De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AANTREKKELIJKHEID 50-PLUSSERS OP DE ARBEIDSMARKT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AANTREKKELIJKHEID 50-PLUSSERS OP DE ARBEIDSMARKT."— Transcript van de presentatie:

1 AANTREKKELIJKHEID 50-PLUSSERS OP DE ARBEIDSMARKT

2 2 INLEIDING + De economie trekt aan en de werkloosheid daalt. Maar oudere werklozen profiteren niet mee. De langdurige werkloosheid onder 50-plussers is een groot en hardnekkig probleem. Tweederde van hen is na een jaar nog steeds werkloos. Hoe ouder, des te kleiner de kansen op de arbeidsmarkt¹. + Dat komt niet doordat oudere werknemers hun baan vaker verliezen. Maar als zij werkloos raken, is de kans op langdurige werkloosheid bijna twee keer zo groot als gemiddeld. Oudere werklozen zijn vaak ontslagen uit krimpende beroepen¹. + Het aandeel ouderen in de langdurige werkloosheid is in Nederland groter dan in andere landen. Gemiddeld is in de EU een kwart van de langdurige werklozen ouder dan vijftig. In Nederland is dat meer dan 40 procent¹. + Mede onder invloed van de afschaffing van vervroegde uittredingsregelingen en de recentelijk ingezette verhoging van de AOW-leeftijd zijn ouderen langer actief op de arbeidsmarkt en op zoek gebleven naar werk, ook als zij hun baan verloren. De hogere arbeidsparticipatie van ouderen blijkt echter niet gepaard te zijn gegaan met een navenante stijging van de werkgelegenheid voor deze groep¹. + De ouderenwerkloosheid is dan ook een van de grootste sociaal economische problemen van dit moment en het kabinet dient drastische maatregelen te nemen om het tij te keren. Veel ouderen belanden van de ww in de bijstand zonder perspectief op werk². + Het helpt ook niet dat bij werkgevers ook nog steeds het idee leeft dat ouderen duur zijn, extra vrije dagen mogen opeisen, relatief vaker ziek zijn, niet de nieuwste vaardigheden beschikken en weinig flexibel zijn. De maatschappij is daarnaast op dit moment vooral gericht op 20-49 jarigen. Deze beeldvorming in de maatschappij straalt ook af op de arbeidsmarkt³. + De bereidheid om werkloze ouderen aan te nemen, blijkt uit onderzoek dan ook heel laag te zijn. Mensen ouder dan 55 hebben minder kans om aangenomen te worden dan bijvoorbeeld een 35-jarige³. Werkgevers zeggen dat ze wel met ouderen willen werken, maar dan moet het kabinet een aantal zaken echt anders gaan regelen². WAT IS DE OPLOSSING VOOR DE WERKLOZE 50-PLUSSER?

3 3 INLEIDING + Er is veel over deze problematiek geschreven en deskundigen schetsen verschillende oplossingen. Randstad wenste een onderzoek uit te voeren onder werkloze 50-plussers en werkgevers om inzicht te krijgen in de (gepercipieerde) aantrekkelijkheid van 50 plussers op de arbeidsmarkt. Hoe kijken werkgevers en werklozen hier zelf tegenaan? In dit onderzoek schetsen we het beeld dat zij (van elkaar) hebben. Waar staan zij nog mijlen ver van elkaar? En waar komen zij tezamen zodat er een structurele oplossing ontstaat om deze langdurige en vaak uitzichtloze werkloosheid van 50-plussers een halt toe te roepen. Het biedt Randstad handvatten om een steentje te kunnen bijdragen aan deze problematiek. DE OPLOSSING………. ?

4 Management summary

5 5 MANAGEMENT SUMMARY + Dat werkloze 50-plussers een schrijnend vooruitzicht hebben, blijkt uit het feit dat het merendeel van de ondervraagde 50- plussers langdurig werkloos zijn. De helft van de werklozen heeft al meer dan 100 sollicitaties de deur uit gedaan, een zelfde aantal afwijzingen ontvangen en nog maar een handjevol gesprekken gevoerd. Het is voor velen uitzichtloos en ze hebben weinig vertrouwen in een goed einde. Ze voelen zich onvoldoende gesteund door werkgevers en overheid. + De arbeidsmarkt zelf gaat het probleem van ouderen werkloosheid niet oplossen. Hiervoor is de kloof tussen werkgevers en werklozen te groot. De vooroordelen van werkgevers zijn hardnekkig (oa 50-plusser is te duur, leert geen nieuwe dingen meer aan), de munitie van werklozen niet afdoende (kennis, levenservaring en groot netwerk) om werkgevers te overtuigen en zal het ontstane negatieve zelfbeeld ook niet tot banen leiden (winnaarsmentaliteit is ver te zoeken). + Beide groepen wijzen naar de bemiddeling van de overheid. Enerzijds dient het beleid zich te richten op het vlak van financiële tegemoetkoming/subsidies voor werkgevers dat de bereidheid tot aannemen van de 50+ doelgroep vergroot. De oudere werkloze moet in hun ogen vooral veel goedkoper worden dan hij nu is, en anders zijn de kansen klein. Het instellen van een quotum gaat hen (echt) een stap te ver. Anderzijds dient er een overheidscampagne te komen om het negatieve beeld (vooroordelen) weg te nemen en het onderwerp meer op de agenda van werkgevers komt te staan. Naast overheidscampagnes kan Randstad hier een rol spelen. We zien namelijk meer bereidheid tot aannemen van 50-plussers als het al onderwerp al op de agenda staat. De omslag in denken bij werkgevers, waarbij ze leren kijken naar de toegevoegde waarde van ouderen (bv (specialistische) vaardigheden), dient nog wel eerst gemaakt te worden. + Een van de oplossingen die veel genoemd werd in het onderzoek is (om)scholen van de 50-plussers. Maar levert dit het gewenste effect op? We zien namelijk dat de ideale leeftijd van werknemers tussen de 25-39 jaar ligt. En hiermee lijkt de 40-plusser de volgende te zijn die op de wip zit. We kunnen ons voorstellen dat werknemers in een veel eerder stadium zich duurzaam dienen te ontwikkelen om de huidige situatie van langdurige werkloosheid te voorkomen. Al tijdens het werkzame leven, en niet in de periode van werkloosheid, dient men zich breed te ontwikkelen/scholen: "Zet wel in op scholing voor veertigers en vijftigers die nog productief zijn. Dat voorkomt dat ze werkloos raken.“ 4 Eenmaal zonder baan voegt een opleiding weinig toe voor de ouderen.

