De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Team Jeugd 045-5278430 Team Jeugd is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 08:30 tot 17:00 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Team Jeugd 045-5278430 Team Jeugd is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 08:30 tot 17:00 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Team Jeugd 045-5278430 Jeugdzorg@brunssum.nl Team Jeugd is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 08:30 tot 17:00 uur.

2 Inleiding Jeugdwet Per 01-01-2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. Jongeren met een beperking, stoornis of aandoening en hun ouders kunnen bij de gemeente terecht voor hulp en ondersteuning bij opgroeiproblemen en opvoedproblememen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor: Alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals jeugd- vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg); De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen; De uitvoering van de jeugdreclassering.

3 Samenstelling Team Jeugd Team Jeugd bestaat uit 5 maatwerkers met verschillende achtergronden: Bureau Jeudgzorg (JB+JHV), GTB (GGZ) en Xonar (groep) MEE, Gesloten Jeugdzorg (Icarus) Ergotherapie, GTB Bureau Jeugdzorg (JB), Leger Des Heils GGZ (1 e lijn + 2 e lijn) Iedere maatwerker kent zijn eigen aandachtsgebied (aandachtsfunctionaris): Aandachtsgebied: 'multiproblem gezinnen' Aandachtsgebied: casussen met VG-grondslag en koppeling aan de VO-scholen (en daarmee ook VSV) Aandachtsgebied: koppeling aan PO-scholen en JGZ Aandachtsgebied: 'probleemjongeren' Daarnaast is er procescoördinator/gedragswetenschapper. Alle teamleden zijn SKJ geregistreerd

4 Visie op Jeugdhulp Maatwerk! We kijken naar het hele gezin / systeem; We werken volgens 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur; Kinderen moeten zich in veiligheid optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien; Ieder kind zou moeten kunnen opgroeien in zijn eigen gezin en zijn eigen netwerk; We stimuleren het oplossingsgericht denken bij ouders en het gezin; Zorg niet zwaarder dan nodig, maar wel zo zwaar als nodig.

5 Werkwijze Welk soort meldingen komen er binnen: – Reguliere meldingen Mijn kind heeft autisme en het lukt hem niet om sociale contacten te leggen en/of te onderhouden. Vanuit school zijn er vermoedens van dyslexie. – Crisiszaken Mijn kind wil niet naar huis vanuit school vanwege mishandeling. Een dronken ouder heeft het kind uitgescholden. – Politiemeldingen Vader heeft moeder geslagen in het bijzijn van de kinderen. – Verwijzingen huisarts/kinderarts – Bepaling Jeugdhulp

6 Reguliere Toegang jeugdhulp

7 Reguliere melding Hoe komen de meldingen binnen: 1.Via ouder(s) 2.Via zorgaanbieders namens (en met toestemming van) ouders 3.Via scholen (met toestemming van ouders) 4.Via derden (met toestemming van ouders)

8 Aanpak melding 1 e Inventarisatie – Situatie / reden van melden / 1G1P – GBA-check – Hoe is het gezag geregeld? – Persoonsgegevens Verdelen melding Keukentafelgesprek met ouders en jeugdige (en eventueel derden) 1G1P Verwijsindex Toestemmingsverklaring (opvragen en delen informatie) Informatie verzamelen (met toestemming ouders/jeugdige) Casusbespreking Doelen vaststellen, zorgmatch zorgaanbieder 1G1P: regisseur, individuele voorziening + handtekeningen Beschikking (ZIN of PGB) Coördinatie / opvolgen traject

9 Crisismelding Crisismelding komt binnen via ouders/verzorgers, jeugdige of derden; Er wordt een inschatting gemaakt van het directe veiligheidsgevaar voor betrokkenen; Indien er direct gevaar dreigt: 112 Er wordt gevraagd wie reeds vanuit hulpverlening betrokken is (GWS/VIP); Er wordt ingeschat of aan betrokken hulpverlening wordt overgedragen, casusafhankelijk kan worden ingeschat het samen op te pakken; Overleg met de gedragswetenschapper en/of SEH/Raad voor de Kinderbescherming /Veilig Thuis; Casusafhankelijk kan worden ingeschat samen met SEH op te pakken; Ter plekke een inschatting van de situatie: crisis helder krijgen, afspraken maken, eventueel met het netwerk (SONESTRA) en een plan maken (FoV). Eventueel kan Acute Spoedhulp vanuit Xonar worden ingezet om de situatie in kaart te brengen (start altijd binnen 24 uur), ook crisisopvang behoort tot de mogelijkheden; Aan de hand van de inschatting: afspraken vastleggen in 1G1P; Beschikking hulpverlening;

