De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EDConsulting FEBEM, Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer INFOSESSIE BRAND Verzekeringsaspekten 09-06-2016 EDConsulting BVBA ir. Eric Depré Lennikse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EDConsulting FEBEM, Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer INFOSESSIE BRAND Verzekeringsaspekten 09-06-2016 EDConsulting BVBA ir. Eric Depré Lennikse."— Transcript van de presentatie:

1 EDConsulting FEBEM, Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer INFOSESSIE BRAND Verzekeringsaspekten EDConsulting BVBA ir. Eric Depré Lennikse weg Dilbeek tel: 02/ fax: 02/ mobile:

2 EDConsulting Verzekeringen zijn de smeerolie in de motor van de moderne economie

3 EDConsulting Ervaring Eric Depré Risk Engineering, Risk Control, Loss control en onderschrijving bij verschillende verzekeraarsBrand en Technische Verzekeringen – : Gerling Konzern – : Fortis Industrial/ Fortis Corporate Insurance –1999 – 2003: DE Vaderlandsche Zelfstandig CONSULTANT in risk Management, Continuïteitsplanning en verzekeringen sinds 2003 Lesgever Assuralia, ANPI, CNPP

4 EDConsulting The Enterprise creates the risk and has to bear alone all the consequences Better safe than sorry Every risk is manageable, but it must be managed “It is more easy to destroy an atom than to destroy a prejudice” A. Einstein

5 EDConsulting Inhoud van de presentatie Algemene inleiding omtrent verzekeringen Basisprincipes en werking van een verzekering Doel, invalshoek en elementen van analyse door een verzekeraar Gangbare context en problemen met verzekeringen Risk management en verzekeringen Detailanalyse brandverzekering Visie en aanpak van verzekeraars

6 EDConsulting Wat zijn verzekeringen Een manier om financiële middelen te bekomen van een andere partij voor schade die men zelf niet kan dragen = risicooverdracht Soorten verzekering –Wet op de landsverzekeringen van 11 juni 1874; 25 juni 1992; 4 april ]=1550&cHash=a04c7967ded406f956bcade08e6aa2echttp://www.assuralia.be/index.php?id=366&L=0&tx_ttnews[tt_news ]=1550&cHash=a04c7967ded406f956bcade08e6aa2ec nd_verzekering_Wetgeving.pdfhttp://www.assuralia.be/fileadmin/content/documents/publicaties/La nd_verzekering_Wetgeving.pdf –Schadeverzekeringen = vergoeding van schade –Personen of sommenverzekeringen = uitkering van een voorafbepaald bedrag Schadeverzekeringen zijn gebaseerd op mutualiteitsprincipes

7 EDConsulting Kader : patrimoniumverzekering

8 EDConsulting Wat zijn verzekeringen niet De allesomvattende oplossing Een garantie dat er zich niets zal voordoen Een garantie dat alle kosten van een schadegeval zullen betaald worden Een vrijwaring van markt, reputatie en imagoverlies Een alternatief voor risicobeheer, preventie en protektie, wel een noodzakelijke aanvulling Een afgrenzing van aansprakelijkheden Een gemakkelijke geld- of financieringsbron

9 EDConsulting ONDERNEMER GROTENDEELS VERBRAND......! NOG VEEL WAARDEVOLLE RESTANTEN......! VERZEKERAAR De bestaande gedachte omtrent verzekeringen en communicatie …

10 EDConsulting Verzekeringen inleiding Verzekering ≠ risico Risico bestaat onafhankelijk van verzekeringen en blijft bestaan ook met verzekeringen Risicotransfer is dus niet helemaal de juiste term, wel opvang van de financiële gevolgen van de realisatie van een risico Wat belangrijk is : de WAARBORG Op basis hiervan : hoe bouwt men dit op, volgens welke modaliteiten en welke fazen

11 EDConsulting Een verzekeringscontract is een contract volgens hetwelk, mits betaling van een premie ( vast of variabel), een partij, de verzekeraar, zich verbind naar een andere partij, de verzekeringsnemer, een prestatie te leveren zoals beschreven in het contract voor het geval een accidentele, toevallige en onzekere gebeurtenis zich ongewild zou voordoen. Verzekeringscontract

