De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 juni ’16 Contractering en zorginkoop 2006 aandachtspunten voor lokaal overleg Jan Coolen / ZN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 juni ’16 Contractering en zorginkoop 2006 aandachtspunten voor lokaal overleg Jan Coolen / ZN."— Transcript van de presentatie:

1 1 juni ’16 Contractering en zorginkoop 2006 aandachtspunten voor lokaal overleg Jan Coolen / ZN

2 2 juni ’16 1. Kabinet: beheerste AWBZ ■ Uitgangspunt: ● AWBZ-uitgaven blijven binnen het financiële kader ● Lokale partijen bevorderen evenwicht vraag – aanbod ■ Aanpak ● aanscherping van richtlijnen voor indicatiestelling ● versterking van de inkooprol van het zorgkantoor ● bevordering van efficiency door zorgaanbieders (meer cliënten helpen bij gegeven middelen).

3 3 juni ’16 2. Contracteerbeleid: uitgangspunten ■ zorgkantoor heeft transparant proces van contractering ■ elke zorginstelling krijgt de kans op het indienen van een offerte (= aanzet tot aangaan van een contract); ■ de uitnodiging tot het indienen van een offerte is voor alle inschrijvers tijdig beschikbaar; ■ alle inschrijvers worden op gelijke wijze behandeld (objectief, en non-discriminatoir) ■ bij verwerking van de offertes volgt het zorgkantoor algemeen geldende zorgvuldigheidseisen

4 4 juni ’16 3. Contracteerbeleid: proces ■ informatie aan de zorginstellingen; ■ offertes door de zorginstellingen ■ selectie van instellingen op grond van algemeen geldende criteria ■ beoordelingsproces m.b.t. ingediende offertes ■ afspraken CTG-budgetformulier

5 5 juni ’16 4. Contracteerbeleid: selectie ■ Selectie = “met wie zaken doen” ■ Uitgangspunt: pluriformiteit aanbieders (klanten kiezen) ■ Zorgkantoren hanteren dezelfde (uitsluitings)-criteria ■ Doel ervan: vaststellen welke aanbieders in aanmerking komen voor een overeenkomst. ■ Iedere aanbieder moet voldoen aan de gestelde criteria. ■ Het niet (geheel) voldoen leidt tot het besluit - geen overeenkomst aan te gaan of - een overeenkomst onder voorwaarden te sluiten.

6 6 juni ’16 5. Contracteerbeleid: beoordeling ■ Beoordeling = welke zaken worden gedaan ■ Uitgangspunt= economisch meest voordelige aanbieding ■ Niet louter de prijs van aangeboden zorgprestatie, maar de kwaliteit en de prijs ervan worden betrokken bij het maken van productieafspraken. ■ Verhouding “kwaliteit /prijs” is van belang bij selectieve toekenning van de regionale contracteerruimte. ■ Eis van zorgvuldigheid impliceert “aandacht voor de continuiteit van bestaande aanbieders”.

7 7 juni ’16 6. Aandachtspunt: kwaliteitsborging ■ De staatssecretaris heeft de zorgkantoren opgeroepen om meer aandacht te geven aan “kwaliteit van zorg” in hun afspraken met zorginstellingen. ■ Twee punten zijn concreet genoemd (en hebben een plaats in het contracteerbeleid gekregen): ■ (1) minimaal 1 keer per twee jaar wordt bij de cliënten nagegaan hoe goed de zorg is ■ (2) elke instelling hanteert een kwaliteitssysteem met externe toetsing (cruciale processen zijn op orde).

8 8 juni ’16 gehandicaptenzorg ■ Cliëntmonitor ● Oordelen van clienten over geleverde zorg ● Aandacht voor gebieden van ondersteuning ● Een landelijk aanvaard instrument (eventueel verbinden met proces van benchmarking), ■ Externe audit (processen, prestaties) ● Kritisch volgen of cruciale processen goed lopen (zoals intake) bijvoorbeeld met een opstapcertificaat HKZ (of.......................) ● GHZ probeert ook prestatievelden in deze externe audit een plaats te geven (= ontwikkeltraject) ● Bijvoorbeeld hoe de instelling werkt aan “persoonlijk leefplan”, fysieke gezondheid bevordert, sociale participatie ondersteunt

9 9 juni ’16 7. Aandachtspunt: doelmatigheid ■ De staatssecretaris heeft aanbieders en zorgkantoren opgeroepen om “meer te doen met beschikbaar geld”. ■ Er zijn parallelle opdrachten, die we moeten verbinden ■ Zorginstellingen Convenant AWBZ: in twee jaren (2005 -2006) krijgen 2,5% meer mensen passende zorg met gegeven middelen ■ Aanbieders maken transparant wat ze doen / bereiken

