De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conceptbegroting 2016-2019 Presentatie Commissie EFTR Valkenburg a/d Geul, 14 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conceptbegroting 2016-2019 Presentatie Commissie EFTR Valkenburg a/d Geul, 14 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Conceptbegroting 2016-2019 Presentatie Commissie EFTR Valkenburg a/d Geul, 14 oktober 2015

2 Indelingpresentatie: Indeling presentatie: In vogelvlucht In vogelvlucht Ontwikkeling begrotingspositie Ontwikkeling begrotingspositie Samenvatting kaderstelling Samenvatting kaderstelling Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen en risicobeheersing Wat betekent dit voor onze inwoners? Wat betekent dit voor onze inwoners? Verdere procedure Verdere procedure

3 In vogelvlucht Structureel sluitende begroting Taakstellingen: € 2,3 miljoen, waarvan € 1,4 miljoen sociaal domein (gelijk aan korting rijk op uitvoeringsbudgetten) Investeringsprogramma: € 3,4 miljoen in 2016 aflopend tot € 3,0 miljoen in 2019 Regievoering: kleine, slagvaardige organisatie Strategische aanpak: verwerving cofinanciering en oplossing knelpunten Aanslag gemeentelijke belastingen 2016: 3% stijging OZB-opbrengst, handhaving tarief rioolheffing en afvalstoffenheffing

4 Ontwikkeling begrotingspositie 2016201720182019 Uitkomsten kadernota na vaststelling-€ 122.189-€ 122.898-€ 223.620-€ 500.000 Mutaties-€ 2.379-€ 12.377-€ 104.662-€ 24.425 Uitkomsten productenraming vastgestelde kaders-€ 124.568-€ 135.275-€ 328.282-€ 524.425 Mutaties bestaand beleid: Correctie herijking subsidiebeleid-€ 27.000-€ 23.500-€ 20.000 Correctie algemene taakstelling-€ 200.000-€ 100.000 Per saldo-€ 227.000-€ 123.500-€ 20.000 Consequenties septembercirculaire€ 130.857€ 78.776€ 183.688€ 191.597 Verloop resultaten 2016-2019-€ 220.711-€ 179.999-€ 164.594-€ 352.828 Dekkingsvoorstellen: Inzet reserve BCF€ 229.748 Verhoging taakstelling Polfermolen € 125.000 Per saldo€ 229.748 € 354.748 Eindresultaten 2016-2019€ 9.037€ 49.749€ 65.154€ 1.920

5 Samenvattingkaderstelling 1/2 Samenvatting kaderstelling 1/2 A. Algemeen. Externe begeleidingskosten grote projecten gedekt via extra inkomsten uit bouwleges Nieuwe prioriteiten in eerste instantie binnen het desbetreffende programma Bij optredend tekort integrale afweging van alle beleid Gemeentelijke producten en diensten in beginsel kostendekkend Indexeringstaakstelling gemeentelijke belastingen: tarieven hondenbelasting, begrafenisrechten, precariobelasting en parkeerboetes gemiddeld verhogen met 1,5% Rioolheffing in 2015 verhoogd met 5%, daarna bevroren. Afvalstoffenheffing wordt in periode 2015-2018 niet verhoogd, tarief blijft € 120,- per perceel per jaar. OZB wordt in periode 2015-2018 jaarlijks verhoogd met 3%, vanaf 2019 verhoging met 1,5% Ramingen onderhoud kapitaalgoederen afgestemd op meest actuele onderhoudsplanningen Taakstellend: alle gedecentraliseerde taken uitvoeren met door Rijk beschikbare gestelde middelen Geen verdere bezuinigingen doorvoeren op subsidies aan verenigingen dan de geldende 10%-korting vanaf het jaar 2015

6 Samenvattingkaderstelling 2/2 Samenvatting kaderstelling 2/2 B. Bedrijfsvoering en gemeentelijke dienstverlening. Streven naar kleine en vooral slagvaardige organisatie: samenwerking of uitbesteding voor kostenbesparingen en/of continuïteitsverbeteringen Financiële kaders bedrijfsvoering en dienstverlening blijven gehandhaafd => kosten mogen niet stijgen, tenzij veroorzaakt door centraal vastgestelde loonmaatregelen/ reguliere periodieke verhogingen C. Centrumplan. De gemeentelijke bijdrage is gemaximeerd op € 6,1 miljoen

7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 1/2 Vermogenspositie1-1-201631-12-2016 Algemene reserves€ 3.195.063 Bestemmingsreserves€ 33.517.594€ 26.924.746 Voorzieningen€ 9.310.607€ 9.131.472 € 46.023.264€ 39.251.281 Belangrijkste risico’s/onzekerheden: Uitkering Gemeentefonds Ontwikkeling inkomsten toeristische functie Exploitatie parkeergarage Gevolgen gedecentraliseerde taken Taakstellingen

8 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2/2 Weerstandscapaciteitbeschikbaar benodigd StructureelA € 100.000 B € 1.198.718 IncidenteelC € 3.062.759 D € 256.250 TotaalE € 3.162.759 F € 1.454.968 Weerstandsvermogen Structureel (A/B) 0,08 Incidenteel (C/D) 11,95 Totaal (E/F) 2,17 Beschikbare structurele weerstandscapaciteit biedt op dit moment onvoldoende dekking voor het opvangen van structurele risico’s. Incidentele weerstandscapaciteit is meer dan voldoende.

9 Wat betekent dit voor onze inwoners? Gemiddelde aanslag eigenaar en gebruiker woning:2015wijziging2016 OZB eigenaar woning€ 303,033,0%€ 312,12 Rioolheffing€ 251,710,0%€ 251,71 Afvalstoffenheffing€ 120,000,0%€ 120,00 € 674,74€ 683,83 Gemiddelde aanslag gebruiker woning:2015wijziging2016 Rioolheffing€ 251,710,0%€ 251,71 Afvalstoffenheffing€ 120,000,0%€ 120,00 € 371,71

10 Verdere procedure Woensdag 21 oktober 2015 om 09.00 uur Uiterlijke indiening van de technische vragen (per fractie) bij de griffie. Dinsdag 27 oktober 2015 om 17.00 uur Uiterlijke beantwoording van de technische vragen. Woensdag 28 oktober 2015 Technische behandeling begrotingsdocumenten in de raadsadviescommissie EFTR. Vervolgvragen n.a.v. beantwoording technische vragen. Dinsdag 10 november 2015 Openbare behandeling en vaststelling van de begroting 2016 – 2019.


Download ppt "Conceptbegroting 2016-2019 Presentatie Commissie EFTR Valkenburg a/d Geul, 14 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google