De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Openbare raadsvergadering van 18 april 2011 Plaatsvervangend voorzitter A. Duiker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Openbare raadsvergadering van 18 april 2011 Plaatsvervangend voorzitter A. Duiker."— Transcript van de presentatie:

1 Openbare raadsvergadering van 18 april 2011 Plaatsvervangend voorzitter A. Duiker

2 Agenda 1 Opening 2Vaststellen van de agenda 3Mondeling vragenuur 4Verslag raadsvergadering 28 maart 2011 5Lijst ingekomen stukken 6Verzoeken om interpellatie of inlichtingen 7Uitgangspunten bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Het Oranjewoud 8Inrichtingsplan Dubbele Regel in Heerenveen 9Vernieuwing Westindische Buurt 10Beeldkwaliteitsplan kantoren Atalantastraat - Stadionweg 11Ontwerpverklaring van geen bedenkingen bouwplan paardenstal op het perceel B. Oostingweg 23 in Oranjewoud 12Sluiting

3 2. Toevoegen aan de agenda Punt 4: Verslag besloten gedeelte 28 maart 2011; Verslag raadsvergadering 31 maart 2011 afscheid Peter de Jonge; Punt 6: Interpellatie aangevraagd door Punt 12: Motie vreemd aan de orde van de dag van It Hearrenfean

4 3 Mondeling vragenuur It Hearrenfean

5 4 Vastellen verslagen 1.Verslag 28 maart 2011 (‘s middags) 2.Verslag 28 maart 2011 3.Verslag 31 maart 2011

6 6 Verzoek om interpellatie Wat is de stand van zaken t.a.v. de begroting 2011? Is er een landelijke trend dat alle werkvoorzieningen met verlies lijdende omstandigheden te maken hebben? Wat betekent de bezuinigingsmaatregelen van de overheid voor Caparis en vooral voor de 2.500 medewerkers? De PvdA fractie maakt zich grote zorgen over deze groep medewerkers. Wat is de orderportefeuille op dit moment? Hoe verhoudt zich de omzet per deelnemende gemeente, en heeft Heerenveen daarin een afwijkende positie? Waardoor lijken de omzetcijfers van Heerenveen af te wijken? Komt er op korte termijn een onderzoek bij Caparis o.a. over de bedrijfsvoering? Welke centrale vragen worden in dat onderzoek beantwoord? Wordt in het onderzoek ook gekeken naar de mogelijkheden voor een eenvoudiger en transparanter organisatievorm? De PvdA hecht aan een zorgvuldige communicatie over Caparis, hoe borgen de gemeenten de communicatie?

7 7 Uitgangspunten bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Het Oranjewoud Voorgesteld besluit: 1.De uitgangspunten voor het bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Het Oranjewoud vaststellen. 2.Gelegenheid voor inspraak bieden op het voorontwerp- bestemmingsplan.

8 8 Inrichtingsplan Dubbele Regel Voorgesteld besluit: 1.Een krediet van € 45.000 beschikbaar stellen voor de uitvoering van de plannen.

9 9 Vernieuwing Westindische buurt Voorgesteld besluit: 1.Een krediet beschikbaar stellen van € 392.000 voor de aanpak van de woonomgeving van de West- indische buurt in Heerenveen-Midden.

10 10 Beeldkwaliteitsplan kantoren hoek Atalantastraat - Stadionweg Voorgesteld besluit: 1.Het Beeldkwaliteitsplan Sportstad Heerenveen aanpassen ( conform tekst raadsbesluit ). 2.Het aangepaste Beeldkwaliteitsplan Sportstad Heerenveen opnemen in de Welstandsnota.

11 11 Bouwplan paardenstal B. Oostingweg 23a in Oranjewoud Voorgesteld besluit: 1.Instemmen met het bouwplan van een paardenstal op het perceel Bieruma Oostingweg 23A te Oranjewoud. 2.Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeven.

12 12 Motie vreemd aan de orde van de dag Motie ex art 30 van het reglement van orde voor de raadsvergaderingen van Heerenveen bijeen op 18 april 2011 Onderwerp: Van binnen naar buiten, informatieverstrekking naar de burgers Overwegende dat: Het college informatieverstrekking naar de burgers hoog in het vaandel heeft; Dit is opgenomen in het collegeprogramma via de participatiewijzer; In de raadsvergadering van 28 maart jl. de visie 'één in dienstverlening van buiten naar binnen' is vastgesteld; In deze visie niet gesproken wordt over de visie op de informatieverstrekking naar de burger 'van binnen naar buiten'; Het college op 5 juli (bij monde van de toenmalige burgemeester de Jonge) de toezegging heeft gedaan aan de raad in het najaar een voorstel voor te leggen om de informatieverstrekking op doelmatige wijze te organiseren; Deze toezegging op 17 januari jl. nog eens is bevestigd en tevens is aangegeven deze mee te nemen met de visie één in dienstverlening; Deze toezegging nog niet is nagekomen; Besluit: Het college op te dragen om een visie ' Van binnen naar buiten' over de informatieverstrekking aan de burgers aan de raad voor te leggen. Deze visie en het conceptvoorstel voor de definitieve vaststelling aan de raad voor te leggen. En gaat over tot de orde van de dag. It Hearrenfean

13 13 Sluiting Dank voor uw aandacht en wel thuis. Komende politieke agenda: 28 april: ‘t Petear, raadscommissies ROM, SAZA en AZ 09 mei: fractievergaderingen 16 mei: raadsvergadering


Download ppt "Openbare raadsvergadering van 18 april 2011 Plaatsvervangend voorzitter A. Duiker."

Verwante presentaties


Ads door Google