De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond subsidie- en accommodatiebeleid Gulpen, 2 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond subsidie- en accommodatiebeleid Gulpen, 2 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond subsidie- en accommodatiebeleid Gulpen, 2 juni 2009

2 Inhoud Inleiding Nieuw accommodatiebeleid Besproken kaders Uitwerking van de kaders Uw reactie op het accommodatiebeleid Aanpassingsvoorstel Nieuw subsidiebeleid Besproken kaders Uitwerking van de kaders Uw reactie op het subsidiebeleid Vervolgprocedure

3 Inleiding

4 Nieuwe accommodatiebeleid

5 Uitgangpunten bij nieuwe accommodatiebeleid voorzieningen voor sport en sociale en culturele activiteiten in de kernen van de gemeente Gulpen-Wittem, die eigendom zij van de gemeente/die zijn gevestigd op grond van de gemeente; accommodaties zijn samen met de voorzieningen voor onderwijs een basis element voor de leefbaarheid van een kern; accommodaties steeds beoordelen op levensvatbaarheid en draagvlak vanuit de kern en op betaalbaarheid.

6 Besproken kaders voor het nieuwe accommodatiebeleid (1) iedere kern een voorziening voor sociale en culturele activiteiten (eventueel in combinatie met een particuliere voorziening); behoud van sportvoorzieningen in de kernen zolang deze levensvatbaar zijn/er draagvlak voor is; bij gebrek aan levensvatbaarheid/draagvlak is clusteren van sportvoorzieningen over de kerngrenzen de optie; geen gedwongen clustering.

7 Besproken kaders voor het nieuwe accommodatiebeleid (2) draagvlak/levensvatbaarheid in de kern en betaalbaarheid van de voorzieningen zijn van wezenlijk belang voor accommodaties; accommodaties moeten op een uniforme basis worden gerealiseerd, beheerd, geëxploiteerd en onderhouden.

8 Uitwerking van de kaders in het nieuwe accommodatiebeleid (1) gemeente realiseert vanuit regierol voorzieningen voor sport en sociale en culturele activiteiten; de verhouding eigenaar-huurder/gebruiker wordt op zakelijk en juridisch correcte basis geregeld; huurder/gebruiker betaalt; huurder/gebruiker is verantwoordelijk voor beheer en exploitatie;

9 Uitwerking van de kaders in het nieuwe accommodatiebeleid (2) bepaling van de huur gaat uit van de WOZ waarde van de voorziening (4% met gemeentelijke compensatie van 2%); beheer, exploitatie en onderhoud zijn op uniforme wijze geregeld voor voorzieningen; onderverhuur is alleen mogelijk met toestemming van de eigenaar. Inkomsten van onderhuur worden ingezet voor totale accommodatiebeleid; voor voetbalclubs geldt dat maaikosten en bijdrage in onderhoud is opgenomen in de huurkosten;

10 Uitwerking van de kaders in het nieuwe accommodatiebeleid (3) nieuwe beleid gaat in per 1 januari 2010; overgangstermijn bedraagt 10 jaar; aanpassing van financiële bijdragen met max. 1/10 per jaar.

11 Aanpassingsvoorstel in het nieuwe accommodatiebeleid gemeente compenseert de eigendommen van voetbal- en tennisclubs op de complexen met een korting van 15% op de WOZ waarde; zelfwerkzaamheid bij grote renovatie/nieuwbouw wordt tot uitdrukking gebracht in een korting op de nieuwe WOZ-waarde [de korting is afhankelijk van het aandeel (percentage) zelfwerkzaamheid in de begroting voor de renovatie en van de verhoging van de WOZ-waarde na de renovatie].

12 Uw reactie op het accommodatiebeleid

13 Nieuw subsidiebeleid

14 Uitgangspunten bij nieuw subsidiebeleid Het systeem bij de tijd brengen Het benadrukken van speerpunten: jeugd, cultuur en sport Uniformiteit Transparantie

15 Besproken kaders subsidiebeleid Verminderen van administratieve lasten Een koppeling maken met het accommodatiebeleid Meer sturing op activiteiten Zelfwerkzaamheid en eigen inbreng stimuleren Belonen van bijzondere gelegenheden Actueel houden van de verordening en voorzien in evaluatiemomenten

16 Verminderen van administratieve lasten: Opgenomen in de algemene subsidieverordening Gulpen- Wittem Koppeling maken met het accommodatiebeleid: hoofdstuk 16: Er wordt een acceptabele huurprijs van € 10 per uur gehanteerd. Subsidie wordt verstrekt aan organisaties die huur afdragen voor sociaal- culturele activiteiten in een gemeentelijke accommodatie. Hoogte van de subsidie is het verschil tussen de acceptabele huurprijs en de oudere, hogere huur (op 1-1-2009) Uitwerking kaders voor nieuw subsidiebeleid

17 Uitwerking kaders voor nieuw subsidiebeleid (2) Meer sturing op activiteiten: hoofdstukken 11, 13 en 14. Hoofdstuk 11: Zij- actief, ouderenverenigingen en jongerenorganisaties: € 100 per educatieve activiteit Hoofdstuk 13: facilitaire ondersteuning van beeldbepalende evenementen onder nader geformuleerde voorwaarden, ondersteuning milleniumdoelen, subsidiëring van culturele activiteiten onder nader geformuleerde voorwaarden Hoofdstuk 14: Activiteitenfonds: subsidiering van bijzondere activiteiten onder nader geformuleerde voorwaarden

18 Uitwerking kaders voor nieuw subsidiebeleid (3) Zelfwerkzaamheid en eigen inbreng stimuleren: hoofdstuk 14: bij subsidiering uit het activiteitenfonds moet minimaal 50% van middelen worden bijgedragen door de organisatie of deelnemers/ bezoekers van de activiteit. Compensatie voor zelfwerkzaamheid komt ook tot uitdrukking in het accommodatiebeleid Belonen van bijzondere gelegenheden: hoofdstuk 15: subsidiering van jubilea en kampioenschappen

19 Uw reactie op de nieuwe subsidieverordening

20 Vervolg procedure (1) seniorenconvent uit de gemeenteraad bepaalt op 2 juni of voorstellen worden opgevoerd op de agenda voor de RTG van 18 juni (?) en de raadsvergadering van 9 juli (?); zo ja, dan behandeling door RTG op 18 juni (?); alle verenigingen worden uitgenodigd voor behandeling in RTG. Voor een actieve bijdrage moeten verenigingen zich aanmelden bij de griffie van de gemeente (043-8800769); RTG bepaalt of voorstellen door gemeenteraad worden behandeld; zo ja, dan behandeling op 9 juli (?) door gemeenteraad

21 Vervolg procedure (2) opmerkingen/suggesties uit bijeenkomst met verenigingen van 2 juni leiden niet tot een aanpassing van de voorstellen zoals die behandeld worden door RTG en Raad; opmerkingen/suggesties uit bijeenkomst van verenigingen van 2 juni worden gebundeld en direct beschikbaar gesteld aan de leden van de RTG en de raadsleden; opmerkingen/suggesties uit bijeenkomst van verenigingen van 2 juni zijn openbaar en worden op de site van de gemeente geplaatst en zo controleerbaar; opmerkingen/suggesties uit bijeenkomst van verenigingen van 2 juni worden weldegelijk mee gewogen bij de behandeling van de voorstellen.

22 Op de toekomst….


Download ppt "Informatieavond subsidie- en accommodatiebeleid Gulpen, 2 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google