6 6 MANAGEMENT SUMMARY + Dat (om)scholing mogelijk niet dé oplossing is, blijkt ook uit het feit dat werkgevers zich met name richten op een financiële prikkel. + Waar vinden werkgevers en werkloze 50-plussers elkaar? Het doorlopen van een stage/ werkervaringsplek. Met stages kunnen 50-plussers zich in de kijker spelen, vooroordelen van tafel vegen (zoals dat zij ‘te duur’ zijn). Deze stages kunnen namelijk de ‘onbekendheid’ met oudere werknemers verminderen. Het geeft ouderen de kans om bij te leren, en om eventueel met nieuwe technieken te leren omgaan die zo gewenst zijn. Hierdoor wordt de kloof tussen werkgevers en werklozen wellicht kleiner. Met alleen het ‘papieren’ CV redt de 50-plusser het niet. Kan een werkstage leiden tot doorbreken negatieve spiraal? + Ja! In onze ogen biedt de stage/werkervaringsplek vele (bijkomende) voordelen: + Zo mengen 50-plussers zich weer in het arbeidsproces, voelen zij zich weer van toegevoegde waarde, krijgen ze meer vertrouwen en geloof in het vinden van een baan. En houdt men moed tijdens de intensieve zoektocht. + Onderzoek 4 heeft aangetoond dat de geluksbeleving van werkenden vele male hoger ligt dan bij werklozen. In ons onderzoek zien we daarnaast dat de somberheid toeneemt naar gelang men langer werkloos is. Door een stage zal men minder somber zijn, en vaker gemotiveerd (met beter zelfbeeld) om te slagen. De huidige en zeer begrijpelijke somberheid helpt ook niet om als ‘winnaars’ uit de bus te komen. Om een parallel te trekken. Een sporter zal ook geen kampioen worden als hij niet in zijn eigen kunnen gelooft. + Verder werkt het lange thuiszitten ook niet mee in het aannamebeleid door werkgevers. Vanuit een baan solliciteren naar een ander baan vergroot ook weer de kans op succes. Hoe langer men uit het arbeidsproces is, des te kleiner de kans op terugkeer. We zien namelijk dat ‘te lang werkloos zijn’ vaak een reden is om afgewezen te worden. + Het niveau van opleiding vraagt ook een andere aanpak. Waar hoger opgeleiden bereid zijn om concessies te doen (bv (om)scholing, werken in ander werkgebied) en vaker hun netwerk gebruiken, zijn lager opgeleiden met name gebaat bij hulp bij ‘solliciteren’ en tips om zich beter te presenteren.

7 Resultaten

8 8 WERKLOOSHEID 50-PLUSSER VAAK LANGDURIG PROBLEEM + Driekwart van de werkloze 50-plussers is al meer dan een jaar werkloos. Het merendeel van hen is somber over de kans om nog werk te vinden, en maakt zich zorgen om hun financiële situatie. + De sombere gevoelens in de zoektocht naar werk nemen toe naarmate men langer zonder werk zit: de helft van de 50- plussers die langer dan een jaar werkloos is ervaart vaak sombere gevoelens, tegenover een derde van de 50-plussers die recent hun baan hebben verloren. + Lager opgeleiden zien hun kansen somberder in dan hoog opgeleiden. D IT GAAT GEPAARD MET SOMBERHEID EN ZORGEN OVER DE FINANCIËLE SITUATIE Basis = alle werklozen (n=501) Hoe lang bent u al op zoek naar werk? Bent u somber over uw kansen om werk te vinden? Maakt u zich zorgen om uw financiële situatie/pensioen omdat u nu zonder werk zit?

9 9 WERKLOZEN ZIJN ONZEKER OVER KANS OP WERK VINDEN + Hoger opgeleide en recent werkloos geworden 50-plussers zijn optimistischer; ze denken sneller weer aan de slag te kunnen dan laag opgeleiden en langdurig werklozen. + Het merendeel werklozen zoekt vast werk en op zijn/haar eigen niveau. Bijna de helft van de hoog opgeleiden zoekt werk onder zijn/haar niveau. S LECHTS KLEIN DEEL VERWACHT BINNEN AFZIENBARE TIJD WEER EEN BAAN TE VINDEN Basis = alle werklozen (n=501) Op welke termijn verwacht u werk te vinden?Heeft u de voorkeur om op vaste of flexibele basis te werken? Naar welke werksituatie gaat uw voorkeur uit?Op welk niveau zou u willen werken?

