De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gevaarlijke stoffen Substances dangereuses. W - W – WQ – O - Q  Welke - Quels  Waar – Où  Wie - Qui  De lijst en de lokalisatie van gevaarlijke stoffen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gevaarlijke stoffen Substances dangereuses. W - W – WQ – O - Q  Welke - Quels  Waar – Où  Wie - Qui  De lijst en de lokalisatie van gevaarlijke stoffen."— Transcript van de presentatie:

1 Gevaarlijke stoffen Substances dangereuses

2 W - W – WQ – O - Q  Welke - Quels  Waar – Où  Wie - Qui  De lijst en de lokalisatie van gevaarlijke stoffen en preparaten  La liste et la localisation des substances et préparations dangereuses

3 Risico’s? Risques?  gevaarlijke eigenschappen: zie het veiligheidsinformatieblad (MSDS)  propriétés dangereuses: voir la fiche de données de sécurité (MSDS)  het niveau, de aard en de duur van de via de ademhaling, de huid of andere vormen van blootstelling  le niveau, le type et la durée d’exposition par le système respiratoire, par la peau ou par d’autres types d’exposition

4 4  De risico-evaluatie is vastgelegd in een geschreven document (globaal preventieplan)  Advies van het CPBW en de PA arbeidsgeneesheer  L’évaluation des risques consiste en un document écrit (plan global de prévention)  Avis du CPPT et le CP médecin du travail Risico’s? Risques?

5 5 Metingen Mesurages  Ook op vraag van de PA of de werknemersvertegenwoordigers van het Comité PB  Aussi à la demande du CP ou des représentants des travailleurs dans le Comité PPT  Verslag van de metingen ter beschikking van het Comité PB  Rapport des mesurages à disposition du Comité PPT

6 Grenswaarden Valeurs limites www.acv-online.be www.csc-en-ligne.be

7 Preventie - Prévention

8

9 9 Gezondheidstoezicht verplicht Surveillance de santé obligatoire Het gezondheidstoezicht is niet verplicht indien uit de resultaten van de risico-evaluatie, die werd uitgevoerd in samenwerking met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en die werd voorgelegd aan het voorafgaand advies van het comité, blijkt dat dit zonder enig nut is. La surveillance de santé n’est pas obligatoire si des résultats de l’analyse des risques, effectuée en collaboration avec le conseiller en prévention- médecin du travail et soumise à l’avis préalable du Comité, il apparaît que celle-ci est inutile.

10 10 De werkgever geeft aan het Comité PB en de betrokken werknemers: 1.De resultaten van de risicoanalyse 2.Per chemisch agens: de identiteit, de plaats, de risico’s, de grenswaarden,… 3.Een opleiding en informatie over de preventiemaatregelen 4.Toegang tot de MSDS 5.Het verslag van de metingen Informatie en opleiding

11 Information et formation L’employeur veille à ce que le Comité et les travailleurs concernés: 1.reçoivent le résultat de l’évaluation des risques 2.reçoivent par agent chimique: l’identité, les endroits ou ils se trouvent, les risques, les valeurs limites, … 3.reçoivent une formation et des informations quant aux mesures de prévention 4.aient accès aux fiches de données de sécurité 5.reçoivent le rapport des mesurages

12 ACETON Cas-nummer: 78-93-3 propan-2-on propanon ( (R11) Licht ontvlambaar (R36) Irriterend voor de ogen (R66) Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken (R67) Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken (S9) Op een goed geventileerde plaats bewaren (S16) Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken (S26) Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen De Stinker NV Oplostraat 33 9999 Vlamzeke 099/333.666 1 Liter GEVAAR (H225) Licht ontvlambare vloeistof en damp (H319)Veroorzaakt ernstige oogirritatie (H336) Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken (EUH066) Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken (P211) Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. (P243) Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit ACETON Cas-nummer: 78-93-3 propan-2-on propanon 1 Liter De Stinker NV Oplostraat 33 9999 Vlamzeke 099/333.666 Etiketering - Étiquetage

13 Opslag Plaatsen, lokalen of afgesloten ruimten die worden gebruikt voor de opslag van aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen of mengsels, moeten worden aangeduid door de passende waarschuwingsborden

14 Gevarenklassen IATA-DGR 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen 2 Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen 3 Brandbare vloeistoffen 4.1 Brandbare vaste stoffen 4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen 4.3 Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen 5.1 Oxiderende stoffen 5.2 Organische peroxiden 6.1 Giftige stoffen 6.2 Infectueuze stoffen 7 Radioactieve stoffen 8 Bijtende stoffen 9 Overige (milieu)gevaarlijke stoffen

15

16 Vervoersdocument De informatie bestaat minimaal uit: UN- of ID-nummer shipping naam IATA-class, gevolgd door het ‘subsidiary risk’ tussen haakjes indien van toepassing packing group indien van toepassing Verder moet zijn aangegeven: Hoeveelheid en type verpakking verpakkingsinstructies

17

18 http://www.iata.org/publications/dgr/Pages/ index.aspx http://echa.europa.eu/information-on- chemicals http://www.werk.belgie.be/moduleTab.aspx ?id=556&idM=102


Download ppt "Gevaarlijke stoffen Substances dangereuses. W - W – WQ – O - Q  Welke - Quels  Waar – Où  Wie - Qui  De lijst en de lokalisatie van gevaarlijke stoffen."

Verwante presentaties


Ads door Google