De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GGD Samen Beter Voorbereid Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 21 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GGD Samen Beter Voorbereid Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 21 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 GGD Samen Beter Voorbereid Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 21 juni 2012

2 Introductie Terugblik…

3 Waarom? Modelplan GROP is – verouderd, – incompleet, – overcompleet, – … Met andere woorden: voldoet niet meer

4 Toelichting op het project

5 Doel Herzien Modelplan GROP met integratie van: – de good practises van GGD’en ten aanzien van de ontwikkeling van het GROP – het herziene wettelijke kader (en het modelconvenant publieke gezondheid) – linken naar de huidige en nieuw te ontwikkelen procesplannen – afstemming met de gemeentelijke processen – afstemming met een (door GGD NL te ontwikkelen) draaiboek crisiscommunicatie – aansluiting met het Regionaal Crisisplan (RCP) en de wet veiligheidsregio’s (WVR) Modelplan moet hulpmiddel voor GGD’en zijn bij de implementatie van het eigen GROP

6 Werkwijze Voorheen ‘leken-kennis’, Experts en ervaringsdeskundigen: – Vanuit GGD’en: procesleiders, leden crisisteam, OTO én GROP-coordinatoren – RIVM – GHOR Academie – (vertegenwoordiging) gemeenten – GHOR (NL) 3 Discussiebijeenkomsten

7 Activiteiten en planning A Planning op maandniveau Activiteit aprmeijunjulaugseptokt 1.Inlezen 2.Inventarisatie ontwikkelingen 3.Samenstellen en inventarisatie klankbordgroep 4.Ontwikkelen concept GROP 5.Bijeenkomst klankbordgroep doorontwikkeling 6.Concept GROP met uitwerkingen 7.Vaststellen GROP (en deelproducten) 8.Eindsymposium = Activiteit = Mijlpaal

8 Deelnemers 21 juni26 juni Sylvia StronckhorstTwenteSylvia StronckhorstTwente Ron van WalsemMidden NLRon van Walsem/Marije Morsink Midden NL Sandra RomboutsZeelandSandra RomboutsZeeland Krista van DaalenVRU (GHOR)Krista van DaalenVRU (GHOR) Joost van der ReeRIVMArlene HamburgZuid Holland Zuid Martin de VriesNLMartin de VriesNL Laura RustNLLaura RustNL Sjef TimmermansGHOR AcademieSjef TimmermansGHOR Academie Miranda van ZoestCommunicatie – NLJoost van der ReeRIVM Reind van DoornRotterdamFemke de ZwartMidden NL Ronny van GervenHart voor BrabantRonny van GervenHart voor Brabant Jan van der HaveGroningenCisca StomRIVM Willemijn WaalkensAmsterdamAndre JacobiRIVM Marije EkkelboomAmsterdamEllen VerspuiIZB

9 Bevindingen - algemeen Processen worden uitgewerkt OTO is in ontwikkeling Ervaringen worden (meer en meer) gedeeld Middelen t.b.v. OTO ->behoefte

10 Bevindingen I Wettelijk kader verouderd: start met inzicht wettelijke taken (convenant PG) Te veel focus op ‘ramp’, wanneer toepasbaar? Overcompleet, star en complex: vereenvoudigen Generiek basisplan, ruimte voor uitzonderingen (specifiek) Visualiseren: stroomschema’s en beslisbomen Ondersteunende processen uitwerken, m.n. Communicatie en informatiemanagement Piketregeling en consequenties

11 Bevindingen II Betrokkenheid bij processen nog beperkt -> GROP- coordinator staat nog alleen Proces JGZ? Gebruik bestaande structuren en netwerken Alleen GAGS is onvoldoende: uitwerken MMK Wanneer vakbekwaam? Wie is waarvoor en wanneer verantwoordelijk? Academiseren van werkzaamheden (PSH)? Eilandjes/schotten binnen de GGD (privacywetgeving) - > kunnen we wel samenwerken?