10 10 HELFT WERKLOZEN HEEFT MEER DAN 100 BRIEVEN GESTUURD + Lager opgeleide werklozen zijn vaker nog nooit voor een gesprek uitgenodigd dan hoger opgeleiden. T OCH IS HET MERENDEEL NOOIT OF SLECHTS EEN ENKELE KEER UITGENODIGD VOOR EEN GESPREK Basis = alle werklozen (n=501) Periode werkloos Totaal 0-6 maanden 6 -12 maanden meer dan een jaar Aantal keer gesolliciteerd minder dan 49 keer 30%87%45%18% 50 - 99 keer 20%10%37%19% 100 - 200 keer 22%2%16%26% meer dan 200 keer 28%1%3%37% Aantal keer afgewezen minder dan 49 keer 52%93%68%43% 50 - 99 keer 13%5%16%14% 100 - 200 keer 15%2%14%17% meer dan 200 keer 20%0%2%26% Aantal keer uitgenodigd voor gesprek 0 keer 45%55%44%43% 1 tot 3 keer 38% 39%37% 4 tot 6 keer 11%3%14%12% 7 of meer keer 6%4%3%7% Aantal keer gesolliciteerd Totaal< 49 keer 50-99 keer 100-200 keer meer dan 200 keer Aantal keer uitgenodigd voor gesprek 0 keer 45%53%45%43%36% 1 tot 3 keer 38%32%41%38%42% 4 tot 6 keer 11%12%11%10%12% 7 of meer keer6%4%3%9%

11 11 AFWIJZING MET NAME DOOR LEEFTIJD + Veel werklozen krijgen geen, of geen specifieke reden voor afwijzing te horen. Zo is hen verteld dat ze ‘niet aan het profiel voldoen’ of dat ‘andere kandidaten meer geschikt zijn’. Vaak vermoeden ze dat de echte reden hun leeftijd is. + Langdurig werkloos zijn werkt ook niet in hun voordeel, en is reden voor afwijzing. + Lager opgeleiden geven vaker aan afgewezen te zijn door hun leeftijd. V AAK GEEN REDEN VERMELD, WAT AFWIJZING OMWILLE VAN LEEFTIJD DOET VERMOEDEN Basis = werklozen die wel eens zijn afgewezen (n=444) Wat waren de redenen voor afwijzing? “Alle soorten excuses om niet op de leeftijd te komen, meestal bij een jongere directeur.” “Overgekwalificeerd.” “Past niet in het profiel.” “Te duur.” “Teveel kandidaten.” “Voldoe niet aan het profiel (in de meeste gevallen betekent dat "te oud“).” “Word gewoon niet eens uitgenodigd of je hoort helemaal niks.” “Word niet verteld maar vrij zeker leeftijd.” “Geen reden gegeven, of helemaal niets gehoord.” “Andere kandidaten meer geschikt voor de huidige functie: Bent wel geschikt maar voorkeur gaat uit naar andere kandidaat.”

12 12 VOORKEUR WERKLOZEN VOOR ADMINISTRATIEVE FUNCTIES + Naast administratief werk, willen werklozen het liefst een verkoop-, productie- of logistieke functie. + De meeste werklozen stellen zich flexibel op en zouden ook functies in andere vakgebieden aannemen om toch aan het werk te komen. De meest populaire ‘tweede keuzes’ zijn de logistiek, secretarieel en transport. Ook de zorg en het onderwijs zijn een optie voor één vijfde van de werklozen. G ROTE BEREIDHEID OM IN ANDER VAKGEBIED TE WERKEN OM SUCCES OP ARBEIDSMARKT TE VERGROTEN In welk vakgebied zou u het liefst willen werken? Basis = alle werklozen (n=501) In welk vakgebieden bent u bereid te werken als dit uw succes op de arbeidsmarkt zou vergroten?

13 13 KANTOORFUNCTIES VOLGENS WERKGEVERS MEEST GESCHIKT + Binnen de organisaties van de werkgevers zijn 50-plussers nu met name actief in kantoorfuncties (administratief, financieel, P&O/HR). Dit is ook het type functie wat werkgevers voor hen het meest geschikt vinden. Hierin vinden werkgevers en werklozen elkaar. Ook op verkoop, logistiek en onderwijs zien we een match met de (tweede) voorkeur van werklozen. + Het merendeel van de werkgevers verwacht dit jaar één of meerdere vacatures te vullen. 18% van deze vacatures richt zich op 50-plussers. Een derde is sowieso niet op zoek naar deze doelgroep. S LECHTS EEN KLEIN DEEL VAN OPENSTAANDE VACATURES IS GERICHT OP 50- PLUSSERS Basis = alle werkgevers (n=516), werkgevers die vacatures verwachten te vullen (n=338) In wat voor soort functies zijn 50-plussers binnen uw organisatie actief? Wat vindt u (in het algemeen) typische/geschikte functies voor 50-plussers? Hoeveel vacatures verwacht u dit jaar in te vullen? % van openstaande vacatures voornamelijk gericht op 50-plussers 0%100%50%

14 14 SPECIALISTISCHE VAARDIGHEDEN MAAKT 50-PLUSSER INTERESSANT + Naast hun ervaring/ specialistische vaardigheden, zijn 50-plussers aantrekkelijk voor werkgevers wanneer zij autoriteit en senioriteit uitstralen en voor de bediening van specifieke klantgroepen. Zij achten hen minder interessant voor fysiek werk. + Het aan de slag krijgen/ houden van 50-plussers in het algemeen, zien werkgevers zowel als verantwoordelijkheid van de overheid (subsidie) als verantwoordelijkheid van de 50-plusser zelf (zijn/haar instelling). Daarnaast zien zij investeren in opleidingen/ bijscholing als een goede methode. W ERKGEVERS ZIEN ARBEIDSKANSEN 50- PLUSSERS ZOWEL ALS VERANTWOORDING VAN OVERHEID ALS VAN 50- PLUSSER ZELF. E EN QUOTUM GAAT HEN TE VER. Basis = alle werkgevers (n=516) In welke werksituatie zou u een 50-plusser inhuren? (top 3 gegeven) Wat kan volgens u bijdragen om in het algemeen meer 50-plussers aan de slag te krijgen/ houden?