12 EDConsulting Belgische verzekeringsmarkt

13 EDConsulting Incasso’s Niet-Leven

14 EDConsulting Incasso’s Leven en Totaaal

15 EDConsulting Incasso brand 2009/

16 EDConsulting Klassiek relationeel schema VERZEKERDE Verzekeringscontract (juridisch kader) Mandaat (commercieel kader) Bemiddelingscontract (functioneel kader) VERZEKERAARMAKELAAR

17 EDConsulting Risico en waarborg « Een verzekeringscontract is perfect zodra de partijen akkoord zijn gegaan voor wat betreft waarborgen en voorwaarden »

18 EDConsulting Risico en waarborg « De waarborg is het antwoord van de verzekeraar op de verklaringen van de verzekeringsnemer. »

19 EDConsulting Risico en waarborg Waarborg = synthese van het risico en de capaciteit RISICO CAPACITEIT WAARBORG

20 EDConsulting Basisprincipes van een schadeverzekering Mutualiteit : een groot aantal betalen een beetje om een klein aantal die getroffen worden door een grote schade te kunnen helpen Herstel van schade. Geen winst uit een voorval Herverzekering: uitbreiden van de mutualiteit door de verzekeraars Premie : verhouding tussen de verzekerde kapitalen en de opgetreden schades geëxtrapoleerd naar de toekomst Commerciële premie: toevoeging van distrbutie- en administratiekosten en van winst

21 EDConsulting Werking Verzekeraar : risico’s nemen; zekerheden hebben Statistieken en voorspellingen “Kunst” van het onderschrijven = underwriting Kwaliteit van een risico –kennis sektor en technische evoluties –schadeverleden –preventie en protektie Risicopremie: catastrofe en frekwentie Relatie in de tijd : zowel verzekerde/ ( makelaar) /maatschappij als maatschappij /herverzekeraar

22 EDConsulting Doel van een analyse door de verzekeraar Onderscheid analyse verzekerde - verzekeraar Rol makelaar : adviesverlener, geen partij in een verzekeringscontract Risicobeheer verzekerde moet globaal zijn Basisvragen voor een verzekeringmaatschappij –Wil ik het risico en past het in mijn portefeuille/herverzekering –Voorwaarden premie en technisch –Welk deel wil ik? –PML : possible maximum loss –Heeft het geen te grote impact op Solvency regels

23 EDConsulting Invalshoek verzekeraar Analyse in funktie van de gegeven waarborgen Bescherming van zijn engagement Bepaalde risico’s vallen niet onder de verzekering ( bvb klant en imagoverlies) Onderschrijving ifv van zijn strategie en herverzekering Analyse meestal door generalisten

24 EDConsulting Elementen van analyse voor de maatschappij Waarom : minimalisatie van de kans op schade en de schadeomvang ( frekwentie- / catastrofeschades) Acceptabel risico, premie, voorwaarden, aandeel Rol van de analyse : PML-EML Beoordeling risico tov beveiligingen –Beveiligingsgraad en toestand –Risicosoftware - Housekeeping –Interventie- en Continuïteitsplanning Herverzekeringsstruktuur

25 EDConsulting Gangbare context van verzekeringen Slecht gekend domein en veel verwarring door een verkeerd begrip en gebruik van basistermen Verzekeringssektor is weinig populair en heeft een onduidelijk profiel Er is een verkeerde visie op het ware doel, nut en belang van verzekeringen Te weinig konstruktieve communicatie en overleg tussen de partijen Ervaren als een noodzakelijk kwaad dat enkel geld kost Nochtans essentiel element van een economie

26 EDConsulting Meest voorkomende communicatieproblemen Verzekering is slechts een onderdeel van het beleid Uitwisseling minimale ipv maximale informatie Misvatting omtrent globale tov gefocuste visie Elke verzekering is ok zonder schade Problemen enkel bij schade –Onvoldoende verzekerde bedragen –Onverzekerde posten –Onvolledige waarborgen of verkeerde inschatting van de verzekering die men heeft onderschreven –Ontbreken van de juiste verzekering –Slecht of geen gebruik van de bijzondere voorwaarden

