De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R.Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 114 Schriftlezing: 1 Johannes 5 Tekst: Zondag 34b.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R.Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 114 Schriftlezing: 1 Johannes 5 Tekst: Zondag 34b."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R.Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 114 Schriftlezing: 1 Johannes 5 Tekst: Zondag 34b

2 Wij projecteren voor u: - Liturgie. - Teksten van de gezongen psalmen, gezangen en liederen. - Bijbelteksten. GKV Hardenberg Baalderveld-oost

3 In deze dienst zal Ds. R.Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 114 Schriftlezing: 1 Johannes 5 Tekst: Zondag 34b

4  Votum en zegengroet  Ps.75: 1, 6  Gz.176a: 1  Lezen van de wet  Gz.176a: 13  Gebed  Lezen:1 Johannes 5  Gz.57  Tekst:Zondag 34b  Preek Voor de dienst: Voor de dienst: Ps. 114

5 Toen Israël uit Egypteland ging, Jakob zijn vrijheid vol vreugde ontving, zij `t vreemde land ontkwamen, werd Juda aan de Here toegewijd, werden tot rijk van Gods volkomenheid al Isrels stammen samen. Ps. 114 : 1, 2, 3, 4

6 Dit zag de zee en zij vluchtte ontdaan, achterwaarts wendde zich toen de Jordaan daar God zijn macht deed gelden. Als rammen sprongen bergen, vast gegrond, plotseling op, de heuvels in het rond als lammeren in de velden. Ps. 114 : 1, 2, 3, 4

7 Waarom, o zee, liet gij vluchtend ruim baan? Wat overkwam toch uw waatren, Jordaan? dat zij zich eensklaps scheidden? Gij trotse bergen, heuvels vast gegrond, waarom sprongt gij als rammen in het rond, als lammeren in de weide? Ps. 114 : 1, 2, 3, 4

8 Beef dan, gij aarde, voor Israëls Heer, krimp voor zijn aanschijn en buig u terneer, laat u door God bedwingen die water wellen deed uit de woestijn en uit de harde steenrots een fontein van lafenis ontspringen. Ps. 114 : 1, 2, 3, 4

9 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.75: 1, 6  Gz.176a: 1  Lezen van de wet  Gz.176a: 13  Gebed  Lezen:1 Johannes 5  Gz.57  Tekst:Zondag 34b  Preek

10  Votum en zegengroet  Ps.75: 1, 6  Gz.176a: 1  Lezen van de wet  Gz.176a: 13  Gebed  Lezen:1 Johannes 5  Gz.57  Tekst:Zondag 34b  Preek

11  Votum en zegengroet  Ps.75: 1, 6  Gz.176a: 1  Lezen van de wet  Gz.176a: 13  Gebed  Lezen:1 Johannes 5  Gz.57  Tekst:Zondag 34b  Preek

12 U alleen, U loven wij, ja, wij loven U, o Heer. Wij verkondigen uw eer, want uw naam is ons nabij. Daarom roemt het hele land al de wondren van uw hand. Ps. 75 : 1, 6

13 Dit vermeld ik in mijn lied, ik zing Jakobs God ter eer. Trotse hoornen sla ik neer en ik doe hun macht teniet. Wie zijn heil van God verwacht, ziet zijn hoorn verhoogd in kracht. Ps. 75 : 1, 6

14  Votum en zegengroet  Ps.75: 1, 6  Gz.176a: 1  Lezen van de wet  Gz.176a: 13  Gebed  Lezen:1 Johannes 5  Gz.57  Tekst:Zondag 34b  Preek

15 Gedenk, o volk, met heilig beven, hoe God, met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven en zijn Tien Woorden horen deed: Gz. 176a : 1

16  Votum en zegengroet  Ps.75: 1, 6  Gz.176a: 1  Lezen van de wet  Gz.176a: 13  Gebed  Lezen:1 Johannes 5  Gz.57  Tekst:Zondag 34b  Preek

17  Votum en zegengroet  Ps.75: 1, 6  Gz.176a: 1  Lezen van de wet  Gz.176a: 13  Gebed  Lezen:1 Johannes 5  Gz.57  Tekst:Zondag 34b  Preek

18 Geef dat wij trouw uw wet betrachten. Gedenk ons in barmhartigheid. Schenk ons in Christus nieuwe krachten tot liefdedienst uit dankbaarheid. Gz. 176a : 13

19  Votum en zegengroet  Ps.75: 1, 6  Gz.176a: 1  Lezen van de wet  Gz.176a: 13  Gebed  Lezen:1 Johannes 5  Gz.57  Tekst:Zondag 34b  Preek

20  Votum en zegengroet  Ps.75: 1, 6  Gz.176a: 1  Lezen van de wet  Gz.176a: 13  Gebed  Lezen:1 Johannes 5  Gz.57  Tekst:Zondag 34b  Preek

21 1 Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. 2 Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. 3 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, 4 want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. 5 Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 6 Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. 7 Er zijn dus drie getuigen:

22 8 de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. 9 Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. 10 Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. 11 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

23 13 Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. 14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. 15 En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben. 16 Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet.

