De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Bij de Levensbron.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Bij de Levensbron."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Bij de Levensbron

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt dhr. J. W. Maris in de morgendienst voor te gaan en ds. W. J. A. Ester in de bmiddagdienst

4 Mededelingen U kunt vandaag nog spullen inleveren voor de aVoedselbank in de hal van de kerk.

5 Liturgie zondag 24 januari Mededelingen Opw. 733: 1, 2 * Stil gebed * Votum en groet SB 37: 6 Wetslezing Ps. 119: 3 Gebed Schriftlezing: Openbaring 22: 1-5 Ps. 1: 2 NB Preek Ps 36: 3a, 2b NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte * ELB 130: 2, 3 * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 Opw. 733: 1, 2

8 Opw. 733: 1 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.

9 Opw. 733: 1 Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

10 Opw. 733: 2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid.

11 Opw. 733: 2 Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

12 Stil gebed Votum en groet * Staande

13 SB 37: 6

14 Ik geef wie dorst heeft van het levend water: Hij mag zich laven aan de levensbron! 'k Zal hem een God zijn en hij Mij een zoon. Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste.

15 Wetslezing

16 Ps. 119: 3

17 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

18 Gebed

19 Schriftlezing: Openbaring 22: 1-5

20 Ps. 1: 2 NB

21 Hij is een groene boom die staat gepland waar waterbeken vloeien door het land. Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: het gaat hem wel in alles wat hij doet.

22 Preek

23 Schriftlezing: Openbaring 22: 1-5 Tekst: Openbaring 22: 1-2 Bij de Levensbron Zingen na de preek Ps. 36: 3a, 2b NB

24 Ps 36: 3a, 2b NB

25 Bij U, Heer, is de levensbron, Gij doet ons klaarder dan de zon het licht der wereld schouwen. Schenk toch uw heil dat leven doet en wees voor wie U kennen goed, bevestig ons vertrouwen. Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, ja, over mens en dier wilt Gij alom uw vleug'len spreiden. Bij U te wonen, Heer, is goed, met spijs en drank in overvloed wilt Gij ons hart verblijden.

26 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Ps. 103: 1 NB Ps. 89: 7 Ps. 16: 6 Ps. 19: 6 Afsluiting avondmaal

27 Lezing avondmaalsformulier

28 Gemeente van onze Here Jezus Christus Instelling In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam de Here Jezus een brood, sprak de dankzeg- ging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

29 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Here totdat Hij komt. Zelfonderzoek en nodiging Wanneer wij aan deze opdracht gehoor geven, vieren we de gemeenschap met onze Heiland die zichzelf gegeven heeft voor onze redding. In zijn licht vieren we ook de gemeenschap met met elkaar. Zondaren worden aan zijn maaltijd genodigd.

30 Voordat we avondmaal vieren, moeten we ons toetsen of we berouw hebben over onze zonden, of we geloven dat onze zonden verge- ven zijn vanwege het lijden en sterven van Christus en of we bereid zijn God van harte en oprecht te dienen. Want wie achteloos eet en drinkt en niet beseft dat het om de gemeen- schap met het lichaam van de Here gaat, roept een oordeel van God over zichzelf af. Erken dan uw diepe schuld voor God en verwacht alle heil alleen van Jezus Christus en verklaar van harte

31 bereid te zijn om dankbaar voor God en de naaste te leven. Dan bent u van harte uitgeno- digd. Vier dan de maaltijd van de Here met een oprecht hart. Ontvang in geloof het brood en de wijn, en verheug u over uw redding door Christus. Wie Christus Jezus erkennen als hun Here en Heiland en Hem hartelijk liefhebben, worden genodigd aan de maaltijd van de Here om dankbaar en gelovig in te stemmen met de lofprijzing van God, onze hemelse Vader.

32 Gedachtenis van Christus Wij prijzen U omwille van Jezus, uw Zoon. Hij heeft het pad van uw geboden voor ons gelo- pen ten einde toe; Hij heeft in de hof van Gethsémané de last van onze zonden getorst zodat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde vielen; Hij werd gebonden opdat wij zouden worden bevrijd; Hij werd diep gesmaad opdat wij nooit meer te schande zouden worden; Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij voor uw rechterstoel vrijgesproken zouden worden;

33 Hij heeft aan het kruis de felheid van uw toorn gevoeld en de angst van het geheel door U verlaten zijn opdat wij door U aangenomen en nooit meer door U verlaten zouden worden; Hij heeft het genadeverbond bekrachtigd toen Hij zei: ‘Het is volbracht’. Hij is om onze recht- vaardiging uit de doden opgewekt, opgenomen in de hemel en gezeten aan uw rechterhand, ons ten goede. Vandaar zal Hij terugkomen om met ons de vrucht van de wijnstok nieuw te drinken in het Koninkrijk van zijn Vader dat geen einde heeft.

