De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud Algemene gegevens VHB Jaaroverzicht Algemene gegevens HOOG Algemene gegevens De Veste Jaaroverzicht vergaderingen De Veste 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud Algemene gegevens VHB Jaaroverzicht Algemene gegevens HOOG Algemene gegevens De Veste Jaaroverzicht vergaderingen De Veste 2."— Transcript van de presentatie:

1

2 Inhoud Algemene gegevens VHB Jaaroverzicht Algemene gegevens HOOG Algemene gegevens De Veste Jaaroverzicht vergaderingen De Veste 2

3 Algemene gegevens VHB Ledenaantal – 31 december 2015: 708 Bestuur – Voorzitter – Henk Schrijver – Secretaris – Marloes Koggel – Meewerkend bestuurslid – Lies Sijtsma Bestuursvergaderingen – 10 bestuursvergaderingen – 2 bestuurlijke vergaderingen De Veste – Incidentele vergaderingen en brainstormsessies 3

4 Januari 4

5 De Veste VHB heeft minimaal twee keer per jaar een bestuurlijk overleg met Woningstichting De Veste. De eerste vond plaats in januari. Tijdens het overleg komt ook het verkoopbeleid ter sprake. Hierover wordt uitleg gegeven door de bestuurder van de Veste en wordt aangegeven dat er wordt gewerkt aan een nieuw verkoopplan. De ideeën hierover worden later in 2015 aan VHB voorgelegd tijdens een brainstormsessie. Hierop kan VHB dan reageren en zelf ideeën aandragen. Ook geeft VHB aan dat zij geen begroting over 2015 heeft ontvangen van de Veste. De bestuurder geeft aan dat VHB hier verder geen rol in speelt en daarom hier niet in mee is genomen. Maar ter informatie zal deze wel worden toegestuurd. Ook merkt VHB op dat de econoom is komen te vervallen en daarbij ook de afspraken rondom het “vernieuwde” distributiesysteem. De Veste geeft aan dat zij ook niet tevreden zijn over het huidige systeem en dit zal worden gewijzigd. Ook hierin zal VHB een rol spelen. Hierover ontvangen zij later in 2015 nog bericht. Er wordt ook afgesproken dat VHB betrokken zal worden bij de prestatieafspraken met de Gemeente Ommen later in het jaar. Als laatst wordt er door de bestuurder kort uitleg gegeven over de organisatieontwikkelingen binnen De Veste. Januari 5

6 6 Gemeente Ommen In januari 2015 heeft VHB een kennismakingsgesprek gehad met Wethouder Smit van de afdeling wonen binnen de Gemeente Ommen. Door beide partijen wordt uitgesproken dat nauwere samenwerking zeker gewenst is.

7 Februari 7

8 VHB Sinds februari is VHB ook te volgen via Facebook en Twitter. Hier kunnen huurders en andere volgers verschillende nieuwsitems volgen die door VHB worden geplaatst. Belangrijk nieuws wordt ook op de site geplaatst. Daarnaast wordt de begroting voor 2015 doorgenomen en goedgekeurd en worden de onderwerpen voor de nieuwskrant doorgesproken. Februari 8

9 Maart 9

10 VHB De agenda voor het bestuurlijk overleg met De Veste wordt besproken en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering wordt opgesteld. De Veste VHB heeft een adviesaanvraag voor de huurverhoging voor 2015 ontvangen. Hier zal VHB gedeeltelijk negatief op reageren omdat zij het niet eens is met de verhoging van de huren voor de hogere inkomensgroepen. In april zal zij hierover met De Veste overleggen voordat er een definitieve reactie wordt gegeven op de adviesaanvraag. Maart 10

11 April 11

12 VHB VHB heeft een klacht van de bewoners van de Ter Borchstraat ontvangen over de huurverhoging. Zij betalen een vrij hoog bedrag en VHB vermoedt dat het om geliberaliseerde huurwoningen gaat. In dit geval blijkt de huur voor een aantal huurders niet verhoogd te mogen worden. Ook wordt besproken hoe VHB om dient te gaan met het herbenoemen van bestuursleden. In 2016 zal dit op de agenda staan. Alleen blijft dit een heikel punt, aangezien er geen nieuwe bestuursleden zijn. De Veste VHB woont een presentatie bij over de nieuwe huurverhoging. Hierin geeft De Veste aan hoe de adviesaanvraag voor de huurverhoging tot stand is gekomen. VHB neemt deze informatie aan ter kennisgeving maar blijft bij haar eerdere (gedeeltelijk negatieve) reactie op de adviesaanvraag van de Veste. VHB ontvangt een tegenreactie van De Veste dat zij het advies niet overneemt en de huurverhogingen voor de hogere inkomensgroepen gehandhaafd zal blijven. April 12

13 13 De Veste In april heeft het 2 de bestuurlijke overleg plaatsgevonden. Dit overleg is echter met alle huurdersverenigingen. Ter sprake komt de terugkoppeling op de belanghebbendenconferentie in december 2014 waarin het “nieuwe De Veste” werd gepresenteerd. Daarnaast wordt er nog een korte toelichting gegeven op de huurverhoging door middel van cijfers uit 2013. Daarbij geeft ze aan dat de middel- en hoge inkomens relatief goedkoop wonen maar ook merkt ze hierbij op dat het aandeel hoge inkomens wel is gedaald. Daarnaast is er een korte brainstormsessie over het nieuwe verkoopbeleid aan de hand van een aantal stellingen. De Veste geeft aan dat zij deze input meeneemt bij het opmaken van het advies en voor de zomer komen alle partijen nogmaals bij elkaar om het advies door te spreken.