24 17 Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood. 18 We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. 19 We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. 20 We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven. 21 Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.

25  Votum en zegengroet  Ps.75: 1, 6  Gz.176a: 1  Lezen van de wet  Gz.176a: 13  Gebed  Lezen:1 Johannes 5  Gz.57  Tekst:Zondag 34b  Preek

26 Ik ben het levensbrood, Ik red je van de hongersnood. Zo heeft de Heer gesproken; Hij heeft het brood gebroken. Zijn lichaam is het brood, zegt Hij, dat deelt Hij uit aan jou en mij. Gz. 57 : 1, 2, 3

27 Ik ben het echte brood, wie eet zal opstaan uit de dood. Wie in Mij gelooft, zegt Jezus, is bij het feest aanwezig. Ik ben het brood waarvan je leeft, dat leven aan de wereld geeft. Gz. 57 : 1, 2, 3

28 Dit brood zal nooit vergaan, het blijft, het komt bij God vandaan. Heer Jezus, wij geloven in U, het brood van boven. Nu hebben wij geen honger meer en nooit meer dorst door onze Heer. Gz. 57 : 1, 2, 3

29  Votum en zegengroet  Ps.75: 1, 6  Gz.176a: 1  Lezen van de wet  Gz.176a: 13  Gebed  Lezen:1 Johannes 5  Gz.57  Tekst:Zondag 34b  Preek

30 Vraag 94: Wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord: Ten eerste dat ik, als mijn heil mij lief is, alle afgoderij 1, tovenarij, waarzeggerij, bijgeloof 2, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen 3 vermijd en ontvlucht. Ten tweede dat ik de enige ware God naar waarheid leer kennen 4, Hem alleen vertrouw 5, met alle ootmoed 6 en geduld mij aan Hem alleen onderwerp 7, al het goede van Hem alleen verwacht 8, Hem met heel mijn hart liefheb 9, vrees 10 en eer 11, en wel zo, dat ik eerder alle schepselen prijsgeef, dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil zou doen 12 Vraag 95: Wat is afgoderij? Antwoord: Afgoderij is in plaats van de enige ware God, die Zich in zijn Woord geopenbaard heeft, of naast Hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt1.

31 Na de preek: Ps. 115 : 2, 5 en 8

32 “wees op uw hoede voor de afgoden” Twee lijnen in de bijbel: Afgoderij: een bedreiging Tegelijk: afgoden kunnen niets Wat is een afgod? Alles (ook het goede) kan een afgod worden Naar jezelf kijken: wat is mijn afgod? Het gaat om je levenshouding: Weg van afgoderij, compleet gericht op God Wie de Zoon heeft, heeft het leven

33  Ps.115: 2, 5 en 8  Gebed  Collecte  Lb.456: 1, 2  Zegen  Lb.456: 3 (als amen)

34 Hij, onze God, bewoond het hemels licht. Daar heeft Hijzelf zijn hoge toorn gesticht. Hij doet naar zijn behagen. Hun goden zijn van zilver en van goud, slechts mensenwerk, zodat wie op hen bouwt, vergeefs om hulp zou vragen. Ps. 115 : 2, 5, 8

35 Maar Israël, vertrouw gij op de HEER. Hij is hun hulp, hun schild en al hun eer. Hij zal zijn volk gedenken. A„rons huis, vertrouw op God, de HEER, Hij is hun hulp, hun schild en al hun eer. Hij zal zijn zegen schenken. Ps. 115 : 2, 5, 8

36 De hemel is de hemel van de HEER. De aarde heeft Hij tot zijn lof en eer de mensen eens gegeven. In 't stille graf brengt niemand Hem nog eer. Maar wij, wij zullen prijzen onze HEER van nu aan heel ons leven. Ps. 115 : 2, 5, 8

37  Ps.115: 2, 5 en 8  Gebed  Collecte  Lb.456: 1, 2  Zegen  Lb.456: 3 (als amen)

38  Vandaag  1 e V.S.E. (Vereniging Samenwerking Emeritering)  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Lb.456: 1, 2

39  Ps.115: 2, 5 en 8  Gebed  Collecte  Lb.456: 1, 2  Zegen  Lb.456: 3 (als amen)

40 Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. Lb. 456 : 1, 2

41 Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht. Lb. 456 : 1, 2

42  Ps.115: 2, 5 en 8  Gebed  Collecte  Lb.456: 1, 2  Zegen  Lb.456: 3 (als amen)

43 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer! Lb. 456 : 3

44 Tot vanmiddag. Morgenlicht 14:30 uur Prof Dr. J Douma

45


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R.Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 114 Schriftlezing: 1 Johannes 5 Tekst: Zondag 34b."

Verwante presentaties


Ads door Google