De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LWOO en PRO Integratie in passend onderwijs 11 mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LWOO en PRO Integratie in passend onderwijs 11 mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 LWOO en PRO Integratie in passend onderwijs 11 mei 2015

2 1.Passend onderwijs in het kort 2.Inpassing lwoo en pro in passend onderwijs 3.Ondersteuningstoewijzing door samenwerkingsverband 4.Opting out 5.Aanpassing ondersteuningsplan 6.Bekostiging lwoo en pro na integratie in passend onderwijs 2 Inhoud

3 Passend onderwijs in het kort Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd: Samenwerkingsverbanden (SWV) passend onderwijs VO verantwoordelijk voor de toewijzing en bekostiging van zware ondersteuning (vso en lgf). -Geen landelijke criteria. -Budget per swv: verevening (in 5 jaar van historische budget naar landelijk gemiddeld budget). -Elk samenwerkingsverband een ondersteuningsplan (min. eens in 4 jaar). Elk SWV stelt niveau van basisondersteuning vast. Elk schoolbestuur een schoolondersteuningsprofiel. Zorgplicht 3

4 Inpassing lwoo en pro in passend onderwijs Regeerakkoord 2012: lwoo en pro worden ingepast in het systeem van passend onderwijs. Inwerkingtreding wet vanaf 1 augustus 2015. Samenwerkingsverbanden verantwoordelijk vanaf 1-1-2016. Wat gaat er gebeuren? De Regionale Verwijzings Commissies (RVC’s) worden opgeheven. De samenwerkingsverbanden gaan lwoo en pro toewijzen, en worden verantwoordelijk voor de ondersteuningsbekostiging voor lwoo en pro. 4

5 Inpassing lwoo en pro in passend onderwijs Gefaseerde inpassing 1 jan 2016samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor toewijzing en ondersteuningsbekostiging lwoo en pro 1 aug 2018 loslaten criteria en duur lwoo en lwoo- licenties. Op termijn worden ook de criteria voor pro losgelaten, maar daarvoor is nog geen datum bepaald. 2016 besluit over verevening 5

6 6 Ondersteuningstoewijzing door samenwerkingsverband Swv geeft toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor pro/ aanwijzing voor lwoo af. Swv-en moeten de landelijke criteria hanteren (tenzij opting out). Swv-en mogen zelf de procedure vormgeven. Procedure-voorschriften -Voorschriften t.a.v. criteria blijven behouden (aan te leveren gegevens, test- en screeningsinstrumenten). -Termijnen, geschillenregeling etc. gaan conform passend onderwijs. -Advisering door min. 2 deskundigen, inzet lwoo/pro deskundige mogelijk. -Overige procedure bepaalt swv zelf (geen verplicht pcl meer, geen uiterste datum meer vastgelegd voor indiening van aanvraag).

7 Ondersteuningstoewijzing door samenwerkingsverband Samenwerkingsverbanden erkennen elkaars ondersteuningstoewijzing. (conform zware ondersteuning) Het swv waar de leerling op dat moment naar school gaat, is verantwoordelijk voor de bekostiging. (anders dan bij zware ondersteuning) 7

8 Opting out Per 1-1-2016 zijn er 2 vormen van opting out: Opting out bij de landelijke criteria en de duur van de ondersteuningstoewijzing voor lwoo Opting out van de licenties Een samenwerkingsverband kan kiezen voor 1 of beide vormen van opting out. Voorwaarde Alle besturen met een school of vestiging in het gebied van het samenwerkingsverband gaan akkoord met de opting out. Ondersteuningsplan De nieuwe afspraken over opting out (welke leerlingen kunnen lwoo ontvangen, welke scholen bieden lwoo aan) worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. 8

9 Aanpassing ondersteuningsplan Ondersteuningsplan moet worden aangepast: Swv beschrijft hoe ze de procedure vormgeven. Bij opting out voor criteria beschrijft het swv: welke criteria, en welke duur. Bij opting out voor licenties beschrijft het swv: welke scholen in aanmerking komen voor lwoo-licentie. Er is een verkorte procedure voor aanpassing lwoo en pro in ondersteuningsplan. 9

10 Aanpassing ondersteuningsplan: tijdpad 1 aug 2015Wetgeving van kracht: swv-en nemen lwoo en pro op in ondersteuningsplan 1 sept 2015Aanpassing naar de ondersteuningsplanraad. 15 dec 2015Aangepast ondersteuningsplan naar de inspectie. Bij opting out: vermelden opting out incl. formulier ‘alle besturen akkoord’ Indien opting out lwoo-licenties: bij DUO melden welke vmbo-scholen een LWOO-licentie krijgen. 1 jan 2016Toewijzing lwoo en pro door swv-en, start opting out, ondersteuningsbudget naar swv. 10

11 Bekostiging lwoo en pro na integratie in passend onderwijs Budgetten lwoo en pro opgesplitst in basisbekostiging en ondersteuningsbekostiging. Beide budgetten rechtstreeks naar bestuur. Vanaf 1 januari 2016 budgettering op niveau swv (leerlingtelling 1-10-2012). Ondersteuningsbudget lwoo valt onder de verantwoordelijkheid van het swv. DUO maakt basis- en ondersteuningsbudget rechtstreeks over aan de school. 11 Ondersteuningsbekostiging Basisbekostiging Bekostiging per leerling

12 Bekostiging lwoo en pro na integratie in passend onderwijs (2) Zware ondersteuning Lichte ondersteuning -Budget voor lwoo en pro wordt samen met RZB als één budget behandeld (= budget voor lichte ondersteuning). -De prijs per pro of lwoo leerling staat vast. -Verrekening vindt automatisch plaats via DUO: budget voor lwoo en pro leerlingen wordt afgetrokken van het budget lichte ondersteuning (vergelijkbaar met vso plaatsingen). -Een overschrijding wordt verhaald op de lumpsum van alle besturen met scholen of vestigingen in het gebied van het swv. -Een onderbesteding kan het swv inzetten voor overige ondersteuning. -Berekening budget lwoo en pro: geen verevening, berekening obv teldatum 1 oktober 2012. 12 Budgetten van vso (en voorheen lgf) Bekostiging voor regionale ondersteuning (Regionaal zorgbudget, Rebound, Herstart, Op de rails ) Lwoo Pro


Download ppt "LWOO en PRO Integratie in passend onderwijs 11 mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google