De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grip op verbonden partijen 11 februari 2016. Verbonden partij (bron: BBV) Een privaatrechtelijke (stichtingen en NV’s) of publiekrechtelijke (GR) rechtspersoon,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grip op verbonden partijen 11 februari 2016. Verbonden partij (bron: BBV) Een privaatrechtelijke (stichtingen en NV’s) of publiekrechtelijke (GR) rechtspersoon,"— Transcript van de presentatie:

1 Grip op verbonden partijen 11 februari 2016

2 Verbonden partij (bron: BBV) Een privaatrechtelijke (stichtingen en NV’s) of publiekrechtelijke (GR) rechtspersoon, waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Financieel belang Bij het faillissement van een verbonden partij raakt de gemeente haar geïnvesteerde geld kwijt en kan aansprakelijk gesteld worden voor openstaande schulden/tekorten. Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de verbonden partij. Bijvoorbeeld als een wethouder, raadslid of ambtenaar zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemrecht heeft.

3 Verbonden partijen (per 1 januari 2016)

4 Ontwikkelingen Kader: Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen Per 1 januari 2015 Nota verbonden partijen, vastgesteld op 26 maart 2015 Overige: Motie om aan te sluiten bij manifest verbonden partijen, d.d. 26 maart 2016 Motie over de aanbevelingen uit de Rekenkamerrapport (Casus WIL), d.d. 28 mei 2015

5 Manifest verbonden partijen Uitgangspunten: Zwaartepunt van de democratische gemeenteraadscontrole wordt verlegd naar “sturing vooraf”; gemeenteraden moeten voldoende tijd hebben voor de bespreking van financiële documenten; politiek relevante beleidsplannen worden in een vroeg stadium – via het collega van B en W voorgelegd aan de gemeenteraden; er wordt informatie verstrekt ten behoeve van een periodieke evaluatie.

6 Motie rekenkamerrapport Eenvoudige rapportages Kennis en info moet voorhanden zijn t.b.v. discussie in de raad Tijdige ontvangst kadernota, begroting en jaarrekening Lijst van beinvloedingsmomen ten door de raad Bepalen van indicatoren t.b.v. begroting Labelen verbonden partijen in beleidsarm en beleidsrijk Planning voor evaluatie partijen Uitwerking: eenvoudige rapportages. kennis en info dient voorhanden te zijn t.b.v. de discussie in de raad. tijdige ontvangst kadernota, begroting en jaarrekening. jaarlijks overzicht met de beïnvloedingsmomenten voor de raad. bepalen van te hanteren indicatoren t.b.v. de begroting. labelen verbonden partijen in beleidsarm en beleidsrijk. planning voor evaluatie verbonden partijen

7 Proces verbonden partijen

8 Procesverbeteringen (1/4) Alle gemeenschappelijke regelingen is verzocht de termijnen in het manifest verbonden partijen te volgen Bij alle gewijzigde regelingen heeft Nieuwegein als zienswijze geformuleerd: -kadernota voor 1 februari (wettelijk 15 april) -Begroting voor 15 april (wettelijk termijn voor zienswijze 8 weken = uiterlijk eind mei) -Jaarrekening voor 15 april Er is aandacht voor splitsing opdrachtgevers-en eigenaarsrol (bij benoeming leden bestuur). In de programmabegroting 2017 komt de informatie over de verbonden partijen op de betreffende programma’s, inclusief de kpi’s.

9 Procesverbeteringen (2/4) Bij de begrotingen en jaarrekeningen wordt een gerichte schriftelijke rapportage gevoegd op basis van een uniform toetsingsformulier Bewaking tijdige binnenkomst stukken en uniforme advisering Er zijn/worden afspraken gemaakt over aanlevering stukken t.b.v. de bestuurlijke behandeling, uniforme richtlijnen over de advisering, inhoudelijke uitgangspunten m.b.t. toegestane loon- en prijsverhogingen, verplichte informatie m.b.t. risico’s e.d. Aanstellen van een accounthouder en p&c- adviseur per verbonden partij

10 Procesverbeteringen (3/4) Regionaal ambtelijk: -Omdat kennis versplinterd is kan door bundeling van krachten efficiency worden vergroot -Door 1 vuist te maken, kan invloed worden vergroot Hoe? -frequente ambtelijke afstemming -standaard checklist voor de beoordeling van p&c- documenten -Technische werkzaamheden spreiden (één gemeente doet het technische voorwerk)

11 Procesverbeteringen (4/4) Het door Nieuwegein ondersteunde initiatief van Utrechtse Gemeenten om vooraf standpunt mee te geven voor kadernota’s: -innovatie en efficiencymaatregelen -vaste afspraken loon- en prijscompensatie -onderbouwde risicoparagraaf

12 Plannen voor verbetering sturing (1/3) In kaart brengen belangrijke en minder belangrijke verbonden partijen. Indeling verbonden partijen in categorieën. Op basis van indeling specifieke stuurafspraken maken met verbonden partijen.

13 Plannen voor verbetering sturing (2/3) Maken van een totaalanalyse van alle verbonden partijen Per partij een vast aantal punten bespreken: -juridische context -invloed in bestuur -omvang begroting -aandeel Nieuwegein in begroting -uitgebreid risicoprofiel -de (beleids)agenda voor komende jaren -de beïnvloedingsmomenten voor raad

14 Plannen voor verbetering sturing (3/3) Acties: Aan de hand van de analyse een indeling maken in categorieën. Het informatieproces hierop afstemmen. In mei/juni de analyse te presenteren en per partij afspraken te maken over de stuurinformatie.

15 Grip op verbonden partijen Raadsinformatieavond 11 februari 2016

16 Uitgangspunten De raad spreekt het college aan, niet de gemeenschappelijke regeling Heldere kaders zijn essentieel Uitvoering ligt bij college/GR Betrekken van de raad bij majeure beslissingen

17 Raadsleden in AB van gemengde of raadsregelingen AB is geen collegiaal bestuur Alleen ter verantwoording over door hem in het AB gevoerde bestuur aan de gemeenteraad De raad benoemt en ontslaat

18 Auditcommissie Advies over jaarrekeningen en conceptbegrotingen van gemeenschappelijke regelingen

19 Rapporteurs Houden in de gaten of informatie tijdig juist en compleet is Halen zo nodig ambtelijk informatie op Ontvangen de agenda’s, stukken en verslagen van de vergaderingen van de AB’s en DB’s

20 Vervolg rapporteurs Formuleren evt. een zienswijze (motie) bij wensen en bedenkingenprocedure Amenderen evt. zienswijze van het college

21 Commissie verbonden partijen Adviescommissie voor de raad Hamerstuk of bespreekstuk? Agenderen functionele commissie? Uitnodigen betrokkenen

22 Gemeenschappelijke raad Algemeen Bestuur GR Kaderstellend en toezichthoudend Per fractie een lid Eigen adviesorganen Ieder lid bepaald stemgewicht

23 Gezamenlijkheid Gelijke behandeling binnen gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke werkwijze in de provincie Utrecht Informeren gemeenschappelijke regelingen

24 Elkaar ontmoeten!


Download ppt "Grip op verbonden partijen 11 februari 2016. Verbonden partij (bron: BBV) Een privaatrechtelijke (stichtingen en NV’s) of publiekrechtelijke (GR) rechtspersoon,"

Verwante presentaties


Ads door Google