15 15 DE MOED IS WERKLOZEN IN DE SCHOENEN GEZONKEN + Werkgevers bestempelen het succes van 50-plussers op de arbeidsmarkt beduidend beter dan de werkloze 50-plussers zelf: 5,4 tegenover 3,1. Werklozen bestempelen hun eigen succes lager naarmate zij langer werkloos zijn. Bij werkloosheid langer dan een jaar geven werklozen zichzelf nog maar een 2,8 (versus 3,7 bij 0-6 maanden werkloos). + We zien een tendens waarbij werkgevers het succes meer bij de 50-plusser zelf leggen, terwijl werklozen juist de werkgever van grotere invloed op hun succes achten. Naarmate werklozen langer werkloos zijn, achten zij hun eigen rol daarin steeds kleiner en die van werkgevers steeds groter. + Opvallend is dat werkgevers die zelf 50-plus zijn, zich meer lijken te kunnen identificeren met het probleem: zij geven eerder een onvoldoende voor het succes van 50-plussers en zien hierin een grotere rol van de werkgever, vergeleken met jongere werkgevers. W ERKGEVERS ZIJN POSITIEVER EN ZIEN SUCCES ALS VERANTWOORDELIJKHEID VAN 50- PLUSSER ZELF Basis = alle werkgevers (n=516) en alle werklozen (n=501) 5,4 3,1 3,0 Succes van 50-plusser op de huidige arbeidsmarktHet succes van een 50-plusser op de arbeidsmarkt is grotendeels afhankelijk van:

16 16 KENNIS EN ERVARING SUCCESFACTOREN 50-PLUSSER + De sleutel voor succes ligt volgens werkgevers daarnaast bij vaardigheden met hedendaagse technieken. Dit lijkt in lijn met de werkgevers’ wens voor opleidingsbudget voor 50-plussers, om hun succes in de organisatie te vergroten. + Daarmee alleen redt de werkloze het echter niet. Een financiële tegemoetkoming en/of persoonlijkheidstest zal volgens werkgevers ook het succes vergroten. + Het feit dat werkloze 50-plussers een groot netwerk als ‘wapen’ zien om succesvol te zijn, wijst erop dat ze de oplossing van hun werkloosheid (meer en meer) buiten zichzelf zoeken. Voor werkgevers is een groot netwerk minder relevant. W ERKGEVERS WILLEN SUBSIDIE OM VAN DEZE KWALITEITEN GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN Basis = alle werkgevers (n=516) en alle werklozen (n=501) Wat hebben 50-plussers in uw ogen nodig om succesvol te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt? (top 3 gegeven) Welke initiatieven zou het succes van 50-plussers binnen uw organisatie vergroten? (werkgevers)

17 17 WERKGEVER GEEFT VOORKEUR AAN 25-39 JARIGE WERKNEMER + Wanneer we kijken naar de huidige en ideale leeftijdssamenstelling in organisaties van werkgevers, dan liggen deze dicht bij elkaar. Opvallend is dat de werkloze 50-plussers een meer gelijkmatige leeftijdssamenstelling ideaal achten, terwijl werkgevers een duidelijke voorkeur hebben voor jongere werknemers van 25-39 jaar. Deze voorkeur betekent automatisch dat een deel van de werknemers na deze piekleeftijd op de wip komen te zitten, aangezien er in de ideale samenstelling minder ruimte voor hen lijkt te zijn. + De ideale leeftijdssamenstelling van de werkgever hangt samen met zijn/haar leeftijd; werkgevers die zelf 50-plusser zijn zien meer oudere werknemers in hun ideale samenstelling (22%) dan jongere werkgevers (14%). Dit doet wederom vermoeden dat oudere werkgevers zich meer kunnen identificeren met de problematiek rondom werkloze 50-plussers. N A DEZE LEEFTIJD ZIJN WERKNEMERS MINDER AANTREKKELIJK VOOR WERKGEVERS Ideale/ huidige leeftijdssamenstelling organisatie Basis = alle werkgevers (n=516) en alle werklozen (n=501)

