De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederlandse Onderwatersport Bond Opfristraining 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederlandse Onderwatersport Bond Opfristraining 1."— Transcript van de presentatie:

1 Nederlandse Onderwatersport Bond Opfristraining 1

2 Nederlandse Onderwatersport Bond Programma Introductie vereniging De NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond) Theorie Praktijk oefeningen zwembad buitenwater Evaluatie praktijkles Rondvraag 2

3 Nederlandse Onderwatersport Bond Introductie vereniging DUIKTEAM WOERDEN Opgericht in 1985 ±100 leden 11 actieve instructeurs De opleidingen Overige activiteiten 3 Website: www.duikteamwoerden.nl

4 Nederlandse Onderwatersport Bond De NOB Nederlandse Onderwatersport Bond Opgericht in 1962 15.500 duikers 1800 instructeurs 260 verenigingen 20 duikscholen De bond voor alle duikers! 4 Website: www.onderwatersport.org

5 Nederlandse Onderwatersport Bond Welke duikuitrusting masker snorkel vinnen duikmes lood pak cap laarsjes handschoenen 5 Is afhankelijk van: Type duik recreatieve duik, bootduik, nachtduik, ijsduik, enz. Type vervoer auto, vliegtuig, boot, ivm. maximale volume en gewicht Duiklocatie omstandigheden boven en onder water Persoonlijke voorkeur Budget, huren/kopen, beschikbaarheid Wat neem ik zelf mee en wat is er te huur? W a t n e e m i k z e l f m e e e n w a t i s e r t e h u u r ?

6 Nederlandse Onderwatersport Bond duiklamp fototoestel duikcomputer (extra’s) Welke duikuitrusting 6 trimvest duikfles automaat octopus console inflatorslang Materiaalcontrole is van levensbelang! Servicebeurt, accu’s vol? M a t e r i a a l c o n t r o l e i s v a n l e v e n s b e l a n g ! S e r v i c e b e u r t, a c c u ’ s v o l ? Hoe werkt mijn duikcomputer ook al weer?

7 Nederlandse Onderwatersport Bond Plan je duik Waarom is het eigenlijk belangrijk dat je een duikplan maakt? 7

8 Nederlandse Onderwatersport Bond Elementen duikplanning hoe diep? hoe lang? hoeveel lucht? omstandigheden? is het wel veilig? 8 Wil jij deze duik wel maken? W i l j i j d e z e d u i k w e l m a k e n ? Hulpmiddelen : Check de Stek, Noodplan, Duikjournaal, Logboek, Duiktabellen, Brevetdoelstellingen, Enz. Hulpmiddelen : Check de Stek, Noodplan, Duikjournaal, Logboek, Duiktabellen, Brevetdoelstellingen, Enz.

9 Nederlandse Onderwatersport Bond Begrippen 9 Bodemtijd (BT) Duiktijd (DT) Opstijgtijd (OT) Afdaaltijd (AT) Maximale duikdiepte (MDD) Oppervlakte interval (OI) Nultijd (NT) Maximale bodemtijd zonder decompressiestop N u l t i j d ( N T ) M a x i m a l e b o d e m t i j d z o n d e r d e c o m p r e s s i e s t o p

10 Nederlandse Onderwatersport Bond De NOB-sportduiktabel Wat is de nultijd bij een duik naar 7 meter? Nultijd = 300 min. MDD = 9 meter 7 meter 10

11 Nederlandse Onderwatersport Bond De NOB-sportduiktabel Opdracht 1 Wat is de nultijd bij een duik naar: 21,5 meter 31 meter 30 meter 11

12 Nederlandse Onderwatersport Bond De NOB-sportduiktabel antwoord 1 Wat is de nultijd bij een duik naar 21,5 meter? Nultijd = 25 min. MDD = 24 meter 21,5 meter 12

13 Nederlandse Onderwatersport Bond De NOB-sportduiktabel antwoord 2 Wat is de nultijd bij een duik naar 31 meter? Nultijd = 12 min. MDD = 31 meter MDD = 33 meter 13

