De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicomanagement sociaal domein

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicomanagement sociaal domein"— Transcript van de presentatie:

1 Risicomanagement sociaal domein
Eric Westerhof Concerncontroller Gemeente Zeist

2

3 Risicomanagement Zeist
Onafhankelijke positie RM in haarvaten van de organisatie Aandacht RM in college- en raadsvoorstellen (wordt betrokken bij besluitvorming); scenario’s Actief sturen op risico’s: effectiviteit beheersmaatregelen Regelmatige actualisatie

4 Bijzonderheden nieuwe taken

5 Participatie: Veel risico’s
Problematiek BUIG -> revolving fund (extra middelen, voordelen rechtstreeks voor gemeente) Omvang bijstand Toename schuldhulpverlening (bredere samenwerking met partners) Problematiek rondom sw-ers. Kosten sw-ers drukken op participatiebudget, procentueel neemt dit aandeel toe agv afname rijkssubsidie (van 27k - 22,7k in 2020) Geen nieuwe instroom Gemeente wel verantwoordelijk voor SW-ers

6 WMO Risicoprofiel WMO lager dan rest.
Nieuwe taken sluiten aan op bestaand proces: redelijk voorspelbaar (oude WMO taken) Inkoop met vijf regiogemeenten Administratie in eigen beheer Hanteren P*Q principe Financieel lijkt redelijk te kloppen In 2017 pilot met resultaatgerichte financiering

7 Jeugd: Zeer hoog risicoprofiel voor Zeist Nieuw proces/weinig ervaring
Niet volledig te beïnvloeden: ‘zorgopdracht’ door meerdere instanties verstrekt Samenwerking meerdere niveaus (naast lokaal ook bovenregionaal en regionaal) Middelen gemeentefonds jeugdzorg tekort (oorzaak vele instellingen binnen gemeentegrenzen) Extra kasschuif Rijk (intensieve lobby) Onlangs principe afspraak over risicodeling regionaal 2017 ev. Grootste risico’s: budget en risicodeling.

8 Sociaal domein 2013/2014 In 2013 college en raad meegenomen in veranderingen sociaal domein. Risico strategiekaart opgesteld voor transitie ‘Spelregels’ met de raad afgesproken-> risico reductie tot gevolg. Gesloten systeem (minimaal 3 jaar) Budget is taakstellend Egalisatiereserve (met startkapitaal), plussen en minnen hiermee verrekend Alle kosten tlv. nieuwe middelen Afspraken hoe omgaan met tegenvallers Onvoorzien 4% Innovatie 5%

9 RM in sociaal domein 2015 Algemeen
Risicodashboard (overzicht belangrijkste risico’s en planningen) Periodieke gesprekken over risico’s en voortgang. Bespreken effectiviteit van beheersmaatregelen (ieder risico heeft eigenaar) Periodiek overleg met coördinerend wethouder SD en burgemeester Twee wekelijks overleg (inhoud en RM) coördinerend wethouder SD Stamtafeloverleggen met de Raad

10 Gevolgen voor VIC VIC: nieuwe processen in beeld gebracht, insteek vanuit procesrisico’s (what can go wrong). Processen afgestemd met accountant Regionaal controleprotocol opgesteld (vaststellen of zorg geleverd is) Discussie landelijk of regionaal protocol Frequent gecommuniceerd dat goedkeurende verklaring in 2015 geen vanzelfsprekendheid is.

11 Transformatie Mens centraal. Van systeemdenken naar mensdenken
Van binnen de kaders blijven naar de beste oplossingen Van problemen onnodig ingewikkeld maken naar begrijpelijke goede oplossingen Inspireren en verbinden Van centrale opdrachtgever naar inspirerende netwerkspeler. Van een periodiek contact naar een duurzame dialoog over de gewenste basis aan algehele voorzieningen -> gevolgen voor het risicomanagement en rechtmatigheid.

12 10 belangrijke risico’s Zeist
Beschikbare budgetten jeugdzorg Risicodeling jeugd. Rechtmatigheid (vaststellen geleverde zorg) Financiële kwetsbaarheid zorgaanbieders Privacy Effectuering transformatie Extramuralisering Pensioen tekort sw-ers Inkoopafspraken 2016 en 2017 (geen data bekend bij inkoop) ICT

13 Aanbevelingen (1) Organiseer kracht en tegenkracht binnen de organisatie maar ook binnen het college Denk in scenario's (wat als…..) en leg deze voor bij besluitvorming. Zakelijke afspraken maken aan de voorkant (we moeten zakelijker worden, rode sector eerst nu 'zachte’ sector), andere cultuur (houding en gedrag), RM draagt daar aan bij. Betrek college en raad (overleg RM met wethouder en burgemeester), stamtafeloverleggen met Raad Besef dat niet alles in 'control' is en ook voorlopig nog niet zal zijn.

14 Aanbevelingen (2) Communiceer veel maar gericht (1 geluid)
Koppel risico's aan het realiseren van doelstellingen. Wat zijn de belemmeringen die je onderweg kunt tegenkomen. Een goede VIC vergroot de zekerheid in rechtmatigheid (gebruik juiste tarieven, juiste persoon ondertekent beschikking, enz.).


Download ppt "Risicomanagement sociaal domein"

Verwante presentaties


Ads door Google