27 EDConsulting Het doel van een onderneming :Succes Het vastleggen van doelstellingen Het bepalen van de wegen om deze doelstellingen te realiseren Het plannen van de toekomst Het zorgen voor groei en ontwikkeling Het garanderen van continuïteit Het kunnen opvangen van tegenslagen Het opnemen van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid

28 EDConsulting Risico’s : storende elementen Altijd en overal aanwezig, gevoel van onzekerheid en gevaar Verschillende soorten en verschillende definities Klassiek : Ondernemingsrisico’s tov pure risico’s Nu : Enterprise Risk management Bron van succes en opportuniteiten indien goed beheerd Oorzaak van drama’s indien er geen aandacht wordt aan besteed Onverwacht, onvoorzien en ongewild : versperring naar de realisatie van de doelstellingen Bron van problemen of ergernissen Niet alles is existentiebedreigend Veranderende bestaande risico’s en steeds nieuwe risico’s

29 EDConsulting Risico en risicokosten Kunnen het gevolg zijn van niet optimaal functioneren (1) of van een incident /schadegeval(2) De gevolgen zijn hetzij klein maar frekwent (1), hetzij zelden maar omvangrijk (2) Oplossingen –Kwaliteitsbeleid, Veiligheidsbeleid, Milieubeleid – Risk management –FSE

30 EDConsulting Risicoaanpak Hoog Impakt Probabiliteit Hoog Inacceptabel Dagelijks beheer Risicobeheer Verzekeringen

31 EDConsulting Traditionele benadering Identifikatie op basis van wettelijke bepalingen en verzekeringsvoorschriften Weinig aandacht voor niet voorgeschreven of niet verzekerbare risiko's Evaluatie op basis van ervaring en statistieken, niet op risicobasis Risikobeheer wordt afgewogen tov verzekeringspremies Doelstelling is hetzij beheer van vergunningen hetzij van minimale premie op korte termijn, onafhankelijk van riskotoestand

32 EDConsulting Risk management benadering Beoordeling als potentiële oorzaak voor het niet bereiken van de bedrijfsdoelstellingen Continuïteit is hoofddoel Risikoanalyse –Identificatie –Evaluatie –Acceptabiliteit –Behandeling van de risiko's Risicooverdracht

33 EDConsulting It’s amazing – how many “intelligent” people take this approach to understanding uncertainty/risk Winners in the business world need to Manage uncertainty/risk ©

34 EDConsulting RM FAZEN IN EEN PROJEKT Ontwerp en engineering Bouw –afbraak –transport –montage –test Exploitatie –normaal –accidenteel Test –koude tests –warme tests Opstart Stillegging - Shut down Onderhoud Reparatie

35 EDConsulting Risicobeheer Proces Identificatie Evaluatie Beheersing Situatie van kwaadwilligheid, sabotage, fraude Accidentele situatie Normale bedrijfssituatie Risicobeheer AnalyseBeheer Risicooverdracht DRPBCPWederopbouw Doelstellingen onderneming Middelen Menselijke, technische, organisatorische, financiële commerciële, communicatieve

36 EDConsulting Risicoperceptie Wat is het grootste risico ? –1 ongeval met 10 doden of 10 ongevallen met 1 dode ? –Zien jullie voor uzelf vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, tsunami’s als een groot risico?

37 EDConsulting 3725 June 2016

38 EDConsulting 3825 June 2016

39 EDConsulting Risicoperceptie over eenheden Wat is het grootste risico?

40 EDConsulting Antwoord 1 curie = 3,7 x 1010 Bq Dus 0,00005 curie = Bq

41 EDConsulting

42 Risicooverdracht Waarom –Restrisico’s –Niet onderkende risico’s –Nieuwe –Bewust genomen –Pech –Terrorisme –Natuurkatastrofen Hoe –Verzekeringen, Captives, ART

43 EDConsulting Situering en Overzicht Risico’sControle Risicobeheersing BCM Enterprise Risk Management Incident Verzekeringen 