14 Mei 14

15 Algemene Ledenvergadering VHB Naast het bestuur, zijn er drie leden aanwezig. Het verslag van vorig jaar wordt kort doorgenomen en geaccordeerd. Daarnaast wordt zowel de begroting als het financieel jaarverslag goedgekeurd en het gewone jaarverslag doorgenomen. Mei 15

16 Juni 16

17 HOOG Het lidmaatschap van HOOG wordt besproken en dit zal worden herzien voor 2016. De Veste VHB heeft van De Veste eind mei de adviesaanvraag voor het nieuwe verkoopbeleid ontvangen. VHB zal hierop een reactie geven. Ook worden de onderwerpen doorngenomen die VHB op de agenda wil zetten voor de vergadering met De Veste in september. Juni 17

18 18

19 19 De Veste Naar aanleiding van de ontvangen adviesaanvraag en het uitgebrachte advies met betrekking tot het verkoopbeleid heeft VHB, samen met de andere huurdersorganisaties, bij De Veste een bijeenkomst om aanvullingen en opmerkingen van alle partijen te kunnen toelichten.

20 September 20

21 VHB Vanwege de hoge werkdruk van verschillende projecten en het ontbreken van belangrijke agendapunten, heeft het reguliere overleg niet plaatsgevonden. De Veste Sinds de invoering van de nieuwe woningwet in juli spelen huurdersorganisaties een grotere rol in het lokale volkshuisvestingsbeleid. In het overleg op 3 september met De Veste wordt de participatie van de huurdersorganisaties besproken. Omdat er nu qua kennis en tijd veel meer op de bestuursleden afkomt, wordt gekeken hoe dit het beste kan worden opgevangen. VHB heeft een adviesaanvraag ontvangen over het nieuwe duurzaamheidsbeleid. 22 september heeft VHB een presentatie bijgewoond over het vernieuwde duurzaamheidsbeleid van De Veste. September 21

22 Oktober 22

23 VHB VHB heeft een brief van de bewoners van de Ter Borchstraat ontvangen. Bij een aantal woningen is de huur ten onrechte verhoogd. De teveel betaalde huur wordt teruggestort. VHB heeft een advies gestuurd naar aanleiding van de ontvangen adviesaanvraag over het vernieuwde duurzaamheidsbeleid. VHB heeft toch nog een aantal vraagtekens gezet en wil hier graag meer duidelijkheid over. Oktober 23

24 November 24

25 VHB Vanwege de hoge werkdruk van verschillende projecten en het ontbreken van belangrijke agendapunten, heeft het reguliere overleg niet plaatsgevonden. Raad van Commissarissen Op 25 november vindt er een overleg plaats tussen de huurdersorganisaties en de RvC. Tijdens dit overleg wordt aangegeven dat er een commissaris is herbenoemd zonder dat VHB hiervan op de hoogte is gesteld. Daarnaast wordt er aangegeven door VHB dat zij echt verlegen zitten om nieuwe bestuursleden. Momenteel zijn zij met drie personen wat de werkdruk erg hoog maakt. RvC doet een aantal voorstellen waaronder het samen opstellen van een wervingsbrief. Deze wordt ondertekend door zowel VHB als De Veste en zal naar alle huurders worden gestuurd. November 25

26 26 De Veste In oktober heeft VHB een concept portefeuilleplan ontvangen. Omdat het geen beleidswijziging is heeft VHB hier verder geen zeggenschap in. Wel wordt er op 12 november een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle huurdersverenigingen, waarin het plan wordt toegelicht. Daarnaast worden ook het strategisch financieel beleid en de begrotingskaders toegelicht. Daarnaast licht De Veste haar standpunt toe met betrekking tot statushouders en vluchtelingen en de taakstelling waaraan zij dienen te voldoen vanuit de Gemeente. Op 26 november vindt er een meedenkavond plaats over het te vernieuwen woonruimteverdeelbeleid. De Veste zal alle punten meenemen in het opstellen van haar adviesaanvraag. Deze kan VHB, indien haalbaar, in december tegemoet zien.

27 December 27

28 VHB VHB neemt in haar reguliere overleg de (verslagen van) bijeenkomsten van afgelopen maand nogmaals door. Eventuele taken worden vastgesteld en er wordt afgesproken dat beleidsmedewerker Tom van der Holst een aanvullend brief stuurt, naar aanleiding van de reactie op het advies van het duurzaamheidsbeleid. December 28

29 Algemene gegevens HOOG Vereniging HuurdersOrganisaties in Overijssel en Gelderland is ontstaan omdat veel huurdersverenigingen meer werk willen verrichten dan zij aan menskracht of financiën beschikbaar hebben. Bestuur: – Frank Teeuwisse – voorzitter/penningmeester – Marloes Koggel – Pieter Brattinga Bestuursvergaderingen: -Incidentele vergaderingen 29

30 Algemene gegevens De Veste De Veste in Ommen houdt zich bezig met het verhuren, verkopen, beheren en bouwen van woningen. Daarnaast ontwikkelt de Veste woonzorgcentra en nieuwe concepten als Wonen op bestelling. Medewerkers: -50 medewerkers Werkgebied: -Ommen- Zwolle -Dalfsen- Elburg -Hardenberg- Enschede -De Wolden- Terschelling -Lelystad- Campus Universiteit Twente Vergaderingen: -4 kwartaalvergaderingen -Incidentele vergaderingen 30

31 31


Download ppt "Inhoud Algemene gegevens VHB Jaaroverzicht Algemene gegevens HOOG Algemene gegevens De Veste Jaaroverzicht vergaderingen De Veste 2."

Verwante presentaties


Ads door Google