De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Passend onderwijs Voor: Ouders/verzorgers van SBO Petrus Dondersschool Datum: 3 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Passend onderwijs Voor: Ouders/verzorgers van SBO Petrus Dondersschool Datum: 3 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Passend onderwijs Voor: Ouders/verzorgers van SBO Petrus Dondersschool Datum: 3 april 2014

2 Film Passend Onderwijs

3 Brochure Passend Onderwijs

4 Wat is passend onderwijs  Een nieuwe manier waarop leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd  Het gaat over lichte en zware ondersteuning  Passend onderwijs is dus geen extra schooltype; kinderen zitten niet “op” passend onderwijs

5 Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd  Vervangt het oude systeem van de leerlingebonden financiering en indicatiestelling voor het speciaal basisonderwijs(SBO) en speciaal onderwijs( Cluster 3 en 4)  Er werden teveel leerlingen naar SBO en SO verwezen, vooral leerlingen met ernstige gedragsproblemen  Indicatiestelling was erg bureaucratisch en ondersteuning op maat was moeilijk te bieden  Er zaten te veel kinderen in het huidige systeem thuis

6 Uitgangspunten passend onderwijs  Wat je zelf goed kunt doen, doe je zelf  Wat beter is om samen te doen, doe je samen  Wat je zelf niet kunt, of wat een ander beter kan, laat je een ander doen  Missie/visie: Regulier als het kan, speciaal als het moet

7 Inrichting samenwerkingsverbanden  Er waren 250 SWV in Nederland. Dat is teruggebracht naar 77  De Petrus Dondersschool maakt deel uit van SWV PO 30.08, getiteld: Helmond-Peelland  110 scholen, 24 besturen en zo’n 27.000 leerlingen  4 SBO scholen en 2 SO scholen. Cluster 1 en cluster 2 vallen buiten de bekostiging Passend onderwijs

8 Is passend onderwijs een bezuiniging?  Nee. Er was in eerste instantie sprake van een bezuiniging van 300 miljoen euro, maar die is van de baan  Het budget voor de 70.000 plekken in het speciaal onderwijs blijft behouden  Wel zullen regio’s,die in verhouding met het landelijk gemiddelde, veel rugzakleerlingen hadden, in de komende 5 jaren stapsgewijs gekort gaan worden. Wordt ook wel verevening genoemd  De regio Zuid- Oost Brabant heeft meer rugzakleerlingen dan het landelijk gemiddelde en zal derhalve een korting op de middelen gaan krijgen

9 Hoe gaat de ondersteuning eruit zien?  Elke basisschool in Nederland is verplicht om een bepaalde basisondersteuning te bieden. Dit moeten ze bij de start van passend onderwijs op orde hebben. De lat is hoger gelegd dan nu het geval is. 4 mogelijkheden: - Plaatsing leerling op een school van aanmelding met ondersteuning die de school zelf biedt - Plaatsing leerling op school van aanmelding, maar met ondersteuning van een andere school of instelling - De leerling wordt geplaatst op een andere reguliere school die de gevraagde ondersteuning kan bieden - De leerling wordt geplaatst op een speciale school - Voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft wordt een ontwikkelingsperspectief(OPP) opgesteld. Binnen 6 weken na start op een school moet er een definitief OPP opgesteld zijn.

10 vervolg  In het OPP kijk je naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind op korte-middellange en lange termijn.  Nieuw in het OPP is het handelingsdeel. Wat zijn de onderwijsbehoeften van dat kind en welke middelen heb je nodig om dat te bewerkstelligen. Hoe ga je dus effectief middelen voor een kind inzetten.

11 medezeggenschap  Het ondersteuningsplan van het SWV moet besproken worden en goedgekeurd door een ondersteuningsplanraad(OPR), bestaande uit ouders en onderwijzend personeel.  Het ondersteuningsprofiel bepreekt de directie van een school met de MR geleding van de school. Zij hebben adviesrecht

12 Hoe werkt zo’n SWV?  Het SWV ontvangt de gelden voor extra ondersteuning.  Zij besluiten over de toewijzing van ondersteuning en geld naar de scholen  Hiervoor worden gebruikt de huidige LGF(rugzak) gelden, maar ook alle gelden die nu naar het SBO, SO gaan  Alle scholen samen maken een ondersteuningsplan. Er zijn 75 SWV en die kunnen allemaal een verschillend ondersteuningsplan hebben.  Elke school heeft zelf een ondersteuningsprofiel geschreven dat aansluit bij het ondersteuningsplan

13 Voor welke leerlingen is passend onderwijs?  In principe voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, speciaal(voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs  In de praktijk gaat het vooral over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben  Elke school in Nederland krijgt een zorgplicht

14 Wanneer gaat passend onderwijs van start?  Passend onderwijs gaat van start op 1 augustus 2014  Vanaf dat moment hebben scholen zorgplicht en krijgen de SWV geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs

15 Vervolgonderwijs  Passend Onderwijs VO  Regulier vervolgonderwijs  Speciaal vervolgonderwijs

16 Aanmelding Vervolgonderwijs  Vanaf groep 6 wordt de prognose besproken met ouders.  Aanmelding in groep 8.  Aanmelding in oktober/november voor LWOO + PRO.  Aanmelding in oktober/november voor extra ondersteuning of plaatsing VSO.

17 Extra ondersteuning/VSO  Aanmelding bij het ACT.  Gesprek school met het ACT.  Pre advies.  Eind advies.  Mei groep 8 vaststelling schoolkeuze.

18 Vervolgonderwijs  Inschrijving 6 weken zorgplicht voor een goede plek voor het kind.  Groep 8 leerkrachten zorgen voor een onderwijskundig rapport.  Vervolgonderwijs bespreekt intern het dossier.  Overdracht vervolgonderwijs met onze school.  Toelaatbaar tot vervolgschool.


Download ppt "Presentatie Passend onderwijs Voor: Ouders/verzorgers van SBO Petrus Dondersschool Datum: 3 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google