44 EDConsulting Verzekeringen Verzekeringen die in jullie context aan de orde komen –ABR ( Alle bouwplaatsrisico’s) – Advanced loss of profits –Montage –Proeven – Advanced loss of profits –Brand-Bedrijfschade –Machinebreuk-bedrijfschade –BA uitbating – na levering –Objectieve aansprakelijkheid –Arbeidsongevallen –D&O Bestuurders

45 EDConsulting Onderscheid named perils - alle risiko behalve

46 EDConsulting Property: Het brandt overal en sinds altijd

47 EDConsulting Voorbeelden andere dekkingen

48 EDConsulting Verzekering Objectieve aansprakelijkheid De volledige omschrijving is : de wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichte verzekering van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. De verzekering objectieve aansprakelijkheid is dus verplicht voor de plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn volgens KB van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 Het gaat om horecazaken (iedere inrichting waar wordt gedanst, drankgelegenheden met een voor publiek toegankelijke oppervlakte van minimum 50 m²), hotels, jeugdherbergen, sportzalen en tentoonstellingshallen, winkelgalerijen, scholen, ziekenhuizen, kantoren met een voor het publiek toegankelijke oppervlakte van minstens 500 m2, enz

49 EDConsulting Verzekering Objectieve aansprakelijkheid De dekkingen Vergoeding van de schade ten gevolge van brand of ontploffing, aan personen die zich op deze plaats bevinden, tot beloop van : – ,49 EUR voor letselschade – ,57 EUR voor zaakschade en onstoffelijke schade –Bedragen gekoppeld aan index der consumptieprijzen Basis 1988/ Juli 1991 : 110, 34 Juli 2011 : 166,57 Niet erg duur Objectief :weg van de foutaansprakelijkheid Consolidatie van de schade : evenredige uitbetaling Geen vervanging van BA exploitatie die er naast en/of bovenop komt ( foutaansprakelijkheid

50 EDConsulting D & O Bestuurders D&O : Directors and officers verzekering : verzekering voor fouten door bestuurders Indien goede en goed gedocumenteerde FSE : toch oorzaken van fouten verminderd in hoofde van bestuurders

51 EDConsulting Verplichtingen van de verzekeringsnemer Verplichtingen bij het afsluiten en in de loop van het kontrakt –juiste en korrekte informatie om risico te kunnen inschatten –melden van alle veranderingen en risicoverzwaringen –inspekties toelaten –algmene verplichting tot voorkoming van schadegevallen –verplichting tot opvolging voorzorgsmaatregelen –voldoen aan de wettelijke voorschriften

52 EDConsulting Schades Zaakschadeverzekering, dus enkel schadeloosstelling Rol van de expert, tegenexpert en makelaar Evenredigheidsregel Verplichtingen van de verzekerde : –Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen te beperken –Reddingskosten, als een goede huisvader gemaakt, worden vergoed zelfs bovenop de verzekerde bedragen ( beperking van de bedragen) –Aangifte doen bij de maatschappij binnen de in de polis voorziene termijnen

53 EDConsulting Schadeproces : doelstelling herstel Schade en schademelding Schadebeperkende maatregelen Bepaling schadeoorzaak en omvang door de experten Bepaling verzekerbaarheid door maatschappij Bestekken en aanvaarding ervan door maatschappij Mogelijke uitbetaling van voorschotten Betaling ( al dan niet in schijven)

54 EDConsulting Welke elementen bekijkt de brandverzekeraar Welke elementen worden bekeken

55 EDConsulting Zorgvuldigheiseisen Ruimtelijke spreiding van de gebouwen Konstruktiewijze enKompartimentering Detektie Automatische blusinstallatie Detektie-Bewaking-Rook- en warmte-afvoer Adequate stockage Blusvoorzieningen Housekeeping - Orde en Netheid - Toegangskontrole Opvangbekken - Milieuverontreiniging - Decontaminatie Noodplanning Continuïteitsplanning Krisiskommunikatie Bestaande risiko-analyses Training en Opleiding Ontstekingsbronnen Bouwaard

56 EDConsulting Zorgvuldigheiseisen Procesrisiko’s( inclusief stofexplosies) Zie VDS 2515 Organisatorische maatregelen Brandbeveiliging –Zie VDS 2515 en NFPA82 en 820 –Thermografische bewaking en automatische blussing Zie Rosenbauer/Orglmeister/remondis –Controle Broei( pyrometers) Voldoende water plus extra aanvoermogelijkheden Bluswateropvang Uitbrandzone en brandvrije bulldozers

