De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Doop en Avondmaal: groeimiddel voor het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Doop en Avondmaal: groeimiddel voor het."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Doop en Avondmaal: groeimiddel voor het geloof

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte en de H. Avondmaalscollecte zijn voor: technische ondersteuning gezondheidszorg in...Oekraïne en voedselzekerheid in Mozambique. Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

4 Mededelingen Komende zaterdag 18 juni is er van 10.00 tot 13.00 …uur een kleedjesmarkt rondom de kerk. …Kinderen verkopen allerlei tweedehands speelgoed, …kleding, boeken en huishoudspullen. …De opbrengst is voor 50% voor de verbouwing en …50% voor de kinderen zelf. Met gezellig terras. …Komt allen!!!

5 Mededelingen Oproep grote schoonmaak!! Ook dit jaar willen we weer de kerk schoonmaken. Week 25 van maandag 19 t/m 24 juni. We hangen een rooster op het prikbord in de hal, …waar u aan kunt geven welke dag(deel) u ons wilt …helpen! We rekenen weer op vele handen! …Hartelijk dank, …De kosters.

6 Liturgie zondag 12 juni Ps. 103: 6 NB Mededelingen Ps. 103: 5 NB * Stil gebed * Votum en groet UAM. 117: 1, 2 Wetslezing Opw. 244 Gebed Schriftlezing: Mattheus 28: 18-20 Romeinen 6: 1-4 Ps. 111: 5 1 Korinthe 10: 14-21 en 11: 20-28 LvK. 14: 4 Preek Ps. 92: 3 NB, 7 OB Collecte Deel 1 formulier HA Dankgebed * Ps. 52: 6 * Zegen * Staande

7 Ps. 103: 6 NB De mens is aan het sterven prijs gegeven, gelijk het gras kortstondig is zijn leven, en als een bloem die naar de zon zich keert, maar die ten prooi valt aan de barre winden, en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

8 Mededelingen

9 Ps. 103: 5 NB Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

10 Stil gebed Votum en groet * Staande

11 UAM. 117: 1 De kerk van alle tijden kent slechts een vaste grond: ´t is Christus, die door lijden Zijn volk aan Zich verbond om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af ´t was Hij die door Zijn sterven aan haar het leven gaf.

12 UAM. 117: 2 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

13 Wetslezing

14 Opw. 244

15 Welzalig de man, die niet wandelt, in de raad der goddelozen, Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

16 Gebed

17 Schriftlezing: Mattheus 28: 18-20 Romeinen 6: 1-4

18 Ps. 111: 5

19 't Is trouw, al wat Hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikb're steunpilaren. Hij is het, die verlossing zond aan al Zijn volk. Hij zal 't verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Ps. 111: 5

20 Schriftlezing: 1 Korinthe 10: 14-21 1 Korinthe 11: 20-28

21 LvK. 14: 4

22 De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn verkwikken en laven zijn hemelse gaven; Hij wil mij versterken met brood en met wijn. LvK. 14: 4

23 Preek

24 Schriftlezing: Mattheus 28: 18-20 Romeinen 6: 1-4 1 Korinthe 10: 14-21 1 Korinthe 11: 20-28 Doop en Avondmaal: groeimiddel voor het geloof Zingen na de preek Ps. 92: 3 NB en 7 OB

25

26 Gij hebt mij door uw daden, o Here God, verheugd. Mijn hart is vol van vreugd, ik juich om uw genade. Hoe groot zijn uwe werken, de werken uwer hand, Gij houdt het volk in stand. Gij zult hun hart versterken. Ps. 92: 3 NB

27 ’t Rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij ’t koest’ren van de zon de palm en ceder groeien. Zij, die in ’t huis des HEEREN, in ’t voorhof zijn geplant, zien door des Hoogsten hand hun wasdom steeds vermeêren. Ps. 92: 7 OB

28 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

29 Collecte De collectedoelen van D.V. volgende week zijn: 1.Kerk 2.Oekraïne en Mozambique Zie de volgende dia’s.

30 Oekraïne Technische ondersteu- ning gezondheidszorg OEK 081

31 Apparatuur In de ziekenhuizen in Oekraïne is er groot gebrek aan apparatuur, waardoor zorg tekortschiet. OEK 081

32 Verandering Missionair diaconaal werker Jan van Beest bracht hier verandering in, in de stad Zjitomir en omgeving. OEK 081

33 Nieuw leven Afgeschreven maar goede apparatuur uit Nederland gaf hij hier een nieuw leven. OEK 081

34 Reparaties Ook repareerde hij sinds zijn komst in 1991 de apparatuur in deze ziekenhuizen. OEK 081

35 Overdracht Begin 2016 ging hij terug naar Nederland en droeg het werk over aan Oekraïner Taras Korotoem. OEK 081

36 Lokaal Wat mooi als lokale mensen het werk kunnen overnemen. Deputaten steunen dit werk nog steeds. OEK 081

37 Kwaliteit De kwaliteit van de zorg in deze zie- kenhuizen is enorm verbeterd. Het werk maakt een belangrijk verschil. OEK 081

38 Bedrag: € 5.000,- Helpt u, help jij, mee? Bedankt! OEK 081 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

39 MOZ 061 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

40 Wat is dat uit de tijd! Dat denk je misschien als je boeren in Mocuba ziet (in)zaaien met de hand… En het onkruid laten ze nog staan ook! MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

41 Dat vraagt om uitleg: Het is hier erg droog, maar als het regent komt het met bakken uit de lucht. De kwetsbare grond spoelt direct weg. MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

