De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgang landelijke meldkamerorganisatie 20 maart 2015 Astrid Raaphorst Jill Wilkinson 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgang landelijke meldkamerorganisatie 20 maart 2015 Astrid Raaphorst Jill Wilkinson 1."— Transcript van de presentatie:

1 Voortgang landelijke meldkamerorganisatie 20 maart 2015 Astrid Raaphorst Jill Wilkinson 1

2 Afspraak in VB 28 november jl. was in maart meer duidelijkheid te geven over: Wetgeving; Proces (financiële) overdracht; Ambitieplanning per regio; Multi-intake; Samenhang in ontwikkelingen 2

3 Wetswijziging Gemaakte afspraken in TA wettelijk regelen Verplaatst verantwoordelijkheid naar de Minister van VenJ Maakt formele start van de LMO binnen de nationale politie mogelijk Regelt de sturing en governance Streefdatum: 1 januari 2017 Transitie gaat verder tot 2021 Tegelijk met wetswijziging financiële stromen verleggen 3

4 nulmeting en verder Totaalbedrag is +/- 220 mln Procentuele verdeling tussen kolommen dicht bij TA Aandeel Veiligheidsregio’s +/- 42 mln Diversiteit tussen meldkamers Hoe nu verder? Globale toets “financieel op niveau” Financiële overdrachtsdocumenten samen opstellen: - Over te hevelen budget naar Minister van VenJ - Afspraken maken over verrekening en vergoeding van de achterblijvende kosten Beoordeling door DDC op “redelijkheid en billijkheid” (protocol) Eind 2015 gezamenlijk vaststellen overdrachtsdocumenten 4

5 Hoe verloopt financiële overdracht? Optellen van bedragen uit financiële overdrachtsdocumenten Dit bedrag (+/- €42 mln) uitnemen uit Gemeentefonds Werkgroep met leden van VenJ, BZK, VNG en VB Uitgangspunten voor financiële overdracht: Zo min mogelijk herverdeeleffecten Verdeelsleutel die zo dicht mogelijk bij bedragen uit financiële overdrachtsdocumenten komt Eventueel correctie met BDUR Besluitvorming definitieve verdeelsleutel i.o.m. VB en VNG Begin 2016 duidelijkheid over bedragen om verwerking in begrotingen 2017 mogelijk te maken 5

6 Hoe verloopt materiële overdracht? De materiële overdracht is: - opname van de 10 meldkamers in de LMO - overgang naar uitvoering van het beheer door de LMO/politie 1 voor 1 Regionale afspraken maken over: - uitvoering beheer tot aan moment van materiele overdracht - wijze van overdracht Voor medewerkers afspraken maken per locatie en werkgever. Vraagt nog nadere bestudering en maatwerk, conform TA Minister stelt budgetten beschikbaar aan partij die uitvoering beheer verzorgt 6

7 Streefdata samenvoegen locaties 7 Ambities/wensen van de regio’s Robuustheid huidige meldkamers (o.a. inspectierapport) Huidige stavaza planvorming per samenvoegingstraject Verwachte doorlooptijd per locatie Looptijd realisatie (landelijke) ICT voorzieningen Benodigde capaciteit politie tbv realisatie huisvesting en opbouw en aansluiting ICT infrastructuur Input

8 Uitgangspunten 8 Borging continuïteit en stabiliteit meldkamerproces Samenwonen als eerste stap in vorming LMO Gefaseerde aansluiting op centrale ICT voorziening (max 2 tot 3 per jaar) Investeringen in nieuwe meldkamers op basis van structurele dekking uit huidige middelen Voorkomen van desinvesteringen Landelijk beleid op huisvestingseisen, opdracht tot realisatie via huidige eigenaar Samenwonen betekent geen verandering in werkgeverschap

9 Voorbehouden Streefdata 9 Detailplanning en business case per samenvoegingsgebied Uitvoeringstoets op haalbaarheid bij politie en samenwerkende partijen per samenvoeging Financiering en tijdlijn van realisatie landelijke ICT-infrastructuur, inclusief datacenters (capaciteit en investeringen) Interferentie andere (noodzakelijke) verhuisbewegingen zoals die van de 0900-8844 servicecentra van de politie Interferentie vernieuwing C2000 en 1-1-2

10 Kritieke paden doorlooptijd 10 Stappen bouwproces (3 – 4 jaar) Plateau’s ICT: 1.Landelijke voorziening LMO 1 e helft 2017 2.Aansluiten samenvoegende meldkamers 3.Aansluiten/upgrade vier eerder gerealiseerde locaties 6 mnd 6 mnd 6 mnd 6-24 mnd 3 mnd (Ver)bouw Besluitvorming Plannen Inhuizing 2015-2016 bouw ICT2017-2019 aansluiten samenvoegingen2020-2021 upgrade Prog. van Eisen / Aanbesteding

11 * Rekening houdend met capaciteit en afschrijvingstermijnen bestaande situatie Definitieve data worden uitgewerkt in detailplanning per toekomstige meldkamerlocatie

12 Pilots multi-intake Uitgangspunt: welke werkwijze bedient burger en hulpverlener het beste; Starten met pilots in veilige (niet operationele) setting; Onafhankelijke begeleidsingscommissie; Ruimte om nieuwe werkwijzen te toetsen buiten de wettelijke kaders; Vaststellen competenties én opleidingseisen 12

13 Samenhang verschillende documenten Uitgangssituatie - Nulmeting en Inspectierapport Eindsituatie -Wettelijk kader: taken, positionering, aansturing en overgang. -Ontwerpplan LMO: eindbeeld LMO Transitie -Landelijk kader: kader voor regionale samenvoegingen -Plan van aanpak: programmaplanning van de LMO -Proces financiële overdracht: procesbeschrijving -Protocol DDC: werkwijze DDC voor onafhankelijke advisering 13


Download ppt "Voortgang landelijke meldkamerorganisatie 20 maart 2015 Astrid Raaphorst Jill Wilkinson 1."

Verwante presentaties


Ads door Google