18 18 + Volgens zowel werkgevers als werklozen is het grootste vooroordeel met betrekking tot 50-plussers, dat ze te duur zijn. Een vooroordeel dat in principe los staat van de kwaliteiten/ persoonlijke kenmerken van de 50-plussers, en (deels) zou kunnen worden opgelost door subsidie/ financiële regelingen. + Werkgevers zien daarnaast de vooroordelen dat 50-plussers vernieuwing tegenhouden en niet snel nieuwe dingen aanleren. Factoren waar iets aan gedaan kan worden, bijvoorbeeld met behulp van opleiding/ training. Werklozen zien juist het vooroordeel dat zij niet in een jonge omgeving zouden passen, wat er wederom op duidt dat werklozen de oorzaak van het probleem meer buiten zichzelf ervaren. + Dezelfde vooroordelen die volgens werkgevers over 50-plussers bestaan, vormen ook daadwerkelijk een belemmering om 50-plussers aan te nemen in de eigen organisatie van de werkgevers. GROOTSTE VOOROORDEEL: ‘50-PLUSSER IS TE DUUR’ O RGANISATIES LIJKEN ZICH TE LATEN LEIDEN DOOR BESTAANDE VOOROORDELEN Basis = alle werkgevers (n=516) en alle werklozen (n=501) 41% 29% 24% 19% 14% 15% 14% 12% 9% 7% 6% 9% Vooroordelen in werkgevers’ eigen organisatie die belemmering vormen om 50-plussers in dienst te nemen (top 3 gegeven) Wat zijn in uw ogen mogelijke vooroordelen van werkgevers met betrekking tot 50-plussers? (top 3 gegeven)

19 19 WERKLOZE HERKENT ZICHZELF NIET IN VOOROORDELEN + Hoger opgeleide werklozen herkennen zich een stuk minder in de vooroordelen over 50-plussers: 61% vindt het ‘echt vooroordelen’ tegenover 38% van lager opgeleide werklozen. M ET NAME HOOG OPGELEIDE WERKLOZEN HERKENNEN ZICH NIET IN VOOROORDELEN Basis = alle werklozen (n=501) Begrijpt u deze vooroordelen?

20 20 WERKGEVERS ZIJN POSITIEF OVER 50-PLUSSERS + Volgens het merendeel van de werkgevers zijn de vooroordelen over 50-plussers ongegrond, en veelal vinden ze dat het niet aan de 50-plussers zelf ligt dat ze geen werk kunnen vinden. Dit geldt met name voor werkgevers die zelf 50-plusser zijn: van hen vindt maar liefst 76% de vooroordelen ongegrond en 57% vindt dat het niet aan de 50-plusser zelf ligt (tegenover resp. 45% van de werkgevers 18-39 jaar en 34% van 25-39 jarige werkgevers). + Volgens bijna de helft van de werkgevers zijn 50-plussers effectiever dan jongere werknemers. 50-plussers zouden daarnaast productiever en minder vaak ziek zijn. Zoals we eerder al zagen bij de ideale leeftijdssamenstelling van organisaties, geeft toch slechts een klein deel van de werkgevers de voorkeur aan een 50-plusser. SLECHTS EEN KLEIN DEEL GEEFT ECHTER DE VOORKEUR AAN EEN 50- PLUSSER BIJ OPEN VACATURES Basis = alle werkgevers (n=516) In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 59% 48% 38% 30% 17% 16% 11% 13% 16% 19% 44% 33% % (helemaal) mee eens % (helemaal) mee oneens

21 21 50-PLUSSER MEENT GEMOTIVEERD/BETROKKEN TE ZIJN, NIET HERKEND DOOR WERKGEVERS + Meer nog dan relevante werk- en levenservaring, dichten werkloze 50-plussers zich motivatie en betrokkenheid toe. Aspecten die werkgevers niet specifiek onderscheidend noemen voor deze leeftijdsgroep. Ook op ‘stressbestendigheid’ lopen de meningen uiteen. + Interessant is dat slechts een handjevol werkgevers ‘grote mate van vernieuwingsdrang’ onderscheidend vindt voor 50- plussers, en ook de werkloze 50-plussers dit niet als hun kwaliteit zien. Het ‘vooroordeel’ dat 50-plussers vernieuwing tegenhouden/ niet snel nieuwe dingen aanleren lijkt dus een kern van waarheid te hebben. W ERK - EN LEVENSERVARING ONDERSCHEIDT 50- PLUSSER * ‘flexibel’ en ‘groot netwerk’ zijn niet uitgevraagd voor werkgevers. ** ‘relevant netwerk’ is niet uitgevraagd voor werklozen Basis = alle werkgevers (n=516) en alle werklozen (n=501) Werkgevers: Waarin onderscheiden 50-plussers zich op een positieve manier t.o.v. andere leeftijdscategorieën binnen uw organisatie? Werklozen: Welke kwaliteiten dicht u uzelf toe als het gaat om uw werkzame leven? * * **

22 22 BETER ZICHZELF PRESENTEREN IS PUNT VAN VERBETERING + Ze willen verbeteringen realiseren met behulp van een coach/ bedrijf, en/of zich laten bijscholen. Sommigen kiezen voor zelfstudie. + Een deel van de werklozen die naar eigen zeggen wel kwaliteiten zou moeten verbeteren, heeft echter geen idee hoe dit (nog) te realiseren. Hun toelichting heeft veelal een pessimistische, hopeloze tendens: ‘Ik weet het ook niet meer’, ‘niemand wil je’, ‘onmogelijk, geen geld voor’, ‘hopen op een wonder’. + Een kwart van de werklozen denkt geen kwaliteiten te hoeven verbeteren om de kans op werk te vergroten. Onder laag opgeleiden is dit zelfs 40%. W ERKLOZEN ZIEN HIER GROOTSTE AANDACHTSPUNT Basis = alle werklozen (n=501), werklozen die aangeven kwaliteiten te moeten verbeteren (n=393) Welke kwaliteiten zou u moeten verbeteren om meer kans te maken op werk?Hoe gaat u die verbeteringen realiseren? “Zelfstudie.” “Zelf. Voor zover dat mogelijk is. Geen geld voor omscholen.” “Ik wil mezelf niet meer bezig houden met die dingen die men belangrijk. Ik vind mezelf belangrijk. En daar doe ik ook mijn best voor. Ik heb kennis waar geen vraag naar is.” “Hopen op een wonder.” “Geen idee. Niemand wil je.” “Geen idee...als maandenlange intensieve sollicitatietraining van de gemeente al niet eens helpt...weet ik het ook niet meer...dus eigenlijk ligt het niet aan mij maar aan de werkgevers.”