14 Nederlandse Onderwatersport Bond De NOB-sportduiktabel antwoord 3 Wat is de nultijd bij een duik naar 30 meter? Nultijd = 15 min. MDD = 30 meter 14

15 Nederlandse Onderwatersport Bond Herhalingsduik 1. Naar welke diepte gaat duik 1? MDD = Maximale Duikdiepte 2. Wat is de duiktijd van duik 1? DT = Duiktijd 3. Hoe lang zijn we tussen twee duiken aan de oppervlakte? OI = Oppervlakte interval 4. Naar welke diepte gaat duik 2? MDD = Maximale Duikdiepte 5. Wat is de duiktijd van duik 2? DT = Duiktijd 15 Duiktijd < Nultijd voor Open Water Diver D u i k t i j d < N u l t i j d v o o r O p e n W a t e r D i v e r

16 Nederlandse Onderwatersport Bond Nultijd herhalingsduik 16 HG = D HF = 1,3 DUIK 1 MDD = 14 meter DT = 40 minuten OI= 150 minuten DUIK 2 MDD = 11 meter Nultijd = ? Nultijd = 115min De NOB- sportduiktabel is niet geschikt voor het maken van meer dan twee duiken op een dag! D e N O B - s p o r t d u i k t a b e l i s n i e t g e s c h i k t v o o r h e t m a k e n v a n m e e r d a n t w e e d u i k e n o p e e n d a g !

17 Nederlandse Onderwatersport Bond Bepalen snelheid opstijging Via NOB-sportduiktabel maximaal 10 meter per minuut dmv. dieptemeter & horloge Via duikcomputer 10 meter per minuut? mbv. indicatie op duikcomputer soms geluidssignaal bij te snelle opstijging! soms variabele stijgsnelheden op verschillende dieptes! 17 Maak altijd een Veiligheidsstop van 3 minuten tussen 3 en 5 meter! M a a k a l t i j d e e n V e i l i g h e i d s s t o p v a n 3 m i n u t e n t u s s e n 3 e n 5 m e t e r !

18 Nederlandse Onderwatersport Bond Duiktabel & Duikcomputers betrouwbaar? Minder betrouwbaar bij: Mindere / slechte lichamelijke conditie roken, stress, vermoeidheid, verkouden (geweest), ziekte, overgewicht Te weinig vocht koffie, thee, alcohol, te weinig drinken, hoge temperaturen Te veel duiken meerdere dagen aaneengesloten meerdere duiken op een dag. 18

19 Nederlandse Onderwatersport Bond Elementen buddycheck Duikplanning helder? KILO-check gedaan? Kompleet  uitrustingsstukken Inflator  waar?, hoe werkt hij Lood  waar?, hoe afgooien Octopus  waar?, hoe werkt hij Handsignalen gelijk? Noodprocedures besproken? Hoe handelen bij geen lucht Hoe het beste reddingsopstijging maken Wat als je elkaar kwijt bent 19

20 Nederlandse Onderwatersport Bond Wat waren de handsignalen ook al weer! 20 Ik begrijp jou niet ! Wij gaan zeker eerst lekker eten? Hebben de handsignalen wel de zelfde betekenis? H e b b e n d e h a n d s i g n a l e n w e l d e z e l f d e b e t e k e n i s ?

21 Nederlandse Onderwatersport Bond Instructie-handsignalen 21 JijKijkt Naar mij Volg altijd de instructies van je instructeur op! V o l g a l t i j d d e i n s t r u c t i e s v a n j e i n s t r u c t e u r o p !

22 Nederlandse Onderwatersport Bond Instructie-handsignalen 22 Voert uitJij Doe niets wat je niet wilt doen! D o e n i e t s w a t j e n i e t w i l t d o e n !

23 Nederlandse Onderwatersport Bond Instructie-handsignalen 23 Adem inAdem uit Altijd doorademen (tijdens de opstijging!) A l t i j d d o o r a d e m e n ( t i j d e n s d e o p s t i j g i n g ! )

24 Nederlandse Onderwatersport Bond Handsignalen 24 Omhoog Ik ga omhoog! Omlaag Ik ga omlaag! Denk na voordat je van richting verandert! D e n k n a v o o r d a t j e v a n r i c h t i n g v e r a n d e r t !