12 Bevindingen III Implementatie: geen onderdeel van GGD- activiteiten, begrotingscyclus en functiebeschrijvingen; GROP als GGD kerntaak Aansluiting ontbreekt Onbekend = onbemind Gebruik bestaande overleggen en structuren Bestrekken GGD-bestuur/wethouders

13 Bijeenkomst – 21 juni Wettelijk kader: – Wat zijn de veranderingen – Wat betekent dit voor de GGD en het GROP – Wat betekent dit voor de verantwoordelijkheden en taken Taken en verantwoordelijkheden: – Wanneer GROP? – Welke taken heeft de GGD? Opschaling: procesbeschrijving – Ontvangen en inschatten melding – ‘Diagnose’ -> wat zijn de risico’s en consequenties, bepalen inzet – Opschalen -> inzet organiseren en informatiemanagement – Continuïteit organiseren – Afschalen en nazorg Crisisteam (Randvoorwaarden) – Crisiscoordinator – Communicatie (w.o. Publieksinformatie) – Registratie, informatiemanagement, logistiek, personeel

14 Bijeenkomst – 26 juni Bespreken resultaten 21 juni 4 GGD-processen: – Wat is het doel van inzet/opschaling? – Wanneer en waarom is opschaling noodzakelijk vanuit de processen? – Wat is de gemene deler? – Wat zijn de raakvlakken? – Is samenwerking wel mogelijk (privacywetgeving)? – Wat wijkt af? Proces JGZ? Zijn er criteria voor opschaling te benoemen? Behoefte aan een fasering? Hulpmiddelen voor afstemming en besluitvorming? Checklists? Wat betekent dit voor het GROP

15 Bijeenkomst 3 Afstemming RCP, GHOR, GRIP, etc. Afstemming gemeentelijke processen Implementatiedilemma’s

16 Programma bijeenkomst 21 juni

17 Programma 21 juni Wettelijk kader Veranderende taken en verantwoordelijkheden Nieuwe inzichten in opschaling van de GGD Het crisisteam en de Ondersteunende functies Vervolg…

18 Wettelijk kader Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 21 juni 2012

19 Wettelijk kader WVR WPG

20 WVR de geneeskundige hulpverlening wordt geleverd door (Wvr art. 33) organisaties en diensten die onderdeel uitmaken van de geneeskundige keten. De GGD is een van die diensten; de GGD is ingevolge artikel 33, eerste lid van de Wvr, verplicht is de nodige maatregelen te treffen met het oog op hun taak binnen de geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding daarop; De GGD ingevolge artikel 33, tweede lid van de Wvr verplicht is om schriftelijke afspraken met de GHOR te maken over de inzet binnen de uitvoering van hun taak en de voorbereiding daarop, met inachtneming van de daaraan gestelde eisen in artikel 5.1 van het Besluit Veiligheidsregio’s;

21 WPG De GGD draagt namens het college van burgemeester en wethouders zorg voor het via onderzoek verwerven van inzicht in de gezondheidstoestand van degenen die door een ramp worden getroffen en het adviseren van de bevolking over risico’s, inclusief gezondheidskundig advies over gevaarlijke stoffen, in het bijzonder bij rampen of dreiging van rampen; De GGD is verantwoordelijk voor het ‘bevorderen van psychosociale hulp bij rampen’; De veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, of een directe dreiging daarvan; De GGD draagt namens het college van burgemeester en wethouders zorg voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding, en past bij de uitvoering hiervan de maatregelen toe die door de minister worden opgedragen, indien het gaat om de voorbereiding op de bestrijding van infectieziekten behorende tot groep A, of een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat; De burgemeester geeft op grond van de Wpg leiding aan de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte, behorend tot groep B1, B2 of C, alsook de directe voorbereiding daarop en draagt zorg voor de toepassing van de maatregelen die daarvoor nodig zijn; het veiligheidsbestuur stelt gezamenlijk met het algemeen bestuur van de GGD dát deel van het crisisplan vast, dat betrekking heeft op de onderdelen van de publieke gezondheid en de geneeskundige hulpverlening.

22 Consequenties voor taken en verantwoordelijkheden oudnieuw Directeur GGD/directeur GHOR (RGF)Directeur PG (benoemd door bestuur GGD en veiligheidsbestuur) 40 GGD’enTerritoriaal congruent veiligheidsregio Voorbereiding grootschalige infectieziekteuitbraak door GGD-bestuur Voorbereiding grootschalige infectieziekte- uitbraak door veiligheidsbestuur GGD eigen infectieziektedraaiboekenGezamenlijk vast te stellen crisisplan m.b.t. infectieziekten B&W taak in epidemiebestrijding en voorbereiding Burgemeester taak in epidemiebestrijding en voorbereiding Burgemeester extra bevoegdheden t.a.v. gebouwen, vectoren, goederen, luchthavens Minister VWS leiding bij A-ziekten, aanbeve- lingen WHO en op verzoek burgemeester