23 23 BLIJVEN SOLLICITEREN OM KANS OP BAAN TE VERGROTEN + Vooral laag opgeleide werklozen (81%) richten zich op solliciteren. Midden (44%) en hoog (55%) opgeleiden richten zich vaker op hun netwerk dan laag opgeleiden (24%). + Bijna de helft van de werklozen denkt echter wel dat een subsidie zal helpen om meer 50-plussers aan het werk te krijgen/houden. Daarnaast zien werklozen het instellen van een quotum als mogelijke oplossing, zodat werkgevers verplicht zijn om 50-plussers in dienst te nemen. + Een kleiner deel denkt dat de instelling van 50-plussers zelf een bijdrage kan leveren. Dit geloof lijkt echter af te nemen naarmate 50-plussers langer werkloos zijn: van 30% bij recente werkloosheid naar 18% bij werkloosheid langer dan een jaar. De oplossing (en oorzaak?) van het probleem zoeken zij steeds meer buiten henzelf. O M DE PROBLEMATIEK VOLGENS WERKLOZEN ECHT OP TE LOSSEN, IS ECHTER OVERHEIDSHULP NODIG Basis = alle werklozen (n=501) Wat doet u op dit moment om uw kansen op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken? Wat kan volgens u bijdragen om in het algemeen meer 50-plussers aan de slag te krijgen/houden? “Vrijwilligerswerk.” “Niets, de realiteit is dat ik totaal geen kans meer krijg.” “Als zelfstandige beginnen.” “Ik ben al 5 jaar thuis, na zonder mijn schuld werkloos te zijn geworden. De eerste jaren heb ik erg veel gedaan, maar nu zie ik nut niet meer in van veel solliciteren en cursussen volgen. […] Ook wil het UWV niet investeren om een opleiding te kunnen volgen, zelf kan ik dat niet bekostigen.” “Werkgevers verplichten om 50+ in dienst te nemen.” “Vooroordelen van werkgevers wegnemen.” “Positieve houding werkgevers t.a.v. vijftigplussers en positieve communicatie hierover.” “Mentaliteitsveran- dering bij werkgevers.”

24 24 WERKLOZE 50-PLUSSER ERVAART ONVOLDOENDE STEUN + Hoewel een groot deel van zowel werkgevers als werklozen geen uitgesproken mening heeft over de mate waarin 50- plussers steun krijgen in hun zoektocht naar werk, is de tendens negatief: slechts een klein deel van beide groepen vindt dat 50-plussers (vanuit de werkgever) genoeg steun krijgen. + Oudere werkgevers zijn hier kritischer over dan jongere werkgevers. Bijna de helft van de werkgevers die zelf 50-plusser is meent dat 50-plussers onvoldoende steun krijgen (score 1 of 2), tegenover een kwart van de 18-39 jarige werkgevers. O OK WERKGEVERS ZIEN DAT 50- PLUSSERS NIET GENOEG STEUN KRIJGEN IN ZOEKTOCHT NAAR WERK Basis = alle werkgevers (n=516) en alle werklozen (n=501) Een 50-plusser (werkgevers): Ervaart u (werknemers):

25 25 WERKLOZEN HEBBEN WEL BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING + De belangrijkste reden dat werkloze 50-plussers ondersteuning willen, is omdat het hen niet lukt om op eigen krachten een baan te vinden. Dit geldt met name voor de 50-plussers die al meer dan een jaar werkloos zijn (55%). + Vooral laag opgeleiden (49%) vinden het lastig om zichzelf te verkopen en zouden hier ondersteuning bij willen krijgen. Midden en hoog opgeleiden hebben meer behoefte aan ondersteuning bij het vinden van wat anders. M ET NAME VANUIT DE OVERHEID EN / OF HET BEDRIJFSLEVEN Zou u als 50-plusser behoefte hebben aan ondersteuning om uw succes op de arbeidsmarkt te vergroten? Van wie wil/verwacht u die ondersteuning?Waarom heeft u behoefte aan ondersteuning? “UWV.” “Betere coaching vanuit een overheidsinstelling specifiek gericht op deze doelgroep.” “Overheid zegt dat het makkelijk is om werk te krijgen als 50 plusser, laten zij het dan ook maar bewijzen.” “Omdat je gewoon geen kans krijgt en op de brief al wordt afgewezen.” “Omdat het voor de overheid ook heel belangrijk is om problemen te voorkomen bij een bepaalde bevolkingsgroep, denk aan veel gezinnen in de schuldproblemen..” Basis = alle werklozen (n=501), werklozen die ondersteuning wensen (n=385)

26 26 MEN ZIT OP VACATURES IN DE REGIO TE WACHTEN + Passende regionale vacatures ontvangen werkloze 50-plussers het liefst per e-mail. + Ruim een derde is geïnteresseerd in opleidingsmogelijkheden, dit geldt sterker voor midden (38%) en hoog opgeleiden (44%) dan voor laag opgeleiden (23%). Ook relevante events zijn een stuk aantrekkelijker voor hoog opgeleiden (29%) dan laag opgeleiden (4%). + Het maken van een goed cv is meer aantrekkelijk voor laag opgeleiden en 50-plussers die recent werkeloos zijn geworden. N IET ZOZEER OP OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN, CV / SOLLICITATIETIPS EN ARBEIDSMARKTINFORMATIE Welke middelen om succes op de arbeidsmarkt te vergroten spreken u aan*/ denkt u dat de gemiddelde 50-plusser aanspreekt**? Basis = *werklozen die ondersteuning wensen (n=385/250), **werklozen die geen ondersteuning wensen (n=117/78) Hoe zou u*/ de gemiddelde 50-plusser** op de hoogte gehouden willen worden over passende vacatures in de regio?

