De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatie van de hulp Workshop 4. Voorstellingsrondje Maatschappelijke evoluties Perspectief van de cliënt Casusoverleg Cliëntoverleg met externe voorzitter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatie van de hulp Workshop 4. Voorstellingsrondje Maatschappelijke evoluties Perspectief van de cliënt Casusoverleg Cliëntoverleg met externe voorzitter."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatie van de hulp Workshop 4

2 Voorstellingsrondje Maatschappelijke evoluties Perspectief van de cliënt Casusoverleg Cliëntoverleg met externe voorzitter Bemiddeling Vertrouwenspersoon vragen

3 Wie is wie? Korte voorstelling Wie ben je? Welke sector? Ervaring cliëntoverleg, bemiddeling, vertrouwenspersoon?

4 Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP H ULPVRAGER M INDERJARIGE - OUDERS - CONTEXT IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp MDT Gemand. voorz. VK OCJ Gerecht. jeugdhulp SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter

5 Maatschappelijke evoluties in de hulp Empowerment: import uit de VS Remedie tegen paternalistische bemoeienis van hulp en naïef geloof in zelfzorg

6 Maatschappelijke evoluties in de hulp 3 niveau’s (G. Jacobs) 1.Individueel: power from within 2.Collectief: power with 3.Maatschappelijk: power to Belang van verwevenheid en rol van de hulp- en dienstverlener

7 Maatschappelijke evoluties in de hulp Basishouding is belangrijk Verbinding maken Wat is de vraag? Klant is niet altijd koning

8 Maatschappelijke evoluties in de hulp afbraak van de instituten Efficiëntie en effectiviteit Focus van probleem naar oplossing

9 Maatschappelijke evoluties in de hulp Link naar Cliëntoverleg Grote mix van partners actief in gezin Cliëntoverleg als verantwoordelijkheid van iedere hulp-en dienstverlener én cliënten Beroepsgeheim vs pragmatiek Cliëntoverleg met extern voorzitter als extra

10 Integrale jeugdhulp 2.0

11 Hulpcontinuïteit waarborgen Wat: Cliënten naadloze hulp bieden Hefbomen: Expertise delen om verwijzingen te vermijden Goede verwijsafspraken maken en opvolgen Cliëntoverleg inschakelen Bemiddeling inschakelen Vertrouwenspersoon betrekken Doelstellingen Integrale Jeugdhulp Vermaatschappelij king van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin

12 casusoverleg Hulpverlenersoverleg Cliëntoverleg Cliëntoverleg met externe voorzitter

13 Casusoverleg Welke ervaringen hebben jullie met de verschillende soorten overleg? Bespreek de voor- en nadelen

14 Perspectief van de cliënt Wat wil de cliënt? Goed samenwerken en hulp afstemmen Geen routine en oog voor privacy Participatieve basishouding (cartoons)

15 Perspectief van de cliënt Cliënt staat centraal Vertrekken van wat wèl nog kan Wat wil cliënt bespreken Hv-proces niet uit handen nemen van cliënt Aanwezigheid van cliënt op overleg Duidelijke taakverdeling en afspraken

16 Perspectief van de cliënt Communicatie Open en oprecht Oog en respect voor gekwetste kant van cliënt Oog voor gevoelens en emotionele band Cliënt moet kunnen meespreken

17 Cliëntoverleg met externe voorzitter Wat? Wanneer? meerwaarde Hoe? procedure

18 Cliëntoverleg met externe voorzitter Filmfragment 3 groepen: observeren 1.Voorzitter 2.Hulpverleners 3.cliënt

19 Bemiddeling In functie van de continuïteit van de hulpverlening – Bemiddeling tussen cliënten of tussen hulpverlener en cliënt – Moet worden ingezet wanneer de jeugdhulpverlening wordt stopgezet, als deze stopzetting niet gebeurt met wederzijdse toestemming of op vraag van de cliënt.

20 Bemiddeling In functie van de rechtstreekse toegang tot de toegangspoort Stelt dat de rechtstreekse toegang tot de ITP in hoofde van de cliënt afhankelijk is van een poging tot bemiddeling: een hulpvraag werd gesteld, niet beantwoord om een andere reden dan capaciteitstekort Er dient een document te worden aangeleverd dat aantoont dat er een (poging tot) bemiddeling heeft plaatsgevonden. = voorwaarde.

21 Wat? = een communicatieproces – tussen minderjarigen, opvoedingsverantwoordelijken en betrokken hulpverleners – in functie van het oplossen van conflicten, – ter waarborging van de continuïteit van de hulpverlening – subsidiariteitsprincipe – met een neutrale onafhankelijke derde.

