De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opening Met mooi logo enzo De Nieuwe Woningwet. Inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opening Met mooi logo enzo De Nieuwe Woningwet. Inleiding."— Transcript van de presentatie:

1 opening Met mooi logo enzo De Nieuwe Woningwet

2 Inleiding

3 Wijzigingen Nieuwe Woningwet (1) Fusies, splitsingen & verkoop (2) Raad van Commissarissen (3) Prestatieafspraken (4) Passend wonen (5) Maatschappelijk vastgoed & leefbaarheid (6) Herstructurering & bewonerscommissies (7) Scheiden of splitsen Daeb /niet-Daeb (8) Huurdersorganisaties (9) Huurdersraadpleging & Ondernemingskamer (10) Klachten- en geschillencommissies

4 (1) Fusies, splitsingen & verkoop Wettelijk kader: Artikel 53 Woningwet en Artikelen 85 t/m 94 BTIV. Fusies instemmingsrecht vooraf ! Bij splitsingen instemmingsrecht vooraf ?

5 (2) Raad van Commissarissen Wettelijk kader: Artikel 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29a, 29b, 30, 31, 32 en 33, Woningwet, Artikel 18, 19 (bijlagen 1 en 2 in het BTIV) en 27 BTIV. Voordrachtsrecht huurderscommissarissen > 1/3 maar ook < 1/2. Enquêterecht & Ondernemingskamer. Verplicht vierjaarlijks te laten visiteren. Goed bestuur, Fit en Proper-test bij (her)benoemingen. RvT moet minister (toezichthouder) zo nodig actief informeren zodat minister zijn taak kan uitoefenen. Invoering permanente educatie bestuurders en commissarissen. Investeringen boven € 3 mln langs RvT, vervreemdingen boven de € 10 mln langs RvT.

6 (3) Prestatieafspraken Wettelijk kader: Artikel 42 t/m 44b Woningwet en Artikel 36 t/m 38 BTIV. Informatieplicht Woonvisie of volkshuisvestingsbeleid Geschillen- of bezwaarmogelijkheid Corporatie dient naar redelijkheid bij te dragen aan volkshuisvestingsbeleid Ter voorbereiding prestatieafspraken informeert corporatie gemeente over: ‘indicatieve investeringscapaciteit’ Voornemens verkopen, nieuwbouw, liberalisatie, etc. (jaarlijks voor 1 juli) Inhoud prestatieafspraken

7 (4) Passend wonen Wettelijk kader: Artikel 46 Woningwet en Artikel 51 BTIV. Bij woningtoewijzing aan 95% van de huurtoeslaggerechtigden een woning onder de ‘aftoppingsgrens’ te worden aangeboden: In praktijk dus vaak meer dan de helft van de sociale huurwoningen (Daeb) verplicht voor onder de € 577 (‘eerste aftoppingsgrens’) aan te bieden Toetsingsinkomen zal aansluiten bij EU-toewijzingsregels (IBRI-60 formulier) 90% toewijzingsregel verandert tijdelijk in ‘80/10/10’: 80% onder € 34.678 10% tussen € 34.678 en € 38.950 10% ‘vrij’ met voorrang voor urgenten conform huisvestingsverordening

8 (4) Passend wonen Wettelijk kader: Artikel 46 Woningwet en Artikel 51 BTIV. Passend toewijzen (Prijspeil 2015) Type huishoudens Huishoud inkomen per jaar Aanvangshuurprijs bij toewijzing < € 567,87< € 618,24< € 710,68 aftoppingsgrenzen Eenpersoons < AOW-grens€ 21.950≥ 95%< 5% Tweepersoons < AOW-grens€ 29.800≥ 95%< 5% Drie- en meerpersoons < AOW-grens€ 29.800≥ 95%< 5% Eenpersoons > AOW-grens€ 21.950≥ 95%< 5% Tweepersoons > AOW-grens€ 29.825≥ 95%< 5% Drie- en meerpersoons < AOW-grens€ 29.825≥ 95%< 5%

9 (5) Maatschappelijk vastgoed & leefbaarheid Wettelijk kader: Artikel 45 Woningwet, Artikel 51 Woningwet, Artikel 47, 48 en 49 BTIV + bijlagen 3 en 4 bij het BTIV en Artikel 50 BTIV. Maatschappelijk Vastgoed: Woondomein ! Wat is toegestaan en wat niet ? Leefbaarheid: Investeren in leefbaarheid wordt beperkt. Enkel voor eigen huurders en directe nabijheid woongelegenheden Leefbaarheidsuitgaven maximaal € 125 per DAEB-woning

10 (6) Herstructurering & bewonerscommissies Wettelijk kader: Artikel 44 Woningwet, Artikel 2 Burgerlijk Wetboek en Artikel 39 BTIV. Toegestane niet DAEB-activiteiten in herstructureringsgebieden Enquêterecht en de Ondernemingskamer Huurdersraadpleging

