De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening 2015 Roger Caymax Financieel beheerder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening 2015 Roger Caymax Financieel beheerder."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening 2015 Roger Caymax Financieel beheerder

2 Inhoud van de bespreking : 1.De jaarrekening als beleidsrapport in BBC 2.De exploitatierekening - bespreking van het resultaat -vergelijking budget-jaarrekening -inkomsten- en uitgavenstromen 3.De investeringsrekening - het resultaat van de investeringsverrichtingen -verantwoording van de investeringsuitgaven t.o.v. budget 4.De liquiditeitenrekening 5.De gemeentelijke schuld 6.Het thesaurieverloop

3 1.De jaarrekening als beleidsrapport in BBC Welke rapporten zijn beleidsrapporten? Het meerjarenplan De aanpassing aan het meerjarenplan Het budget De budgetwijziging De jaarrekening Wat is de functie van de beleidsrapporten ? De raad bepaalt het beleid en evalueert de beleidsuitvoering

4 Meerjarenplan Budget2015Jaarrekening2015Beleid Strategische nota BeleidsnotaBeleidsnota  Doelstellingennota  Doelstellingenrealisatie Financiële nota  Financieel doelstellingenplan  Doelstellingenbudget  Doelstellingenrekening  Staat v/h financieel evenwicht  Financiële toestand  Lijst overheidsopdrachten  Lijst daden van beschikking  Nominatieve lijst subsidies Autorisatie Financiële nota  Exploitatiebudget  Investeringsbudget  Liquiditeitenbudget Financiële nota  Exploitatierekening  Investeringsrekening  Liquiditeitenrekening SAR Balans Staat van opbrengsten en kosten 1.De jaarrekening als beleidsrapport in BBC

5 1. De beleidsnota * Doelstellingenrekening (schema J1) * Indeling per beleidsdomein * Onderscheid PBDS en overig beleid * Onderscheid exploitatie, investeringen en andere 2. Financiële nota * Exploitatierekening (schema J2) * Investeringsrekening (schema J3 & J4) * Liquiditeitenrekening (schema J5)

6 2. De exploitatierekening Wat ? Voor elk beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven op vlak van exploitatie weergegeven Voor elk beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven op vlak van exploitatie weergegeven De cijfers van de jaarrekening worden vergeleken met deze van het begin- en eindbudget De cijfers van de jaarrekening worden vergeleken met deze van het begin- en eindbudget

7 2. De exploitatierekening : 2.1. Het exploitatieresultaat : schema J2 = ,00 € Het schema J2 : De exploitatierekening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldo Algemeen bestuur Algemene financiering Leren en welzijn Ruimte en omgeving Vrije tijd Totalen

8 2. De exploitatierekening : 2.1. De evolutie van het exploitatieresultaat : (schema TJ2) Saldo in stijgende lijn Ontvangsten stijgen Uitgaven dalen

9 2. De exploitatierekening : 2.1. De evolutie van het exploitatieresultaat : (schema TJ2) Uitgaven dalen ?

10 2. De exploitatierekening : 2.1. De evolutie van het exploitatieresultaat : (schema TJ2) Ontvangsten stijgen ?

11 2. De exploitatierekening : 2.2. Vergelijking budget/jaarrekening per beleidsdomein Minder uitgegeven dan geraamd Meer ontvangen dan geraamd UitgavenOntvangsten JaarrekeningEindbudgetVerschil Algemeen bestuur Algemene financiering Leren & Welzijn Ruimte & Omgeving Vrije tijd Totaal JaarrekeningEindbudgetVerschil Algemeen bestuur Algemene financiering Leren & Welzijn Ruimte & Omgeving Vrije tijd Totaal Realisatiegraad 91,45 %Realisatiegraad 107,66 %

12 2. De exploitatierekening : 2.3. Vergelijking budget/jaarrekening uitgaven per beleidsdomein Uitgaven

