De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agendapunt Kwaliteit Probusclub Nationale Probusdag 2013 Inzet Commissie Meiresonne Reacties Probusclubs Huidige statuten Statutenwijziging Diverse voorstellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agendapunt Kwaliteit Probusclub Nationale Probusdag 2013 Inzet Commissie Meiresonne Reacties Probusclubs Huidige statuten Statutenwijziging Diverse voorstellen."— Transcript van de presentatie:

1 Agendapunt Kwaliteit Probusclub Nationale Probusdag 2013 Inzet Commissie Meiresonne Reacties Probusclubs Huidige statuten Statutenwijziging Diverse voorstellen nader beschouwd Probus kenmerk en logo Tweejaarlijkse enquête Hoe verder Voorstel bestuur 0Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015

2 Nationale Probusdag 2013 Kwaliteit van een Probusclub Grote weerstand tegen bestuursvoorstel Geen hercertificering Steun voor bevorderen en bewaken kwaliteit Helpen Probusclubs die in de problemen zitten Instellen commissie 1Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015

3 Inzet commissie Meiresonne Eerste advies (‘het vertrouwen terug’) Vermijd zware begrippen Wijzig de statuten op enkele punten Onderzoek een vorm van regionalisering Reacties van 33 Probusclubs Over het algemeen positief, geen regionalisering Tweede advies (wijziging statuten c.a.) Bestuur neemt advies over 2Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015

4 Reacties Probusclubs 92 reacties t/m 7 november 2015 Hierna nog ca. 40 reacties ontvangen Deel positief (soms waardevolle adviezen) Grote merendeel negatief Beeld ‘zich macht toe-eigenend bestuur’ Niets wijzigen (loopt goed, geen problemen) 3Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015

5 Huidige statuten Geschiedenis Probusclubs 1986: formuleren landelijke doelstelling 1989: besluit oprichten stichting 1990: Stichting PNIC Handelen bestuur Grote tevredenheid over dit handelen Stimulans voor de komende jaren Werkzaamheden (contacten, website, enz.) 4Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015

6 Statutenwijziging Vraag: wat is het probleem Na 25 jaar ‘onderhoudsbeurt’ Werkwijze en ontwikkelingen laatste jaren Hoogst noodzakelijke wijzigen Meer democratische wijze van werken Hoe Probusclubs hierbij betrekken 5Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015

7 Diverse voorstellen nader beschouwd Naam: Probus Nederland Doelstelling (toevoeging ‘service instituut’) Uitbreiding bestuur Bestuursbevoegdheid (Certificaat van Erkenning) Landelijke Bijeenkomst Kascontrolecommissie Draagvlak Probusclubs bij besluiten 6Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015

8 Probus logo en kenmerk Nieuwe Probusclubs (Certificaat van Erkenning) Probus is een beschermd merk Ingeschreven bij Benelux merkenbureau Verplichtingen voor Probusclubs Doelstelling Probusmerk niet te grabbel gooien 7Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015

9 Tweejaarlijkse enquête Geeft een goed beeld Respons ca. 85% de afgelopen jaren Respons 2015 ruim 93! Clubs die niet reageren Clubs die zich hebben opgeheven Vraag 13 over voeldoen aan doelstellingen Bij problemen, hoe clubs te helpen 8Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015

10 Hoe nu verder Huidige situatie handhaven? Ombouwen naar verenigingsstructuur? Behandelvoorstel Nieuwsbrief oktober 2015 Conceptmotie aantal Probusclubs a. wijzigingen statuten c.a. niet nodig en gewenst b. commissie instellen (participantenraad) Overleg met Probusclubs Nieuw voorstel bestuur 9Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015

11 Voorstel bestuur (1) Constateringen Op de voorstellen van het bestuur zijn meer dan 130 reacties van Probusclubs ingediend, waarvan het merendeel kritisch c.q. afwijzend van aard is Het merendeel van de afwijzende reacties heeft betrekking op de bevoegdheden van het bestuur en het ontbreken van formele invloed van de Probusclubs Hierbij als keuzemogelijkheid is aangegeven ofwel de huidige situatie te handhaven, ofwel PNIC om te bouwen tot een vereniging, waarin alle Probusclubs als leden met (eventueel beperkte) rechtspersoonlijkheid stemrecht hebben 10Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015

12 Voorstel bestuur (2) Overwegingen De Probus-formule is al decennia een ijzersterke formule en voldoet uitstekend via het stelsel van autonome Probusclubs op lokaal niveau, in combinatie met de – op landelijk niveau functionerende – PNIC, die ter bevordering van de gezamenlijke identiteit van de Probusclubs hen ondersteunt en faciliteert Gebleken is dat de Probusclubs in staat zijn ervoor te zorgen dat zij overeenkomstig de doelstelling en identiteit van Probus-formule prima functioneren Een verenigingsstructuur biedt meer waarborgen voor democratische besluitvorming dan een stichtingsstructuur, maar dit voordeel weegt niet op tegen de nadelen, die omzetting van de Stichting PNIC in een Vereniging PNIC zou meebrengen 11Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015

13 Voorstel bestuur (3) Overwegingen (vervolg) Om meer democratische betrokkenheid van de Probusclubs te verkrijgen kan bij het functioneren van PNIC, via statuten-wijziging een nieuw orgaan worden ingesteld, met als naam (bijvoorbeeld) ‘participantenraad’, die namens de Probusclubs tezamen met het bestuur van PNIC gaat toezien op de goede werking van het Probus-stelsel het bestuur van PNIC behoeft hierbij statutair de voorafgaande toestemming van deze raad voor een aantal met name te noemen handelingen en besluiten die de Probusclubs kunnen raken, dan wel de verhouding tussen de Probusclubs en PNIC kunnen beïnvloeden (zoals statutenwijziging, vaststellen contributie, modellen en protocollen, enz.) 12Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015

14 Voorstel bestuur (4) Overwegingen (vervolg) Een goede regionale spreiding in de participantenraad kan tegemoet komen aan de bezwaren van Probusclubs over de afstand tussen hen en het stichtingsbestuur Het bestuur van PNIC is in de afgelopen 25 jaar prudent omgegaan met de statutaire bevoegdheden; de intentie is dit de komende jaren ook zo te doen (alleen wijzigen bij draagvlak) Om de wensen en opvattingen van de Probusclubs te peilen, kan gebruik gemaakt worden van de Nieuwsbrief en het internet 13Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015

15 Voorstel bestuur (5) Voorstel Een commissie (met oud-notarissen en andere deskundigen) uit de kring van Probus te vormen, met als opdracht een passende regeling van een ‘participantenraad’ in de statuten en het huishoudelijk reglement voor te bereiden De voorstellen tot wijziging van de statuten en vaststelling van deel A van het Huishoudelijk Reglement niet in stemming te brengen, doch deze, inclusief de ingekomen reacties met aanvullende voorstellen en de vragen uit de vergadering, mee te geven aan de in te stellen commissie, (taak: de statuten c.a. te beoordelen op compleetheid en inhoud) 14Inleiding 12-11-2015 Nationale Probusdag 2015


Download ppt "Agendapunt Kwaliteit Probusclub Nationale Probusdag 2013 Inzet Commissie Meiresonne Reacties Probusclubs Huidige statuten Statutenwijziging Diverse voorstellen."

Verwante presentaties


Ads door Google