11 (7) Scheiden of splitsen Daeb /niet-Daeb Wettelijk kader: Artikel 45, 47, 49 en 50 Woningwet (administratief), Artikel 59 t/m 75 BTIV (administratief), Artikel 50a, 50b en 50c Woningwet (juridisch), Artikel 55 Woningwet, Artikel 76 t/m 83 BTIV (juridisch) en Artikel 84 BTIV. Keuze tussen administratieve scheiding en /of juridische splitsing (waarbij niet-DAEB-activiteiten naar dochteronderneming gaan). Geen verplichting scheiden/splitsen van vermogen bij omzet onder de € 30 mln en minder dan € 5% niet-DAEB. (wel baten en lasten scheiding) Scheidings/splitsingsplan voor 1 januari 2017 indienen bij toezichthouder, met daarin onder meer de ‘te liberaliseren’ woningen. Bij inleveren plan uitgebreide set documentatie verplicht o.a: Zienswijze gemeenten en huurders Financiële plannen Ontwerpstatuten

12 (7) Scheiden of splitsen Daeb /niet-Daeb (Bron Illustratie : Aedes)  zienswijze gemeente en huurdersorganisatie  toelichting op bestuurlijke, organisatorische en financiële relaties  uiteenzetting beoogde prestaties en continuïteit Onderzoek overheveling en scheiding Voorstel administratieve scheiding indienen bij BZK (VERPLICHT) Oordeel minister Scheiding voltooid Voorstel juridische scheiding indienen bij BZK (OPTIONEEL) Oordeel minister Goedkeuring rechter of ALV op splitsing Splitsing voltooid 2015201620172018 Inventarisatie verbindingen Inventarisatie governance Verbindingen in lijn met Woningwet Governance in lijn met Woningwet Na toestemming toezichthouder eventueel 2 jaar extra

13 (8) Huurdersorganisaties Wettelijk kader: Artikel 1, eerste lid, onderdeel f en g Overlegwet. Extern deskundigen Scholingsdagen Financiering vooraf en verantwoording achteraf Particuliere en commerciële huursector

14 (9) Huurdersraadpleging & Ondernemingskamer Wettelijk kader: Artikel 21e Woningwet (huurdersraadpleging), Artikel 39 Woningwet (verzoek huurdersorganisatie onderzoek naar beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon) Artikel 2 Burgerlijk Wetboek en Artikel 39 BTIV. Huurdersraadpleging Enquêteprocedure & Ondernemingskamer Ontvankelijkheidvereiste Ondernemingskamer

15 (10) Klachten- en geschillencommissies Wettelijk kader: Artikel 55b Woningwet (reglement sloop en renovatie) en Artikel 102 BTIV. Niet alleen in-house afhandeling van klachten en geschillen Regionale/landelijke klachtencommissie oprichten voor 1-1-2017 Klachtenreglement dient te voldoen aan EU-implementatiewet.

16 Uitvoering Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Tijdelijk verhoogde inkomensgrens tot 1 juli 2020 Verslaglegging 2015 conform BBSH per 1 november 2015 Deelname Huurdersorganisaties aan Prestatieafspraken vanaf 1 juli 2015 Bod corporaties prestatieafspraken 1 november 2015 Betrouwbaarheidstoets RvT per 1 juli 2015 Marktoetsen per 1 juli 2015

17 Uitvoering Nieuwe Woningwet in 2016 Nieuwe voorschriften van Rijksoverheid Start cyclus prestatieafspraken per 1 januari 2016 Indiening voorstel woningmarktregio tot 1 juli 2016 Nieuwe taken Autoriteit Woningcorporaties in 2016 Geschilbeslechting bij prestatieafspraken per 1 juli 2016 Waardering op marktwaarde in de balansen van het jaar 2016 Treasurystatuut aan de toezichthouder ter goedkeuring voorleggen voor 2017 Scheidings(ontwerp)voorstel (Daeb-Niet-Daeb) indienen in 2016 Vrijstelling kleine woningcorporaties

18 Uitvoering Nieuwe Woningwet in 2017 Indienen definitief scheidingsvoorstel voor 1 mei 2017 Corporaties hebben tot 1 januari 2017 de tijd om statuten, reglementen, organisatie en werkzaamheden in overeenstemming te brengen met de wet

19 Tenslotte Wist u dat ? De gemiddelde kosten corporatiekosten in 2015 voor het toezicht, de bedrijfslasten, de kosten van de splitsing of scheiding, de kosten van de verhuurderheffing en leefbaarheid ? - Netto bedrijfslasten per vhe : circa 1.325 euro - Verhuurderheffing per vhe: circa 510 euro - Leefbaarheidsuitgaven per vhe max 125 euro - Administratieve lasten Woningwet/BTIV per vhe, 16,70 euro eenmalig en 1,70 euro structureel - Meerkosten juridische scheiding per vhe: 2,80 euro eenmalig en 6,40 euro structureel. Bron: Kamerstuk 33 966, nr. 155, Lijst van vragen en antwoorden, 10 maart 2015, p. 75.

20 Dank voor uw aandacht ! Deze presentatie is binnenkort te vinden op: www.huurdershollandrijnland.nl Vergeet niet het vragenformulier in te vullen ! Deze mag anoniem worden ingevuld.


Download ppt "Opening Met mooi logo enzo De Nieuwe Woningwet. Inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google