De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cliëntvolgende bekostiging, AZR & declareren. Enkele cijfers  32 zorgkantoren van 13 concessiehouders  6 CIZ districten met 30 vestigingen  Ruim 3000.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cliëntvolgende bekostiging, AZR & declareren. Enkele cijfers  32 zorgkantoren van 13 concessiehouders  6 CIZ districten met 30 vestigingen  Ruim 3000."— Transcript van de presentatie:

1 Cliëntvolgende bekostiging, AZR & declareren

2 Enkele cijfers  32 zorgkantoren van 13 concessiehouders  6 CIZ districten met 30 vestigingen  Ruim 3000 aanbieders van AWBZ-zorg  In totaal 4130 AGB codes (oktober 2009)  253.000 cliënten zorg met verblijf (ultimo 2007, bron VWS)  225.000 cliënten zorg zonder verblijf (ultimo 2007, bron VWS)  843.505 indicaties (geheel 2008, bron CIZ)

3 AZR & cliëntvolgende bekostiging (1)  Adequate organisatie AZR beheer  Programma e-C@re (sinds juli 2008)  Herstructureren overleggen CVZ (vanaf november 2007)  Alle cliënten in AZR  Project wegwerken intramurale non-indicaties (afgerond juli 2009)  Onderzoek extramurale non-indicaties: beperkt aantal cliënten, geen landelijk gecoördineerde actie

4 AZR & cliëntvolgende bekostiging (2)  Snelle en efficiënte ontwikkeling van AZR  Centraal schakelpunt (pilot 3 e kwartaal 2009/1 e kwartaal 2010)  XML als taal (pilot 3 e kwartaal 2009/1 e kwartaal 2010)  Hoge kwaliteit AZR berichten  Kwaliteitsmonitor berichtenverkeer (versie 1.3 vanaf 1 december 2009)  Aanpassing interne administratieve processen  bij zorgaanbieders én zorgkantoren (onder andere aanpassen prestatiecodetabellen en vastleggen tarieven per zorgkantoor)

5 Declaratiebericht

6 NZa beleidsregel declareren intramurale AWBZ  In eerste instantie vanaf 1 juli 2009  Na overleg tussen branches en NZa uitgesteld tot 1 januari 2010  Evaluatie Excelformat in oktober en december 2009  Uitkomsten evaluaties spelen rol bij invulling handhaving door NZa

7 Excelformat  Naar aanleiding van NZa beleidsregel ontwikkeld  Ondersteunen zorgaanbieders en zorgkantoren  Bijdrage aan landelijke uniformiteit  Afspraken tussen ketenpartijen om Excelformat te gebruiken  Excelformat eindigt met de komst van het EI-declaratiebericht

8 Evaluatie Excelformat (1)  7% heeft ten minste één keer een declaratiebestand aangeleverd  5,8% heeft aangeleverd binnen afgesproken termijn  1% heeft een volledig declaratiebestand aangeleverd (bron: 8 concessiehouders)

9 Evaluatie Excelformat (2)  91% wacht op aanpassen software  20% heeft nog niet alle gegevens in eigen administratie  28% verwacht voor 1 januari aan te kunnen leveren  33% verwacht vanaf 1 januari 2010 aan te leveren  9% verwacht aan te leveren vanaf februari of maart  50% vult handmatig  8% via exportfunctie uit registratiesysteem  42% via zelfontwikkelde export of export uit ZZP-registratiesysteem (bron: 170 zorgaanbieders)

10 Project declareren AWBZ Doelstelling van het project  Vanaf 1 januari 2011 is er een EI-bericht beschikbaar voor declareren van intramurale cliëntgebonden prestaties AWBZ, inclusief procesbeschrijving, inclusief bedrijfsregels  Testfaciliteiten en helpdesk  Operationeel declaratieportaal, inclusief controle module en helpdesk

11 Globale planning EI-declaratiebericht  4 e kwartaal 2009: Programma van Eisen  1 e kwartaal 2010: procesbeschrijving, bedrijfsregels  2 e en 3 e kwartaal 2010: ontwikkelen en testen software  4 e kwartaal 2010: implementeren  Vanaf 1 januari 2011: declareren via EI- declaratiebericht

12 Stand van zaken EI-declaratiebericht  Werkgroep declareren  Deelnemers: ZN, VWS, CVZ, CAK, Vektis, GGZ Nederland, Actiz, Talant, Frion, VGN, ZorgPlus, De Heer software  Opdracht:  Opstellen Programma van Eisen  Opstellen Procesmodel  Opstellen Bedrijfsregels

13 Programma van Eisen  In 2 sessies zijn 16 eisen geformuleerd, waaronder:  Aansluiting bij werkwijze Zorgverzekeringswet  1 standaard voor intra- en extramurale zorg  Declaratiebericht is self-supporting  Productieregistratie op dagbasis  Uitvoeren van COV check door zorgaanbieder  Rechtmatigheid van de zorg wordt afgeleid uit de zorgtoewijzing

14 AZR release 3  Verwacht vanaf 1 e kwartaal 2011  Onderdelen:  ZZP als taal in de keten  Definitie wachtlijstbegrippen  Uniformering processen  bovenregionale zorgtoewijzing  Onderhoudspunten release 2.2

15 Toekomst  Uitvoering AWBZ door eigen zorgverzekeraar  Beheer AZR: Rol VWS? Rol CVZ? Beheer door een ZBO of een stichting van ketenpartners?  Visie op toekomst AZR: actie programma e-C@re  Opnemen van cliënten met PGB en door Bureaus Jeugdzorg geïndiceerde AWBZ  Eigen Bijdrage op basis van declaratiebericht

16 Inzet VGN (1)  Wat?  Uniformeren van processen  Ontwikkelen van AZR volgt dicht op beleidsontwikkeling  Tijd nodig voor ontwikkelen declaratieproces  Hoe?  Deelname in het programma e-C@re  Deelname in stuurgroep AZR, klankbordgroep en projectgroepen  Inzet van expertise uit VGN adviescommissies en VGN expertgroepen

17 Inzet VGN (2) Resultaat  Een landelijk uniform systeem van berichtuitwisseling  Ontdaan van politieke lading  Daadwerkelijk ondersteuning van administratieve processen  Zodat relevante informatie tijdig beschikbaar is


Download ppt "Cliëntvolgende bekostiging, AZR & declareren. Enkele cijfers  32 zorgkantoren van 13 concessiehouders  6 CIZ districten met 30 vestigingen  Ruim 3000."

Verwante presentaties


Ads door Google