42 Op de kale grond en in de groeven die de ploeg heeft nagelaten, gaat dat het hardst. Daarom is de ploeg opgeruimd én laat men het onkruid staan! MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

43 Uit de tijd? Nee, ‘t is dus eigenlijk een ‘nieuwe’ methode, genaamd Far- ming God’s way. Maar dit ‘nieuws’ moet nog wel worden verspreid… MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

44 Daar zet de lokale organisatie Codesa zich voor in. Trainers van ‘Codesa’ gaan naar de dorpen om voorlichting te geven. MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

45 Vooral onder de armere bevolking raakt men enthousiast. De trainers helpen bij de start én bij het vervolg! Het resultaat mag er zijn! MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

46 MOZ 061 diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl diaconaatCGK @diaconaatCGK

47 Deel 1 formulier voorbereiding Heilig Avondmaal

48 Avondmaalsformulier Geliefden in onze Heere Jezus Christus, in het evangelie lezen wij hoe de Heere Jezus Christus voor Zijn gemeente het Avondmaal heeft ingesteld. De apostel Paulus schrijft: “Zelf heb ik via overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weer doorgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak het en zei: Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis.

49 Avondmaalsformulier Zo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doet dit, zo vaak als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo vaak als u dit brood eet en de beker drinkt, zult u de dood van de Heere verkondigen, totdat Hij komt. Wie dus op een onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heere drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder zichzelf beproeven en dan van het brood eten en uit de beker drinken.

50 Avondmaalsformulier Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. (1 Kor. 11:23-29 NV) Om getroost te worden door het Avondmaal van de Heere te gebruiken, moeten wij onszelf van te voren onderzoeken. En we moeten ons hart richten op het doel, waarmee de Heere Christus het heeft ingesteld, namelijk Zijn werk overdenken. Een goed zelfonderzoek heeft drie onderdelen:

51 Avondmaalsformulier Ten eerste. Laat iedereen nadenken over de eigen zonden en welke vervloeking die over ons brengen. Daardoor krijgen we een afkeer van onszelf en worden we klein voor God. Zeker als we bedenken hoe groot Gods toorn over de zonde is: Zo groot, dat Hij die niet ongestraft kon laten, maar Zijn geliefde Zoon Jezus Christus gestraft heeft. En dat met de vreselijke en vernederende dood aan het kruis.

52 Avondmaalsformulier Ten tweede. Laat iedereen zijn eigen hart onderzoeken: Geloof ik die vaste belofte van God dat al mijn zonden mij vergeven zijn? En dat alleen vanwege het lijden en sterven van Christus. Geloof ik dat de rechtvaardigheid van Christus aan mij wordt toegekend en gegeven? Zo totaal, alsof ik zelf voor al mijn zonden betaald had en alsof ik alles had gedaan wat God van mij vroeg.

53 Avondmaalsformulier Ten derde. Bent u van harte bereid met uw hele leven te laten zien dat u God echt dankbaar bent? En dat u oprecht voor God wilt leven? Dat betekent dat u afstand doet van alle vijandschap, haat en ruzie. En het betekent dat u zich inzet om in liefde en vrede met de mensen om u heen te leven. Allen die dat kunnen beamen, wil God zeker genadig zijn. Hij wil u als een waardige tafelgenoot van Zijn Zoon Jezus Christus ontvangen.

54 Avondmaalsformulier Maar ook het tegenovergestelde: Hebt u geen verdriet over uw zonden? Vertrouwt u niet op Gods beloften? Leeft u door in ongehoorzaamheid aan God, zonder spijt en bekering te laten zien? Dan moeten we u aanzeggen dat u buiten het koninkrijk van Christus staat. Laat het oordeel van God over u niet nog zwaarder worden. We dringen er bij u op aan niet deel te nemen aan dit Avondmaal, zolang u zich niet bekeert. Want het Avondmaal heeft Christus alleen voor Zijn gelovigen ingesteld.

55 Avondmaalsformulier Geliefde broeders en zusters in de Heere. Waarom wordt ons dit voorgehouden? Het hart van gelovigen is al zo verbroken. Wordt hun zo niet de laatste vrijmoedigheid ontnomen? Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere mag gaan, behalve wie totaal zonder zonde is! Maar wij komen niet naar dit Avondmaal om daarmee te zeggen dat wij in ons zelf zonder zonde en rechtvaardig zijn. Integendeel!

56 Avondmaalsformulier Juist als we ons leven buiten onszelf zoeken, belijden we daarmee dat wij de dood verdienen door onze zonden. Wij ontdekken bij onszelf veel ellende en gebreken. Ons geloof is niet volmaakt en wij dienen God niet met de toewijding die wij Hem schuldig zijn. Elke dag moeten we weer het gevecht aangaan met de zwakheid van ons geloof en met de slechte verlangens van onze oude mens.

57 Avondmaalsformulier Maar toch! Door de genade van de Heilige Geest hebben we hier echt verdriet over en verlangen we ernaar tegen ons ongeloof te vechten en naar al Gods geboden te leven. Dan kunnen zelfs zonden en zwakheden, die nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven, niet verhinderen dat God ons toch genadig wil zijn. Niet wij, maar Hij maakt ons dit hemelse eten en drinken waardig. En Hij deelt het uit.

58 Dankgebed

59 Ps. 52: 6 * Staande

60 Ps. 52: 6 Maar ik zal als d’ olijfboom groeien in ’t huis des groten Gods; ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots; Op Zijne gunst, mij toegezeid, vertrouw ’k in eeuwigheid. * Staande

61 Zegen * Staande

62 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Doop en Avondmaal: groeimiddel voor het."

Verwante presentaties


Ads door Google