57 EDConsulting

58 EDConsulting Relatie met de verzekeraar Proactief ( zeker bij nieuwe projecten) Brengschuld Gedetailleerd basis dossier ( grondplan; afmetingen ; oppervlakten; hoogten ; bouwwijze; isolatie, vergunningen ; controles;….) Incidentenregistratie en –behandeling Maatregelen en resultaten Preventie en protectie budget Investeringen bespreken( op voorhand) Verzekeraar heeft misschien ervaring in gelijkaardige projecten

59 EDConsulting Welke info is belangrijk Beschrijving van de aktiviteiten –Risikoverzwaringen en -verbeteringen per aktiviteit Beschrijving omgeving met de aktiviteiten van de buren Verzwaringsfaktoren –Verwarming, droogprocedes, schilderwerken, elektriciteit Vermenigvuldigingscoëfficienten –konstruktiewijze, aantal niveau’s, bouwmaterialen, dakbedekking, isolatie, binneninrichtingen –Oppervlakte en hoogte stapeling –Gevaarlijke stoffen –Verpakkingmaterialen en wijze van verpakken

60 EDConsulting Premiegerelateerde elementen ( vooral brandpolis) Konstruktiewijze-30% tot +200% Kompartimentering –Brandmuren en branddeuren Stapeling in de hoogte Stockeren van ontvlambare produkten Verwarmingssystemen, Droogprocedés, Schilderinstallaties

61 EDConsulting Mogelijke kortingen en verminderingen (vooral brandpolis) Brandblussers, muurhaspels, hydranten en voldoende water (Brand)detektie met doorverbinding Rookafvoer Interventieploegen en -planning Automatische blusinstallaties –Hydraulische, Andere Kontrole der elektrische installaties -Thermografie Vuurvergunning House keeping

62 EDConsulting Mogelijke verbeteringen in de relatie met de verzekeraar Communikatie met alle partijen vooraf Consensus ifv ieders doelstellingen Voorbereiding dossier Regelmatige opvolging en mededeling veranderingen Incidentenbeheer en bespreking Standpuntinname tov verzekeringstoestand Besef van partenariaat Keuze eigen expert vooraf plus reglmatige voorbereiding

63 EDConsulting Nuttige dokumentatie Procesbeschrijving en flow chart Vergunningen en aanvragen Zorgsystemen,kwaliteit, milieu, veiligheid Onderhoudsinfo Subsidie- en kredietaanvragen Certificaties : VCA, HACCP, GMP Technische dokumentatie uit sector Incidentenregistratie en analyse Evolutie veiligheidsvoorzieningen Grondplan Produktinfo

64 EDConsulting Management aspekten Verzekeringen

65 EDConsulting Beheersen van het brandrisico Bij ontwerp van installaties en gebouwen FIRE SAFETY ENGINEERING Bij effectief beheer en exploitatie FIRE SAFETY MANAGEMENT

66 EDConsulting Redenen voor FSE Wetgeving –dikwijls niet meer aangepast –streeft naar minimale eisen Verzekeringsmaatschappij –vaak te weinig kontakt –eigen risiko analyse Verschil in doelstellingen tussen brandweer, vergunningsverlenende instanties en verzekeraars Brandbeveiliging voor uzelf

67 EDConsulting Fire safety engineering WAT moet worden beveiligd ? –Produktie, opslag, transport WANNEER is beveiliging nodig ? –Continu, alleen bij nacht –Projekt, In produktie WAAROM is beveiliging nodig ? WIE zegt dat beveiliging nodig is ? –Wet,brandweer,verzekeraar WELKE gevolgen kunnen er zich voordoen indien er geen beveiliging is of indien ze niet funktioneert ?

