz.160  Opw.488  Belijdenis  Opw.710 (staande)  Gebed  Collecte  Ps.23  Zegen

35 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

36 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

37 Opwekking 488 Heer ik kom tot U Oorspronkelijke titel: Power of Your love Tekst & muziek: Geoff Bullock Ned. Tekst: Mireille Schaart © World Music/ Unisong Music Publishers

38 Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij. Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde

39 Houd mij vast laat uw liefde stromen. Houd mij vast heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van Uw liefde.

40 Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij U wil dat als ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

41 Houd mij vast laat uw liefde stromen. Houd mij vast heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van Uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest en de kracht van Uw liefde.

42

43 Formulier Geliefde broeder(s)/zuster(s), U staat hier voor God en zijn gemeente om uw geloof te belijden. Ik verzoek u eerlijk te antwoorden op de volgende vragen. Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest, de Drie-enige God van uw doop?

44 Erkent u dat u zondig en schuldig ter wereld bent gekomen en dat u van nature niet kunt doen wat goed is in Gods ogen? Beseft u dat u daarom blootstaat aan Gods toorn? Bekent u dat u de geboden van de Heer vaak hebt overtreden met zondige gedachten, woorden en daden? Hebt u daar berouw over?

45 Gelooft u dat Jezus Christus u als uw verlosser geschonken is en dat u door de kracht van de heilige Geest een deel van zijn lichaam bent? Gelooft u dat God u door Christus’ bloed al uw zonden vergeeft? Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente verkondigd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is? Zult u, zolang u leeft, bij deze belijdenis blijven en alles verwerpen wat tegen Gods woord ingaat?

46 Aanvaardt u de belofte en verplichting van Gods genadeverbond, waarvan de doop teken en zegel is? Verlangt u ernaar God en uw naaste lief te hebben, met de wereld van de zonde te breken, wat zondig in u is te laten afsterven en vol ontzag voor God te leven? Belooft u dienstbaar te zijn aan de gemeente, trouw met haar naar het woord te luisteren en het avondmaal te gebruiken? Zult u zich gewillig onderwerpen aan alle christelijke vermaningen? Wat is daarop uw antwoord? (Ja)

47 Al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.

48 © 2005 Uniong Music Publishers t/a HGJB Music. Expl. Tekst & muziek: Hans Maat Opwekking 710 (staande zingen) Gebed om Zegen

49 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

50 Vader maak mij tot een zegen Ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus kom tot mij Als de Bron van leven Die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

51 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

52 Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

53 ……

54 Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

55 Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

56

57  Vandaag  1 e V.S.E. (Vereniging Samenwerking Emeritering)  2 e Rente en aflossing  Ps. 23: 1, 2, 3

58  Gz.160  Opw.488  Belijdenis  Opw.710 (staande)  Gebed  Collecte  Ps.23  Zegen

59 De HERE wil mijn trouwe herder wezen, geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen. Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden, aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden. Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen, leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

60 Zelfs in een dal vol dreigende gevaren vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren. U staat mij bij in liefdevol ontfermen, uw stok en staf vertroosten en beschermen. Een rijke dis zult U mij toebereiden voor 't oog van wie mij haten en bestrijden.

61 U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven, verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven, zodat ik in het heilig huis des HEREN mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

62  Gz.160  Opw.488  Belijdenis  Opw.710 (staande)  Gebed  Collecte  Ps.23  Zegen

63

64

65 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt.

66 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

67 Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam

68 wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

69 Maar ik vertrouw op u, HEER, ik zeg: U bent mijn God,

70 De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?

71 Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

72 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

73

74  Gz 602 in Canon

75 1. Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. 2. Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, Kom tot uw doel met ieder van ons. 3. Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn 1 keer samen, daarna 2 keer per groep

76 Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar als gemeente te ontmoeten. Er is koffie en fris in de hal van de kerk.

77

78


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst: Ps. 84 : 1 Na de zegen: Ps. 100 : 3, 4 Schriftlezing: Kolossenzen 1:1-23."

Verwante presentaties


Ads door Google