De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De aanpak van een geding en de samenwerking tussen bedrijfsjurist en advocaat Ateliers Strelia 7 juni 2016 Crowne Plaza Antwerpen Jean-Pierre Fierens -

Verwante presentaties


Presentatie over: "De aanpak van een geding en de samenwerking tussen bedrijfsjurist en advocaat Ateliers Strelia 7 juni 2016 Crowne Plaza Antwerpen Jean-Pierre Fierens -"— Transcript van de presentatie:

1 De aanpak van een geding en de samenwerking tussen bedrijfsjurist en advocaat Ateliers Strelia 7 juni 2016 Crowne Plaza Antwerpen Jean-Pierre Fierens - Bart De Moor

2 Agenda 1.De samenwerking tussen bedrijfsjurist en advocaat bij een geschil Jean-Pierre Fierens 2.Capita selecta van aandachtspunten voor bedrijfsjurist en advocaat bij het voeren van een geding Bart De Moor

3 HECHTE SAMENWERKING TUSSEN DE BEDRIJFSJURIST EN DE ADVOCAAT Jean-Pierre FIERENS

4 VOORBEREIDEND WERK BIJ DE CLIENTEN  is de zaak voldoende belangrijk om een advocaat in te schakelen;  wat zijn op het eerste gezicht de slaagkansen;  is een procedure opportuun? (duurzame relatie met bepaalde klant, reputatie van de cliënt)  Zijn er alternatieve oplossingen?

5 EERSTE CONTACT TUSSEN DE BEDRIJFSJURIST EN DE ADVOCAAT A.De bedrijfsjurist : a)licht de advocaat in over de wensen van de cliënte; b)legt de feiten uit (schriftelijk of mondeling) c)overhandigt de stukken B.De advocaat en de bedrijfsjurist bespreken samen de berekening van het ereloon.

6 DIAGNOSE DOOR DE ADVOCAAT i.issues ii.bevoegdheid van de rechtbank - arbitrage - verplichte mediatie; iii.mogelijke problemen van onontvankelijkheid; iv.mogelijke problemen van IPR; v.in rechte ten gronde; vi.mogelijke bewijsproblemen; vii.slaagkansen betreffende aansprakelijkheid en vergoeding; viii.risico’s (tegenvordering).

7 BESPREKING BEDRIJFSJURIST - ADVOCAAT  Het voorwerp van het geschil  Heeft cliënte voordeel bij een snelle of eerder een trage afhandeling van de zaak.  Moet de advocaat zelf nog een ingebrekestelling sturen of is dat nutteloos?  De stap naar de rechtbank al dan niet best per verrassing; (meerdere bevoegde rechtbanken)  Eerst nog poging tot mediatie?  Derden bij de zaak betrekken?  Kan het bewijsmateriaal versterkt worden?

8 BESPREKING BEDRIJFSJURIST - ADVOCAAT  Kan een gunstig vonnis worden uitgevoerd? o moeten er bewarende beslagmaatregelen genomen worden? o is het nuttig in kort geding voorlopige maatregelen te vorderen?  Wat is het risico van een tegenvordering?  Arbitrage : samen zoeken naar een co-arbiter of naar een voorzitter van het arbitraal tribunaal;  Wie zorgt voor het vertaalwerk : o wanneer documenten in een andere taal dan die van de procedure zijn opgesteld o indien de conclusies ter goedkeuring door cliënte in een andere taal zijn opgesteld dan deze van de procedure.  Erelonen;  etc.

9 LITIGATION PLAN

10

11 BUDGET  Ereloon van de advocaat  Tijd besteed door de bedrijfsjurist  Tijd besteed door derden (experten)  Kosten van derden (gerechtsdeurwaarders, expertise, etc.)

12 UPDATING VAN HET LITIGATION PLAN  Vordering tegen derden  Al dan niet gebruik van bepaalde argumenten  Buitenlandse raadslieden  Nieuw bewijsmateriaal (getuigen, vaststellingen)  Overlegging van stukken  Bijkomende conclusie  Gaandeweg invullen van data  Wanneer wordt er genegotieerd  Wordt er beroep aangetekend?