22 Met bemiddelaar Wie kan optreden als bemiddelaar in de jeugdhulp? Onafhankelijke derde, dus niet betrokken in de hulpverlening Kennis van bemiddelingsmethodiek Kennis van het jeugdhulplandschap Werken volgens de Vier centrale werkingsprincipes 1.Vrijwilligheid 2.Vertrouwelijkheid 3.Neutraliteit en meerzijdige partijdigheid: 4.Transparantie

23 Wie ? Aanmelding Wie kan bemiddeling aanvragen? De partijen: dus het cliëntsysteem (jongeren tot 21) en de betrokken hulpverlener/organisatie Anderen kunnen adviseren tot…

24 Waarover? CONFLICTEN MAAR met weerslag op continuïteit van de hulpverlening tussen een minderjarige en zijn ouders of tussen ouders onderling. Dit kan zowel in een context van lopende hulpverlening als in een context waarin hulpverlening nog niet werd opgestart. tussen hulpverlener(s) en het cliëntsysteem,. !!! GEEN CONFLICTEN TUSSEN HULPVERLENERS

25 Resultaat Overeenkomst. Geen rapportage aan voorzieningen, hulpverleners of gemandateerde voorzieningen, tenzij alle betrokken partijen het hierover eens zijn.

26 Wanneer? In elke fase van het hulpverleningsproces In RTJH en in NRTJH Indien gemandateerde voorziening betrokken is, kan het ook maar niet om inschakeling van gemandateerde voorziening te betwisten.

27 Rol hulpverlener in bemiddeling Als partij: Jij hebt een conflict met mjnderjarige/ouder/opvoedingsverantwoorde lijke. Jullie zitten niet op één lijn. Als adviseur: je adviseert de mj/ouder/opvoedingsverantwoordelijke of collega hulpverlener om een aanvraag te doen voor bemiddeling

28 Case De hulpverlening loopt vast, een jongere, zijn ouders en de hulpverleners geraken het niet eens over wat er moet gebeuren. Of er is een conflict tussen ouders en jongere en geen gesprek meer mogelijk én de jeugdhulpverlening dreigt hierdoor in het gedrang te komen. Of je vindt als jongere geen hulpverlener bereid om samen met jou een vraag tot hulp aan de toegangspoort te stellen of je hulpverlener vindt dat er een vraag gesteld zou moeten worden aan de toegangspoort maar jij gaat niet akkoord.

29 Case Oost -Vlaanderen Aanmelding door pleeggezinnendienst. Conflict tussen moeder, pleegmoeder en pleegzorgdienst met mogelijke breuken in de hulpverlening tot gevolg. Aanleiding: wegvallen van Consulent CBJ waardoor nu escalatie.

30 Vertrouwenspersoon = vast aanspreekpunt voor de minderjarige = verbindingsfiguur tussen jeugdhulp en minderjarige/ouders/opvoedingsverantw.

31 Wie? Niet rechtstreeks betrokken bij hulpverlening Aangewezen door minderjarige Voorwaarde voor beroepsgeheim vervalt!

32 Wie? Indien mjnderjarige niemand kan aanwijzen of igv tegenstrijdige belangen tussen ouders en mjnderjarige of wanneer niemand het ouderlijk gezag uitoefent Kan de jeugdhulpverlener of toegangspoort persoon aanwijzen

33 Waartoe? = participatiegedachte Vertrouwenspersoon wordt steeds op de hoogte gebracht door de jeugdhulpverleners- toegangspoort en gemandateerde voorziening

34 Rol hulpverlener Vertrouwenspersoon op de hoogte brengen en betrekken in CO, in bemiddeling

35 Vragen Op welke manier kan inschakelen van een CO, bemiddeling, vertrouwenspersoon uw hulpverleningstraject beïnvloeden? Welke achterliggende visie spreekt er uit ? En hoe staat u hier tegenover? Wat vindt u de sterktes van deze instrumenten, wat zijn uw bezorgdheden?

36 Vragen Wat heb je als hulpverlener nodig om er (meer) gebruik van te maken? Wanneer zie jij je er nu al gebruik van maken?


Download ppt "Coördinatie van de hulp Workshop 4. Voorstellingsrondje Maatschappelijke evoluties Perspectief van de cliënt Casusoverleg Cliëntoverleg met externe voorzitter."

Verwante presentaties


Ads door Google