De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regio Nijmegen Presentatie Decentralisatie AWBZ & Jeugdzorg en het gedwongen kader 4 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regio Nijmegen Presentatie Decentralisatie AWBZ & Jeugdzorg en het gedwongen kader 4 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Regio Nijmegen Presentatie Decentralisatie AWBZ & Jeugdzorg en het gedwongen kader 4 november 2013

2 Regeerakkoord “Bruggen Slaan...” Gemeenten krijgen er vanaf 1 januari 2015 taken bij op het gebied van welzijn, ondersteuning en zorg. Het gaat om de functies uit de AWBZ en de hele jeugdzorg. Gemeenten moeten tegelijkertijd drastisch bezuinigen. Om dit alles op te kunnen vangen, moet de ondersteuning slimmer worden georganiseerd.

3 Visienotitie “Transformeren en integreren” (maart 2012) Negen gemeenten in de regio Nijmegen trekken hierin samen op. Hoe zij hun aanpak willen realiseren staat in de gezamenlijke visienotitie ‘Transformeren en Integreren’, die halverwege 2012 is gepresenteerd.

4 Beleidsnota “Kracht door verbinding” (mei 2013) De beleidsnota is een verdere uitwerking van de visie en beschrijft hoe de negen samenwerkende gemeenten de ontwikkelopgaven voor de transitie van de Jeugdzorg en de AWBZ-taken gaan uitvoeren. Een korte film:

5 Vervolgstap: een nadere uitwerking van het gedwongen kader – Jeugdbescherming – Jeugdreclassering – Jeugdzorg Plus – Aansluiting AMHK De afgelopen periode is gewerkt aan een analyse van het gedwongen kader en zijn gesprekken gevoerd met belangrijke toekomstige partners (waaronder aanbieders, RvdK, kinderrechters). Op basis hiervan worden op dit moment onze gezamenlijke uitgangspunten uitgewerkt.

6 Onze denkrichtingen 1.Een veilig opvoed- en opgroeiklimaat staat voorop Maatregelen uit het gedwongen kader zijn stevig verankerd in de lokale toegangspoort. Zorgmeldingen, crisisopvang en spoedzorg zijn goed belegd. 2.Onnodige inzet van zware jeugdzorg wordt voorkomen Door te investeren in vroegsignalering van risicofactoren, preventie en versterking van het voorveld (incl. drang en dwang). Expertise is beschikbaar via de regionale hulplijnen. 3. Beschikbaarheid van kwalitatief goede jeugdzorg voor een relatief kleine groep jongeren. Vanuit de opdrachtgeversrol sturen de gemeenten op functies, kwaliteit en competenties 4. Zwaardere jeugdzorg als integraal onderdeel van de keten Zware jeugdzorg werkt aanvullend op de lokale zorgstructuren, samen trap op en trap af. 5.De regie ligt (zo dicht mogelijk ) bij het gezin. De regie ligt in de eerste plaats en zo lang mogelijk bij de ouders zelf en/of een hulpverlener uit de lokale toegangspoort.

7 Het transitie arrangement? Wat is er afgesproken? – Ambitie: afname aantal maatregelen en duur trajecten. – Samenwerking leidt tot efficiëntere en kwalitatief betere uitvoering van JB/JR maatregelen. – Regie en uitvoering JB/JR aanvullend op lokale veld. – Versterken van de keten, o.a. door Casusoverleg Bescherming, nazorg en trajectbegeleiding. – Beschikbaarheid van expertise als integraal onderdeel van de JB/JR-taken. – BJZ: uitvoering JB/JR, toegangsfuncties, indicatiestelling en vrijwillig kader

8 De toegang tot het gedwongen kader

9 Vragen en dilemma’s Zorgmeldingen en spoedzorg willen we zo dicht mogelijk bij elkaar organiseren. Wat is daarvoor nodig? – Positionering AMHK dichtbij MBZ en VHH – Beschikbaarheid crisisplekken is geregeld in contracten – 24/7 bereikbaar (piket) RvdK en gedragswetenschappers

10 Vragen en dilemma’s We willen komen tot minder procedures en minder maatregelen. Wat is daarvoor nodig? – Verbreden Casusoverleg Bescherming – Inzet dwang en drang in vroegtijdig stadium – Consultatie en adviesfunctie RvdK – Open einde regeling als risico Wat betekenen wijzigingen in de wetgeving o.g.v. kinderbescherming en adolescentenstrafrecht voor gemeenten?

11 Vragen en dilemma’s De hulp in het gedwongen kader is aanvullend op en dient zich te verhouden tot de lokale zorg. Wat is daarvoor nodig? – Positie gezinsvoogden, beschikbaarheid en continuïteit – Flexibele trajectmachtigingen voor gesloten jeugdzorg: kans of bedreiging?

12 Vragen en reacties?


Download ppt "Regio Nijmegen Presentatie Decentralisatie AWBZ & Jeugdzorg en het gedwongen kader 4 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google