De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rondom Colijnsplaat Stand van zaken 14 januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rondom Colijnsplaat Stand van zaken 14 januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Rondom Colijnsplaat Stand van zaken 14 januari 2016

2 Doel  Stand van zaken  Belangrijkste conclusies  vervolg 12-10-2015 2

3 Initiatief 2012 Versterken leefbaarheid en economische draagkracht Primaire aandacht op havengebied Voorwaarden - Breed gedragen visie - Door en met lokale partners Gesprekken -Onderschrijven noodzaak en urgentie -Perspectieven voor uitbouw van economische dragers -Uitbreiding recreatiehaven positief -Relatie dorp – haven versterken -Colijnsplaat in mindmap van toeristen en recreanten -Geen kannibalisme middenstand -Voorzichtig met te hoge ambities 3

4 2 hoofdlijnen Versterken toeristisch profiel en aantrekkelijkheid  Identiteit en karakter Colijnsplaat  Versterken van de ‘beleving’ (zien, ruiken, ervaren)  “Visexperience Colijnsplaat”  Nationaal Park Oosterschelde  Versterking nautisch toerisme en (verblijfs)voorzieningen  Strand vergroten en kwaliteit verbeteren Versterking water gerelateerde bedrijvigheid  Concentratie oostelijk deel, uitbouwen  Kansen ketenbenadering en spin-off  Sleutel: toekomst visserij en vismijn 4

5 Aanpak  Toekomstvisie  Startnotitie (4 sept 2012)  7 programma onderdelen  Fase 1  Acties en onderzoek  Looptijd t/m 2016 5

6 Fase 1 ? ? Optimaliseren / herschikken ? ?

7 1. Badstrand Orisant 7 Ambitie  Vrij toegankelijk en aantrekkelijk strand  Toeristische voorzieningen  Privaat initiatief, gemeente ondersteund Stand van zaken  Onderzoek afgerond, varianten uitgezocht  Natuurtoets (flora en fauna): lijkt geen probleem  Draagvlak Waterschap  Nog lopend onderzoek exploitatie Conclusie  Strand lijkt haalbaar, uitkomst nog onzeker

8 2. Uitbreiding haven 8 Ambitie  Meer ligplaatsen recreatie  Meer capaciteit en ruimte beroepshaven Stand van zaken  Onderzoeken afgerond (varianten noord en oost)  Ruimtelijk-technisch haalbaar  Intertijdegebied gevoelig, mitigerende maatregelen  Financiële en programmatische uitdaging!  Markt recreatievaart aanzienlijk geslonken  Massaal: risico voor identiteit  Geen partijen met investeringskracht of –bereidheid Conclusie  Binnen gegeven kader is uitbreiding niet haalbaar

9 3. Vismijn, visserij, visexperien ce 9 Ambitie  Visserij en vismijn als economische drager  Versterken watergebonden beroepsactiviteiten  Keten: visexperience, kenniscentrum, aquacultuur  Initiatief gemeente, visie en investering ondernemers Stand van zaken  Toekomst vismijn en visserij zeer onzeker  Watergebonden beroepsactiviteiten: handhaven  Aquacultuur: ontwikkelt eigen koers Conclusie  Vismijn en visserij geen ankerpunt  Visexperience als hoofdthema wordt moeilijk  Overige water gerelateerde activiteiten: consolidatie

10 4. Optimaliser en functies haven 10 Ambitie  Scheiding recreatief en beroepsmatig gebruik  Locatievreemde activiteiten verplaatsen  Meer kwaliteit Stand van zaken  Delta Yacht: voorlopig genoeg ruimte, verplaatsen is kostbaar  Wens extra ligplaatsen (vb Orisant, Ganuenta, Delta Yacht)  Beëindiging pachtovereenkomsten grotendeels afgerond  Verlenging huurovereenkomst WSV ter beoordeling Conclusie  Duidelijkheid beroepshaven en havenplateau oost  Vervolgens  Versterken onderscheidend karakter van de haven  Daarbij passende functies, in en om de haven

11 5. Parkeren, ontsluiting en routes 11 Ambitie  Goede verbindingen voor auto, fiets en voetgangers  Voldoende parkeergelegenheid Stand van zaken  Plan KNHM voor verbetering routestructuren  Geen draagvlak eenrichtingsverkeer Voorstraat  Colijnsplaat als knooppunt fietsroute, plan voor fietsverbindingen is gereed, in 2016 uitvoering  Parkeren  Op havenplateau: laad-losplekken en bebording  Parkeergeleiders bij evenementen Conclusie  Eerste stappen zijn gezet, verder uitbouwen

12 6. Verbeteren beeldkwalit eiten uitstraling dorp 12 Ambitie  Meer toeristen, langer verblijf  Verbeteren straatbeeld en toeristische voorzieningen Stand van zaken  Primaire behoefte bewoners: basiskwaliteit verbeteren  Verbeterde beeldkwaliteit Voorstraat Conclusie  Eerste stappen zijn gezet, verder uitbouwen

13 7. Inrichting oude havenplatea u 13 Ambitie  Op lange termijn: schakel tussen dorp en haven, ‘dorpsplein in spé’  Op korte termijn meer uitstraling Stand van zaken  Herinrichting havenplateau Westzijde: plan ter besluitvorming voorleggen.  Bouwplan vd Weele  Terugbrengen water in plateau  Route verbetering Conclusie  Vervolgstap na duidelijkheid haven Bron: Beeldbank Historische Vereniging Arnemuiden

14 Constaterin g  Uitbreiding haven niet reëel  Geen toekomst vismijn en visserij als economische drager en als toeristisch ankerpunt  Overige water gerelateerde bedrijven: consolidatie  Versterken nautisch toerisme als economische drager  Meer profilering haven, identiteit en beleving  Passende functies en voorzieningen  Optimalisatie/herstructurering bestaand gebied 14

15 Impuls voor beleving en identiteit 1.Onderscheidend karakter recreatiehaven  Aantrekkelijkere haven, verbrede dienstverlening 2.Watersportfaciliteiten  Sportvisserij, duiken, horeca, verhuur, hengelsport, zeilschool, viswinkel, visrestaurant etc.  Bezoekerscentrum Oosterschelde  Uitvalsbasis voor recreatieve routes 3.Passende voorzieningen zoals wonen en verblijf  Versterkend voor identiteit en attractieve waarde  Financiële motor 4.Beleving: zien, proeven, ruiken  DNA Noord-Beveland (nuchter, robuust, gastvrij, …)  Agro- en kennistoerisme: keten 15

16 Koers Impuls voor identiteit en beleving  Onderscheidend karakter recreatiehaven  Verkenning haalbaarheid  In samenspraak met belanghebbenden Verkenning toekomst WSV Noord-Beveland Positie water gerelateerde bedrijven Parallel  blijven werken aan kwaliteit dorpskern  (toeristische) routestructuren, wandelen en fietsen  Versterken toeristische ketens en ondernemers  Naamsbekendheid 16

17 17


Download ppt "Rondom Colijnsplaat Stand van zaken 14 januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google