68 EDConsulting Verbetering samenwerking Rol van de adviseur/makelaar Acceptabel maken van het risiko d.m.v. preventie-protektie gunstigere premie of gewoon verzekerbaar maken Gebruik maken van ervaring (vooral in schade)van de verzekeraar Niet denken super specialist in alle specifieke domeinen Onderscheid onderschrijving periodieke inspektie Schade-oorzakenanalyse Verzekeraar heeft andere doelstelling dan overheid hulpdiensten (Brandweer )

69 EDConsulting Verbetering samenwerking Rol van de adviseur/makelaar Informeer verzekeraar op tijd. Niet als alles er staat Spreek met uw verzekeraar over: veranderingen in het bedrijf aanpassingen aan installaties en procédé's en over incidenten Onderschat de niet verzekerde en indirekte schades niet –Belang ABR en ALOP Belang Bedrijfsschade en Bedrijfsschadeverzekering Voorzie jaarlijkse preventie- en protectiebudgetten Vergelijk het waarom van ieders eisen Breng alle partijen samen en zoek naar een consensus of compromis

70 EDConsulting Besluiten Verzekeringen : –hoeven geen onduidelijkheid te brengen –zijn essentieel in het bedrijfsgebeuren –moeten in de discussie betrokken worden, zijn geen onderdeel op zichzelf –moeten als partner gezien worden, niet als noodzakelijk kwaad –dienen betrokken te worden vanaf het begin –doelstellingen zijn eigenlijk dezelfde –er mogen en moeten vragen gesteld worden –zijn een dynamisch gegeven –moeten besproken worden voor de schade

71 EDConsulting BRANDVERZEKERING ZAAKVERZEKERING DEKKING VAN EERDER ZELDZAME GEBEURTENISSEN MAAR MET GROTE GEVOLGEN KATASTROFEVERZEKERING FLEXA BASISDEKKING GEVOLGSCHADE EN AANSPRAKELIJKHEDEN ELEMENTEN –VERZEKERDE GOEDEREN in aard en waarde –GEWAARBORGDE GEVAREN –UITSLUITINGEN ALLE RISIKO DEKKINGEN ALL RISK POLISSEN KMO Polissen

72 EDConsulting Waarom een (brand)verzekering Overdracht van de financiële gevolgen van ongewenste gebeurtenis aan een andere partij,indien men verwacht dat men deze niet zelf kan dragen Vrijwaring toekomst Balance sheet protection Hoewel wettelijk niet verplicht, 95% onderschreven

73 EDConsulting Eenvoudige - speciale risico’s Onderscheid op basis van het KB dd 01/02/1988 ( aangepast door KB van 24/12/1992 en KB van 16/01/1995) betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren voor wat betreft de eenvoudige risico’s grens ,57Euro. (Abex 375) of Euro. (Abex 375) –Abex in mei 2016= 750 kapitalen gebouw - huurgevaar - inhoud zelfde voorwerp zelfde plaats zelfde verzekeringnemer,vennootschap, meerderheidsbelang

74 EDConsulting Brandverzekering Tarief spec. risico’s BVVO-initiatief, op basis van eigen en CEA-ervaring laatste editie dateert van ‘94 (stat. ‘86 tot ‘92) individueel tarief = maatwerk indeling : –Algemene voorwaarden(wit) –begripsomschrijvingen (roze) –algemene regels. Begripsomschrijvingen en terminologie met een klassificatie van produkten, volgens hun gevaarlijkheidsgraad (geel) –analytische structuur (blauw) waar de industriële risico’s in 10 categoriën ingedeeld worden en waar de basispremievoeten per rubriek vermeld worden

75 EDConsulting Tarief spec. risico’s basispremievoet flexa per activiteit –mijnen, metaalfabrieken.. –steen, aarde –metaal –chemie –textiel –papier / leder / rubber –hout –voeding –energie en warmte –groothandel, opslag

76 EDConsulting Premie : t*(1+s1-s2)*(1+f1+f2)*(c1*c2) *(1-v1+v2) t: Basispremievoet per aktiviteit s: Risikoverzwaringen en -verbeteringen per aktiviteit f: Verzwaringsfaktoren : –verwarming, droogprocedes, schilderwerken c: Vermenigvuldigingscoëfficienten –Konstruktiewijze, bouwmaterialen, isolatie, niveau’s, dakbedekkingen, binneninrichting –Oppervlakte en hoogte van stapeling, verpakkingmaterialen –Stapeling van gassen en ontvlambare vloeistoffen v: Verminderingsfaktoren –Detektie en blusmiddelen; interventieploegen –Kontrole der elektrische installaties, vuurvergunning