10 Politiemelding Wanneer politie betrokken is bij een zaak, waar kinderen in het gezin verblijven, wordt er een zorgmelding opgemaakt. Politiemutatie  Veiligheidshuis + CORV  gemeente Beoordelen melding: veiligheids- / risicotaxatie Verder zie reguliere meldingen

11 Verwijzingen huisarts/kinderarts In de Jeugdwet zijn artsen wettelijk bevoegd om door te verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp. – Aanbieder, cliënt of huisarts meldt bij de gemeente dat er een verwijzing is gedaan – Melding wordt opgeboekt in GWS – Beschikking

12 Bepaling Jeugdhulp De Gecertificeerde Instelling is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbescherming (JB)- en jeugdreclasseringsmaatregelen (JR). In het kader van JB en JR bepaalt de GI welke vorm van Jeugdhulp voor een minderjarige noodzakelijk is. De noodzakelijke jeugdhulp wordt door de GI vastgelegd in het document Bepaling Jeugdhulp.

13 Verwijsindex In principe wordt ieder kind, dat aangemeld wordt bij de toegang, in de Verwijsindex geregistreerd. We doen dit niet in het geval van: – Aanmeldingen dyslexie – Verwijzingen huisarts – Bepaling Jeugdhulp – Indien het echt niet gewenst is (bijv. in het kader van veiligheid)

14 Verzoek tot Onderzoek (VTO) Wanneer: De gezinssituatie onveilig is voor het kind / het kind is bedreigd in zijn ontwikkeling; De huidige (vrijwillige) hulpverlening ontoereikend blijkt; De hulpverlening of de Raad voor de Kinderbescherming denkt dat er minder vrijblijvende hulpverlening ingezet moet worden, of er moet een kinderbeschermingsmaatregel komen; Het kind woont niet meer thuis en er wordt verzocht om onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming naar een gezagsbeëindigende maatregel. Beschermingstafel: Hier bespreken toegang Jeugd, de Raad voor de Kinderbescherming en het Veiligheidshuis samen met de ouders en jeugdige vanaf 12 jaar de (veiligheid)situatie. De ouder krijgt hier een laatste kans om met ondersteuning in het vrijwillige kader van de jeugdhulp zelf de problemen op te lossen. Is dit niet mogelijk, dan wordt er een VTO ingediend bij de Raad voor de Kinderbescherming. Naar aanleiding van het raadsonderzoek wordt de kinderrechter om een gedwongen maatregel verzocht, indien nodig. In crisissituaties en bij ernstige bedreiging wordt uiteraard direct ingegrepen (VOTS, MUHP).

15 Samenwerkingspartners Binnen de afdeling (team jeugd, beleid, hoofd) Binnen de gemeente – Directeur sociaal domein, wethouder, college, raad – WMO, ISD-BOL, VTH Andere gemeentes – Zuid Limburg – Parkstad Voorliggend veld – Maatschappelijk werk (CMWW) – Jeugdgezondheidszorg – Huisartsen – Scholen / KDV / PSZ Samenwerkingspartners – Politie – Veilig Thuis – Veiligheidshuis – Bureau Jeugdzorg – Raad voor de kinderbescherming Zorgaanbieders

16 Overleg Een aantal overleggen waar wij als Toegang Jeugd vertegenwoordigd zijn: -ZAT (Primair Onderwijs) -Jeugd Preventie Platform (JPP) -Volg Casus Overleg (VCO) Veiligheidshuis


Download ppt "Team Jeugd 045-5278430 Team Jeugd is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 08:30 tot 17:00 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google