27 27 HULP WERKLOZEN LIEFST VIA EEN WEBSITE + Slechts 22% van de werkloze 50-plussers maakt veelvuldig gebruik van apps. Dit ligt onder hoog opgeleiden een stuk hoger (40%) dan onder laag opgeleiden (10%). + De meest gebruikte apps zijn Whatsapp, Facebook en Linkedin. F ACEBOOK EN APPS ZIJN VOOR WEINIGEN AANTREKKELIJKE KANALEN HIERVOOR Op welke manier zou u*/de gemiddelde 50-plusser** het liefst deze middelen willen inzien/gebruiken? Maakt u regelmatig gebruik van apps op uw mobiele telefoon? Basis = alle werklozen (n=501) *werklozen die ondersteuning wensen (n=385), **werklozen die geen ondersteuning wensen (n=117)

28 28 WERKLOZEN WILLEN OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE POSITIE VAN 50-PLUSSERS OP DE ARBEIDSMARKT + Laag opgeleiden hebben hier het minst behoefte aan: 15% wil niet op de hoogte worden gehouden, tegenover 9% van de midden en 3% van de hoog opgeleiden. H ET LIEFST VIA NIEUWSBRIEVEN EN OP WEBSITES Basis = alle werklozen (n=501) Op welke manier zou u het liefst op de hoogte gehouden willen worden over de positie van 50­-plussers op de arbeidsmarkt?

29 29 VRIJWEL ALLE WERKLOZEN BEREID TOT CONCESSIES + De bereidheid tot het doen van concessies hangt sterk samen met het opleidingsniveau van de werklozen. Laag opgeleide werklozen zijn überhaupt minder geneigd concessies te doen (13% wil geen concessies), en als ze al bereid zijn, in mindere mate dan hoog opgeleiden. Zie de volgende slide voor verdere toelichting. + De bereidheid tot concessies verandert niet wanneer de werkeloosheid langer duurt. Wel zijn mensen die langer dan een jaar werkloos zijn minder bereid om in een ander vakgebied te werken. Mogelijk is dit ook een oorzaak van de langdurige werkloosheid. + Een derde is bereid om tegen een lager salaris te werken. Zij zouden gemiddeld 18% van het loon inleveren. Een echte stap terug wil men (nog) niet maken. B IJNA DE HELFT IS BEREID OM IN EEN ANDER VAKGEBIED TE GAAN WERKEN Welke concessies zou u mogelijkerwijs doen om uw succes op de arbeidsmarkt te vergroten? Ik ben bereid om... Hoeveel % van uw loon bent u bereid in in te leveren om uw succes op de arbeidsmarkt te vergroten? Basis = alle werklozen (n=501), werklozen die bereid zijn loon in te leveren (n=175) 0%100%50% % van salaris % werklozen bereid om salaris in te leveren Gemiddeld 18% loon inleveren 10%20%30%40%

30 30 HOGER OPGELEIDEN VAKER EN MEER BEREID TOT CONCESSIES + (Meer dan) de helft van de hoog opgeleiden is bereid om in een ander vakgebied te werken, een opleiding te volgen, minder/flexibel te werken, onder zijn/haar niveau te werken, en tegen een lager salaris. Gemiddeld zouden ze 23% van hun loon inleveren om hun succes op de arbeidsmarkt te vergroten (tegenover 16% onder laag opgeleiden). + Werklozen van alle opleidingsniveaus zijn het minst bereid te verhuizen voor een baan. L AAG OPGELEIDEN ZIJN MINDER BEREID / IN STAAT (?) CONCESSIES TE DOEN Basis = alle werklozen (n=501) Welke concessies zou u mogelijkerwijs doen om uw succes op de arbeidsmarkt te vergroten? Ik ben bereid om...

31 31 STAGE/ WERKERVARINGSPLEK BIEDT MOGELIJKHEDEN + Driekwart van de werkgevers is bereid een stage/ werkervaringsplek beschikbaar te stellen aan een 50-plusser. Dit geldt met name voor werkgevers die zelf wat ouder zijn (79% van werkgevers ouder dan 40 jaar), in vergelijking tot jongere werkgevers (67%). + Ook werklozen zelf, ongeacht de periode dat ze al werkloos zijn, zijn bereid een stage/ werkervaringsplek aan te nemen, om zo hun succes op de arbeidsmarkt te vergroten. Z OWEL WERKGEVERS ALS WERKLOZEN STAAN OPEN VOOR TIJDELIJKE INVULLING DOOR 50- PLUSSERS Basis = alle werkgevers (n=516) en alle werklozen (n=501) Bent u bereid een stageplek/werkervaringsplek ter beschikking te stellen voor 50-plussers? (werkgevers) Bent u bereid stage te lopen/ een werkervaringsplek te vervullen om uw succes op de arbeidsmarkt te vergroten (met behoud van evt uitkering)? (werklozen)