13 2. De exploitatierekening : 2.4. Vergelijking budget/jaarrekening uitgaven per rubriek 2.Vergelijking jaarrekening - eindbudget naar kostensoort Uitgaven JaarrekeningEindbudgetVerschil% onbenut A. Operationele uitgaven 1. goederen en diensten , , ,2319,01% 2. bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,351,80% 3. specifieke kosten sociale dienst OCMW000,000,00% 4. toegestane werkingssubsidies , , ,6710,48% 5. andere operationele uitgaven , , ,0315,34% B. Financiële uitgaven16.517, ,006,190,04% C. Rechthebbenden uit het overzicht v h boekjaar000,000,00% Totaal , , ,478,55%

14 2. De exploitatierekening : 2.5. Vergelijking budget/jaarrekening ontvangsten per beleidsdomein Ontvangsten

15 2. De exploitatierekening : 2.6. Vergelijking budget/jaarrekening ontvangsten per rubriek Ontvangsten JaarrekeningEindbudgetVerschil% A. Operationele ontvangsten 1.ontvangsten uit de werking , , ,52100,52% 2.fiscale ontvangsten en boetes a. aanvullende belastingen - opcentiemen onroerende voorheffing , , ,39111,45% - aanvullende belasting op de personenbel , , ,9097,39% - andere aanvullende belastingen , ,00-777,5599,72% b. andere belastingen , , ,10107,81% 3.werkingssubsidies a. algemene werkingssubsidies - gemeente- of provinciefonds , , ,2897,74% - overige algemene werkingssubsidies , ,00-265,1499,90% b. specifieke werkingssubsidies , , ,26100,70% 4. recuperatie specifieke kosten soc dienst OCMW 5. andere operationele ontvangsten , , ,37139,05% B. Financiële ontvangsten , , ,40238,58% C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Totaal , , ,17107,66%

16 2. De exploitatierekening : 2.7. Vergelijking budget/jaarrekening Minder uitgegeven dan geraamd : Meer ontvangen dan geraamd : Verbruikte goederen en verstrekte diensten Toegestane werkingssubsidies In mindere mate : personeelsuitgaven Tendens over alle beleidsdomeinen Vooral fiscale opbrengsten en boetes voor beleidsdomein algemene financiering De financiële opbrengsten

17 2. De exploitatierekening : 2.8. Enkele belangrijke opbrengstenstromen: Gedetailleerde info : Deel 3 : samenvatting algemene rekeningen Detail van de opbrengsten

18 2. De exploitatierekening : 2.8. Enkele belangrijke opbrengstenstromen: CodesDienstjaar 2015EvolutieDienstjaar 2014 A.1. Verbruikte goederen en verstrekte diensten , ,46 Verkopen en dienstprestaties-houtverkopingen , ,48 Verkopen en dienstprestaties: toegangsgelden , ,80 Verkopen en dienstprestaties: concessies , ,32 Verkopen en dienstprestaties: verhuur gemeentezalen , ,23 Verkopen en dienstprestaties: verhuur van onroerende goederen (gebouwen) , ,75 Verkopen en dienstprestaties: pacht landbouwgronden , ,31 Verkopen en dienstprestaties: verpachting jachtrecht , ,83 Verkopen en dienstprestaties: verhuur sportterreinen , ,43 Verkopen en dienstprestaties: begraafplaatsconcessies , ,00 Verkopen en dienstprestaties: verhuur gebouwen aan overheidsinstellingen , ,12 Verkopen en dienstprestaties: verhuur van roerende goederen , ,00 Verkopen en dienstprestaties-retributies , ,15 Verkopen en dienstprestaties: tussenkomst ouders leerlingenvervoer , ,52 Verkopen en dienstprestaties: tussenkomst ouders toezicht , ,35 Verkopen en dienstprestaties: andere ontvangsten en terugvorderingen , ,77 Verkopen en dienstprestaties-cadeaucheques , ,40

19 2. De exploitatierekening : 2.9. Enkele belangrijke kosten: 2. De exploitatierekening : 2.9. Enkele belangrijke kosten: (Deel 3 : Samenvatting algemene rekeningen /detail van de kosten)

