De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven De collecte is bestemd voor Stichting Redt een Kind. Deze stichting geeft financiële steun aan kinderen in derdewereldlanden. Het is christelijke kinderhulp, gegeven door lokale christelijke organisaties en mensen uit de eigen cultuur. De collecte bij het Avondmaal is bestemd voor de Diaconie.

4 Mededelingen kerkenraad Morgenavond – 13 juni - vergadert de kerkenraad, in aanvang met de diakenen, in de kerk. In deze vergadering zullen we de visitatoren van de classis ontvangen en op de agenda staat voorts de vervulling van de vacatures voor de ambten, de vergadering begint om 20.00 uur.

5 Agenda 26 juni9:30Kinderclub

6 Deze week zijn jarig: 13 juni:Femke Bareman 14 juni:Ruth de Groot 16 juni:zr Annemiek Slob-van der Lugt 18 juni:Laureen Bruijn br Arjan de Groot

7 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

8 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

9 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

10 Psalm 84: 3 - 6 3 Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, zijn hart kent de gebaande wegen. Een dal, geblakerd door de zon, ontsluit voor hen zelfs bron op bron en op hen daalt een milde regen. Zij worden door uw overvloed gesterkt met nieuwe levensmoed.

11 Psalm 84: 3 - 6 4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, het oog gericht naar Sions oord. Daar zullen zij voor God verschijnen. O, HEER der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed, laat mij niet op de weg verkwijnen! O HERE, neig tot mij uw oor, o Jakobs God, geef mij gehoor.

12 Psalm 84: 3 - 6 5 O God, ons schild, wil met ons gaan, Zie uw gezalfde gunstig aan. Wij reizen naar uw stad, o Koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend zonder U, o HEER. Ik wil nog liever bij uw woning alleen maar aan de drempel staan dan bij de bozen binnengaan.

13 Psalm 84: 3 - 6 6 Want God, de HEER, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild. Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER, onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven. Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

14 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

15 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

16 Psalm 120: 1, 2 1 Ik riep tot God in bange dagen. De HEER gaf antwoord op mijn klagen. Red, HERE, mij van leugenmonden, van hen die trouw en waarheid schonden. Hoe zal de HEER de laster wreken van u die leugentaal blijft spreken? Door pijlen, scherper dan uw mond, door vuur dat meer dan laster wondt.

17 Psalm 120: 1, 2 2 Wee mij, die nergens rust kan vinden, die wonen moet bij kwaadgezinden. Ik mis in Mesech alle vrede, uit Kedars tenten klinkt mijn bede. Te lang woon ik, geheel verlaten, bij mensen die de vrede haten. En hoe ik ook voor vrede pleit, zij zijn alleen maar uit op strijd.

18 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

19 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

20 Psalm 121: 1 - 4 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

21 Psalm 121: 1 - 4 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

22 Psalm 121: 1 - 4 3 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. uw schaduw aan uw rechterhand; de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

23 Psalm 121: 1 - 4 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

24 Help!

25 Een lied voor de reis Psalm 120 – Bescherm mij! Psalm 121 – Mijn hulp komt van de HEER! Psalm 122 – We zijn er!

26 Een vraag? Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Ik zie tegen de bergen op

27 Een vraag? Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Ik verwacht hulp van boven

28 Slapen? Toen het middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen: ‘Roep zo hard u kunt! Hij is toch een god? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij, en moet u hem wekken!’ 1 Koningen 18:27

29 Hulp van de bergen Het is waar, de heuvels zijn een leugen, de bergen een holle klank. Het is alleen de HEER, onze God, die Israël de overwinning geeft. Jeremia 3,23

30 Bodyguard Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Matteüs 6,32

31 Soulguard De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

32 De HEER beschermt je God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt: onze eeuwige redding. Dat is zeker, want God houdt van ons. God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt: onze eeuwige redding. Dat is zeker, want God houdt van ons. Romeinen 8,28 BGT

33 De HEER beschermt je De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Filippenzen 4,6v

34 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

35 Psalm 122: 1 - 3 1 Ik was verheugd, toen men mij zei: Laat ons naar 't huis des HEREN gaan, om voor Gods aangezicht te staan. Kom ga, met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is hecht gebouwd, wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt zal haar als stad van vrede groeten.

36 Psalm 122: 1 - 3 2 De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan daarheen op, naar zijn bevel. Een voorschrift is voor Israël, dat elk des HEREN naam daar roemt. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Uw vrede moge ons geleiden. Want ook de zetels van het recht van 't huis van David, 's HEREN knecht, staan daar om onrecht te bestrijden.

37 Psalm 122: 1 - 3 3 Vraagt vrede voor Jeruzalem. Dat wie u liefheeft en bemint, binnen uw muren vrede vindt. Rust zij er in uw burcht voor hem. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Gods vrede moge u bezoeken: om vriend en broeder spreek ik nu. Om 's HEREN tempel binnen u wil ik het goede voor u zoeken.

38 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

39 Gezang 106, Gz28: 1, 2, 3, 4 1 God in den hoog’ alleen zij eer en dank voor zijn genade, daarom, dat nu en nimmermeer ons deren nood en schade. God toont zijn gunst aan ons geslacht. Hij heeft de vrede weer gebracht; de strijd heeft thans een einde.

40 Gezang 106, Gz28: 1, 2, 3, 4 2 U, Vader, U aanbidden wij, wij zingen U ter ere. Onwrikbaar staat uw heerschappij, voorgoed zult Gij regeren. Gij hebt onmetelijke macht, uw wil wordt onverwijld volbracht. Die Heer is onze Koning.

41 Gezang 106, Gz28: 1, 2, 3, 4 3 O, Jezus, die de Christus zijt, des Vaders Eengeboren, Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren. Gij, Lam van God, voor ons geslacht, verhoor ons roepen uit de nacht, erbarm U over allen.

42 Gezang 106, Gz28: 1, 2, 3, 4 4 O Heilge Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven, heb dank dat Gij ons delen doet in Jezus’ dood en leven. Beveilig ons in alle nood, blijf ons nabij in angst en dood, op U steunt ons vertrouwen.

43 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

44 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

45 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

46 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 1 Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

47 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

48 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid.

49 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

50 Gezang 182D

51 Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1, 2, 3 Gezang182D:Amen

52


Download ppt "Liturgie ds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Red een Kind Psalm 84:3 - 6 Psalm120:1, 2 Lezen Psalm121: Psalm122:1, 2, 3 Gezang106:1 - 4 Gezang163: 1,"

Verwante presentaties


Ads door Google