32 32 VEROUDERING (NOG) WEINIG BESPROKEN ONDERWERP + Binnen slechts een kwart van de organisaties is het onderwerp 50-plussers/ veroudering een onderwerp van gesprek. Dit is onafhankelijk van de werkgevers’ eigen leeftijd. Een klein deel van de werkgevers is wel van plan het onderwerp op korte termijn aan de orde te stellen. + Ongeveer de helft van de werkgevers vindt dat hun organisatie meer 50-plussers in dienst zou moeten nemen. Dit aantal ligt een stuk hoger onder werkgevers van organisaties die veroudering al aan de orde hebben gesteld (73%) versus werkgevers die het onderwerp niet aan de orde hebben gesteld en dit ook niet op korte termijn van plan zijn (29%). Kortom, het bespreekbaar maken leidt tot meer bereidheid tot aannemen? + Werkgevers die meer 50-plussers in dienst willen nemen, proberen dit ook daadwerkelijk te realiseren door het onderwerp bespreekbaar te maken en gericht naar bijpassende functies te zoeken. O RGANISATIES DIE VEROUDERING AAN DE ORDE STELLEN ZIJN POSITIEVER OVER AANNEMEN 50- PLUSSERS Basis = alle werkgevers (n=516), werkgevers die vinden dat hun organisatie meer 50-plussers aan zou moeten nemen (n=239). Is veroudering een onderwerp van gesprek binnen uw organisatie? Vindt u dat uw organisatie meer 50- plussers in dienst zou moeten nemen? Wat doet u eraan om dit te realiseren?

33 Bijlage Werkgevers

34 34 BIJLAGE: WERKGEVERS Voordat we de diepte ingaan, stellen wij u eerst een aantal algemene vragen. Welke situatie is op u van toepassing? Hoeveel full time employees (FTEs) zijn er werkzaam binnen uw organisatie? Basis = alle werkgevers (n=516)

35 35 BIJLAGE: WERKGEVERS Wat is uw leeftijd? In welk vakgebied is uw organisatie hoofdzakelijk actief? Basis = alle werkgevers (n=516)

36 36 BIJLAGE: WERKGEVERS In welke provincie(s) is uw organisatie hoofdzakelijk actief? Basis = alle werkgevers (n=516)

37 Bijlage Werklozen

38 38 BIJLAGE: WERKLOZEN Wat is uw leeftijd? Wat is uw opleidingsniveau? Basis = alle werklozen (n=501)

39 39 BIJLAGE: WERKLOZEN Basis = alle werklozen (n=501) Periode werkloos Totaal 0-6 maanden 6 -12 maanden meer dan een jaar Leeftijd 50-54 jaar 33%48%31% 55-59 jaar 34%35%45%32% 60-64 jaar 32%17%23%36% 65 jaar en ouder 1% Opleiding Laag 30%33%22%31% Midden 44%47%45%43% Hoog 26%20%33%26%

40 40 BIJLAGE: WERKLOZEN In welke provincie woont u? Basis = alle werklozen (n=501) In welke provincie zoekt u werk?

41 Methodologische verantwoording

42 42 METHODEN Onderzoeksdoelstellingen Veldwerk Veldwerkperiode Steekproef Randstad wenst inzicht te krijgen in de (gepercipieerde) aantrekkelijkheid van 50-plussers op de arbeidsmarkt. Kwantitatief met online vragenlijsten. Respondenten hebben een uitnodigingsmail ontvangen met een link naar de vragenlijst. 6 t/m 20 april 2016 De steekproef bestaat uit werkgevers en 50-plus werklozen: Werkgevers: mede- en eindverantwoordelijken en beïnvloeders ten aanzien van HR/personele zaken (n=516) 50-plus werklozen: personen die kunnen en willen werken, tot en met 67 jaar. Opleiding representatief voor werklozen in Nederland: 30% laag opgeleid, 44% middelbaar opgeleid, 26% hoog opgeleid (n=501) Respondenten zijn geworven uit het panel via Survey Sampling International (SSI). Bij werklozen is gestuurd op een representatieve verdeling over provincies.

43 Bronvermelding

44 44 GEBRUIKTE BRONNEN ¹ CPB Policy Brief (2015), ‘Wacht op economisch herstel: Hervorm arbeidsmarkt ouderen’. Weblink: http://www.cpb.nl/publicatie/decemberraming-2015-economische-vooruitzichten-2016 http://www.cpb.nl/publicatie/decemberraming-2015-economische-vooruitzichten-2016 ² Nieuwsuur (2015), artikel en aflevering ‘Wat is de oplossing voor werkloze 50-plussers? Weblink: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2062121-wat-is-de-oplossing-voor-werkloze-50-plussers.html http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2062121-wat-is-de-oplossing-voor-werkloze-50-plussers.html ³ ZEMBLA (2015), aflevering: ‘Voor u tien jongeren’. Weblink: http://www.npo.nl/zembla/14-10-2015/VARA_101375757http://www.npo.nl/zembla/14-10-2015/VARA_101375757 4 De Grip, A. (2015) in: ‘Ontzie werkloze ouderen niet langer’, Trouw. Weblink: http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4191132/2015/11/20/Ontzie-werkloze-ouderen-niet-langer.dhtml

45 RIJNSBURGSTRAAT 9 1059 AT AMSTERDAM 020-4122405 www.mwm2.nl In opdracht van: Randstad, Nic Huiskes Auteur(s): Michiel van Rossum & Michelle Melchers Datum: mei 2016


Download ppt "AANTREKKELIJKHEID 50-PLUSSERS OP DE ARBEIDSMARKT."

Verwante presentaties


Ads door Google