20 2. De exploitatierekening : 2.9. Enkele belangrijke kosten: (Deel 3 : Samenvatting algemene rekeningen /detail van de kosten)

21 3. De investeringsrekening : Wat ? Voor elk beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven op vlak van investeringen weergegeven Voor elk beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven op vlak van investeringen weergegeven De cijfers van de jaarrekening worden vergeleken met deze van het begin- en eindbudget De cijfers van de jaarrekening worden vergeleken met deze van het begin- en eindbudget

22 3. De investeringsrekening : 3.1. Het resultaat van de investeringsverrichtingen : schema J3 = ,00 minder uitgegeven (per saldo) Realisatiegraad uitgaven : 39 %

23 3. De investeringsrekening : 3.2. Het resultaat van de investeringsverrichtingen : uitgaven per balansrubriek

24 3. De investeringsrekening : 3.3. Investeringsverrichtingen in materiële vaste activa

25 3. De investeringsrekening : 3.4. De belangrijkste investeringsuitgaven : Totaal Kost Aanleg fietspad N118 (Arendonksesteenweg)- module 13- uitvoering ,93 Aanleg fietspad en heraanleg wegdek N ,74 Aankoop aandelen Iveka ,69 Aankoop patrimonium (gronden) ,99 Volstorting kapitaalverhoging IKA aandeel 4e(Publi-T 2015) ,40 Heraanleg Kapelstraat- uitvoering ,65 Volstorting kapitaalverhoging IKA 21/1/ ,04 Sanering Burcht Weelde ,47 Resterende uitvoering en ereloon bouw school Weelde ,44 Overige heraanleg / onderhoud wegen uitvoering ,83 Vrachtwagen (met containersysteem en kraan) ,30 Heraanleg omgeving kerk Sint-Michiel, inclusief Dreef ,04 Grasmachine (groot, plantsoendienst)98.010,00 Aanpassing verwarming gemeentehuis85.178,65 Aankoop speel-en skatetoestellen ,11 Investeringssubsidie hulpverleningszone Taxandria74.197,96 Aankoop tankwagen65.204,30 Volstorting kapitaalverhoging IKA aandeel 6b (W4F)65.000,00 Aanleg bijkomende wegeninfrastructuur verkaveling Heidestraat ,79 Vervangen en isoleren dak pastorij Ravels-Eel (wijkpost politie)60.155,41 Aanplanting en buitengewoon onderhoud bossen (uitvoering bosbeheersplan) ,63 Aankopen hardware scholen (W: / R: ) ,81 Vernieuwing keuken gemeentezaal Poppel32.167,94 Vervanging verlichting sporthal 't Molenslop31.905,52

26 3. De investeringsrekening : 3.5. De belangrijkste investeringsontvangsten : Subsidies label 10 op ,59 Verkoop Mercedes type 2629K (aank 21/5/1990)16.235,00 Verkoop gazonmaaier Vandy3.500,00 Verkoop bestelwagen Renault Trafic242,00 Subsidie onteigening fietpad Arendonkseweg (Van Gompel)20.900,00 Subsidie heraanleg schoolomgeving Ravels-Eel ,48 Verkoop landbouwgrond ,00 Subsidie politiezone KENO voor vervangen dak pastorij62.500,00 Terugvordering kosten opwaarderingswerken burcht Weelde aan aangelande percelen7.500,00 Subsidie LEADER post 2014: Burcht Weelde64.898,12 Kapitaalvermindering Ae-aandelen ,43 Kapitaalsvermindering Ag- aandelen ,20

27 4. De Liquiditeitenrekening : Bijkomende ruimte in budget 2016 : ,00 €

28 5. De schulden van de gemeente einde 2015 : 5.1. Mutatiestaat van de financiële schulden

29 6. Het thesaurieverloop (de liquide kasmiddelen) :


Download ppt "Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening 2015 Roger Caymax Financieel beheerder."

Verwante presentaties


Ads door Google