13 Capita selecta van aandachtspunten voor bedrijfsjurist en advocaat Bart DE MOOR

14 Capita selecta Samenstelling van een dossier -Volledigheid van de informatie voor de advocaat -Verweerder deelt stukken mee na de stellingname van de eiser in de dagvaarding -Taal van de overtuigingsstukken en integrale of gedeeltelijke vertalingen -Soms rijst een probleem met de toegang tot de dossiers of documenten van de commerciële medewerkers

15 Capita selecta Het bewijs en de bewijslast -Wie iets beweert moet het bewijzen -Niet noodzakelijk de eiser : verkoper moet bestaan koop bewijzen en de koper moet de betaling bewijzen -Bewijs van feiten en rechtshandelingen -Schriftelijk bewijs - bewijs door getuigen -Schriftelijke verklaringen van derden (wet 2012) -Veel rechters lezen eerst het stukkenbundel, vormen zich daar een oordeel over en lezen pas nadien de conclusies

16 Capita selecta Stiltes voor de storm -De praktijk genereert vaak stiltes -Invulling geven voor de latere interpretatie van die stiltes door de rechtbank -Doelgerichte correspondentie is vereist -Diplomatische opstelling -Met bijkomende informatie nuttig voor de rechtbank die nadien kennis zal nemen van deze correspondentie -“Least cost avoider”-doctrine -De rechtbanken verwachten pogingen tot minnelijke oplossingen - aantonen goede trouw

17 Capita selecta De partijen -Noodzaak van de concrete, juridische identificatie van de partijen -Entiteiten in groepen van vennootschappen -Entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid (THV) -Solvabiliteit van de partijen -Onderzoek KBO en andere gegevensbanken -Solvabiliteitsverslag van een gerechtsdeurwaarder -Buitenlandse partijen -Rekening houden met mogelijke toepassing van vreemd recht ingevolge een rechtskeuzebeding of het gekozen forum -Relativiseren van de waarde van woordkeuze en redeneringen wanneer vreemd recht van toepassing zal zijn

18 Capita selecta Benadering van het geding in functie van het rechtscollege -Rechtbank van eerste aanleg -Vormt een oordeel na persoonlijk beraad van de rechter -Behandelt een veelheid van materies -Rechtbank van koophandel -Neemt een princiepsbeslissing meteen na de pleidooien, in aanwezigheid van de rechters in handelszaken -Houdt rekening met de praktijk van het handelsverkeer -Hof van Beroep - Arbeidshof -Samengesteld uit kamers met gespecialiseerde magistraten -Besteedt meer aandacht aan de details (juridisch en factueel) -Houdt rekening met een mogelijke voorziening in cassatie

19 Capita selecta Interesten -Moratoire interesten -Compensatoire of vergoedende interesten -Gerechtelijke interesten -Andere, specifieke vormen van intresten -Interest en interestvoet -Kapitalisatie (anatocisme) Vereiste van een voorafgaande ingebrekestelling -Een dagvaarding houdt ingebrekestelling in

20 Capita selecta De continuïteit over de procesjaren heen -Een rechtsgeding kan jarenlang aanslepen en medewerkers van een onderneming komen en gaan; dit geldt ook voor het advocatenkantoor -Specifieke problematiek van de toegang tot de “mailbox” van een medewerker -Samenstelling van een goed gekozen team zonder kostenverhoging

21 Capita selecta Arbitrage -Voordelen -Confidentialiteit -Vrijheid van keuze van plaats en taal van de arbitrage -Inspraak in de keuze van de arbiters -In beperkte mate, snelheid van de procesvoering -Nadelen -Hogere kosten dan de overheidsrechtspraak -Soms rijzen moeilijkheden bij de samenstelling van een college van arbiters bij meerpartijengeschillen -Tragere start dan een geding voor een overheidsrechtbank waar een eenvoudige dagvaarding volstaat met termijnen van 2 tot 8 dagen

22 Capita selecta Bemiddeling -Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling -Initiatieven van de rechtbank -Voordelen -Partijen werken zelf de oplossing uit -Creatieve oplossingen zijn mogelijk, die buiten het bereik van de rechtbank liggen -Nadelen -Vereist de aanwezigheid van een beslissingsbevoegd persoon -Bewustwordingsproces dat zelfs een correct gemandateerde onderhandelaar moeilijk kan aanbrengen bij zijn hiërarchie

23 Jean-Pierre Fierens - Bart De Moor


Download ppt "De aanpak van een geding en de samenwerking tussen bedrijfsjurist en advocaat Ateliers Strelia 7 juni 2016 Crowne Plaza Antwerpen Jean-Pierre Fierens -"

Verwante presentaties


Ads door Google