De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -26- zonen – lotgenieters - vrijheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -26- zonen – lotgenieters - vrijheid."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -26- zonen – lotgenieters - vrijheid

2 4. Toen echter het complement van de tijd kwam, ‑ vaardigde. God zf Zijn. Zoon af, | geboren ๏ * u uit een vrouw, | geboren ๏ * on onder de wet, afvaardiging van Zijn Zoon : bijzondere missie  het kruis geworden uit een vrouw : Maria/Mirjam/Israël/Juda geworden onder de wet : Thora van Mozes (stond allang vast dat die zou verdwijnen) Hebreeën 8:5-13

3 Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: dat in betere beloften is vastgelegd. Hebr. 8:6 Immers, als dat eerste onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Hebr. 8:7

4 Want berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Hb. 8:8

5 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht op hen geslagen, zegt de Heer. Hb.8:9 beter verbond

6 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. Hb. 8:10

7 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heer. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Hb.8:11

8 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en hun zonden en wetteloosheden beslist niet meer herinneren. Hb. 8:12 genadig zijn = hileos = bescherming  vergelijk: hilasmos (bescherming), hilastèrion (beschermdeksel)

9 Als Hij spreekt van een nieuw, heeft Hij het eerste verouderd. En wat oud is en bouwvallig (gammel), is nabij de verdwijning. Hb.8:13 Situatie van het oude verbond, door Jeremia al uitgesproken.

10 Galaten 4:5 opdat Hij. hen, die on onder de wet zijn, uitkoopt fc, opdat wij het zoonschap krijgen c. losgekocht, uitgekocht van onder de wet : zoon-plaatsing / zoonschap Vrij!

11 6. Omdat jullie ec nu zonen mf zijn, ‑ vaardigt. God de geest van zf Zijn. Zoon af nb in onze. harten f, die | roept*: ‘Abba!. Vader!’, Rom.8:14-17 zoon = volwassenheid (geen kind meer, eerst kind van God) geest van Zijn Zoon – aanzettende kracht tot –

12 6. Omdat jullie ec nu zonen mf zijn, ‑ vaardigt. God de geest van zf Zijn. Zoon af nb in onze. harten f, die | roept*: ‘Abba!. Vader!’, Rom.8:14-17 de geest van het zoonschap, die roept: Abba, Vader! onze Heer zelf: Marcus 14:32-36 want zovelen door de geest van God geleid worden, deze zijn zonen van God. Romeinen 8:14

13 En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsémané was, en Hij zei tegen Zijn discipelen: Ga hier zitten totdat Ik gebeden zal hebben. Marcus 14:32 Gethsémané = olijfpers(bak)

14 En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden Marcus 14:33 ontdaan en zeer angstig: zeer ontsteld en zeer bedrukt Hij was mens!

15 en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak. Marcus 14:34 zeer bedroefd: smart, leed, grief, pijn De Heer: waakt en bidt Discipelen: sliepen Beeld van: de Heer nu en vele gelovigen

16 En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan Hem voorbij zou gaan. Marcus 14:35 Wat als God Hem wel gespaard had?  oneindig verlies! Voor God, voor de Zoon en de schepselen

17 En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U gehoorzaamheid van de Zoon in ootmoedige gezindheid ….tot de dood, ja de dood van het kruis Filippenzen 2

18 7. zodat je niet langer slaaf mf bent, maar zoon mf ; indien echter zoon f, dan + ook lotgenieter f van God, do door Christus. De lotgenieter: iemand die een lot(s)deel ontving en geniet  op aarde: Israël  in de hemel : lichaam van Christus

19 1. Ik | zeg echter: opo gedurende al* de tijd dat de lotgenieter een onmondige is, | is hij niet* van meer belang dan een slaaf, terwijl hij heer | is van alles, 2. maar is hij on onder toezicht­houders* en beheerders gesteld tot* de door* de vader voor­ genomen tijd. Lotgenieter: door erven het lotdeel verkrijgen eerst kind (onmondige), staat gelijk aan slaaf zijn  onder toezicht van beheerder(s)/paidagogos, totdat…  Situatie van Israël onder de Thora van Mozes

20 3. Zo waren + ook wíj, toen wij onmondigen mf waren, on onder de grondbeginselen* van de wereld tot slaaf °gemaakt ๏ f. Kol.2:8 Galaten 4:3 de grondbeginselen* van de wereld = wetten, rituelen, voorschriften over het doen en laten van mensen (cultuur!) Alle religies stemmen daarin overeen: wetten/regels die het leven reguleren, gebondenheid/slavernij – geen vrijheid.

21 7. zodat je niet langer slaaf mf bent, maar zoon mf ; indien echter zoon f, dan + ook lotgenieter f van God, do door Christus. Lotdeelgenieters – daarbij gezegend : Efeziërs 1:3; 2:6,7 onze toekomst!

22 8. Maar destijds, toen jullie inderdaad geen* °besef* hadden van God, ‑ slaafden f jullie voor goden. die dat van nature niet | zijn. duisternis! Jullie weten dat julie heidenen waren, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo lieten jullie je meevoeren. 1 Corinthiërs 12:2

23 Onze Alueim is in de hemelen, Hij doet al wat Hem behaagt. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden: zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet; zij hebben oren, maar horen niet; zij hebben een neus, maar ruiken niet; hun handen, die tasten niet; hun voeten, die gaan niet; er komt geen geluid uit hun keel. Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt. Psalm 115:3-8

24 9. ec Maar nu jullie God | kennen, meer* ec nog, do door God | gekend zijn, hoe kunnen jullie je weer | omkeren f opo tot de zwakke zv en arme zv grondbeginselen,* we waarvoor jullie weer van voren* af aan | willen ‑ slaven zv ? 1. Galaten mochten God leren kennen 2. Zij kennen Hem nu in Zijn liefde 3. Zij kennen Hem doordat Hij Christus opwekte 4. Zij kennen ook Zijn gerechtigheid 5. Zij weten dat God hén kent

25


Download ppt "Brief aan de Galaten -26- zonen – lotgenieters - vrijheid."

Verwante presentaties


Ads door Google