De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BANENAFSPRAAK & SUBSIDIES WAT BETEKENEN ZE VOOR U ALS ONDERNEMER?

Verwante presentaties


Presentatie over: "BANENAFSPRAAK & SUBSIDIES WAT BETEKENEN ZE VOOR U ALS ONDERNEMER?"— Transcript van de presentatie:

1 BANENAFSPRAAK & SUBSIDIES WAT BETEKENEN ZE VOOR U ALS ONDERNEMER?

2 Doel De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. Wat is de participatiewet? Sociaal akkoord op 11 april 2013 Tot 1 januari 2015 drie regelingen : WSW, WWB en Wajong Op 1 januari 2015 zijn deze samengevoegd in één regeling: de participatiewet PARTICIPATIEWET PARTICIPATIEWET & BANENAFSPRAAK

3 Doel Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Banenafspraak is onderdeel van de Participatiewet Vanaf 1-1-2015 t/m 1-1-2017 te behalen voor Twente: 515 arbeidsplaatsen voor reguliere arbeidsmarkt 275 arbeidsplaatsen voor de overheid Tot 2026 is de tendens: Landelijk: 100.000 nieuwe banen in de marktsector Landelijk: 25.000 nieuwe banen in de overheidssector Banenafspraak geldt alleen voor nieuwe banen BANENAFSPRAAK PARTICIPATIEWET & BANENAFSPRAAK

4 DE QUOTUMWET Eind 2016 wordt bekeken of de Banenafspraak behaald is. Zo niet > wettelijke Quotumregeling voor bedrijven met 25 werknemers of meer. 25 medewerkers is slechts een uitgangspunt. Boete EUR 5000 bij elke niet vervulde baan 25,5 uur per week = 1 baan Meer dan 25,5 uur = kan tellen als meer dan 1 baan 2 of 3 personen die samen 25,5 uur maken, tellen als 1 baan Ook contracten via uitzenden/payroll, tellen mee! Quotumpercentage wordt misschien van 5% naar 2% aangepast Voorbeeld: Twee Wajongers voor 20 uur in dienst + een derde Wajonger voor 11 uur. 20 + 20 + 11 = 51 uur gewerkt. 51 : 25,5 = 2 banen die mee tellen.

5 Bedrijven met minder dan 25 werknemers krijgen geen boete, maar werkplekken die deze bedrijven realiseren tellen wel mee voor de banenafspraak! Maar wanneer heeft een werkgever nu 25 werknemers in dienst? Het CBS gaat uit van gemiddelde verloonde uren in NL p.p = 31,1 uur Uitgaande van een vijfdaagse werkweek en 261 werkdagen leidt dit tot 1.623 uren per jaar. Een aantal van 25 werknemers is, volgens de Participatiewet dan gelijk aan: 1.623* 25 = 40.575 uren. 40,575 uren is de gehanteerde Quotumgrens. DE QUOTUMWET

6 DOELGROEPENREGISTER PARTICIPATIEWET & BANENAFSPRAAK

7 Wie staan er in? Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen Wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen Mensen met een Wsw-indicatie (ook op de wachtlijst) Wajongers met arbeidsvermogen Mensen met een voormalige Melkert of ID baan Duur opname: lopend kalenderjaar + 2 opvolgende jaren Leerlingen van VSO-PRO onderwijs mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 zijn afgewezen voor de Wajong Let op: WIA/WAO behoort hier niet toe! DOELGROEPENREGISTER PARTICIPATIEWET & BANENAFSPRAAK

8 Loonkostensubsidie Verzuimcompensatievergoeding (LKS zonder register) Loondispensatie (alleen voor Wajong) Jobcoach-voorziening Proefplaatsing UWV en Gemeente Participatieplekken No-risk polis (alleen voor Doelgroepenregister) Mobiliteitsbonus/premiekortingen (zie stencil) Functiecreatie Detachering SW-medewerkers Werkpakt Keurmerk MOGELIJKHEDEN VOOR HET BEDRIJF PARTICIPATIEWET & BANENAFSPRAAK

9 Premiekorting voor doelgroep Banenafspraak is gewijzigd van EUR 7000 en EUR 3500 naar EUR 2000 voor iedereen. Ook voor bestaande werknemers met bijvoorbeeld een Wajong-status die al in dienst zijn, gaat de premiekorting per 1-1-2016 omlaag naar maximaal € 2.000 per jaar Er geldt dus geen overgangsrecht Uitzondering EUR 7000: alleen nog toepasbaar voor mensen met LKS en zonder registervermelding. PREMIEKORTINGEN

10 De verzuimcompensatie regeling kan niet vergeleken worden met de No-Riskpolis van het UWV. Verzuimcompensatieregeling geldt alleen voor cliënten P-Wet en niet voor Doelgroepenregister. Ziek uit dienst heeft bij de verzuimcompensatie regeling wel consequenties voor diverse premies (Ziektewet en WGA-flex bijvoorbeeld). Bij de No-Riskpolis is dit niet het geval. U dient zelf een verzuimverzekering af te sluiten om voor verzuimcompensatie in aanmerking te komen. Verzuimcompensatieregeling vergoedt tot 5% van het brutoloon op basis van het WML. Vergoeding strekt max. 1 jaar Werkgevers kunnen zich bij No Risk verzekeren bij private verzekeraar voor WGA Vast of ZW Flex risico. VERZUIMCOMPENSATIE VS. NO RISK