34 Ps. 103: 1 NB

35 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

36 Avondmaalsviering Ps. 89: 7

37 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! Zij wand’len, HEER, in ’t licht van ’t Godd’lijk aanschijn voort; Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ’t lijden; Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

38 Avondmaalsviering Ps. 16: 6

39 Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, Waarvan in druk 't vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheen van 't zalig hemelleven Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.

40 Avondmaalsviering Ps. 19: 6

41 Dus krijg ik van mijn plicht, O God, een klaar bericht. Wat is 't vooruitzicht schoon: Hij, die op U vertrouwt, Uw wetten onderhoudt, Vindt daarin groten loon. Maar, HEER', wie is de man, Die op 't nauwkeurigst kan, Zijn dwalingen doorgronden? O bron van 't hoogste goed, Was, reinig mijn gemoed, Van mijn verborgen zonden.

42 Afsluiting Avondmaalsviering

43 Dankgebed

44 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Technische ondersteuning Oekraïne Voedselzekerheid Mozambique Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

45 Oekraïne Technische ondersteu- ning gezondheidszorg OEK 081

46 Apparatuur In de ziekenhuizen in Oekraïne is er groot gebrek aan apparatuur, waardoor zorg tekortschiet. OEK 081

47 Verandering Missionair diaconaal werker Jan van Beest bracht hier verandering in, in de stad Zjitomir en omgeving. OEK 081

48 Nieuw leven Afgeschreven maar goede apparatuur uit Nederland gaf hij hier een nieuw leven. OEK 081

49 Reparaties Ook repareerde hij sinds zijn komst in 1991 de apparatuur in deze ziekenhuizen. OEK 081

50 Overdracht Begin 2016 ging hij terug naar Nederland en droeg het werk over aan Oekraïner Taras Korotoem. OEK 081

51 Lokaal Wat mooi als lokale mensen het werk kunnen overnemen. Deputaten steunen dit werk nog steeds. OEK 081

52 Kwaliteit De kwaliteit van de zorg in deze zie- kenhuizen is enorm verbeterd. Het werk maakt een belangrijk verschil. OEK 081

53 Bedrag: € 5.000,- Helpt u, help jij, mee? Bedankt! OEK 081 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

54 MOZ 061 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

55 Wat is dat uit de tijd! Dat denk je misschien als je boeren in Mocuba ziet (in)zaaien met de hand… En het onkruid laten ze nog staan ook! MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

56 Dat vraagt om uitleg: Het is hier erg droog, maar als het regent komt het met bakken uit de lucht. De kwetsbare grond spoelt direct weg. MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

57 Op de kale grond en in de groeven die de ploeg heeft nagelaten, gaat dat het hardst. Daarom is de ploeg opgeruimd én laat men het onkruid staan! MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

58 Uit de tijd? Nee, ‘t is dus eigenlijk een ‘nieuwe’ methode, genaamd Far- ming God’s way. Maar dit ‘nieuws’ moet nog wel worden verspreid… MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

59 Daar zet de lokale organisatie Codesa zich voor in. Trainers van ‘Codesa’ gaan naar de dorpen om voorlichting te geven. MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

60 Vooral onder de armere bevolking raakt men enthousiast. De trainers helpen bij de start én bij het vervolg! Het resultaat mag er zijn! MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

61 MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

62 ELB 130: 2, 3 * Staande

63 ELB 130: 2, 3 Juicht, want Jezus is Heer. Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft. * Staande

64 ELB 130: 2, 3 Wees als een boom, die vruchtdraagt, ieder seizoen op zijn tijd. Drink van het levend water. Jezus, de bron voor altijd, verrees. * Staande

65 ELB 130: 2, 3 Juicht, want Jezus is Heer. Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft. * Staande

66 ELB 130: 2, 3 Wees dan het licht der wereld, Stralend herkenbaar van ver, Zodat men God zal eren. De blinkende Morgenster, verrees. * Staande

67 ELB 130: 2, 3 Juicht, want Jezus is Heer. Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft. * Staande

68 Zegen * Staande

69 Geslaagden Hartelijk Gefeliciteerd Kayleigh van den Broek Wouda Blok Casper bij de Vaate Janine van der Ploeg Patrick van Houte Jeanine Nieuwdorp Julian Nieuwdorp Robin den Boer Rhode Joosse


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Bij de Levensbron."

Verwante presentaties


Ads door Google