77 EDConsulting Detailanalyse verzekering Wat moet men verzekeren en hoe bepaalt men het verzekerd bedrag –Steeds door en op verantwoordelijkheid van de verzekerde Rangorde van de voorwaarden –Bijzondere vrw vullen de algemene aan en hebben voorrang. Dit bepaalt het maatwerk Hoedanigheid van de verzekerde Voorzorgbedrag –Bedrag dat reeds in de bijz.vrw staat en op aanvraag aan dezelfde vrw wordt verzekerd

78 EDConsulting Detailanalyse Automatische aanpassing van de verzekerde bedragen –Veiligheidsmarge maar geen vervanging van de systematische opvolging ( investeringen op tijd verzekeren) Abonnementsverzekering –bij fluctuaties van de stocks –op in de bijz.vrw aangeduid tijdstip op te geven aan de maatschappij –Voorschotpremie met afrekening Rechten en taksen op koopwaar onder toezicht van doeane en accijnzen –afzonderlijk bedrag; administratie kan claimen

79 EDConsulting Detailanalyse Plannen, modellen, informatiedragers,matrijzen –Niet zozeer materiele waarde is van belang maar de inhoud en dus de wedersamenstellingswaarde –Als separaat bedrag te verzekeren Expertisekosten ( expert van de verzekerde) –terugbetaling volgens tabel Verzekering na voorafgaande expertise –gedetailleerde berekening –mogelijkheid tot tijdelijke afschaffing van evenredigheidsregel

80 EDConsulting Detailanalyse Bijkomende waarorgen –dekking van gevolgkosten en aansprakelijkheden –vast bedrag of % van de verzekerde bedragen –eerste risiko dekking –Onbruikbaarheid van onroerende goederen –Reddings- en opruimingskosten –Verhaal van derden/huurders /gebruikers Afstand van verhaal –meerpremie of na onderhandeling –moet toegestaan worden door de maatschappij

81 EDConsulting Waarborgen Basisgevaren : flexa : fire, lightning, explosion, aircraft optioneel : gevaren met aanvullende algemene voowaarden –storm en hagel (%) –waterschade (+ infiltr. Dak) –arbeidsconfl. & aanslagen warme schade koude schade

82 EDConsulting Waarborgen optioneel –rook –aanrijding –electriciteitsrisico (electronica… ) –bijk. Waarborgen (%) –B.A. gebouw duur contract = vrij basis vrijstelling Euro. (Abex 460)

83 EDConsulting Waarborgen : elk vermeld gevaar Ontijdig in werking treden van automatische blusinstallaties ( oa sprinkler leakage) Radioisotopen Schade door temperatuursveranderingen Glasbraak Schade door smeltende stoffen Inbraak/Diefstal Sneeuwdruk Overstroming Aardbeving Vulkaanuitbarstingen Aardverschuifingen Sonic boom

84 EDConsulting Uitsluitingen: even belangrijk als waarborgen Gemeenschappelijke –Inhoud van installaties als oorzaak binnen de toestellen ligt –Schade door ontploffing te wijten aan slijtage –Verzwaring van verliezen als niet als goede huisvader opgetreden –Oorlogen, nucleaire ontploffingen –Gevolgen van rechterlijke of adminstrtieve beslissingen –Schade door springstoffen Specifieke uitsluitingen per waarborg

85 EDConsulting

86 alternative? NOT Planning u u The nicest thing about not planning is that failure comes as a complete surprise and is not preceded by a period of worry and depression. John Preston Boston College

87 EDConsulting If you think risk management and continuity management is expensive, Try a disaster If you think risk management and continuity management is expensive, Try a disaster

88 EDConsulting Vragen ? Bemerkingen ? GEEF uw toekomst alle kansen!!!


Download ppt "EDConsulting FEBEM, Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer INFOSESSIE BRAND Verzekeringsaspekten 09-06-2016 EDConsulting BVBA ir. Eric Depré Lennikse."

Verwante presentaties


Ads door Google