23 Belangrijkste consequenties GROP Aanpassingen proces infectieziektebestrijding Reguliere en opgeschaalde zorg worden dichter bij elkaar gebracht: – Directeur PG – Gezamenlijk vaststellen crisisplan m.b.t. Infectieziektebestrijding – Afspraken van regulier tot opgeschaald (ook voor JGZ?) – Gezamenlijke planvorming en OTO (-plannen) Ongedeelde verantwoordelijkheid – openbare orde en grootschalige infectieziektebestrijding door het veiligheidsbestuur – Voorbereiding én bestrijding van infectieziektecrises (inbreng veiligheidsbestuur in de GGD als uitvoerende organisatie)

24 Taken en verantwoordelijkheden en nieuwe inzichten? Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 21 juni 2012

25 Taken en verantwoordelijkheden GGD GGD dient onder alle omstandigheden zijn taken uit te kunnen voeren t.a.v.: 4 processen: MMK IZB GOR PSH (JGZ?)

26 Taken GGD Voorbereidende fase: – Planvorming (4 processen) – GROP – Maken van afspraken met partners over de uitvoering van inhoudelijke processen Tijdens ramp of crisis: – Uitvoering en/of ketencoordinatie eigen processen

27 Wat is er veranderd? GGD is nadrukkelijk(er) zelf verantwoordelijk voor uitvoering en coördinatie van – PSH (dus ook PSHOR) – GOR – IZB – MMK (dus ook GAGS)

28 Dit leidt tot allerlei vragen…

29 Vragen? Waarom heeft de GGD een GROP nodig? Wat levert het op? Papieren tijger? M.a.w. Wat is het doel van het GROP?

30 Vragen? Wanneer heeft een GGD het GROP nodig? Bij meer dan 10 slachtoffers? Bij een incident dat langer dan 10 dagen duurt? Op eerste kerstdag? Is er een fasering noodzakelijk?

31 Vragen? Waar heeft de GGD dan behoefte aan – Coördinatie? – Besluitvorming? – Communicatie? – Informatiemanagement (heeft iedereen op het juiste moment de juiste informatie)? – Afstemming tussen afdelingen? En kan dat wel? – Afstemming tussen experts? – Ondersteuning?

32 GGD schaalt op als: Sprake van GRIP-situatie met een uitvoerende taak voor de GGD Er noodzaak is van coördinatie in de situatie dat de uitvoering van reguliere GGD taken in gedrang komt of dreigt te komen; Er sprake is van maatschappelijke onrust of een risico op de verstoring van de openbare orde en veiligheid waarbij de inhoudelijke coördinatie door de GGD noodzakelijk is.

33 Huidige knelpunten bij het GROP GROP te veel focus op ‘grote’ rampen Behoefte aan laagdrempelig inzetbaar Eerder een ‘nieuwe werkwijze voor overleg’ bij calamiteiten dan een ‘rampenstructuur’ Schoenmaker blijf bij je leest Naast het crisisteam nog vele andere structuren voor calamiteiten, als KIZ, crisisteams IZB, etc.

34 Huidige knelpunten bij het GROP 1.GROP te veel focus op ‘grote’ rampen Voorstel: GROP wordt losgekoppeld van GRIP en GHOR-inzet. Raakvlakken en samenhang worden benoemd

35 Huidige knelpunten bij het GROP 2. Behoefte aan laagdrempelig inzetbaar Voorstel: GROP wordt laagdrempelig inzetbaar als afstemmingsmodel bij kleine en grote calamiteiten in de GGD. Dat betekent dat bij melding van een (dreigende) calamiteit, van welke aard dan ook, deze wordt voorgelegd aan het crisisteam (qua samenstelling afhankelijk van de melding)

36 Huidige knelpunten bij het GROP 3. Eerder een ‘nieuwe werkwijze voor overleg’ bij calamiteiten dan een ‘rampenstructuur’ Voorstel 1: GROP wordt een overleg- en adviesmodel voor de GGD waarin vanuit de 4 processen afstemming wordt gezocht en ook processen als communicatie worden betrokken

37 Huidige knelpunten bij het GROP 3. Eerder een ‘nieuwe werkwijze voor overleg’ bij calamiteiten dan een ‘rampenstructuur’ Voorstel 1: GROP wordt een overleg- en adviesmodel voor de GGD waarin vanuit de 4 processen afstemming wordt gezocht en ook processen als communicatie worden betrokken Voorstel 2: GROP is besluitvormingsmodel, waardoor over de processen heen besluiten kunnen worden genomen