10 10 juni ’16 Lokaal overleg ■ Zorgkantoren: opdracht tot doelmatige zorginkoop ■ Vanuit die opdracht ernaar streven dat: ● tijdig wordt voorzien in de zorgvragen ● op passende wijze (effectieve zorg en kwaliteit) ● met een zuinige inzet van middelen ■ Zorgkantoren zullen in lokaal overleg nagaan: (1) met welke mix van zorgprestaties het best aan de totale zorgvraag wordt tegemoet gekomen (2) met welke prijs/kwaliteit van zorgprestaties optimaal in de zorgvraag wordt voorzien ■ aldus te bevorderen dat meer mensen adequaat geholpen worden

11 11 juni ’16 zorginkoop: drie accenten Voldoende zorg i.r.t. zorgvraag Passende zorg Doelmatige zorg (kosten-effectief)

12 12 juni ’16 8. Aandachtspunt: “volume” ■ De staatssecretaris heeft met brancheorganisaties van aanbieders afspraken gemaakt over kwaliteitsimpulsen ■ Dit betreft 200 miljoen euro (in groeiruimte van 450 mln) ■ Gevolg: netto contracteerruimte voor zorgkantoren is bijna hetzelfde als in 2005 (€ 75 miljoen na aftrek van exploitatiegevolgen nieuwe verblijfszorg); ■ Een deel hiervan lekt weg naar “hogere tarieven”. ■ Raming netto ruimte voor extra volume: per zorgkantoor waarschijnlijk € 1 a 1,5 miljoen ■ Dus bijna geen ruimte voor “uitbreiding van productie”, c.q. voor wegwerken wachtlijsten in de zorg thuis, dagactiviteit, enzovoort, ambulante jeudg-LKVG, etc

13 13 juni ’16 9. Aandachtspunt: “bovenregionaal” ■ Onderscheid in drie typen problematiek; (1)Landelijk gespecialiseerde voorzieningen met een beleidsmatige taakstelling tot uitbreiding van zorg, bijvoorbeeld de speciale SGLVG-centra (2)Reguliere instellingen die over de grenzen van enkele regio’s werkzaam zijn (noodzaak dat zorgkantoren hun inkoop afstemmen en contracteerruimte overhevelen) (3)Reguliere instellingen die landelijk werkzaam zijn met vestigingsplaats in 1 regio (=contracterend zorgkantoor)

14 14 juni ’16 10. Dilemma’s bij contracteerruimte ■ Competitie tussen sectoren ● GGZ wil “doorgroeien” ● V&V-sector wijst op “demografie” ■ Competitie tussen volume en kwaliteit ● GHZ-verblijfszorg wil meer toeslagen ● GHZ in geheel heeft ook volumeopdrachten □ gezinnen met thuiswonend gehandicapt kind □ jongvolwassenen met woonzorg-vraag □ Ouderen met lichtere verst. handicap PLUS......

15 15 juni ’16 Bijlage : Inkoop extramurale zorg: PxQ afspraken ■ Basisstructuur: ● zorg thuis (uren) ● dagactiviteit (dagdelen) ■ Ordening zorg thuis: per functie zijn enkele zorgprestaties mogelijk ● een basisprestatie per functie, bijvoorbeeld OB ● mogelijkheid van bijzondere zorgprestatie i.v.m. speciale leveringsvoorwaarde (basis + module) ● mogelijkheid van een bijzondere prestatie i.v.m. speciale cliëntgroep (basis + module) OB basis OB extra OB speciaal

16 16 juni ’16 Aandachtspunten bij inkoop extramurale zorg ■ Aansluiten bij geïndiceerde zorgvraag ■ Onderhandeling over P en Q ● P : efficiencyruimte binnen maximumtarieven ● Q : mede afhankelijk van klantvoorkeuren, kwaliteit ■ Toepassing van referentiecijfers ● Voorbeeld = OB-extra (beschikbaarheidstoeslag) ● Opdracht: sluitende logistiek van oproepbare zorg ● Landelijk cijfer: OB-extra = 20% van alle OB-uren ● Grote verschillen tussen regio’s en tussen instellingen ● Sturing op referentiecijfers ?

17 17 juni ’16 Bijlage: Inkoop verblijfszorg: naar ZZC’s ■ Bekostiging op grond van zorgpakketten ● naar zorgzwaarte ● integrale zorgtijd ■ Landelijke set van zorgpakketten ● homogene pakketten =zorgzwaartecluster ● binnen een pakket of ZZC: per client een persoonlijk zorgplan (individueel maatwerk) ● betaling afhankelijk van gerealiseerde zorg

18 18 juni ’16 ■ Langdurige zorg (stel: 60.000 cliënten) Woonzorg Dagactiviteit (apart / aanvullend) ARR 1 ARR 2 ARR 3 D 1,2


Download ppt "1 juni ’16 Contractering en zorginkoop 2006 aandachtspunten voor lokaal overleg Jan Coolen / ZN."

Verwante presentaties


Ads door Google