25 Nederlandse Onderwatersport Bond Handsignalen 25 OK Gaat alles goed? Geef altijd een eerlijk antwoord! G e e f a l t i j d e e n e e r l i j k a n t w o o r d !

26 Nederlandse Onderwatersport Bond Handsignalen 26 Niet OK Er is iets niet in orde Help!

27 Nederlandse Onderwatersport Bond Handsignalen 27 Let op! Niet doen!

28 Nederlandse Onderwatersport Bond Handsignalen 28 Kramp 100 bar

29 Nederlandse Onderwatersport Bond Handsignalen 29 50 bar Geen lucht

30 Nederlandse Onderwatersport Bond Handsignalen 30 Klaren Compenseren Ik heb last van mijn oren Direct stoppen Ik wil ermee stopen Altijd oren klaren tijdens de afdaling! A l t i j d o r e n k l a r e n t i j d e n s d e a f d a l i n g !

31 Nederlandse Onderwatersport Bond Effecten van toenemende druk Wat zijn de effecten van toenemende druk op de duiker? 31

32 Nederlandse Onderwatersport Bond 1 bar 0m = 1 bar Druk (toename) 32 1 bar 10m =2 bar =100% 1 bar 20m = 3 bar = 50% 1 bar 40m = 5 bar = 25% 1 bar 30m = 4 bar = 33,3% 1 bar Elke 10 meter onderwater 1 bar druktoename

33 Nederlandse Onderwatersport Bond Stikstof in je lichaam Door toename van de druk lichaam neemt stikstof op lichaam verbruikt stikstof niet Effecten stikstof: Diepteroes tijdens de duik Decompressie na de duik 33

34 Nederlandse Onderwatersport Bond Decompressie en opstijgen Tijdens de opstijging Druk neemt af Stikstof gaat weer uit je lichaam Echter: niet alle weefsels even snel 34 BELANGRIJK VOOR DUIKERS: geef je lichaam voldoende tijd om de stikstof kwijt te raken! BELANGRIJK VOOR DUIKERS: geef je lichaam voldoende tijd om de stikstof kwijt te raken!

35 Nederlandse Onderwatersport Bond Reizen en duiken Heenreis Na vliegreis: gevoeliger voor decompressie, vochtverlies tijdens de vlucht, vermoeidheid! Terugreis Je lichaam bevat nog stikstofrestanten! 35 Na de heenreis eerst goed rusten! Voorafgaand aan de terugreis een periode van 18 uur niet duiken en snorkelen! Na de heenreis eerst goed rusten! Voorafgaand aan de terugreis een periode van 18 uur niet duiken en snorkelen!

36 Nederlandse Onderwatersport Bond Wat gaan we doen in het zwembad? 36

37 Nederlandse Onderwatersport Bond 37 Mocht er iets misgaan… Als je iets voelt of meemaakt dat ‘niet normaal’ is, meldt dat onmiddellijk aan je begeleider! 37

38 Nederlandse Onderwatersport Bond Veiligheid Ben ik gezond? Medische goed gekeurd voor sportduiken/ Controlelijst ingevuld? Ben ik verkouden? Kan ik mijn oren klaren? Zwembad/Buitenwater Niet in het ondiepe water springen! Duikfles niet onbeheerd laten staan! Volg altijd de instructies van je instructeur op! Onder water Altijd doorademen (tijdens de opstijging)! Altijd oren klaren tijdens het afdalen! Gebruik handsignalen om te communiceren! 38 Doe niets wat je niet wilt doen! D o e n i e t s w a t j e n i e t w i l t d o e n !

39 Nederlandse Onderwatersport Bond Opfristraining 39 Zijn er nog vragen

40 Nederlandse Onderwatersport Bond We wensen je veel plezier! De controlelijst even aandachtig doorlezen en samen met je instructeur ondertekenen! 40


Download ppt "Nederlandse Onderwatersport Bond Opfristraining 1."

Verwante presentaties


Ads door Google