11 Afkorting LKS : tegemoetkoming in loonkosten (uitsluitend voor arbeidsgehandicapten!) + Subsidie wordt voor de duur van de regeling verstrekt Eerst proefplaatsing van 3 maanden In de laatste maand van de proefplaatsing > loonwaardemeting Loonwaardemeting is 1 jaar geldig en uitsluitend toepasbaar op de specifieke werkplek Loonwaardemeting vindt plaats met ministerieel gevalideerde software en onderzoekstechnieken LOONKOSTENSUBSIDIE + METING PARTICIPATIEWET & BANENAFSPRAAK

12 Een reguliere arbeidskracht heeft 100% loonwaarde t.a.v. het WML of minimum CAO loon. Een arbeidsgehandicapte heeft een verminderde loonwaarde. Ondergrens voor loonkostensubsidie is 30% van het WML Lager dan loonwaarde 30%? > beschut bedrijf Bovengrens voor loonkostensubsidie is 70% van het WML Soms vergoeden wij ook LKS bij een hogere loonwaarde dan 70% Voorbeeld: iemand heeft een loonwaarde van 65%, dan krijgt de werkgever 35% LKS. LOONWAARDE PARTICIPATIEWET & BANENAFSPRAAK

13 VOORWAARDEN LKS Na succesvolle proefplaatsing, dient werknemer een arbeidscontract te krijgen van minimaal 6 maanden (garantiebaan) Contracturen dienen hetzelfde te zijn als in de proefplaatsing De werkgever betaalt 100% WML of cao loon aan werknemer Subsidiebedrag is gebaseerd op het WML De werkgever ontvangt van ons dan elke maand de subsidie (verminderde loonwaarde-percentage omgerekend in euro’s) +23 % werkgeverslasten Loonwaardemeting dient elk jaar opnieuw verricht te worden Werkgever kan eventueel in aanmerking komen voor verzuimcompensatievergoeding.

14 Tegemoetkoming in loonkosten (uitsluitend voor Wajongers) Subsidie wordt onbeperkt verstrekt Eerst proefplaatsing van 2 maanden In de laatste maand van de proefplaatsing> loonwaardemeting No risk polis is van toepassing Werkgever betaalt het bedrag van de verminderde loonwaarde. De werknemer krijgt het overige deel gecompenseerd vanuit de Wajong. Echter is dit afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u betaalt. Stel: loonwaarde is 60% = U betaalt 60% aan de werknemer en deze krijgt het overige deel vanuit de Wajong aangevuld. LOONDISPENSATIE

15 DETACHERING VAN SW MEDEWERKERS Mogelijkheid van detacheringconstructies SW medewerkers Medewerkers staan op vast contract bij gemeente Enschede/DCW Gemeente/DCW blijft verantwoordelijk voor alle risico’s en ziekte Begeleiding vanuit de gemeente inbegrepen Opzegtermijn van 1 week (wederzijds) Je betaalt alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren Proefperiode van 2 weken mogelijk Zeer gunstige tarieven Medewerkers staan vermeld in het Doelgroepenregister en tellen mee voor het Quotum (niet voor Banenafspraak)

16 Hoeveel banen in kader van de Banenafspraak dienen er uiterlijk 1 januari 2017 te zijn behaald in Twente op de reguliere arbeidsmarkt? A. 275 B. 790 C. 515 Welke urenaantal wordt gehanteerd als Quotumgrens? A. 40.980 B. 40.575 C. 40.225 QUEST 1 PARTICIPATIEWET & BANENAFSPRAAK

17 Twee of drie personen die samen 25,5 uur maken, tellen als 1 baan: Waar Onwaar Ik betaal mijn werknemer het loon op basis van de loonwaarde. Daarnaast krijgt hij een aanvulling vanuit de uitkerende instantie. Gaat het hier om: Loondispensatie Loonkostensubsidie QUEST 2

18 Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt behoren tot het Doelgroepenregister: A. Waar B. Onwaar Werkgevers met personeel met een arbeidshandicap, komen te allen tijde in aanmerking voor Loonkostensubsidie, ongeacht de loonwaarde: A. Waar B. Onwaar QUEST 3

19 Ik mag mijn arbeidsgehandicapte werknemer een contract van 3 maanden aanbieden na afronding van de proefplaatsing, om voor Loonkostensubsidie in aanmerking te komen: Waar Onwaar Als ik een medewerker met Loonkostensubsidie neem, staat deze automatisch vermeld in het Doelgroepenregister: Waar Onwaar QUEST 4

20 Een proefplaatsing bij Loondispensatie duurt 3 maanden: Waar Onwaar De Participatiewet bestaat uit enkel arbeidsgehandicapte werkzoekenden: Waar Onwaar Ik kom als werkgever altijd in aanmerking voor een verzuimcompensatievergoeding, als mijn werknemer arbeidsgehandicapt is: Waar Onwaar QUEST 5

21 Als ik 3 werknemers in dienst heb: twee werknemers op contract van 15 uur + 1 werknemer op contract van 8 uur; hoeveel banen voor het Quotum moet ik dan vrijmaken? 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Ik leen mensen met een SW indicatie in, op detacheringsbasis. Deze tellen mee voor de Banenafspraak: Waar Onwaar QUEST 6

22 VRAGEN? PARTICIPATIEWET & BANENAFSPRAAK


Download ppt "BANENAFSPRAAK & SUBSIDIES WAT BETEKENEN ZE VOOR U ALS ONDERNEMER?"

Verwante presentaties


Ads door Google