De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Wie ben ik… in Christus?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Wie ben ik… in Christus?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Wie ben ik… in Christus?

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt dhr. J. W. Maris in de morgendienst voor te gaan en ds. W. J. A. Ester in de bmiddagdienst.

4 Mededelingen U kunt vandaag nog spullen inleveren voor de aVoedselbank in de hal van de kerk.

5 Liturgie zondag 24 januari Mededelingen Ps. 8: 1, 4 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 23: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 1: 1-8 Ps. 89: 8 Kindernevendienst Preek UAM 122: 2, 9, 10, 11 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB. 31 * Geloofsbelijdenis * GKB 179A * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 Ps. 8: 1, 4

8 Ps. 8: 1 HEER', onze Heer, grootmachtig Opperwezen; Hoe wordt Uw Naam op aard' alom geprezen! Gij, die den glans van Uwe majesteit, Hebt boven lucht en heemlen uitgebreid.

9 Ps. 8: 4 Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; En 's mensen zoon Uw teerste liefde schenkt!

10 Stil gebed Votum en groet * Staande

11 Ps. 23: 1 NB

12 Ik wil van God als van mijn Herder spreken. Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. Groen is het land waarin Hij mij doet komen, fris is de bron die hij voor mij doet stromen. Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

13 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 23: 3 NB Gez. 5: 3 Afsluiting avondmaal

14 Geliefden in onze Heere Jezus Christus, Het Avondmaal verzekert ons ervan, dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons Zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende Geest verworven heeft.

15 Door Die Geest, Die in Hem als het Hoofd en ons als Zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al Zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt: “Omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, één lichaam: wij hebben immers allen deel aan het ene brood.” (1 Kor. 10:17)

16 Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, Die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om Zijn genade aanroepen.

17 Ps. 23: 3 NB Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede, Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. Ja, zaligheid en liefde en welbehagen zullen mij volgen al mijn levensdagen. Ik zal het welkom horen van mijn koning en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

18 Avondmaalsviering Gez. 5: 3

19 Uw koninkrijk koom' toch, o H EER '! Ai, werp den troon des satans neer! Regeer ons door Uw Geest en Woord; Uw lof word' eens alom gehoord, En d' aarde met Uw vrees vervuld, Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

20 Gebed

21 Schriftlezing: Openbaring 1: 1-8

22 Ps. 89: 8

23 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht; Wij steken ’t hoofd omhoog, en zullen d’ eerkroon dragen, Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen; Want God is ons ten schild in ’t strijdperk van dit leven, En onze koning is van Isrels God gegeven.

24 Aanvang kindernevendienst

25 Preek

26 Schriftlezing: Openbaring 1: 1-8 Wie ben ik… in Christus? Zingen na de preek UAM 122: 2, 9, 10, 11

27 Schriftlezing: Openbaring 1: 1-8 Wie ben ik… in Christus? 1. Geliefd 2.Gered 3.Gekroond 4.Geheiligd Zingen na de preek UAM 122: 2, 9, 10, 11

28

29 UAM 122: 2 Hij, het Begin, het Eind, Die was in het verleden, Hij is er in het heden, zal steeds Dezelfde zijn.

30 UAM 122: 9 Hij is ons welgezind. Voor ons verzondigd leven heeft Hij Zijn bloed gegeven, zo heeft Hij ons bemind!

31 UAM 122: 10 Hij heft ons hoofd omhoog. Wij mogen met Hem heersen als eens de mens, de eerste, een koning voor Gods oog.

32 UAM 122: 11 Zie, welk een hoge eer Hij nu aan ons wil geven: Hem dienend, heel ons leven, Zijn wij Gods priesters weer!

33 Einde kindernevendienst

34 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Techische ondersteuning Oekraïne Voedselzekerheid Mozambique Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

35 Oekraïne Technische ondersteu- ning gezondheidszorg OEK 081

36 Apparatuur In de ziekenhuizen in Oekraïne is er groot gebrek aan apparatuur, waardoor zorg tekortschiet. OEK 081

37 Verandering Missionair diaconaal werker Jan van Beest bracht hier verandering in, in de stad Zjitomir en omgeving. OEK 081

38 Nieuw leven Afgeschreven maar goede apparatuur uit Nederland gaf hij hier een nieuw leven. OEK 081

39 Reparaties Ook repareerde hij sinds zijn komst in 1991 de apparatuur in deze ziekenhuizen. OEK 081

40 Overdracht Begin 2016 ging hij terug naar Nederland en droeg het werk over aan Oekraïner Taras Korotoem. OEK 081

41 Lokaal Wat mooi als lokale mensen het werk kunnen overnemen. Deputaten steunen dit werk nog steeds. OEK 081

42 Kwaliteit De kwaliteit van de zorg in deze zie- kenhuizen is enorm verbeterd. Het werk maakt een belangrijk verschil. OEK 081

43 Bedrag: € 5.000,- Helpt u, help jij, mee? Bedankt! OEK 081 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

44 MOZ 061 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

45 Wat is dat uit de tijd! Dat denk je misschien als je boeren in Mocuba ziet (in)zaaien met de hand… En het onkruid laten ze nog staan ook! MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

46 Dat vraagt om uitleg: Het is hier erg droog, maar als het regent komt het met bakken uit de lucht. De kwetsbare grond spoelt direct weg. MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

47 Op de kale grond en in de groeven die de ploeg heeft nagelaten, gaat dat het hardst. Daarom is de ploeg opgeruimd én laat men het onkruid staan! MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

48 Uit de tijd? Nee, ‘t is dus eigenlijk een ‘nieuwe’ methode, genaamd Far- ming God’s way. Maar dit ‘nieuws’ moet nog wel worden verspreid… MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

49 Daar zet de lokale organisatie Codesa zich voor in. Trainers van ‘Codesa’ gaan naar de dorpen om voorlichting te geven. MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

50 Vooral onder de armere bevolking raakt men enthousiast. De trainers helpen bij de start én bij het vervolg! Het resultaat mag er zijn! MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

51 MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

52 Dankgebed

53 SB. 31

54 Gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de lofgezangen en macht en rijkdom, wijsheid, kracht: die de zegels moogt verbreken, die eens het oordeel uit moogt spreken, want Gij zijt als een lam geslacht. Gij kocht ons met uw bloed, Gij zijt oneindig goed, halleluja! Gij hebt voor God ons vrijgekocht uit elke stam, uit ieder volk.

55 SB. 31 U zij lof en roem en ere, o onze God en onze Heere, die op de troon gezeten zijt. Aan het Lam zij lof gegeven: die ons tot vorsten heeft verheven, die ons tot priesters heeft gewijd. In hemel, aard' en zee juicht alle schepsel mee: halleluja! Alles wat leeft, wat adem heeft, looft Hem die overwonnen heeft.

56 Geloofsbelijdenis * Staande

57 GKB 179A * Staande

58 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde; en in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de heil'ge Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden GKB 179A * Staande

59 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. Amen, amen, amen. GKB 179A * Staande

60 Zegen * Staande

61 Geslaagden Hartelijk Gefeliciteerd Kayleigh van den Broek Wouda Blok Casper bij de Vaate Janine van der Ploeg Patrick van Houte Jeanine Nieuwdorp Julian Nieuwdorp Robin den Boer Rhode Joosse


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Wie ben ik… in Christus?"

Verwante presentaties


Ads door Google