38 Huidige knelpunten bij het GROP 4. Schoenmaker blijf bij je leest Voorstel: In het GROP wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande structuren, functionarissen/rollen, etc. De inzet wordt laagdrempelig en flexibel

39 Huidige knelpunten bij het GROP 5. Naast het crisisteam nog vele andere structuren voor calamiteiten, als KIZ, crisisteams IZB, etc. Voorstel: overige teams positioneren binnen de GROP- en processenstructuur

40 GROP-opschaling Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 21 juni 2012

41 Crisisteam: de opschaling

42 Crisiscoordinator ontvangt melding Crisiscoordinator registreert melding Crisiscoordinator toetst melding Crisiscoordinator informeert Directeur Crisiscoordinator maakt eerste situatieschets Inwinnen informatie bij specialisten Directeur GGD besluit opschaling Crisiscoordinator gaat naar locatie crisisteam Crisiscoordinator alarmeert crisisteam Crisisteam alarmeert benodigd GGD- personeel 1 e Melding via AIZB, MMK, etc. Fase 1: Alarmering

43 Crisiscoordinator informeert GHOR, gemeente, etc Crisisteam maakt inschatting benodigde processen Crisiscoordinator informeert Directeur GGD Crisiscoordinator stelt crisisteam in Directeur GGD besluit opschaling Crisiscoordinator houdt eerste CT- vergadering Processen worden opgestart Crisisteam alarmeert benodigd GGD- personeel Crisisteam richt personeelsdesk in Fase 2: opschaling

44 Crisiscoordinator informeert GHOR, gemeente, etc Crisisteam maakt inschatting benodigde processen Crisiscoordinator informeert Directeur GGD Crisiscoordinator houdt eerste CT- vergadering Processen worden opgestart Crisisteam bepaalt vergadercyclus Crisisteam wijst procesleiders toe Procesleider onderhoudt in- en externe contacten Crisisteam vergadert periodiek Fase 3: samenstellen crisisteam en uitvoering

45 Crisiscoordinator informeert GHOR, gemeente, etc Crisisteam maakt plan voor afschaling Crisiscoordinator start afschaling Directeur GGD besluit afschaling Crisiscoordinator adviseert directeur GGD over afschaling Evaluator start evaluatie Crisisteam informeert procesleiders Evaluator verzamelt evaluatiemateriaal Crisisteam start debriefing Directeur GGD stelt evaluator in Fase 4: Afschaling

46 Vereenvoudiging?!

47 GROP-opschaling, de rollen? Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 21 juni 2012

48 Wat is het GROP nu? Overleg- en besluitvormingsmodel ‘Nieuwe’ werkwijze in de GGD die bestaande structuren doorsnijdt

49 Grop versie 1.0

50 Rollen Coördinator crisisteam: voorzitter crisisoverleg Procesleiders: coördineren uitvoering van een proces Ondersteunende functies: – Secretarieel, logistiek en facilitair – Informatiemanagement – Personeel – Registratie – Communicatie

51 Communicatie Wanneer is het een crisis? Wat zijn dan de afspraken? En welke processen gaan spelen? Wie doet wat? Formeren crisisteam Wat moeten je als eerste geregeld hebben (golden hour) Welke processen gaan daarna spelen? Hoe zet je een communicatieplan op (bijlage?)

52 Vragen bij communicatie Detailniveau? welke opzet is overzichtelijk Welke gemene deler en welke specificatie per GGD/regio? (onderdeel veiligheidsregio of autonoom, regiokenmerken?) Behoefte aan functiebeschrijvingen?

53 Rollen en taken? Directeur PG

54 Crisiscoordinator?

55 Vooruitblik Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 21 juni 2012

56 Bijeenkomst – 26 juni Bespreken resultaten 21 juni 4 GGD-processen: – Wat is het doel van inzet/opschaling? – Wanneer en waarom is opschaling noodzakelijk vanuit de processen? – Wat is de gemene deler? – Wat zijn de raakvlakken? – Is samenwerking wel mogelijk (privacywetgeving)? – Wat wijkt af? Proces JGZ? Zijn er criteria voor opschaling te benoemen? Behoefte aan een fasering? Hulpmiddelen voor afstemming en besluitvorming? Checklists? Wat betekent dit voor het GROP

57 Dank voor jullie inbreng! Doorontwikkeling Modelplan GROP Contact of vragen: Thérèse Claassen 06 – 5151 3165 claassen@grip-bv.nl www.grip-bv.nl http://nl.linkedin.com/in/thereseclaassen


Download ppt "GGD Samen Beter Voorbereid Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 21 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google