De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijziging Belastingstelsel Waterschappen Presentatie landelijke Waterschapsbijeenkomst Amersfoort 23-09-2011 door Rein Ferwerda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijziging Belastingstelsel Waterschappen Presentatie landelijke Waterschapsbijeenkomst Amersfoort 23-09-2011 door Rein Ferwerda."— Transcript van de presentatie:

1 Wijziging Belastingstelsel Waterschappen Presentatie landelijke Waterschapsbijeenkomst Amersfoort 23-09-2011 door Rein Ferwerda

2 Aanleiding wijziging Afspraak in Bestuursakkoord Water* dat waterschappen in 2011 komen met voorstel aanpassing belastingstelsel * http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/07/bestuursakkoord-water.htmlhttp://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/07/bestuursakkoord-water.html Belastingstelsel geschikt maken voor hogere kosten HWBP t.g.v. overdracht Hoogwaterbeschermingsprogr. door Rijk aan waterschappen: van € 81 miljoen (2011) naar € 131 miljoen (2014) tot € 181 miljoen (2015) Oplossen ‘weeffout’ in wetgeving: - waarde categorie ongebouwd nu teveel bepaald door infrastructuur (wegen + spoorwegen) is nadelig voor agrarische sector in m.n. Randstad Belastingstelsel transparanter en eenvoudiger maken

3 Wat zijn de denkrichtingen? Taskforce financiën UvW (ingesteld n.a.v. Operatie Storm) Standpunt Uniebestuur UvW Consultatie waterschappen Politieke lijn van de ChristenUnie

4 Opdracht Uniebestuur aan Taskforce Financiën om wijzigingsvoorstellen op te stellen Uitgangspunten: 1.Grotere transparantie en eenvoudiger 2.Robuust (solide) en solidair (evenwichtige verdeling lasten) 3.Rechtvaardig en maatschappelijk gedragen 4.Slim (zo laag mogelijke uitvoeringskosten) 5.Berekend op overname HWBP 6.Alleen als het een beter stelsel is

5 Prioriteiten Taskforce 1.Stelsel geschikt maken voor overname HWBP 2.Oplossen zogenaamde ‘weeffout’ 3.Eenvoud, transparantie en zo mogelijk vermindering administratieve lasten 4.Geen algehele herziening, dus niet van zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing: 2-pers. huishoudens blijven dus aangeslagen voor 3 ve (vervuilingseenheden) ip.v. 2!

6 Voorstellen Taskforce Voer aparte veiligheidsheffing in om kosten primaire waterkeringen en HWBP helder te maken Schaf categorie natuurterreinen als zelfstandige categorie af Hevel bouwpercelen over naar categorie gebouwd Vergroot bandbreedtes ingezetenenaandeel naar 20% Deel kosten gebouwd en ongebouwd niet toe naar waarde, maar op basis van Combimodel* (bandbreedtes ongebouwd 10%) Schaf toerekening categoriegebonden kosten af Schaf mogelijkheden tariefdifferentiaties af, m.u.v. ‘buitendijks’

7 * Wat is het Combimodel? Grondgedachte Combimodel: Kostentoedeling ingezetenen en ongebouwd gebaseerd op inwonerdichtheid, bij geringe inwonerdichtheid areaal ongebouwd groter dan bij hogere inwonerdichtheid Verbeterd combimodel: Kostentoedeling ongebouwd en natuur gebaseerd op verhouding ha./inwoners Weeffout wordt opgelost als waarde als basis kostentoedeling wordt losgelaten; verdeling kostenaandeel over belastingcateg. wordt: - Ingezetenen: op basis van gem. inwonerdichtheid per km² per 1000 inw. - Eigenaren Ongeb.:aantal ha. Ongebouwd per 1000 inw. - Eigenaren Natuurterr.:aantal ha. Natuur per 1000 inw. - Eigenaren Gebouwd: wat resteert Waterschappen kunnen binnen bandbreedtes** eigen keuzes maken

8 **Bandbreedtes vlgs. verbeterd Combimodel: InwonerdichtheidAandeel < 500 inw/km²20-40% 500-1000 inw/km²30-50% > 1000 inw/km²40-60% Ongebouwde dichtheidAandeel > 200 ha/1000 inw10-20% 100-200 ha/1000 inw 5-15% < 100 ha/1000 inw 1-10% NatuurdichtheidAandeel >100 ha/1000 inw0,3-0,5% 25-100 ha/1000 inw0,1-0,3% < 25 ha/1000 inw0,0-0,1%

9 Conclusies Uniebestuur 1.Geen aparte Veiligheidsheffing, maar kosten veiligheid in ‘Watersysteem- en veiligheidsheffing’ 2.Natuur blijft betalen: 4 categorieën blijven 3.Bouwpercelen: niet wijzigen 4.Vergroten bandbreedte ingezetenen naar 20% 5.Combimodel wordt basis: verbeterd model met aparte sleutels ongebouwd + natuur; wat resteert komt t.l.v. het aandeel gebouwd 6.Afschaffen specifieke kosten en tariefsdifferentiaties, m.u.v. tariefdifferentiatie buitendijks - binnendijks

10 Tijdpad 11/7 – 30/9 Waterschappen beraden zich intern 30/9 LV stelt definitief Unievoorstel vast UvW-advies wordt aangeboden aan Staatssecr. Atsma, Infrastructuur en Milieu Unie-advies is vertrekpunt wetsvoorstel wijziging Waterschapswet Politiek aan zet: 2011-2013 Nieuwe Waterschapswet vóór 1 januari 2014

11 Adviezen waterschappen (11/7-30/9) Ondersteuning Unie-advies? Vb.: Lijn van Hollandse Delta Eigen waterschapsspecifieke lijn volgen? Vb.: WF kiest voor nieuwe Landelijke Veiligheidsheffing. Motivatie: kostenverhoging HWBP beter zichtbaar en daardoor beter uit te leggen aan de burgers

12 Politieke lijn ChristenUnie Zo veel mogelijk aansluiten bij UvW-standpunt Waar dat wenselijk is, eigen verhaal Hoe om te gaan met regiospecifieke eisen?***

13 ***Voorbeeld regioproblematiek Groot verschil in mate van belang tussen bemalen en onbemalen ongebouwde eigendommen in diverse waterschappen Afschaffing tariefdifferentiatie bemalen- onbemalen heeft grote gevolgen voor bv. onbemalen ongebouwd Waddeneilanden en buitendijkse kwelders: zelfde tarief als bemalen ha., waardoor tarieven buitendijks onbemalen met factor 3 worden verhoogd; in Veluwe en Vallei en Eem met factor 2 (veel verzet!)

14 Politiek draagvlak Politiek draagvlak is belangrijk In hoeverre is het wijs om in deze pragmatische belastingproblematiek eigen standpunt al te krachtig uit te dragen? Hoe te handelen bij onenigheid over de wijzigingsvoorstellen in de Kamer(s)?

15 Vragen?


Download ppt "Wijziging Belastingstelsel Waterschappen Presentatie landelijke Waterschapsbijeenkomst Amersfoort 23-09-2011 door Rein Ferwerda."

Verwante presentaties


Ads door Google