De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruud van Heugten Gedeputeerde provincie Noord-Brabant 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruud van Heugten Gedeputeerde provincie Noord-Brabant 1."— Transcript van de presentatie:

1 Ruud van Heugten Gedeputeerde provincie Noord-Brabant 1

2  Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s)  Burgerinitiatief “Megastallen Nee”  Instellen onderzoek gezondheidseffecten IV  Q-koorts  Oprichting patiëntenvereniging Q-koorts  Verbod op (her)vestiging, omschakeling, uitbreiding van geitenhouderijen  Ruimingen van besmette geitenhouderijen 2

3  Principieel tegen vlees  Nimby (not in my backyard)  Bezorgdheid over omvang/groei van veehouderij-sector 3

4  Situatie veestapel in Noord-Brabant sinds de varkenspest in 1997: ◦ Afname aantal varkens met ca. 20 % ◦ Afname aantal kippen met ca. 10 % ◦ Afname aantal rundvee met ca. 30 % ◦ Toename aantal geiten x 7 4

5  Wet Reconstructie Zandgronden (2002)  Plannen tot herschikking functies in het landelijk gebied > integrale zonering: ◦ Extensivering ◦ Verweving ◦ Landbouwontwikkeling (LOG)  Instelling Reconstructiecommissies  Vaststelling Reconstructieplannen (2005) 5

6  Integrale aanpak van: ◦ Natuurontwikkeling  EHS, EVZ, natte natuurparels ◦ Wateropgaven  verdroging, waterberging, beek- en kreekherstel ◦ Landbouwkundige structuurversterking  herverkaveling, afwaartse beweging ◦ Sociaal economische vitaliteit  nieuwe economische dragers, leefbaarheid 6

7  Goed voorbereid ◦ Werkbezoeken, info-avonden, deskundigen-dag  Veel media aandacht  Besluiten t.a.v intensieve veehouderij: ◦ Geen nieuwvestigingen meer toestaan ◦ Grens van bouwblok  Extensivering: slot op de muur  Verweving: maximaal 1,5 hectare  LOG: max. 1,5 ha of 2,4 hectare met ontheffing GS 7

8  …(vervolg)… ◦ Voortaan alleen éénlaagse stallen toestaan ◦ Lopende verplaatsingen afhandelen ◦ Minder anti-biotica gebruik ◦ Herinvoering compartimentering dierrechten ◦ Verbod op (her)vestiging, uitbreiding of omschakeling voor geitenhouderijen met 2 jaar verlengd 8

9  Provinciale Verordening Ruimte aangepast ◦ grenzen bouwblokken, ◦ geen nieuwvestiging, ◦ eenlaagse stallen, ◦ tijdelijk verbod geitenhouderijen  Inventarisatie lopende zaken  Herbeoordeling LOG’s  Herinvoering compartmentering  Lager anti-bioticagebruik  Werkgroep geitenhouderijen 9

10 10

11 11

12  Bestemmingsplan  Milieuvergunning  Eventueel MER (Milieu Effect Rapportage)  Eventueel Nb-wet vergunning  Bouwvergunning 12

13  Duurzaamheidsaspecten: ◦ Gezondheid (zoönosen, antibiotica, dierziekten) ◦ Omgeving (luchtkwaliteit, landschappelijke inpassing, verkeersveiligheid, mooie stallen en gebouwen) ◦ Welzijn (natuurlijk gedrag, robuuste rassen, huisvesting) ◦ Kringlopen (voer, biomassa verwaarden) ◦ Markt (betere verhoudingen,waardering consument)  Van groter en meer, naar groener en beter 13

14  Dank voor uw aandacht….. 14


Download ppt "Ruud van Heugten Gedeputeerde provincie Noord-Brabant 1."

Verwante presentaties


Ads door Google